POLSKO – ANGIELSKI SŁOWNIK TERMINÓW PRAWNICZYCH

Najpotrzebniejsze zwroty prawnicze, wykorzystywane przy formułowaniu pism procesowych, umów i opinii w tłumaczeniu na język angielski. Poniższy zbiór zawiera garść terminów z prawa cywilnego, handlowego, karnego, skarbowego i prawa pracy. Słownik jest wynikiem spisania najważniejszych zwrotów, które używane są w praktyce w obrocie prawnym i gospodarczym. Zbiór stworzyli praktycy – jeżeli chcesz uzupełnić słownik o dodatkowe terminy, zamieść je w komentarzu poniżej.

Aby wyszukać hasło, które Ciebie interesuje, skorzystaj z wyszukiwarki w przeglądarce i przyciśnij na klawiaturze skrót: Ctrl + f

Photo by Pisit Heng on Unsplash

abonent: subscriber

adresat: 1. addressee 2. recipient, audience

agencja obrotu nieruchomościami: real estate agency

agent handlowy: commercial agent, business agent

agent prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia: agent of necessity

akcja kredytowana: called-up share

akcja niema / milcząca: non-voting share

akcja przydzielona: allotted share

akcja zamienna: convertible preferred share

akcja złota: golden share

akcja w pełni opłacona: fully paid share

akt notarialny: notarial deed

akredytować: to accredit, to approve, to sanction

akt ustanowienia spółki: certificate of incorporation

akt łaski: clemency, executive clemency, amnesty, act of grace

akt łaski: executive clemency, act of grace

aktualne orzeczenie lekarskie: up-to-date medical report, valid medical certificate

aktywa funduszu inwestycyjnego: investment fund assets

aktywa księgowe: accounting assets

aktywa materialne: tangible assets

aktywa obrotowe: current assets, circulating assets, floating assets

aktywa niematerialne: intangible assets

aktywa pieniężne: monetary assets, financial assets

amortyzacja budynku: depreciation on premises

amortyzacja nieruchomości: depreciation of immovables

Amerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych i Księgowych: American Institute of Certified Public Accountants, AICPA

amortyzacja przyspieszona: accelerated depreciation

analiza pionowa: vertical analysis

animator rynku: market maker

animator emitenta: issuer’s market maker

anulowanie umowy najmu: cancellation of a lease

aplikant: legal intern, trainee in the legal profession

areszt domowy: house arrest

audyt: audit, official examination / inspection of accounts

badanie: examination, inspection, check-up

armatura i instalacje: fixtures and fittings

badanie lekarskie: medical check-up, medical examination; kontrolne badania lekarskie control medical check-up; okresowe badania lekarskie periodic medical check-up, periodical medical examination; wstępne badanie lekarskie initial medical check-up; przeprowadzać badania lekarskie to carry out / to make a medical check-up, to conduct a medical examination; tryb i zakres badań lekarskich procedures and scope of medical check-ups

badać: to inspect, to examine, to investigate, (przesłuchiwać) to interrogate

bank krajowy: domestic bank

bank depozytowy: bank of deposit, deposit bank

bank prywatny: private bank

bank rozrachunkowy: clearing bank

bank rolny: agricultural bank

bankrut: bankrupt, insolvent

bankructwo zwykłe (popełnione bez zamiaru oszustwa) : non-fraudulent bankruptcy

bankrut nieprzywrócony do praw: undischarged bankrupt

bezdziedziczny: heirless

bezdziedziczna własność: heirless property

bariera: barrier, wall

bezrobocie młodych: youth unemployment

bezrobocie malejące: falling unemployment

bezrobocie krótkotrwałe / przejściowe: frictional unemployment

bezrobocie długookresowe: long-term unemployment

bezrobocie okresowe: seasonal unemployment

bezrobocie wymuszone: involuntary unemployment

bezrobocie sektorowe: sectoral unemployment

bezskuteczność zastawu: ineffectiveness of a pledge

bezrobotny: jobless, unemployed, out of employment

bezwzględna większość: absolute / overall majority of votes

bezwzględna większość głosów: absolute majority of votes

bieżący: running, current; naprawa bieżąca running repair

bigamia: bigamy

bilans niepoklasyfikowany: unclassified balance sheet

bilans próbny przed zapisami korygującymi: unadjusted trial balance

bieżące zobowiązanie podatkowe: current tax liability

bilans próbny po zamknięciu kont: post-closing trial balance

biorący w użyczenie: borrower, bailee

blok mieszkalny: block of flats, apartment building

bluźnić: to blaspheme, to swear, to commit blasphemy

bluźnierczość: profaneness

brak należytej staranności: lack of due diligence

Photo by Romain Vignes on Unsplash

brak: 1. lack, shortage, want, absence 2. defect, flaw, fault, deficiency, imperfection, shortcoming, failure; usunąć braki to remove defects, to remedy defects

brak staranności: negligence

broń: weapon, gun

broń palna: gun, firearm

brzmienie statutu: wording of the statutes

budynek: building

budownictwo gospodarcze: building for trade and industry

budownictwo socjalne: social housing construction, non-profit housing

budynek biurowy: office building

budynek mieszkalny: residential building, apartment building

budynek szkolny: educational building

budynek wielokondygnacyjny, wielorodzinny: high rise, block of flats, multi-family apartment, multi-family dwelling

budżet elastyczny: flexed budget, flexible budget

budżet produkcji: production budget

budżet sprzedaży: sales budget

budżet operacyjny: operating budget

budżet wiodący: master budget

budżetowanie kapitałowe: capital budgeting

być pod kuratelą: to be under guardianship

budżetowanie partycypacyjne: participating budgeting

być uprawnionym do ulgi: to be entitled to a relief

być zadłużonym: to be in debt

bękart: bastard, illegitimate child

były: former, ex-, previous

całkowite zwolnienie od cła: total relief from duty

całkowita suma zadłużenia: total amount of indebtedness

cechy jakościowe sprawozdań finansowych: qualitative characteristics of financial statements

całość spadku: assets of the estate of the deceased person

całkowity: 1. (łączny) total, aggregate 2. absolute, overall, complete, entire

ceduła giełdowa: exchange list, official list

cel inwestycyjny funduszu: investment purpose of the fund

centrala związkowa: trade union headquarters

centralizacja: centralisation

certyfikat inwestycyjny: investment certificate

cesja: assignment, cession

cesjonariusz: assignee, grantee, transferee

choroba morska: sea sickness

chłodnia: cold store

choroba zawodowa: occupational disease, industrial disease; objawy choroby zawodowej symptoms of occupational disease; powstanie choroby zawodowej development of occupational disease; rozpoznać u pracownika chorobę zawodową to diagnose an occupational disease in an employee; rozpoznanie choroby zawodowej diagnosis of occupational disease

ciężkie uszkodzenie ciała: grievous bodily harm, great bodily injury

cykl rachunkowości: accounting cycle

cykl życia produktu: product life cycle

cywilny: 1. civil 2. (świecki) lay; postępowanie cywilne civil procedure / proceedings; zobowiązanie cywilne civil obligation

czas określony: set term

czas pracy kierowniczej: working time of managers

czas pracy ustawowy: legal working time

czas pracy przerywany: interrupted working time

czas wolny od pracy: rest period

czas wolny za pracę nadliczbową: time off for overtime work, time off in lieu

czek (wystawiony) na bank AAA: cheque on the AAA bank

czasowy system płac: time-based pay system

czasowa niezdolność do pracy: temporary incapacity to work, unfitness for work

czek bez pokrycia: bouncing cheque (UK), uncovered cheque, rubber cheque (USA), dud cheque

czek na sumę …: cheque for the amount of / amounting to …

czek gotówkowy: uncrossed cheque, open cheque, cash cheque

czek nie honorowany: dishonoured cheque, unpaid cheque

czek potwierdzony: certified cheque

czek przeterminowany: overdue cheque, stale cheque

czyn: act, deed, action

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: deferred charges, deferred expenditures, prepayments

czynne prawo wyborcze: suffrage, ballot, franchise

czynności spółki: course of the partnership’s business, acts of partnership / company, course of business of the partnership / company; zwykłe czynności spółki normal course of the partnership’s business, ordinary acts of partnership / company, ordinary course of business of the partnership / company

czynność nagła: urgent action, urgent task

czynność prawna dokonana poza sądem: extrajudicial act, out-of-court legal act

czynność prawna procesowa: act in connection with legal proceedings, act of legal procedure

czynność prawna przygotowawcza: preparatory measure, overt act

czynsz: rent, rental; dopuszczać się zwłoki z zapłatą czynszu to be in arrears with payment of the rent, delay in payment; podwyżka czynszu rent increase; termin płatności czynszu date of the payment of rent; uiszczać czynsz w terminie umówionym to pay the rent on the date agreed; ustalić wysokość czynszu to fix the rent

czytelny: 1. legible 2. (jasny, zrozumiały) readable; podpis czytelny legible signature

czynsz roczny: annual rent

czynsz umiarkowany: reasonable rent

część ułamkowa spadku: portion of the estate

część rozporządzalna spadku: disposable portion of an estate

członek rady nadzorczej: member of a supervisory board

cło odwetowe: retaliatory tariff, retaliation tariff

cło konwencyjne, umowne: conventional tariff

cło przywozowe: import duty, entrance duty

cło skarbowe, fiskalne: revenue duty

cło wywozowe: export duty, duty on export

dane objaśniające: explanatory notes

cło zasadnicze, podstawowe: basic tariff

dalej: (w dokumencie) hereinafter, thereinafter

dane do rejestru: particulars to be filed with the register

darowizna drobna: minor donation

darowizna z obciążeniem, darowizna ze zleceniem: donation with a charge

data kończąca okres sprawozdawczy: ending date of the accounting period

data zarejestrowania spółki: date of incorporation

debata parlamentarna: parliamentary debate

Defraudant: defalcator, embezzler, defrauder

dekret prezydencki: executive order

deklaracja celna: customs declaration

Dekret: decree, statutory order, edict, fiat; wydawać dekret to issue a decree

deponent: bailor, depositor

delikwent: 1. culprit 2. customer, soul, character

depozytariusz: bailee, depositary

dieta (dzienna): expense allowance, travel money, per diem

do protokołu: for the record

do odwołania: until further notice

dintojra: 1. kangaroo court 2. rabbinical court

dobra niematerialne: intangible property

dochodzenie: investigation, inquiry; prowadzić dochodzenie to investigate; przeprowadzić dochodzenie kredytowe to conduct credit investigations

dochód od opodatkowania: chargeable profit, taxable income, taxable profit

dochód poza pensją: income in addition to normal pay

dodatek funkcyjny: functional supplement

dodatek na dzieci: allowance for children

dodatnie różnice kursowe: exchange gain, positive exchange differences

dodatkowa rewizja celna: additional customs examination

dogrywka (giełda): post-auction trading

dokonać połączenia: to effect a merger

dokonać potrącenia: to make a set-off

dokonać zapisu na akcje: to apply for shares

dokonywać napraw: to make repairs

dokonywać formalności celnych: to attend to the customs formalities

dokonywać podziału (majątku): to sever, to divide

dokształcanie: improving education, supplementary education

dokumenty ładunkowe / przewozowe / wysyłkowe: shipping bills, shipping documents, shipping papers

dom maklerski: brokerage house, commission house, wire house

dom: house, home, building

dom własnościowy: owner-occupied house

domagać się gwarancji: to require a guarantee

donosiciel: nark, informer, informant, grass

domiar podatkowy: surtax, additional tax

domniemać: to presume, to suppose, to assume

dopłata: additional payment; wnieść dopłatę to make an additional payment

dopuszczalność: admissibility

dopuścić do obrotu z zastosowaniem x stawki celnej: to release for circulation at a x customs rate

doradca podatkowy: tax adviser, tax consultant

dorozumiany: implied, implicit

doręczać / doręczyć: to serve, to deliver

doskonalenie: 1. training 2. improvement 3. perfecting, perfection, refinement

doręczać pisma za pokwitowaniem: to serve documents with confirmation of receipt

dostarczyć towar: to convey goods

dostawa niefakturowana: delivery before invoice

dostawa franko stacja docelowa: delivery at station

dostawca: deliverer, supplier, contractor, provider; główny dostawca main supplier, chief supplier; stały dostawca regular supplier

dostawa sprzeczna ze zwyczajami: bad delivery

dotrzymać tajemnicy: to keep a secret

dowód dopuszczalny: admissible evidence

dowód składowy, warrant: storage / warehouse certificate, warehouse warrant, certificate of deposit, negotiable warehouse receipt (US); wydać dowód składowy to issue / to make out a warehouse receipt

dowód rzeczowy: exhibit

dożywotnio: for life, in perpetuity

drewno budowlane: timber

drobne naprawy: slight repairs, minor repairs

droga celna: customs-designated route

dymisja (zwolnić kogoś): dismissal

dyrektor: director, manager, head, executive

dyplomowany księgowy: certified public accountant, CPA

dyrektywy: guidelines

dyskryminacja płciowa: gender discrimination

dyskryminować: to discriminate, to disfavour

dywidenda: dividend(s); kupon dywidendowy stock, share warrant; podział dywidend dividend distribution; obliczanie podziału dywidend dividend distribution calculation;prawo do dywidendy equity; rozdzielenie dywidendy distribution of a dividend; rozdzielić dywidendę to distribute a dividend; stopa dywidendy dividend yield; upłynnienie dywidend liquidating dividends; uprawniony do dywidend entitled to dividends

dział: 1. division, department, section 2. partition, division, distribution

działalność wywrotowa: subversion

działanie jawne: overt act

działalność operacyjna: operating activities, operations

działać w zmowie: to collude

działka: 1. lot, plot, allotment 2. (udział w zysku) share, cut

dziedziczyć w równych częściach: to inherit equally, to inherit in equal proportions

dziedziczenie testamentowe: testamentary succession by disposition

dziekan: dean

dziennik budowy: building site log

dzierżawa dożywotnia: life leasehold

dziennik wydatków: cash disbursements book, cash payments journal

dzierżawa nieruchomości rolnej: tenancy of an agricultural real estate

dzierżawa przedsiębiorstwa: tenancy of an enterprise

dzierżawa rzeczy: tenancy of a thing

dzierżawa wieczysta: perpetual tenancy, tenancy for life

dzierżawca: tenant, occupant

dzieło radiowe: radiophonic work

dzieło naukowe: scientific work

dzieło audiowizualne: audio-visual work

dzień: day

dzień wypłaty: pay day

dług wekslowy: bill debt

dążyć do polubownego załatwienia sporu: to strive to reach an amicable resolution of a dispute

dług hipoteczny: mortgage debt

dłużnik hipoteczny: mortgager, mortgagor

dłużnik wekslowy: drawee

dłużnik z tytułu wyroku: judgment debtor

dłużnik wekslowy: bill debtor

egzekucja hipoteczna z nieruchomości: foreclosure of mortgage, mortgage foreclosure

efektywność: effectiveness, efficiency, performance

egzekucja: 1. (ściągnięcie należności) execution, enforcement, foreclosure, seizure 2. (stracenie skazanego) execution; prowadzić egzekucję z majątku wspólnika to carry out an execution from partner’s assets, to execute upon the assets of a partner, to conduct execution from the partner’s assets; zawieszenie egzekucji stay of execution

ekstradycja: extradition

emerytura dodatkowa: supplementary pension

emerytura wojskowa: military pension

emisja po cenie nominalnej: issue at par

element kalkulacyjny: assessment factor

emisja akcji gratisowych: bonus issue, scrip issue

emisja premiowa: issue at a premium

emitować: 1. to issue 2. to emit 3. to broadcast

enklawa celna: customs enclave, tariff enclave

etyka: ethics, ethic

Europejski Urząd Koordynacji Obsadzania Wolnych Miejsc Pracy i Wniosków o Zatrudnienie: European Office for Co-ordinating the Clearance of Vacancies and Applications for Employment

Europejska Konwencja o Zakładaniu Spółek (1966): European Convention on Establishment of Companies (1966)

Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu (1953): European Interim Agreement on Social security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors (1953)

eutanazja: euthanasia, mercy killing

fabryka: factory, plant, works

fala: wave

fałszować żywność: to adulterate food

fałszerz: adulterator, counterfeiter, falsifier, forger, fabricator

fałszywe znaki pieniężne: counterfeit currency

fałszywy czek: dud cheque

fałszywe świadectwo / zeznanie: false testimony / evidence

firma zlikwidowana: defunct company

forma umowy: form of company’s deed, form of partnership’s deed

formalności celne: customs procedures, customs formalities; dokonywać formalności celnych to attend to the customs formalities; upraszczać formalności celne to simplify the customs procedure

fundusz inwestycyjny: investment fund; fundusz inwestycyjny mieszany mixed investment fund; fundusz inwestycyjny otwarty open-ended investment fund; fundusz inwestycyjny zamknięty closed-end investment fund

fundusz premiowy: staff bonus fund

fundusz strajkowy: strike funds

giełda opcji: option market

giełda walorów: stock exchange, securities exchange

giełda żeglugowa: maritime exchange

gmina: gmina, commune, district, borough, community

gospodarka: 1. economy 2. management, administration, running

gospodarczy: 1. economic, business 2. industrial, manufacturing; działalność gospodarcza business activity; podmiot gospodarczy economic entity

gończy: warrant of arrest; list gończy warrant of arrest, ‘wanted’ notice

graniczny urząd celny: frontier customs office

gratyfikacja (np. z okazji Bożego Narodzenia): bonus, gratification

groźny: 1. dangerous, formidable, menacing 2. (poważny) serious 3. threatening

gwarancja jakości: quality guaranty / assurance

gwarancja konstytucyjna: constitutional guarantee

gwarancja stuprocentowa: hundred-percent guarantee

gwarantować: to guarantee, to vouch for, to underwrite, to warrant

głosowanie preferencyjne: preferential voting

górna granica wynagrodzenia: maximum remuneration

głosowanie nad układem: voting on the arrangement

głosujący: 1. (wyborca) voter, elector, constituent 2. voter

Handel: commerce, trade, business, merchandising

główny podatek dochodowy od osób prawnych: mainstream corporation tax (MCT)

handel detaliczny: retail

handlarz: dealer, trader, vendor, (określonym towarem) chandler

harmonogram: schedule, timetable, plan

higiena: hygiene

hipoteczny: mortgage; bank hipoteczny mortgage bank; dług hipoteczny mortgage debt; dłużnik hipoteczny mortgager, mortgagor; księga hipoteczna mortgage register;obciążenie hipoteczne mortgage charge; wierzyciel hipoteczny mortgagee; wpis hipoteczny mortgage registration; świadectwo wpisu hipotecznego certificate of the registration of mortgage

hipoteka łączna: aggregate mortgage

honorarium warunkowe: conditional fee, success fee

hossa: bull market, boom, booming market, strong market; spekulować na hossę to operate for a rise

honorarium: fee, honorarium, (autorskie) royalty

honorowy: (o długach, warunkach) honorary, (o człowieku) honourable

hurtowy: wholesale

hurtownia: wholesale store, wholesale discount, wholesale business, wholesale warehouse

immunitet: absolute privilege, immunity, privilege

immunitet poselski: Parliamentary privilege

immunitet dyplomatyczny: diplomatic immunity

import: import, importation

importować: to import

indeks giełdowy: exchange index

imputowanie: imputation, allegation

indos: endorsement

inkaso papierów wartościowych: security collection

inspektor: inspector, clerk, examiner, superintendent, supervisor

instalacje wewnętrzne: indoor installations

instrukcja użytkowania: instructions for use

instynkt macierzyński: maternal instinct

instrukcja korzystania z rzeczy: instruction for use of a thing

instytucja bankowa: banking business, banking house, banking firm

instrumenty polityki pieniężnej: monetary policy instruments

intencja: 1. intention, aim, objective, intent, view, purpose 2. (w religii) intention; mieć dobre intencje to mean well

interpelacja: question, interpellation

interweniować: 1. (wstawiać się) to intervene 2. (wtrącać się) to interfere, to meddle

internować: to inter, to confine, to send to an interment camp

interwenient uboczny: secondary intervener, accessory intervenor

interwencja zbrojna: armed intervention

inwestować: to invest

Izba Handlowa: chamber of commerce, chamber of trade

izba wytrzeźwień: sobering chamber, emergency detoxification centre

izba skarbowa: tax chamber, treasury department, treasury chamber; dyrektor izby skarbowej tax-chamber director

izba zawodowa: professional society

jawność: openness to public, transparency

jednoosobowy: single, single-person, one-person, one-man, sole, individual; przedsiębiorca jednoosobowy single-party business entity; spółka jednoosobowa single-member company, one-man-company, one-shareholder company

jednostronny: unilateral, one-sided, single-sided

jednostka pieniężna: unit of currency

judykatura: judicature, judicial decisions

kabotaż: coastal shipping, cabotage, coasting

jurysta: jurist;

kadencja: (czas sprawowania urzędu) term in / of office, tenure of office, duration of office, (rządy premiera) ministry

kalumnia: calumny, aspersion

kalendarz: calendar, (terminarz) diary

Kanadyjski Instytut Biegłych Rewidentów: Canadian Institute of Chartered Accountants

kanciarz: crook, con artist, con man

kancelaria: chancellery, office

kandydować: to be a candidate, to run, to stand

kantor: exchange office, exchange bureau

kapitał ryzyka: venture capital, risk capital

kapitał wniesiony: paid-in capital

kapitał subskrybowany: subscribed capital

kapuś: nark, snitch, rat, fink

kapitał zapasowy: supplementary capital, spare capital

kara nagany: penalty of serious reprimand

kara śmierci: death penalty

karalny: punishable, culpable, chargeable, penal, indictable

karencja: waiting period, (kredytu) grace period

karta czasu pracy: time card

karny: penal, criminal, penitentiary, punitive; odpowiedzialność karna criminal responsibility; postępowanie karne criminal procedure / proceedings; sąd karny criminal court;sprawy karne criminal matters; ściganie karne criminal prosecution; zakład karny penitentiary (USA)

kasa mieszkaniowa: housing credit association

kasjer: 1. (w banku) teller, cashier 2. (w sklepie) cashier 3. (w supermarkecie) checker

kasa biletowa w teatrze, w kinie: box office

kasa pancerna: stronghold

katastrofa finansowa: financial disaster

kazirodztwo: incest, cognate offence

kazuistyka: casuistry

kierownik budowy: site superintendent, construction supervisor, building site manager

kierownik: manager, chief, head, executive

klasa: class, type

klauzula: clause, formula, proviso, stipulation, provision, reservation

kodeks karny: penal code, criminal code

kolejność powołania do spadku: succession, line of succession

komisja bhp: commission for safety and hygiene at work, work safety and hygiene commission

komandytariusz: limited partner

komisja budżetowa: budget committee

komitet: committee

komornik: court executive officer, enforcement officer, debt collector

komisja pojednawcza: arbitrational committee, conciliation commission

koncesjonariusz: licensee, license holder

konfederacja: confederation

Konflikt: conflict, disagreement

konfederacja trójstronna: tripartite confederation

konfiskować: to sequester, to confiscate, to seize, to impound, to forfeit

konfrontacja: confrontation

kongres: congress

konosament imienny: straight bill of lading

Kongres Związków Zawodowych: Trades Union Congress

konsensualny: consensual; małżeństwo konsensualne consensual marriage

konsorcjum bankowe: banking group

konstytucyjny: constitutional; gwarancja konstytucyjna constitutional guarantee

konstytucyjność: constitutionality

konto analityczne: analytical account, detailed account, subsidiary account

konsultacja pracownicza: worker consultation

konto korygujące: contra account

konto pasywne: debit-balance account, liability and equity account

konto zbiorcze: total account

konto wzajemnych rozliczeń: reciprocal account

konto zablokowane: blocked / frozen account

Kontrakt: contract, agreement

kontroler: inspector, examiner

kontrowersja: controversy, disharmony

korekta: adjustment, correcting entry, cross entry, eliminating entry, reversing entry

korekta podatkowa: tax adjustment

korzystać z przedmiotu użyczenia: to use the object of lending for use

korzystać z praw publicznych: to enjoy civil rights

koszt bieżący: current cost

koszt częściowo zmienny: semivariable cost

koszt normatywny: standard cost

koszt kontroli: cost of control, premium on acquisition

koszt rzeczywisty: actual cost

koszt wytworzenia środka trwałego: cost of a fixed asset

koszt podstawowy: prime cost

koszt standardowy: standard cost

koszty: costs, expenses, charges; rozliczenie kosztów costs allocation; rozliczenia międzyokresowe kosztów accruals and deferrals of costs; czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów deferred charges, deferred expenditures, prepayments

koszty działalności podstawowej: costs of operational activity

koszty rozruchu: start-up costs

koszty dostawy: delivery charges

koszty materiałów bezpośrednich: direct materials

koszty składowania: storage costs, costs of warehousing

koszty wydziałowe: factory burden, factory overhead, manufacturing

krajowy: domestic, home, national

kredyt bankowy: bank credit

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: National Depository for Securities

kraść: to steal, to thieve

krótki okres zatrudnienia: short-time working

kredyt zagraniczny: foreign credit

kredytodawca: creditor, lender, grantor of credit

krzywa rentowności: yield curve

księga główna: general ledger, nominal ledger, impersonal ledger

księga akcji / akcyjna: share register, share ledger, shareholders’ ledger, stock book (USA), share book

księga przychodów i rozchodów: revenue and costs register

księga wieczysta: land and mortgage register, proprietorship register; wniosek o założenie księgi wieczys-tej motion to create a land and mortgage register

księga protokołów: book of minutes, minutes book (UK)

księga zwrotów ze sprzedaży: sales returns (day) book, SRB

księgowość: accountancy, accounts, bookkeeping; dział księgowości accounts department; prowadzić księgowość to keep the accounts, to keep the books; wprowadzić zapis do księgi to make an entry in the ledger

kształtowanie płac: wage fixing

kształcenie zawodowe: vocational training

kupiectwo: merchantry, mercantile business, mercantile relations, merchandising

kupon dywidendowy: stock, share warrant

kuratela: curatorship, guardianship; być pod kuratelą to be under guardianship; ustanowić nad kimś kuratelę to place someone under guardianship

kurator z wyboru: guardian by election

kurs rozliczeniowy: settlement price, making-up price

kurs emisyjny: issue price, issue rate

kwerenda: search query

kwit: receipt, voucher, check

kwitować: to acknowledge, to confirm, to receipt

kwit składowy: warehouse receipt

kwota / wysokość poręczenia: amount of surety, amount of security

kwota pożyczki: loan amount, sum of money lent, sum of money borrowed

kwota należności celnych: amount of customs duties

laska marszałkowska: mace

legalizacja: legalisation, legitimisation, attestation

laik: layman

legalizować samowolę budowlaną: to “legalise” a structure built without a valid building permit

lekceważyć: to ignore, to disparage, to disregard, to scorn, to pay no attention to, to take no notice of, to neglect

lekarski: medical; badanie lekarskie medical check-up, medical examination; orzeczenie lekarskie medical report, medical certificate; aktualne orzeczenie lekarskie up-to-date medical report, valid medical certificate; tajemnica lekarska medical secret; zwolnienie lekarskie sick leave / note, excuse, doctor’s note

liczba akcji: number of shares

lichwa: usury, usurious charge of interest

likwidacja majątku masy upadłości: liquidation of assets of the bankruptcy estate

likwidator: liquidator

likwidować: to liquidate, to wind up, to do away with, (zamykać) to close down, (rozwiązywać) to dissolve

linia kredytowa: credit line, line of credit

list gwarancyjny: letter of guarantee, surety bond

list przewozowy: freight bill, consignment note; kolejowy list przewozowy railway consignment note, bill of freight, railroad bill of lading; lotniczy list przewozowy air waybill; międzynarodowy list przewozowy international consignment note

list gończy: warrant of arrest, ‘wanted’ notice

Lokal: premises, accommodation, space, place, (stancja, kwatera) lodgings; przekazać lokal to hand over the premises; powiadomienie o zwolnieniu lokalu notice to vacate;zajmować lokal to engage premises; zwolnić lokal to vacate the premises

lokal biurowy: office space

lokata bankowa: bank deposit

lokata w papiery wartościowe: investment in securities

lokata terminowa: term investment, time deposit, term deposit, fixed deposit

lotniczy list przewozowy: air waybill

ludobójstwo: genocide; zbrodnia ludobójstwa crime of genocide

lustrować: to inspect, (politycznie) to vet

luka: 1. gap, break, loophole, lacuna 2. shortcoming, deficiency

luka prawna: legal loophole

majster / brygadzista: foreman

magister: Master

majątek ruchomy: movable assets / property

makler: broker, stock-jobber, dealer, agent

maksymalny: maximum

Mandat: 1. (pełnomocnictwo) mandate 2. (w parlamencie) seat 3. (kara) fine, ticket 4. tenure, term of / in office, period of office

maltretować: to ill-treat, to abuse, to maltreat, to batter

manipulować w księgach: to cook the books, to fiddle the books

marszałek: marshal

masa upadłości: bankruptcy estate, bankruptcy assets; fundusze masy upadłości bankruptcy estate funds; podział funduszów masy upadłości distribution of the bankruptcy estate funds; likwidacja majątku masy upadłości liquidation of assets of the bankruptcy estate; wstrzymanie likwidacji masy upadłości postponement of the liquidation of the bankruptcy estate; obciążać masę upadłości to encumber the bankruptcy estate; oszacować masę upadłości to appraise the bankruptcy estate; skład masy upadłościproperty of the bankruptcy estate; ustalanie składu masy upadłości identification of the property of the bankruptcy estate; wyłączenia z masy upadłości exemptions from the bankruptcy estate

martwy przepis: dead letter

matkobójstwo: matricide

metoda zapasu bazowego: base stock method

metoda LISH „ostatnie przyszło wciąż tutaj”: Last In-Still Here (LISH)

metody wyceny rozchodu zapasów: cash flow assumptions

metoda ceny przeciętnej: average price method

metoda stałych cen ewidencyjnych: standard price method

metr: metre

mianowanie: nomination, appointment

metryka: 1. certificate, specification 2. register, archives

miejsce pracy chronionej: designated employment

miejsce parkingowe: parking lot

miejscowy: local

miejski: civic, municipal, town, city, urban; rada miejska city council

miejsce wysyłki: place of dispatch

miesięczne zarobki: monthly pay

mieć kapitał w spółce: to have a stake in a company

mieć dobre intencje: to mean well

mieć długi: to be in the red

mieć prawo reprezentowania: to have the right to represent

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: Minister for Health and Social Welfare

mieć w posiadaniu: to be in possession of, to hold

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Ministry of Internal Affairs (POL), Home Office (UK), Interior Ministry, Ministry of the Interior

między innymi: inter alia, among other things

ministerstwo: ministry, board

mistyfikator: hoaxer, mystifier

międzynarodowy: international; prawo międzynarodowe international law

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: International Court of Justice

mniejszościowy: minority; rząd mniejszościowy minority government

moc obowiązująca: binding force

moc wiążąca układu: binding force of the arrangement

molestować: to harass, to molest, to intimidate, to pester

moralny: moral, ethical, spiritual

motywacja pracy: worker motivation

mowa: speech, address, talk; wygłosić mowę to make a speech, to deliver a speech

mowa końcowa: closing speech

motywacja: motivation

młodociany przestępca: juvenile delinquent, young / youthful offender; pracownik młodociany young worker

młotek sędziego: gavel

na służbie: on duty

na mocy czegoś: by virtue of something

nabierać mocy: to come into force / effect, to take effect, to become effective

na zlecenie i rachunek: by order and for account

na rzecz: for, for the benefit of

nabyta wartość firmy: purchased goodwill

naczelnik urzędu skarbowego: tax-office comptroller

nabyć: to acquire, to purchase

nabyć własność: to acquire property

nadawać (prawa): to confer, to vest

nadawca przesyłki: consignor

nadać czemuś klauzulę wykonalności: to assign an enforceability clause to something

nadmiar: excess, surplus

nadużycie prawa procesowego: abuse of process

nadpłata: excess payment, overpayment of tax; wysokość nadpłaty amount of excess payment; zwrot nadpłaty podatku excess payment refund, tax refund; prawo do zwrotu nadpłaty right to excess payment refund

nadzorować zarządzanie finansami firmy: to oversee the day-to-day work of the Financial Accounts section

nadzór bankowy: banking supervision

nagroda: award, reward, bounty; przyznawać nagrodę to grant / to give an award

Najwyższa Izba Kontroli: Supreme Audit Chamber, Supreme Chamber of Control

najem nieruchomości: lease

najem na czas określony: fixed-term lease

nakaz stawiennictwa: summons

nakaz odszkodowania: compensation order

nakazać: to order, to summon, to command, (zarządzić) to prescribe, to enjoin

nakładać sankcje: to impose sanctions

należności bieżące: current dues

należności: dues, debts, accounts receivable, receivables; pokryć należności to cover an amount due; windykacja należności receivables recovery

należności nieściągalne: bad debts, irrecoverable debts, uncollectible account (USA)

należycie: duly, properly, appropriately, carefully

należyta staranność: due diligence, proper diligence, due care; brak należytej staranności lack of due diligence; zachować należytą staranność to exercise due diligence

naoczny: 1. evident, clear 2. eye 3. first-hand 4. visual

naoczne świadectwo: first-hand testimony

napominać: to admonish, to rebuke, to reprove, to reprimand, (wzywać) to exhort

naprawienie szkody: redress of the damage

narodowy: national; Centrala Narodowego Banku Polski National Bank of Poland Head Office; plan finansowy NBP NBP budget; Prezes NBP President of the National Bank of Poland; Zarząd NBP Management Board of the National Bank of Poland

Narodowy Bank Polski (NBP): National Bank of Poland

naruszenie zakazu konkurencji: breach of a non-competition rule

naruszenie praw do własności ruchomej: trespass to chattel

następca prawny: legal assignee, legal successor

nawiązać stosunek pracy: to establish an employment relationship

nazwa konta: name of the account

nałożyć grzywnę: to impose a fine, to amerce

negocjacje płacowe: pay talks

negocjacje zbiorowe: collective bargaining

nie wykonać zobowiązania: to fail to fulfil an obligation, to fail to perform an obligation

nieagresja: non-aggression

niedbalstwo: negligence, neglect, carelessness, inattentiveness

niegodny (o spadkobiercy): person ineligible of inheritance, disqualified to inherit

niemożność: 1. impossibility 2. inability

niemożność świadczenia: unfeasibility, impossibility of payment

nienależyte wykonywanie obowiązków: improper performance of duties

nienależyty: improper

niepełnoletni: minor; usamodzielnić niepełnoletniego to emancipate a minor

niepoczytalny: insane, deranged, unsound, lunatic, mad, non compos mentis

nieprawość: misdeed, wrongdoing, illegality

nieprawidłowo: improperly, incorrectly, irregularly, against the rules

nieprawidłowość: incorrectness, irregularity

nieprzyzwoity: indecent, lewd, obscene

nieprawidłowy: improper, irregular, incorrect, against the rules

nieruchomość korzystająca ze służebności (władnąca): dominant tenement (UK) / dominant real estate (USA)

nieskładkowy: non-contributory

nieskładkowy system zabezpieczenia: non-contributory social security scheme

nietykalność: immunity, inviolability, absolute privilege

nietykalny: immune, inviolable, enjoying immunity

nieupoważniona osoba: unauthorised person

nieważny: 1. (bez mocy prawnej) invalid, null and void 2. (nieistotny) insignificant, unimportant

niewierność małżeńska: infidelity

niewinność: 1. innocence, absence of guilt, freedom from guilt, guiltlessness, blamelessness 2. (czystość) purity

niewypłacalność: insolvency, inability to pay; całkowita niewypłacalność absolute insolvency

niezaprzeczalny: incontestable, irrefutable, undeniable, noncontestable

niezdolność: inability, incapability, incapacity, unfitness, disqualification

niezasadny: unjustified, groundless, unfounded

niezdolność do dziedziczenia: incapacity to inherit

niezgodność: 1. incompatibility, conflict 2. discrepancy, inconsistency

niezgodny: incompatible, contradictory, conflicting, not compliant with

niezgodny z konstytucją: unconstitutional

nieślubny (o dziecku): born out of wedlock, illegitimate

niezwłocznie: immediately, promptly

niełaska: disfavour, disgrace

nocna zmiana: night shift

nota: 1. note 2. grade, mark

norma pracy: work standards, norms for work

nota kredytowa: credit note

notoryczna absencja: absenteeism

notoryczny: 1. (niewłaściwy) notorious 2. (powtarzający się) habitual, chronic

obalenie domniemania: rebuttal of a presumption

obciążać hipoteką: to mortgage

obalić domniemanie: to rebut a presumption

obciążać rachunek: to debit an account

obciążenie własności: encumbrance on property

obciążyć konto: to charge an account, to debit an account

obciążyć rachunek: to debit an account with an amount

obdarzać: to bestow upon, to confer, to grant, to endow, to gift

obdukcja: 1. (badanie poszkodowanego) forensic examination 2. postmortem, autopsy

obelga: abuse, insult, invective, offence, affront, (obelga na piśmie) libel, (obelga ustna) slander

obliczać: to calculate, to compute, to estimate, to count, to assess

obliczanie podziału dywidend: dividend distribution calculation

obligacja bez terminu wykupu: irredeemable bond

obligacja komunalna: communal bond, local authority bond, municipal bond

obligacja skarbowa: treasury bond, government bond

obligacja niezabezpieczona: unsecured bond

obligacja państwowa: state bond, treasury bond

obligacja partycypacyjna: participating bond

obligacja skonsolidowana: consolidated bond, unified bond

obligacja wykupiona: redeemed bond

obniżka: reduction, cut, decrease, allowance

obniżenie kapitału: reduction of / in the capital

obniżka płac: pay cut, cutting of wages

obniżka ceny: reduction in the purchase price

obniżyć cła: to reduce tariffs

obowiązek podatkowy: tax obligation

obowiązek: obligation, duty, responsibility; całokształt obowiązków workload; niedopełnienie obowiązku failure to comply with the obligation; okres pełnienia obowiązkówterm of the performance of duties; poczucie obowiązku sense of duty; przyjąć na siebie obowiązki to undertake duties; wypełniać obowiązki to perform duties; zakres obowiązków scope of duties

obraza sądu: contempt of court

obrażenia cielesne: personal injury

obrona konieczna: necessary defence

obrońca z urzędu: court-appointed attorney, assigned counsel

obrót dewizowy: foreign exchange operations

obrót: distribution, trading, turnover, transactions, dealing, circulation; dopuszczenie do obrotu giełdowego admitting for trading, listing; podanie o dopuszczenie do obrotu giełdowego application for listing; publiczny obrót papierami wartościowymi public trading in securities; wartość obrotów turnover value; wolumen obrotów turnover volume; wprowadzenie do obrotu giełdowego introduction of securities to exchange trading

obywatelski: civil, citizenly, civic; Platforma Obywatelska Civic Platform; swobody obywatelskie civil liberties

obwieszczenie: announcement, proclamation, notice

obłożyć towar cłem: to clap duty on goods

obława policyjna: police raid

ocena pracy: work evaluation

ocena inwentaryzacyjna: stock valuation

ochrona przedemerytalna: protection of those approaching pensionable age

oceniać / ocenić: to appraise, to evaluate, to assess

ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy: protection during justified absence from work

oczekiwania pracowników: employee expectations

oczekiwania: expectations

oczyszczenie z zarzutów: exoneration, clearance, (usprawiedliwienie, uniewinnienie) exculpation

odbierać towar: to collect goods

oczyszczenie: clearance, clearing, (rozgrzeszenie) absolution,

odbiorca końcowy: ultimate consumer

odbiorca sumy czekowej: payee

odbić kartę zegarową przed rozpoczęciem pracy: to clock on

odbiorca usług: recipient of services

odbywać karę: to serve a sentence

odbywać praktykę prawniczą: to serve articles

oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości: to dismiss the bankruptcy petition

oddać grunt w użytkowanie wieczyste: to let the land for perpetual usufruct

oddać rzecz najętą w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem: to give a thing leased as a whole or in parts to a third party for gratuitous use or sublease

oddać sprawę do sądu: to submit a case to court, to take the matter to court

odebrać dzieło: to receive work

odebrać posiadanie: to dispossess

odkupny: redeemable

odkupywać jednostki uczestnictwa: to repurchase participation units

odmawiać zezwolenia: to refuse permission

odmawiać wykonywania pracy: to withdraw one’s labour

odmownie: negatively

odpierać: to rebut, to refute

odmowa zapłaty: default in payment, refusal to pay

odnośny: relevant, pertinent, respective, appropriate

odpis sprawozdania finansowego: copy of the financial report, copy of the financial statement

odpoczynek w pracy: rest at work

odpowiadać za zobowiązania spółki: to be liable for the obligations of the partnership / company

odpowiedni: appropriate, relevant, corresponding, suitable, adequate, right

odpowiedzialność odszkodowawcza: compensatory liability

odpowiedzialność ograniczona do wysokości wkładów: liability limited to the contribution

odpowiedzialność: liability, responsibility, accountability; być wolnym od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu to be exempt from liability up to the value of the contribution, to be free from liability to the extent of the value of the contribution; ponosić odpowiedzialność za coś to be liable for something, to bear responsibility for something; uchylać się od odpowiedzialności to evade responsibility, to shirk responsibility; wziąć odpowiedzialność to accept responsibility

odprawa: 1. admission 2. severance pay / payment, money bonus, golden handshake 3. briefing

odpłatny: for a consideration, paid, to be paid, non-gratuitous

odroczyć termin płatności podatku: to defer a payment of a tax

odrębne zdanie: dissenting opinion

odsetki dodatkowe: additional interest

odsiadywać wyrok: to serve a sentence, to serve / to do time

odsetki karne: penalty interest

odsetki ustawowe: legal interest

odwet: retaliation, (zemsta) revenge, retribution; brać odwet to retaliate; w odwecie za coś in retaliation for something

odwołanie darowizny: revocation of a donation

odwołanie testamentu: revocation of a will

odwołać darowiznę: to recall a donation

odwołać zamówienie: to cancel an order

oferta: offer, quotation, quote, proposal; adresat oferty offeree; anulować ofertę to cancel an offer, to retract an offer; być skłonnym do rozważenia oferty to be open to an offer; odrzucić ofertę to decline an offer, to refuse an offer, to reject an offer; okres ważności oferty duration of an offer; oświadczenie o przyjęciu oferty declaration of acceptance of an offer; prosić o złożenie oferty to ask for an offer; przyjąć ofertę to accept an offer, to take an offer; przyjęta oferta przetargowa winning tender;rozważać ofertę to entertain an offer; składający ofertę maker of the offer, offeror, offerer; skorzystać z oferty to take advantage of an offer; skwapliwie skorzystać z oferty to jump at an offer; termin składania ofert opening, submission tendering date; wezwać do składania ofert przetargowych to call for tenders, to invite tenders;wycofać ofertę to withdraw an offer, to revoke an offer; wygaśnięcie oferty expiration of an offer; złożyć ofertę to make an offer, to submit an offer, to lodge a tender, to lodge a bid

odzyskanie posiadania: repossession

oferta pracy: offer of work

oferta subskrypcyjna: offer for subscription

oferta ważna: offer in force, offer open

oferta ważna do odwołania: offer remains open until recall

oferta ważna / aktualna do ….: offer open until …

ograniczać zanieczyszczenie: to limit pollution

ograniczać: to limit, to delimit, to border, to restrict, to confine, to restrain

oficjalny rynek papierów wartościowych: official stock exchange market

ograniczona zdolność do czynności prawnych: limited capacity to perform acts in law

ogłosić wyrok: to pronounce a sentence

ogólnopolski: all-Poland, nation-wide, all-Polish

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: All-Poland Alliance of Trade Unions

ogłoszenie: announcement, proclamation, declaration, pronouncement

ojczym: stepfather

ojciec: father

ogłoszenie upadłości: declaration of bankruptcy

ojcostwo: paternity

okazja: (szansa) opportunity, (wydarzenie, sytuacja, sposobność) occasion, (tani zakup) bargain

okoliczności łagodzące: mitigating circumstances / factors, extenuating circumstances

okres dzierżawy: term of tenancy

okres pełnienia obowiązków: term of the performance of duties

okres gwarancji: period of guarantee

okres składowania: duration of storage, period of storage

okres sprawozdawczy / rachunkowy: accounting period; data kończąca okres sprawozdawczy ending date of the accounting period

okres wypowiedzenia: term of notice; ustawowy okres wypowiedzenia statutory notice

okres ważności oferty: duration of an offer

okręg wyborczy: election district, constituency

okup: ransom; żądanie okupu ransom note

operacje na papierach wartościowych: operations in securities, dealings in securities, transactions in securities

operacje bankowe: banking business, banking transactions, banking operations

opiekun specjalny: guardian ad litem

opinia biegłego: expert’s opinion

opodatkowanie: taxation, assessment, imposition of taxes; dochód od opodatkowania chargeable profit, taxable income, taxable profit; dochód podlegający opodatkowaniuassessable income; podlegać opodatkowaniu to be subject to taxation, to be taxable, to be assessed to tax; podstawa opodatkowania taxable base, taxable amount, basis of assessment, tax base; przedmiot opodatkowania taxation object; zaokrąglać podstawę opodatkowania to round the taxable base

opozycja parlamentarna: parliamentary opposition

opłata zmienna: floating charge

ordynacja podatkowa: act on rules for taxation, fiscal law

orzeczenie: 1. decision 2. verdict, adjudication, judgment 3. statement

organizacja rządowa: governmental organisation

orzeczenie lekarskie: medical report, medical certificate

organizacja związkowa: union organisation; ponadzakładowa organizacja związkowa upper-level union organisation, multi-establishment trade union organisation;zakładowa organizacja związkowa trade union organisation of an establishment, trade union active at work establishment

oskarżony: accused, defendant, respondent

osoba: person, entity, head, party, individual

oskarżyciel publiczny: public prosecutor, prosecuting attorney, district attorney

osoba fizyczna: natural person, human being, natural being, individual

osoba prawna prawa prywatnego: private corporation

osoba prawna podzielona: divided legal entity

osoba prowadząca skład celny: warehouse keeper

oszacowanie: 1. assessment 2. evaluation, estimation

ostro rywalizować: to compete head on

ostrzeżenie ustne: verbal warning; udzielić ostrzeżenia to give a warning

oszacowanie majątku: assessment of the assets

oszukańczy: deceitful, crooked, underhand, cheating, fraudulent

oszacować masę upadłości: to appraise the bankruptcy estate

oszczerca: defamer, libelant

oszustwo komputerowe: computer fraud

oszust karciany: card sharper, cardsharp, card shark

otrucie: poisoning

otrzymać spadek: to come into an inheritance

otworzyć oddział spółki: to open / to establish a branch of the company

otworzyć rachunek w banku …: to open an account at … bank

oświadczenie o przyjęciu oferty: declaration of acceptance of an offer

pajęczarz: 1. attic thief 2. subscription fee dodger

pakiet akcji: parcel of shares, block of shares

ośrodek zatrudnienia: employment centre

pakiet mniejszościowy: minority interest

papier wartościowy dopuszczony do publicznego obrotu: security approved for public trading

papiery wartościowe krajowe: domestic securities

papier wartościowy na okaziciela: bearer security

papiery wartościowe krótkoterminowe: marketable securities

papiery wartościowe państwowe: state securities

papiery wartościowe przenoszalne: transferable securities

papiery wartościowe podlegające wykupowi: redeemable securities

papiery wartościowe rozdrobnione: dilutive securities

papiery wartościowe rynku kapitałowego: capital market securities

papiery wartościowe właścicielskie: equity securities

papiery wartościowe zbywalne: negotiable securities

papiery wartościowe zagraniczne: foreign securities

parking strzeżony: guarded parking lot

parking: car park, parking lot

partia rządząca: ruling party

pas: 1. (przy ubraniu) belt 2. (strefa) zone

partycypacja pracownicza: employee participation, worker participation

paskarz: profiteer

pasywa: liabilities, debit column, debit side, debtor side; aktywa i pasywa assets and liabilities, credit and debit

państwo: state, nation

Państwowa Inspekcja Sanitarna: State Sanitary Inspectorate, State Sanitary Inspection

Państwowa Inspekcja Pracy: State Labour Inspectorate, State Labour Inspection

pedagogika pracy: occupational pedagogy

pensja na rękę, pensja netto: take-home pay

państwowa osoba prawna: State legal person

penitencjarny: penitentiary

personel nadzoru: supervisory personnel

personel wykwalifikowany: qualified personnel

perspektywy zawodowe: career prospects

pełne zatrudnienie: full employment

petycja: petition, application

petent: petitioner, applicant, inquirer, supplicant

pełnoletni: adult, of age; być pełnoletnim to be of age, to be of full age; nie być pełnoletnim to be under age; stać się pełnoletnim to come of age, to become major, to attain one’s majority

pełnoletni domownik: adult member of the household

pełnomocnictwo do reprezentowania na walnym zgromadzeniu: power of attorney to represent a shareholder at a general meeting

pełnomocnictwo jawne: open power of attorney

pełnomocnictwo ogólne: general power of attorney

pełnomocnictwo nieograniczone: unlimited power of attorney

pełnomocnictwo procesowe: power of attorney ad litem, warrant of attorney

pełnomocnictwo zbiorowe: collective power of attorney

pełnomocnik: attorney-in-fact, proxy holder, agent, plenipotentiary, representative, proxy

pełnomocnik pozasądowy: private attorney

piecza: care, custody, charge, supervision; sprawować pieczę nad czymś to be in charge of something

pieniacz: vexatious litigant, barrator, barrater

pieniacki: litigious, barratrous

piastować: to hold, to bear

pierwsze miejsce przeznaczenia: first place of destination

pikieta: picket, demonstration

pikieta strajkowa: strike picket

pismo: letter, note, document, writing, notice

pismo przewodnie: covering letter / note

plafon taryfowy: tariff ceiling

plan zagospodarowania: city plan, master plan; tworzyć plany zagospodarowania terenu to create zoning arrangements of the land

Platforma Obywatelska: Civic Platform

planowanie zasobami ludzkimi: manpower planning

plasowanie emisji: placing of issues

pluton egzekucyjny: firing squad

pobierać płacę: to draw wages

poborowy (noun): conscript, recruit

pobudka: motive, impulse; ukryte pobudki ulterior motives

pochodzenie: origin, descent; niepreferencyjne pochodzenie non-preferential origin; preferencyjne pochodzenie preferential origin; świadectwo pochodzenia certificate of origin

pobrać próbki: to take samples, to sample

pochodzenie towarów: origin of goods, provenance; dowód pochodzenia towarów proof of the origin of goods; ustalić pochodzenie towarów to determine the origin of goods

pobyt stały: permanent stay; długość pobytu duration of stay; miejsce pobytu place of stay

podanie w sprawie zawarcia umowy najmu: rental property application

podanie o dopuszczenie do obrotu giełdowego: application for listing

podanie: application, letter of application, petition, claim

podanie upadłego o dopuszczenie do zawarcia układu: the bankrupt’s petition for permission to make the arrangement

podatek kościelny: church tax

podatek dochodowy od osób prawnych: income tax on legal persons, corporate income tax

podatek od darowizn: donation tax, gift tax (USA)

podatek od majątku: property tax

podatek od nieruchomości: real estate tax, real property tax

podatek od spółek: corporation tax

podatek od spożycia: consumption tax

podatek od spadków i darowizn: inheritance and gift tax

podatek od świadczenia usług: tax on services

podatek pogłówny: poll tax

podatek od zysków: profits tax, tax on profits

podatek progresywny: progressive tax

podatek wyrównawczy: surtax, countervailing tax, equalisation of burdens

podatnik opieszały: slow taxpayer

poddać plan podziału badaniu biegłego: to examine the division plan by an expert

podejmować działania: to undertake activities

podlegający przedawnieniu: subject to prescription

podjąć uchwałę o podziale spółki: to adopt a resolution on division of the company

podjąć uchwałę o przekształceniu spółki: to adopt a resolution on transformation of the company / partnership

podlegać opodatkowaniu: to be subject to taxation, to be taxable, to be assessed to tax

podleganie przedawnieniu: prescription under the statute of limitation

podnieść jakość personelu poprzez szkolenie: to improve the quality of staff through training

podnosić podatki: to raise taxes

podpis notarialnie poświadczony: signature certified by a notary public

podrabiać: to counterfeit

podróż służbowa: business trip

podstawienie powiernicze: substitution of an heir on trust

podstawa powództwa: cause of action

podstęp: deceit, trick

podstawa: base, basis, foundation

podsłuchiwanie: eavesdropping, listening in

podwyżka czynszu: rent increase

podział: division, partition, break-up, portioning, split, separation, distribution; dokonywać podziału (majątku) to sever, to divide; dzień podziału division date, day of division; ogłoszenie o podziale spółki announcement of the division of the company; plan podziału division plan, draft terms of division; ogłosić plan podziału to announce the division plan; poddać plan podziału badaniu biegłego to examine the division plan by an expert; zgłosić plan podziału do sądu rejestrowego to file the division plan with the registry court; uchwała o podziale spółki resolution on division of the company, division resolution; podjąć uchwałę o podziale spółki to adopt a resolution on division of the company; zamiar dokonania podziału spółki intention to divide the company, intention to effect a division of the company; zastrzeżenie do podziału planu objection to the division plan; wnieść zastrzeżenia do podziału planu to lodge / to make objections to the division plan

podwójne obywatelstwo: dual citizenship, dual nationality

pogorszenie stopnia inwalidztwa: aggravation of invalidity

pokrewieństwo: cognation, relation by blood, consanguinity; stopień pokrewieństwa degree of relationship

pogorszenie: deterioration

pokrywać / pokryć straty: to cover losses, to finance losses

pokwitowanie odbioru dostawy: receipt of delivery

polecenie wydania: delivery order

polecenie księgowania: account note, internal voucher

polityka równych szans: equal opportunities policy; prowadzić politykę równych szans to be an equal opportunities employer

polityka podatkowa: policy of taxation, tax / taxation policy

pomyłka sądowa: miscarriage of justice

ponosić ryzyko: to bear the risk

popełniać / popełnić błąd: to make an error, to commit an error

ponieść szkodę: to suffer damage, to bear the damage

popyt na mieszkania: housing demand

poprawiać / poprawić pomyłkę: to correct a mistake, to rectify a mistake

portfel wekslowy: bill case

porządek: order, tidiness, neatness

porzucenie dziecka: abandonment of child

poręczenie bezterminowe: unlimited suretyship

poręczać / poręczyć za dług: to guarantee a debt, to assume suretyship for a debt

posiadacz / właściciel rachunku: account holder

posiadacz: holder, possessor, occupant

posiadanie: possession, possessorship, proprietorship; być w posiadaniu to be in possession of, to be in receipt of; ciągłość posiadania continuity of possession; mieć w posiadaniu to be in possession of, to hold; mieć w cudzym posiadaniu to possess in the name of somebody, to hold for somebody; nabyć / uzyskać posiadanie to acquire possession; odebrać posiadanie to dispossess; porzucić posiadanie to relinquish possession; pozbawienie / odebranie posiadania dispossession; prawo posiadania right of possession; przekazanie, delegacja posiadania transfer of possession; przeszkadzać komuś w posiadaniu, zakłócić czyjeś posiadanie to disturb somebody’s possession; rościć sobie prawo do posiadania to claim possession; wejść w posiadanie to come into possession of; wejść w posiadanie jakieś rzeczy to have oneself put in the possession; wykonywać posiadanie to exercise rights of possession; wziąć coś w posiadanie to take possession of something, to seize; wzięcie w posiadanieseizure, taking possession

posiadacz w dobrej wierze: holder in good faith

postawić firmę w stan likwidacji: to put a company / partnership into liquidation

postępowanie dyscyplinarne: disciplinary action

postępowanie ugodowe: voluntary arrangement

poszlaki: circumstantial evidence

poszukujący pracy: applicant, job seeker

poszkodowany: injured person, aggrieved party

postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości: proceedings for declaration of bankruptcy

potrzeby związane z pracą: labour needs

potrącenie: set-off, deduction; dokonać potrącenia to make a set-off

potrącić: to deduct, to set off

potrącić prowizję: to deduct a commission

potwarz: defamation, libel, slander

potwierdzenie doręczenia: acknowledgement of service

potwierdzić odbiór listu: to acknowledge receipt of a letter

poufny: confidential, secret, top-secret, undercover

powołanie: appointment, calling, vocation

powiadomienie o zwolnieniu lokalu: notice to vacate

powinowactwo: affinity, kinship, relation; stopień powinowactwa degree of affinity

powołać / wezwać na świadka: to summon / to subpoena as a witness

powołanie do objęcia spadku z mocy ustawy: institution / induction by effect of law

powołać syndyka: to appoint a trustee, to appoint an official receiver

powstanie spółki osobowej: incorporation of the partnership, creation of the partnership

powstanie choroby zawodowej: development of occupational disease

powrót: return, resumption

pozbawić kogoś zachowku: to disinherit, to deprive someone of one’s legitim

powziąć uchwałę: to adopt a resolution

pozasądowy: out-of-court

poziom, stan zatrudnienia: level of employment

pozostawić w spadku: to bequeath

pozycje bilansowe: balance sheet items

pozwolenie na odprawę czasową: authorisation for temporary admission

pozwany: defendant, respondent

pozywać do sądu: 1. to sue 2. to summon

pozycje nadzwyczajne: extraordinary items

pośrednik: mediator, intermediary, go-between

połączyć konta: to combine accounts

pożyczać komuś: to lend, to grant a loan to someone, to give a loan to someone

pożyczka bankowa: bank loan, bank advance

pożyczka bezterminowa: perpetual loan

pożyczka budowlana: construction loan

pożyczka długoterminowa: long-term loan

pożyczka globalna: global loan

pożyczka nieoprocentowana: loan without interest, interest-free loan, soft loan

pożyczka na kupno mieszkania: home loan

pożyczka o oprocentowaniu stałym: fixed interest rate loan

pożyczka o oprocentowaniu zmiennym: variable interest rate loan

pożyczka nieściągalna: bad loan

pożyczka państwowa (rządowa): government loan, government borrowings

pożyczka pieniężna: loan of money

pożyczka zagraniczna: external loan, foreign loan

pożyczka terminowa: term loan

pożyczka zamienna: convertible loan

pożyczka zwrotna w każdej chwili na żądanie: loan repayable on demand, call loan

pożyczka zwrotna za wypowiedzeniem: loan at notice

pożytki prawa: fruits from a right, proceeds from right

pożytki rzeczy: profits of a thing

pożytki cywilne rzeczy: civil fruits of a thing, civil profits, proceeds arising from rights

pożytki: fruits, profits, proceeds, benefits, emblements; użytkowanie z prawem pobierania pożytków usufruct, life interest

pożytki rzeczy obciążonej zastawem: profits of a pledged thing

praca budowlana: construction work

praca fizyczna: manual labour, handwork

praca badawcza: research work

praca indywidualna: individual work

praca jednozmianowa: one-shift work

praca prestiżowa: high profile job

praca nocna: night work

praca społeczna: welfare work

praca stała: regular work, steady work, steady employment

praca umysłowa: brain-work, mental work, intellectual work

praca w domu: home working

praca z pogranicza: hustling work

pracować: to work

prace wykończeniowe: finishing (operations), build-out

pracownik fizyczny: blue-collar worker, manual worker

pracownik oddelegowany za granicę: expatriate worker

pracownik samorządowy: self-government employee

pracownik sezonowy: seasonal worker

pracownik służby publicznej: public service employee

pracownik turystyki: tourist profession

pracownik-kobieta: female worker

prawa autorskie: copyrights

pracownik techniczny: technical profession

prawa do akcji: subscription right

prawo do dywidendy: equity

prawo do pracy: right to work

prawo do ulgi: right to relief

prawo do zachowku: right to claim a reserve portion

prawo do spadku, roszczenie spadkowe: hereditary right, hereditary title

prawo do renty: right to pension

prawo karne skarbowe: fiscal penal law

prawo kościelne: ecclesiastical law

prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Law on the Public Trading in Securities

prawo podatkowe: tax law; przepisy prawa podatkowego provisions on tax law

prawo pierwokupu: right of pre-emption

prawo pierwokupu: pre-emptive right, right of pre-emption

prawo podpisu: power to sign

prawo przedstawicielstwa: right of representation

prawo przeniesienia na własność: right to acquire ownership

prawodawca: lawmaker, lawgiver, legislator

prawomocne postanowienie zatwierdzające układ: valid decision approving the arrangement

prawodawstwo: legislation

prawomyślny: law-abiding

prawomocna ugoda sądowa: final judicial settlement

prawowitość: legitimacy

prawowity: legal, lawful, legitimate

preambuła: preamble

prać brudne pieniądze: to launder

predykat: predicate

Prezes NBP: President of the National Bank of Poland

premia opcyjna: put premium

premia produkcyjna: bonus on output, bonus on turnover, productivity bonus

procedura składu celnego: customs warehousing procedure

prezes zarządu: president of the management board

procesualista: specialist in matters of legal procedure

proces sądowy: lawsuit

procenty bankowe: bank interest

proces uszlachetniania: refining operation

produkt gotowy: finished product

Produkt: product, merchandise

produkt uzyskany przez rybołówstwo: product of fishing

profilaktyczny: preventative, prophylactic

produkt wydobyty z dna morskiego: product extracted from the seabed

progresja podatkowa: progressive taxation, graduated taxation

projektant wnętrz: interior decorator

projekt budowlany: building project

promulgacyjny: promulgatory

proponować komuś stanowisko: to offer a job / post to someone

propozycja restrukturyzacji: proposal to restructure

protokołować: to keep the minutes, to record

prosić o złożenie oferty: to ask for an offer

prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: negotiorum gestio, conducting other persons’ affairs without mandate

prowadzić egzekucję z majątku wspólnika: to carry out an execution from partner’s assets, to execute upon the assets of a partner, to conduct execution from the partner’s assets

prowadzić depozyt papierów wartościowych: to maintain a securities depository

prowadzić rachunek: to keep / to carry / to operate an account

prowizja del credere : del credere commission

prowizja od sprzedaży: sales commission, commission for sale, commission on sales, selling commission

prowizja od obrotu: commission on turnover

prowizja procentowa: percent commission

prośba o pożyczkę: application for a loan

przechowawca: keeper, custodian, depositary

przeciętne zarobki: average earnings

przedmiot zastawu: object of a pledge, collateral

przedmiot świadczenia: object of performance

przedsiębiorca: entrepreneur, business entity, individual proprietor (USA), sale proprietor (UK), trader, businessman, contractor

przedsiębiorca mały: small entrepreneur, small undertaking

przedsiębiorca jednoosobowy: single-party business entity, one-person business (UK)

przedsiębiorstwo jednoosobowe: single proprietorship

przedsiębiorstwo państwowe: State enterprise

przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych: representative of the minister in charge of financial institutions

przedstawiciel rządu: attorney for government (USA)

przedsięwzięcie wspólne: joint operation

przedstawicielstwo dyplomatyczne: diplomatic mission

przedstawiciel w sprawie: attorney in casus (USA)

przedstawicielstwo konsularne: consular agency

przedstawicielstwo wyłączne: exclusive agency, sole agency

przedstawicielstwo handlowe: commercial agency

przedłużenie umowy najmu: extension of a lease

przedstawić / okazać pokwitowanie: to produce a receipt

przedłużenie okresu najmu: extension of lease

przejść rewizję: to undergo examination

przegląd analityczny: analytical review

przejęcie: take-over; być zagrożonym przejęciem to be under threat of take-over

przekaz: remittance, transfer

przekupstwo: bribery

przelew: transfer; polecenie przelewu transfer order

przekroczyć limit kredytu: to exceed one’s credit limit

przelać / przekazać sumę na konto: to transfer into an account

przekupywać: to bribe

przenosić z dziennika kasowego do księgi głównej: to post from a day book to a ledger

przemysł budowlany: building industry, building trade

przeniesienie własności rzeczy: transfer of ownership of property

przepis: provision, regulation, rule, prescription

przepisy prawa celnego: customs rules

przerwa przedawnienia: suspension of prescription

przestrzeń składowa: storage space, warehouse space

przeprowadzać kontrolę: to inspect

przestrzegać prawa: to abide by the law

przestępczość: crime, criminality; fala przestępczości crime wave; wskaźnik przestępczości crime rate

przeszkoda: obstacle, impediment, blockade, hindrance

przeszacowanie: revaluation; kapitał z przeszacowania środków asset appraisal increment

przesłuchanie: interrogation, grilling

przetarg nieograniczony: public invitation to tender

przetarg ograniczony: limited invitation to tender

Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: Chairman of the Commission for Insurance and Pension Funds Supervision

przewozy morskie: sea-borne shipping, ocean-borne shipping

przewoźnik: carrier

przewód habilitacyjny: proceedings for the venia legendi, proceedings to qualify for a postdoctoral degree

przydzielony kapitał zakładowy: allotted share capital

przeładować towary: to tranship the goods

przydzielić akcje: to allot shares

przydział mieszkań: housing allocation

przyjąć ofertę: to accept an offer, to take an offer

przyjąć towary do magazynu celnego: to accept goods into a customs storage facility

przyjęta oferta przetargowa: winning tender

przyjęcie darowizny: acceptance of a gift

przyjęcie spadku proste: unreserved acceptance of an inheritance, simple acceptance

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza: acceptance of the inheritance under limitation of liability, acceptance limited to the value of assets, acceptance with the benefit of inventory

przystosowanie: adaptation, accommodation, adjustment

przystąpić do głosowania: to proceed to voting

przystąpić do: to join, to enter into

publiczna spółka akcyjna z o.o.: Public Limited Company (Plc) (UK)

przyznać ulgę w zapłacie podatku: to award a relief in paying tax

próbka: sample

płaca niska: low pay

pułapka: 1. (zasadzka) trap 2. (sidła) snare 3. (podstęp) set-up, frame-up

płaca minimalna: minimum wage

płaca sfery budżetowej: public sector pay

płaca podstawowa: threshold salary

płatne przy odbiorze: cash on delivery

płatnik: payer, remitter

płaca za godzinę: hourly wage

płciowy: sexual, carnal; stosunek płciowy sexual intercourse, carnal knowledge

rabunek z bronią w ręku: armed robbery

rabunkowy: predatory; napad rabunkowy robbery, hold-up

rabuś: looter, mugger, plunderer, robber

płeć: sex, gender

rachunek bankowy inkasenta: tax collector’s bank account

rachunek obrotów bieżących: balance of payments on current account, current balance, current account balance

rachunek bankowy imienny: named bank account

rachunek komitenta: account of the commissioning party

rachunek wspólny: joint account

rachunek zysków i strat: profit and loss account, P&L account, profit and loss statement, income statement (USA)

rachunkowość budżetowa: public accounting, public-sector accounting

rachunkowość: accounting, accounts; cykl rachunkowości accounting cycle; koncepcja rachunkowości accounting concept; model rachunkowości accounting model;polityka rachunkowości accounting policy; standardy rachunkowości accounting standards; zasady rachunkowości accounting principles

rachunkowość odpowiedzialności społecznej: social responsibility accounting

rachunkowość zarządcza: managerial accounting

rada: 1. council, board, committee 2. advice, counsel, instruction

Rada Bezpieczeństwa (ONZ): Security Council (UN)

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości: International Accounting Standards Board, IASB

rada konsumentów: consumer council

rada pracownicza: works council, staff council; akt powołujący radę pracowniczą works council constitution act

rada wierzycieli: committee of creditors; powołać radę wierzycieli to appoint the creditors’ committee; skład rady wierzycieli composition of the creditors’ committee;uprawnienia rady wierzycieli powers of the creditors’ committee; ustanowić radę wierzycieli to establish the creditors’ committee

raport roczny: annual report

redukcja zatrudnienia: redundancy (UK), layoff, job cuts

rata kapitałowa: principal repayment

rażące niedbalstwo: gross negligence

regulacja czasu pracy: work schedule

redukcja: reduction, decrease, cutback

recydywista: recidivist, habitual criminal, repeat offender, habitual offender, hardened criminal, persistent offender

rejestr czeków: cheque register

rejestr okrętowy: maritime registry

remanent: inventory, stocktaking

rejestracja papierów wartościowych: registration of securities

rencista: pensioner, pensionary, disability pensioner

rekompensata: compensation, indemnity, indemnification, recompense

remontować: to do repairs, to repair, to recondition, to refurbish

renta niepieniężna: non-pecuniary pension

renta wojskowa: army disability insurance

renta wyrównawcza: compensatory benefit / pension

renta wypadkowa: accident benefit

renta umowna: contractual pension

reprezentować spółkę jako pełnomocnik: to represent a company / partnership as an attorney-in-fact, to represent a company / partnership in the capacity of attorney-in-fact

reprezentować podatnika przed organami podatkowymi: to represent a taxpayer before tax authorities

reszta spadkowa: residuary estate

rezerwy: reserves

rezerwy obowiązkowe banków: required reserves from the banks; kwota rezerwy obowiązkowej amount of the required reserves

robić notatki: to take notes

robocizna: 1. labour 2. cost of labour

robotnik pracujący na akord: piece-worker

roboty blacharskie: sheet metal work

roboty: works

robotnik składowy: warehouse hand

roboty drogowe: road work

roboty niwelacyjne: levelling

roboty instalacyjne: plumbing

roboty murarskie: masonry work, brickwork

roboty publiczne: public works

rodzaj akcji: class of shares

rok: year; koniec roku year-end

roboty sztukatorskie: stucco work

rodzaj składu: type of warehouse

roboty wiertnicze: drilling work

roszczenie wzajemne: counterclaim, cross-claim

roszczenie: 1. claim, debt 2. action; dochodzenie roszczenia pursuit of claims; dochodzić roszczenia to pursue a claim; podstawa roszczenia cause of action; uwzględnić roszczenie to allow claims; zgłosić roszczenie do masy upadłości to claim a debt against a bankrupt

rozliczenie zakupu: settlement of purchase

rozliczenia międzybankowe: interbank settlements

rozliczenia międzyokresowe kosztów: accruals and deferrals of costs

rozliczenie: settlement, adjustment, clearing of accounts

rozpocząć przedsięwzięcie: to embark on an undertaking

rozpatrywać / rozpatrzyć: to investigate, to examine, to consider

rozporządzenie królewskie: Order in Council (UK)

rozporządzać: to dispose of

rozporządzenie na wypadek śmierci: disposition by will to take effect on death

rozstrzygnąć spór: to settle a dispute

rozpoznanie choroby zawodowej: diagnosis of occupational disease

rozprawa: 1. (w sądzie) hearing, trial 2. settlement 3. (dysertacja) dissertation, study

rozrachunki publicznoprawne: public and law settlements

rozrachunki i roszczenia: settlements and claims

rozważać ofertę: to entertain an offer

rozwiązać fundusz inwestycyjny: to dissolve an investment fund

rozwiązany: dissolved, wound up, defunct

rozwiązać spółkę: to dissolve / to wind up a company / partnership

rozwód: divorce; wystąpić o rozwód to file for divorce

rościć sobie prawo do posiadania: to claim possession

rozłożenie spłaty długu na raty: repayment of debts in instalments

rozłożyć na raty zapłatę podatku: to arrange instalments to pay tax

ruch robotniczy: workers’ movement, working class movement

ruchomy: 1. sliding 2. (przenośny) movable 3. (w ruchu) moving

rynek pozagiełdowy: over-the-counter market, OTC market

rynek papierów wartościowych: security market; oficjalny rynek papierów wartościowych official stock exchange market

rynek równoległy: parallel market

rzeczy nieruchome: immovables

rzeczy ruchome: movables

rzetelność sprawozdania finansowego: the accuracy of the financial report, fairness of the financial report, reliability of the financial statement

różnice kursowe: exchange differences

samooskarżenie: self-accusation

samosąd: lynching, lynch law, mob law; dokonać samosądu to lynch

Sejm: Seym, Sejm, Diet

sekretarz: secretary

sesja: session, assize

siedziba: 1. seat, registered office 2. headquarters

skwapliwie skorzystać z oferty: to jump at an offer

skuć kogoś kajdankami: to handcuff someone

skład rady wierzycieli: composition of the creditors’ committee

spadek: (spuścizna) assets, estate being subject of inheritance, inheritance, heritage; całość spadku assets of the estate of the deceased person; część rozporządzalna spadku disposable portion of an estate; część ułamkowa spadku portion of the estate; objęcie spadku, nabycie spadku accession to an estate; powołanie do objęcia spadku instituting / naming a person as an heir; powołanie do objęcia spadku z mocy ustawy institution / induction by effect of law; odrzucenie spadku renunciation of an inheritance; odrzucić spadek to reject an inheritance; odziedziczyć spadek to inherit an estate, to come into a legacy; otrzymać spadek to come into an inheritance;otwarcie spadku opening of the succession; powództwo o wydanie spadku action for recovery of an inheritance; pozostawić spadek to leave a legacy; pozostawić w spadku to bequeath; prawo do spadku, roszczenie spadkowe hereditary right, hereditary title; przepadnięcie spadku devolution of an estate of a deceased person;przyjąć spadek to accept an inheritance, to assume a succession; przyjęcie spadku acceptance of an inheritance; przyjęcie spadku proste unreserved acceptance of an inheritance, simple acceptance; przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza acceptance of the inheritance under limitation of liability, acceptance limited to the value of assets, acceptance with the benefit of inventory; umowa o spadek contract concerning the inheritance; wyłudzenie spadku legacy hunting; zrzec się spadku to relinquish an inheritance; zrzeczenie się spadku disclaimer

solidarność dłużników: joint and several liability of debtors

spekulować na bessę: to operate for a fall

spis ludności: census

spieniężenie zastawu: sale of a pledge

sprawa: case, matter, affair

spis zawiera wiele rzadkich pozycji: the inventory lists many rare items

sporządzić akt notarialny: to draw up a notarial deed, to draft a deed, to make out a deed

sporządzić pełnomocnictwo: to make a power of attorney

sprawa podatkowa: tax case

sprawdzanie wierzytelności: examination of claims

sposób używania rzeczy: the manner in which the thing is to be used

sprawdzić: to examine, to inspect, to verify

sprawiedliwy: just, fair, rightful, equitable

sprawozdanie o pozycji finansowej: statement of financial position

sprawiedliwość: justice

sprawozdanie: report, statement, accounts; waluta sprawozdania reporting currency

sprawozdanie porównawcze: comparative statement

sprawozdanie śródroczne: interim report, report for interim period

sprzeciw: objection, opposition

sprzedaż bezpośrednia: direct selling

sprzedać mienie: to sell assets, to dispose of assets

sprzedaż agencyjna: commission sale, sale through an agent

sprzedaż na przyszłą dostawę: sale for future delivery

sprzedaż gruntu: sale of land

sprzedaż komisowa: sale on commission, sale by commission, commission sale, sale on commission

sprzedaż handlowa: commercial sale

sprzedaż na rachunek otwarty: sale on open account

sprzedaż na cele dobroczynne: charity sale

sprzedaż pod marką własną: sale under own trademarks

sprzedaż ryczałtowa: sale in bulk, sale in the lump

sprzedaż reklamowa: sale for advertisement purposes

sprzedaż przedsiębiorstwa: sale of an enterprise / company

sprzedaż według bazy: sale at the basis

sprzedaż z prawem zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie: sale or return

sprzedaż z natychmiastową dostawą / sprzedaż loko: sale on spot

sprzedaż z rabatem: discount sale

sprzeniewierzyć: to defalcate, to misappropriate, to embezzle, to defraud

sprzęt ochronny: protective equipment

sprzedaż zajętych ruchomości: sale of seized movables

sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu: sale with right of repurchase

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego: co-operative right to residential premises, co-operative member’s right of ownership of living / residential premises

spółka dzielona: divided company, company being divided

spółka cicha: dormant partner, silent partnership

spółka: company, partnership, firm, body corporate; składniki majątku spółki dzielonej component assets of the company being divided; wykreślić spółkę dzieloną z rejestru to strike the company being divided off the register

spółka akcyjna: joint-stock company (POL), publicly held corporation (USA), public limited company with share capital (UK); publiczna spółka akcyjna z o.o. Public Limited Company (Plc) (UK)

spółka handlowa: commercial company / partnership

spółka jednoosobowa: single-member company, one-man-company, one-shareholder company

spółka powiązana: associated company, affiliated company

spółka prowadząca dom maklerski: company operating / running / managing a brokerage house

spółka przejmowana: company / partnership being acquired, target company / partnership

spółka przejmująca: acquiring company, bidding company

spółka prowadząca działalność ubezpieczeniową: company conducting insurance activity, company operating in the area of insurance

spółka zagraniczna: foreign company

spółka prowadząca giełdę: company managing / operating / running a stock exchange

spółka wielonarodowa: multinational corporation, multinational company

spółka publicznej radiofonii i telewizji: public radio and television company

spłacać / spłacić: to pay off, to repay, to discharge

spółka z udziałem kapitału zagranicznego: joint venture, company with participation of foreign capital

spółka średniej wielkości: medium-sized company

stan rachunku bankowego: balance of bank account

spłata pożyczki: repayment of a loan, redemption of a loan

stan magazynu: stock on hand

standardy rachunkowości: accounting standards

standardy bhp: health and safety standards

statut spółki: articles of incorporation, articles of association

stanowić zagrożenie: to pose a threat

stanowisko kierownicze: senior / leading post / position

starszy: senior, older, elder

Statut: statement, bylaws, bye-laws, rules and regulations, statutes; brzmienie statutu wording of the statutes

starszy radca prawny: senior legal adviser

stawający: appearing party, attendee, person present

stały dostawca: regular supplier

stawka odsetek za zwłokę: default interest rate

stopa: 1. rate 2. foot 3. base

stosunek pracy: relationship between employer and employee, employment relationship, employment relation, master and servant relationship, work relationship; nawiązać stosunek pracy to establish an employment relationship

stopa procentowa: interest rate; ustalać wysokość stóp procentowych to set interest rates

Storno: correcting entry, cross entry, eliminating entry, reversing entry

Stowarzyszenie Księgowych w Kanadzie: Certified General Accountants’ Association of Canada

storno czarne: contra entry

stosunki pracownicze: industrial relations

strajk ostrzegawczy: warning strike, token strike

strajk solidarnościowy: sympathetic strike

straż graniczna: Border Guards, Frontier Guards

strajk włoski: go-slow strike

stryczek: halter, noose, the rope

subemitent usługowy: investment banker, service sub-issuer, service underwriter

subskrypcja otwarta: open subscription, “open offering”

subskrypcja prywatna: private subscription, “private placement”

subemitent: sub-issuer, underwriter

suma komandytowa: commendam sum, limited liability amount, commandite sum; obniżenie sumy komandytowej reduction of the commendam sum

swap towarowy: commodity swap

suma: sum, amount

swap amortyzowany: amortised swap

syndyk masy upadłości: trustee / assignee in bankruptcy, registrar in bankruptcy, official receiver

system ceł zwrotnych: drawback system

system zabezpieczenia praw: system to secure the rights

system rekompensat: compensation system; obowiązkowy system rekompensat mandatory compensation system; zarządzać systemem rekompensat to manage a compensation system

szacowanie okresu użytkowania: useful life estimation

szkolenie przyzakładowe: on-the-job training (UK), hands-on training (USA)

szacować: to value, to assess, to estimate

szczeble kariery zawodowej: career ladder; wspinać się po szczeblach kariery zawodowej to move up career ladder

szkodliwość społeczna: social harm, social harmfulness / noxiousness

szpicel: nark, grass, informer, snoop

szykany: harassment, persecution, oppression

sąd arbitrażowy: arbitration court

sąd pierwszej instancji: court of first instance

sąd ostateczny: (religia) last judgement

sądownictwo: judicature, judiciary

sąd koleżeński: peer court, arbitration by fellow employees, arbitration by one’s fellow-workers

sąd spadkowy: court of inheritance, probate court

Służba Więzienna: Prison Service

tabela amortyzacji: amortisation table / chart, depreciation schedule

służebność budynkowa: easement of a building

sędzia referent: reporting judge

służebność światła: rights of light

służebność umowna: contractual easement / servitude

tajemnica zawodu prawniczego: legal profession secret

tempo pracy: rate of work

termin dostawy: delivery date

tereny budowlane: building land

termin płatności odsetek: falling due of interest

terminowo: duly, on time, punctually

termin składania ofert: opening, submission tendering date

termin płatności podatku: tax payment deadline

termin zawity: final date, peremptory date

terrorysta: terrorist

terytorium: territory

testament wojskowy: military testament, will of soldier

towar powracający: returned goods

towar pochodzący z danego kraju: goods originating in a given country

towar składowany czasowo: goods in temporary storage

towar w stanie niezmienionym: goods in the unaltered state

towarzystwo funduszy inwestycyjnych: investment fund corporation

tożsamość towaru: identity of goods; ustalić tożsamość towaru to establish the identity of goods

trwałe okaleczenie: mayhem

transakcja opcyjna: option bargain, option business

tranzyt wewnętrzny: internal transit

trop: track, trail

trzecie czytanie: third reading

tytuł / prawo do nieruchomości: title to real property

trasant (wystawca czeku): drawer of a cheque

tryb: 1. procedure 2. mode, method, way

tytułem: as, by way of

tytuł wyłączny: absolute title

tłumacz przysięgły: sworn translator / interpreter

tytułem pożyczki: as a loan

ubezpieczenie: insurance, assurance

ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka: full cover

ubezpieczyciel: assurer, insurer, assuror, underwiter

ubezpieczyć się od wypadku przy pracy: to insure against an occupational accident

uchylać się: to evade

uchwała zwykła: ordinary resolution

uchwała kwalifikowana: special resolution

uchwała o podziale spółki: resolution on division of the company, division resolution

uchylać się od odpowiedzialności: to evade responsibility, to shirk responsibility

uchylić układ: to revoke the arrangement

uczeń (w rzemiośle): apprentice

uczestniczyć w stracie do wartości umówionego wkładu: to participate in the loss up to the value of the agreed contribution, to participate in the loss in proportion to the amount of the agreed contribution

udostępnić sprawozdanie finansowe: to provide the financial report, to make available the financial report

udaremnić zamach stanu: to foil coup

udział w zyskach i stratach: participation in profits and losses

udzielać / udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym: to provide first aid to injured persons

udział w długach: share of the debts

udzielać / udzielić urlopu: to grant leave

ugoda pozasądowa: settlement out of court, private arrangement

ujawniać / ujawnić tajemnicę: to disclose a secret

udzielać ulg: to grant reliefs

udzielić komuś głosu: to give someone the floor, to give someone permission to speak

udzielać / udzielić ulg: to grant reliefs

ukryć / zataić testament: to suppress a will

ukończenie postępowania układowego: completion of the arrangement proceedings

układ celny (umowa celna): tariff agreement

Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu: General Agreement on Tariffs and Trade

układ: arrangement, reorganisation, agreement; dopuszczenie do układu admittance to the reorganisation procedure; głosowanie nad układem voting on the arrangement;moc wiążąca układu binding force of the arrangement; niedopuszczalność zawarcia układu inadmissibility of the adoption of the arrangement, inadmissibility of the conclusion of the reorganisation arrangement; przyjąć układ to adopt the arrangement; skutki układu effects of the arrangement; uchylenie układu revoking the arrangement; przyczyny uchylenia układu basis for revoking the arrangement; wniosek o uchylenie układu petition to revoke the arrangement; uchylić układ to revoke the arrangement; wykonać układ to perform an arrangement, to execute reorganisation, to reorganise; wykonanie układu performance of the arrangement, execution of the reorganisation; zatwierdzenie układu approval of the arrangement; sądowe zatwierdzenie układu court approval of the arrangement; odmówić zatwierdzenia układu to refuse to approve the arrangement; zatwierdzić układ to approve the arrangement; zawarcie układu adoption of the arrangement; zawrzeć układ to adopt the arrangement; zmiana układu amendment to the arrangement; wniosek o zmianę układu petition to amend the arrangement; wystąpić o zmianę układu to request that the arrangement be amended

umocować: to empower, to entitle

umorzenie udziałów przymusowe: compulsory redemption, forced redemption

umowa najmu na czas określony: fixed term lease

umowa o pracę na czas nieokreślony: contract of employment for an indefinite period, employment contract for an unfixed term

umowa o spadek: contract concerning the inheritance

umowa o subemisję usługową: service underwriting agreement, service sub-issue contract

umowa o wykonanie remontu budynku: contract for repairs of a building

umowa sprzedaży samochodu: agreement for the sale of a vehicle

umowa rachunku oszczędnościowego: contract of savings account, savings account agreement

umowa sprzedaży: contract of sale, contract for sale, agreement of sale, agreement for sale

umowa z wierzycielami: deed of arrangement

umowa użytkowania wieczystego: contract of perpetual usufruct

unieważnienie małżeństwa: annulment of marriage

umowa zastawnicza: pledge agreement

umyślnie: knowingly, deliberately, intentionally, designedly, on purpose, purposefully

unieważnić zgłoszenie: to invalidate a customs declaration

upoważnienie komitenta: authorisation of the commissioning party

upoważniony: authorised, entitled, accredited

upiększanie sprawozdań finansowych: window dressing

upomnienie: admonition, warning, reprehension, (nagana) censure, (nakaz) injunction; kara upomnienia penalty of admonition

uprawnienie: power, right, entitlement, authority; rozszerzyć uprawnienia to extend powers; wykonać uprawnienie to exercise one’s rights, to execute one’s rights;zawiniona utrata uprawnień pracownika loss of the qualifications through the employee’s own faults

uprawomocniać / uprawomocnić: to legalise, to legitimate, to validate, to execute

urlop płatny: paid leave, holiday with pay

upłynnić majątek spółki: to liquidate the assets of the company / partnership

urlop na żądanie: leave at request

urlop wypoczynkowy: vacation leave

uroczysty: solemn, formal, ceremonious

Urząd Ochrony Państwa: Agency for the Protection of the State, Office for State Protection

urząd skarbowy: tax office, tax collecting office, Income Revenue Service, Inland Revenue (UK), revenue office; naczelnik urzędu skarbowego tax-office comptroller

Urząd ds. Lokalowych: Office of Housing

urząd zatrudnienia: labour office, employment exchange

urządzenia higieniczno-sanitarne: hygiene and sanitary equipment, hygiene and sanitary facilities

ustalać listę wierzytelności: to establish the list of claims

ustalać warunki wynagradzania: to determine / to specify the terms of remuneration

ustalać wysokość stóp procentowych: to set interest rates

ustalić budżet: to budget

ustanowić cła: to establish duties

ustalić wynagrodzenie: to fix / to establish remuneration

ustanowić nad kimś kuratelę: to place someone under guardianship

ustanawiać precedens: to set a precedent

ustanowić nadzorcę sądowego: appoint a court supervisor

ustanowić użytkowanie: to create an interest, to grant a license

Ustawa o dyskwalifikacji dyrektorów z 1986: Company Directors Disqualification Act 1986

ustanowić służebność: to establish / to grant easement / servitude

ustawa wspólnotowa: Community Act

ustawa podatkowa: tax statute

usunięcie z pracy: removal from a job

ustawodawstwo: 1. legislation, law 2. legislative process

uszlachetnianie czynne: inward-processing

usunąć z urzędu / stanowiska: to depose

usunąć wadę: to remove a defect

utworzyć fundusz inwestycyjny: to create an investment fund

usługi wszechstronne: comprehensive services

uwierzytelniony notarialnie: certified by a notary

uzbrajać teren: to develop the ground

uznać konto: to credit an account

uzgodnienie kont: reconciliation of accounts, reconciliation statement

ułaskawienie: clemency, pardon

ułożyć się z wierzycielami: to settle with the creditors

uzurpować sobie coś: to usurp something, to arrogate something

użyczenie: loan for use, lending for use; biorący w użyczenie borrower, bailee; korzystać z przedmiotu użyczenia to use the object of lending for use; umowa użyczenialoan for use agreement, lending for use, bailment agreement

ułożyć stosunek prawny: to arrange the legal relationship

użytkownik beneficyjny: beneficial occupier

w budowie: under construction

w dożywocie: for life

w areszcie: under arrest

w imieniu: on behalf of, in the name of

używać rzeczy w sposób sprzeczny z umową: to use the thing in a manner inconsistent with the contract / in breach of the contract

wada: defect, flaw, fault, vice, imperfection; mieć wadę to be defective, to have a defect; naprawić wadę to remove defects, to correct defects; odkryć, wykryć wadę to discover defects; świadomość wady rzeczy sprzedanej knowledge of a material defect; usunąć wadę to remove a defect; wolny od wad free from defects; znaleźć wadę / usterkę to find a fault / flaw; zgłoszenie wady towaru notice of defective goods

w odwecie za coś: in retaliation for something

wada główna: major defect

wada prawna: legal defect, defective title, defect in title

wada rzeczy sprzedanej: defect of a sold thing

wada oświadczenia woli: defect in declaration of intent, defect of intention, absence of assent

wada wrodzona: inherent defect

wadliwy: faulty, defective

waluta: currency

waluta mocna: hard currency

waluta słaba: soft currency

waluta sprawozdania: reporting currency

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych: Warsaw Stock Exchange

wandal: vandal

wartości niematerialne i prawne: intangible assets

wartość amortyzowana: depreciable amount

wartościowanie pracy: job evaluation

wartość przedmiotu darowizny: value of the object of donation

wartość nominalna: nominal value

wartość szacunkowa: estimate

wartość obrotów: turnover value

warunek: condition, term

wartość weksla: value of the bill; nominalna wartość weksla face value of the bill

warunki pracy: conditions / terms of work, working conditions, terms and conditions of employment

warunkowy: conditional, contingent

ważność: 1. (znaczenie) importance, significance 2. (obowiązywanie) validity, effectiveness

wedrzeć się: to encroach, to invade

ważność czynności prawnej: validity of a legal transaction / legal act

wejście w życie: entry into force, coming into force, taking effect, becoming effective

wejście w życie regulaminu: entry into force of regulations

weksel: bill of exchange, draft; księga weksli bill book

weksel płatny w ustalonym terminie: bill payable at a fixed date

weksel płatny na okaziciela: bill payable to bearer

weksel skarbowy: treasury bill, T-bill

weryfikować zgłoszenie: to verify the declaration

weryfikacja zgłoszenia: verification of the declaration

werbować pracowników: to enlist employees

wierzyciel hipoteczny: mortgagee

wezwać robotników do strajku: to call the workers out on strike

wezwać do akcji protestacyjnej: to call for an industrial action

wierzyciel: creditor, debtee; interes wierzyciela creditor’s interest; kategoria interesów wierzycieli class of creditors’ interests, category of creditors’ interests; komitet wierzycieli creditors’ committee; ogół wierzycieli body of creditors; uchylić układ z wierzycielami to set aside the arrangement; ułożyć się z wierzycielami to settle with the creditors; zaspokoić wierzycieli to satisfy the creditors; zebranie wierzycieli meeting of creditors; zwłoka wierzyciela default of the creditor

wiarygodność: credibility, (prawdopodobieństwo) plausibility

wierzyciel masy upadłości: creditor of bankrupt’s estate, creditor in bankruptcy

wierzyciel zastawnik (dzierżący zastaw): secured creditor

wierzytelność uprzywilejowana: preferential debt

windykacja: 1. recovery 2. vindication

wierzytelność wyrażona w PLN: claim denominated in Polish Zloty (PLN)

wierzytelność wymagalna: receivable which is due and payable

wierzytelność zabezpieczona rzeczowo: claim secured on property, claim secured by a right in rem

większość głosów: majority vote

wizytówka firmy: business card

więziennictwo: prison system, prison management

wkład komplementariusza: general partner’s share

wnieść zastrzeżenia do podziału planu: to lodge / to make objections to the division plan

wnieść / wnosić: 1. to carry in, to bring in, (np. kapitał) to contribute 2. (przedkładać) to file, to submit, to petition, to motion 3. (wyciągać wniosek) to infer

wnieść powództwo: to submit a claim, to bring an action

wniosek o emeryturę: pension claim; rozpatrywać wniosek o emeryturę to investigate a pension claim; złożenie wniosku o emeryturę submission of the pension claim

wpis: entry, registration, inscription

wnioskodawca: claimant, petitioner, mover

wpis do rejestru: entry into the register; zgłosić do rejestru to file in register, to file for registration; zgłoszenie do rejestru filing in register, filing for registration; prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru right and obligation to file a partnership / company for registration

wpis hipoteczny: mortgage registration

wpłacić kaucję: to pay a security deposit

wprowadzenie do obrotu giełdowego: introduction of securities to exchange trading

wpływy podatkowe: fiscal / tax receipts

wspólna własność (gdy każdy ze współwłaścicieli występuje jako właściciel całości): joint ownership

wspólnik wstępujący do spółki: new partner, partner joining the partnership / company

wspólnik występujący: withdrawing partner, leaving partner

współdecydowanie: co-determination

wspólnik zarządzający: managing partner

współczynnik produktywności: rate of yield

współwinny: accomplice

wstępny: relative in the ascending line, ascendant

wstęp do wolnego obszaru celnego: access to a free zone

wsteczny: 1. reactionary 2. retroactive; moc wsteczna retroactivity, retroaction

wstępne badanie lekarskie: initial medical check-up

wstępny kosztorys: rough estimate

wybory: election, voting, vote, ballot

wybór biegłego rewidenta: election of the expert auditor

wyburzać: to demolish, to tear down, to pull down

wyciąg: statement, receipt

wyciąg bankowy: bank statement, bank receipt

wycena ruchomości: valuations of movable tangible property

wyciąg z listy wierzytelności: extract / excerpt from the list of claims

wycofanie się ze spółki: retirement / withdrawal from partnership / company

wycofanie wkładu: withdrawal of funds

wydatek: expense, outlay

wydawać dekret: to issue a decree

wydać / wydawać: to release, to issue, to deliver

wydawanie kart płatniczych: issue of bank cards

wydać akcje: to release shares

wydać zarządzenie: to issue a disposition / an order

wydziedziczać / wydziedziczyć: to disinherit

wydać świadectwo: to issue a certificate

wygaśnięcie długu: extinction of a debt

wygaśnięcie oferty: expiration of an offer

wygaśnięcie użytkowania: extinguishing, cessation of usufruct

wygaśnięcie pełnomocnictwa: expiration of power of attorney

wygody (woda, gaz, prąd): utilities

wykonawczy: executive

wykluczenie wspólnika: expulsion of a partner, disqualification of a partner

wykonać / wykonywać: to complete, to perform, to carry out, to execute

wykonanie robót: performance of building work, carrying out of works of construction

wykonać / wykonywać czynności: to conduct activities, to perform activities

wykonać dzieło: to make work

wykonać wyrok: to execute a sentence

wykonać uprawnienie: to exercise one’s rights, to execute one’s rights

wykupić akcję: to pay up a share

wykończenie obiektu: finishing of the object

wykreślać / wykreślić: to strike off, to delete, to remove

wykładnia: explanation, clarification, interpretation, construction

wymiar: 1. assessment, measure, load 2. dimension

wymagalność zobowiązań: due date for obligations

wykupić zastaw: to redeem a pledge

wymagalny: due and payable, mature, due

wymiar podatku: tax assessment

wymóg bezpieczeństwa: safety requirement

wymienność pracy: job rotation

wynagrodzenie pieniężne: pecuniary remuneration

wymuszać / wymusić: to extort, to force, to impose, to compel

wynagradzanie: remuneration; regulamin wynagradzania pay regulations; ustalać warunki wynagradzania to determine / to specify the terms of remuneration

wynagrodzenie pracowników umysłowych: salary

wynagrodzenie strat moralnych: solatium

wynagrodzenie umowne: contractual remuneration

wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy: compensation for use of a thing

wynajmować: to let out, to rent, to hire out, to let on hire

wynagrodzenie za ratownictwo: remuneration for salvage

wypadek w drodze do pracy lub z pracy: accident while travelling

wypadek: accident, occurrence, case, event

wypełnić zobowiązanie: to discharge an obligation

wypadek przy pracy: accident at work, occupational accident, on-the-job accident, industrial injury, injury arising in course of employment; badać wypadki przy pracy to investigate on-the-job accidents; rejestr wypadków przy pracy register of accidents at work; rekompensata za wypadek przy pracy compensation for an occupational accident; ubezpieczyć się od wypadku przy pracy to insure against an occupational accident; ulec wypadkowi w pracy to have an accident at work, to meet with an accident at work, to suffer an industrial injury; wskaźnik wypadków przy pracy occupational accident frequency rate

wypis z rejestru zastawów: transcript of tax-lien register

wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych: terminate the contract of lease with the observance of the contractual time limits

wyprzedaż z powodu upadłości: realisation of a bankrupt’s assets

wyprzedać zapas: to clear the stock

wyrok konsekutywny: consecutive sentence

wypłata zysku: distribution of profits, payment of profits

wyrok skazujący: sentence, convicting judgment, conviction, verdict of guilty

wyróżnienie: 1. (dowód uznania) distinction 2. (oznaczenie) identification

wyrok w zawieszeniu: suspended sentence

wyrok sądu polubownego: award

wyrównać szkodę: to repair damage

wyrokować: 1. to determine 2. to make predictions 3. to sentence, to adjudicate, to decide

wysokość objętego kapitału: subscribed share capital

wysokość pożyczki: loan value

wysokość nadpłaty: amount of excess payment

wystawić czek: to issue a cheque, to make a cheque, to make out a cheque

wystawca czeku: drawer of a cheque

wystąpić: to leave, to withdraw

występek: misdemeanour, petty offence, transgression

wystąpić o rozwód: to file for divorce

wytaczać / wytoczyć komuś proces: to bring a lawsuit against someone

wywłaszczać: to expropriate, to dispossess

wyznaczyć termin płatności podatku: to fix a tax payment deadline

wytyczne firmy: company guidelines; postępować zgodnie z wytycznymi firmy to follow the company guidelines, to keep within the guidelines

wyzwolenie: deliberation, deliverance

wziąć coś w posiadanie: to take possession of something, to seize

wzrost bezrobocia: rise in unemployment

wzór formularza wpłaty gotówkowej: standard form for cash payments

władza sądownicza: jurisdiction, judiciary

wzór podpisu: specimen signature, sample signature

władza ustawodawcza: legislature

władze: authorities

władać gruntem: to occupy the land

własność literacka i artystyczna: literary and artistic property

władze budowlane: building authority

własność podlegająca opodatkowaniu: assessable property

własność ograniczona: qualified property

własność przemysłowa: industrial property

własność zbiorowa: collective property, collective ownership

z urzędu: ex officio

własność wspólna: joint ownership, joint property, common ownership

własność ziemska: land and buildings

własność spółdzielcza: co-operative property

z urzędu: ex officio, court-appointed

zabezpieczenie generalne: comprehensive security

zabezpieczenie długu: security for the debt

zabezpieczenie należności: securisation of dues

zabezpieczenie ryczałtowe: flat-rate security

zabezpieczenie praw: securing the rights; system zabezpieczenia praw system to secure the rights

zabijać / zabić: to kill, to murder, to slay, to hit

zabójczy: deadly, lethal, murderous

zabójca: killer, murderer, slayer; płatny zabójca hit man, contract killer; seryjny zabójca serial killer

zabójstwo zaplanowane: intended murder

zabójstwo pierwszego stopnia: first degree murder

zabójstwo z premedytacją: first degree murder, wilful murder

zabór: (przywłaszczenie) annexation

zachowek należny zstępnemu: legitim due to a descendant; obliczać zachowek to calculate the legitim; pozbawić kogoś zachowku to disinherit, to deprive someone of one’s legitim; prawo do zachowku right to claim a reserve portion; roszczenie z tytułu zachowku claim resulting from a legitim; uprawniony do zachowku the person entitled to a legitim, heir entitled to a reserve; uzupełnić zachowek to complete a legitim; zapłacić zachowek to pay a legitim

zadatek: advance, key money, down payment

zadłużenie: indebtedness, debt

zadłużony: indebted, in debt, in arrears

zająć nieruchomość: to seize real property / estate

zajęcie nieruchomości: seizure of real property

zajęcie praw: attachment of rights, seizure of rights

zakaz budowania: building moratorium

zajęcie zarobków: attachment of earnings

zakaz konkurencji: prohibition of competition, non-competition

zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy: non-competition after employment relationship ends

zakreślić czek: to cross a cheque

akres obowiązków pracownika: duties of the employee

zakres pracy: scope of employment

zakład karny o zaostrzonym rygorze: top security prison

zakład karny: correctional institution, custodial establishment / institution, penal institution, penitentiary (USA), prison

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: works staff welfare fund

zakładowy fundusz nagród: establishment’s reward fund, works discretionary bonus fund

zakład komunalny: communal establishment

zakładać się: to bet, to wager

zakładowy układ zbiorowy: intra-company collective agreement

zaliczka: advance, advance payment, deposit, down payment

zaliczka na koszty: advance on costs

zamawiający dzieło: customer, principal, orderer, person ordering

zaliczka zwrotna: repayable advance

zamiana przedmiotu świadczenia: conversion of object of performance

zamknięcie postępowania: closing of proceedings

zamieszki: mayhem, riots, disturbances, turmoil; tłumić zamieszki to put down / to quell riots; wywołać zamieszki to spark (off) / to provoke riots

zamknięcie celne: customs seal

zaniedbywać obowiązki: to neglect one’s duties

zanieczyszczenie środowiska: environmental pollution

zaocznie: 1. in absence, by default 2. (o studiach) extramurally

zapis na akcje: subscription order, subscription for shares

zaokrąglać podstawę opodatkowania: to round the taxable base

zaoczny: 1. by default 2. (studia) extramural, external, non-resident; wyrok zaoczny judgment by default, default judgment

zapis pieniężny: pecuniary legacy

zapis po stronie Wn: debit entry

zapis warunkowy: conditional legacy, contingent legacy

zapis użytkowania: legacy of usufruct

zapis uprzywilejowany: preferential legacy

zapisobierca: legatee, devisee; odpowiedzialność zapisobiercy devisee’s liability

zapobiegawczy: preventative, preventive, precautionary, protective, remedial; środki zapobiegawcze preventive measures

zaprotokołować: to enter on the minutes

zapomoga: relief, benefit, handout, grant, allowance aid, pecuniary aid; udzielić zapomogi to give / to provide relief

zapłata czekiem: payment by cheque

zapłata: payment, pay

zapłata długu: payment of a debt

zapłacić zachowek: to pay a legitim

zarobek, zysk: earnings, pay; miesięczne zarobki monthly pay; przeciętne zarobki average earnings; wysokie zarobki high earnings; wystarczające zarobki adequate earnings

zarobki na rękę: take-home pay

zarzut ubóstwa: plea of necessity

zarząd własny upadłego: bankrupt’s self-administration

zarządca własny: self-administration

zarządca przymusowy: mandatory administrator (POL), receiver (UK)

zarządzać majątkiem: to administer assets and liabilities

zarządzać personelem: to administer personnel, to direct personnel, to manage personnel

zarządzenie tymczasowe: interim order

zarządzać przedsiębiorstwem: to direct the operations of a business

zasada uprzywilejowania pracownika: employee privilege principle

zasady dziedziczenia: rules of succession

zasady likwidacji: rules for liquidation

zasiedlenie: occupation, occupancy; pierwsze zasiedlenie first occupation, initial occupancy

zasiłek porodowy: postnatal allowance

zasiłek rodzinny: family allowance, family income supplement

zasiłek pogrzebowy: death grant

zasiłek wychowawczy: child-care benefit, childcare benefit

zasiłki dla bezrobotnych: benefits for unemployed persons, unemployment benefits

zasoby ludzkie: manpower, human resources; planowanie zasobami ludzkimi manpower planning

zasiłek tymczasowy: benefit payable on a provisional basis

zastaw handlowy: bailment

zasoby naturalne: natural resources

zastaw na rzeczach ruchomych: pledge of movables, pledge of chattels

zastaw rejestrowy: pledge by registration, registered pledge

zastaw na prawach: lien on rights, pledge on rights

zastaw rolny: agricultural lien

zastaw okupacyjny: mechanic’s lien (USA)

zastrzeżenie do podziału planu: objection to the division plan

zastawca: pledger, lienor, pawner, gager

zasługiwać na karę: to deserve punishment

zatarcie: obliteration, erasure

zatajenie prawdy: suppressio veri

zastój budowlany: building slump

zastępstwo ustawowe: legal representation

zatrzymanie (rzeczy) z tytułu prawa zastawu: seizure under a lien

zatrzymany: detainee

zatwierdzić listę wierzytelności: to approve the list of claims

zawiadomienie o upadłości: notification on the declaration of bankruptcy

zawierać umowy w imieniu zleceniodawcy: to conclude contracts in the name of the principal

zawarcie układu: adoption of the arrangement

zawiadomienie depozytowe: memorandum of deposit (UK)

zawiadomienie o skorzystaniu z prawa zastawu: notice of lien (USA)

zawieszenie: 1. suspension, stay 2. abeyance; w zawieszeniu in abeyance

zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia: notice convening the meeting

zawieszenie postępowania: stay of proceedings

zawiniony: culpable

zawieszenie stosunku pracy: temporary layoff

zawity: final, peremptory; termin zawity final / peremptory date

zawrzeć układ: to adopt the arrangement

zawód artysty: artistic profession

zawód handlowy: trade occupation

zawód literata: literary profession

zawód finansisty: financial occupation

założyć spółdzielnię: to form a cooperative

załoga pracownicza: staff, body of workers

zboczenie: perversion, aberration, deviation

załącznik: enclosure, attachment, appendix, addendum

zbezczeszczenie: desecration, sacrilege, profanation

założyć spółkę: to found, to establish, to form, to set up, to start a company / partnership

zbezczeszczać / zbezcześcić: to desecrate, to defile

zbrodnia w afekcie: crime of passion, crime committed in the heat of passion caused by sudden provocation

zbrodnia wojenna: war crime

zbrodnia ludobójstwa: crime of genocide

zbycie: transfer, disposal

zbrodniczość: criminality

zbycie przedsiębiorstwa: disposal of the company’s business enterprise, transfer of the enterprise

zdatność: fitness, suitability, appropriateness

zbywca: transferor

zdolność upadłościowa: capacity to go bankrupt

zdolność procesowa: capacity to act in court proceedings

zeznanie wstępne: (podatkowe) preliminary tax return

zebranie zarządu: management board meeting

zerwać plombę: to break the seal

zeznanie podatkowe: tax return, tax declaration

zgromadzenie wspólników: shareholders’ meeting, general meeting, Meeting of Shareholders

zeznawać: to testify, to depose, to give evidence

zgłosić towar do procedury celnej: to declare goods for a customs procedure

zgłosić plan podziału do sądu rejestrowego: to file the division plan with the registry court

zgromadzenie wierzycieli: meeting of creditors, creditors’ assembly; wstępne zgromadzenie wierzycieli preliminary meeting of creditors

zgłoszenie uproszczone: simplified declaration

zlecenie spedycyjne: forwarding order

zgłoszenie: 1. (powiadomienie) notification 2. (oświadczenie) declaration 3. (oferta) application; forma zgłoszenia form of declaration; kontrola zgłoszenia celnego inspection of a customs declaration; przyjąć zgłoszenie celne to accept a customs declaration; sprostować zgłoszenie to amend the declaration; sprostowanie zgłoszenia amendment to the declaration; unieważnić zgłoszenie to invalidate a customs declaration; unieważnienie zgłoszenia invalidation of the declaration; uznać zgłoszenie za prawidłowe to recognise the declaration to be correct; weryfikacja zgłoszenia verification of the declaration; weryfikować zgłoszenie to verify the declaration

zlecenie wypłaty: money order

zmiana wpisu: amendment of the entry

zmniejszenie odszkodowania: mitigation of damages

zmiana układu: amendment to the arrangement

zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: to change the designation of the object of tenancy, to change the end-use of the object of tenancy

znak handlowy / towarowy: trademark

zmowa: collusion; działać w zmowie to collude; działanie w zmowie collusive action

znajomość faktu: notice

znaki pieniężne: currency; autentyczność znaków pieniężnych authenticity of the currency; emisja znaków pieniężnych issue of the currency; fałszywe znaki pieniężnecounterfeit currency; gospodarka znakami pieniężnymi management of the currency; zatrzymywać / zatrzymać znaki pieniężne to impound currency

zniesławiać: to defame, (pisemnie) to libel, (ustnie) to slander

znosić: to abolish, to remove, to lift

zobowiązanie fakultatywne: facultative obligation

zobowiązanie cywilne: civil obligation, legal duty

zobowiązanie rodzajowe: obligation in kind, debt which is determined by description

zobowiązanie solidarne: joint and several liability

zobowiązanie uboczne: collateral obligation

zobowiązanie zabezpieczone hipoteką: liability secured by mortgage

zobowiązanie z tytułu dostaw: trade accounts payable

zrzec się / zrzekać się: to renounce, to waive, to relinquish

zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń: payroll liability

zrzec się prawa do własności: to relinquish one’s title to property, to relinquish one’s right to the property, to relinquish one’s interest in the property

zrzec się dziedziczenia: to renounce inheriting

zużycie: wear and tear, depletion, exhaustion

zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania: wear and tear of the thing as a result of its correct use

związek zawodowy kontrolowany przez pracodawcę i mu podporządkowany: company union, house union

zwierzchnik: superior

związek zawodowy: trade union, labor union (USA)

zwolnienie chorobowe / lekarskie: sick leave / note, excuse

zwolnienie od zobowiązania: release

zwolnienie na poszukiwanie pracy: leave for job search

zwolnienie warunkowe: parole, act of clemency, conditional discharge, release on licence

zwolnienie od złożenia zabezpieczenia: release from the obligation to provide security, guarantee waiver

zwolniony od cła: duty-free, exempt of / from duty

zwolnić pracobiorcę: to dismiss an employee

zwolnienie z obowiązku: dispensation

zwołać zgromadzenie: to convene / to summon a meeting

zwrot kaucji: bond recovery

zwrot pożyczki: refund of a loan

zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym: to return the thing in a non-deteriorated condition

zwrócić: to return, to refund

zwrot własności: restitution of property

zwłoka udzielona dłużnikowi: forbearance

zwykłe zużycie: wear and tear

zwyżka: gain, rise, surge

zysk na akcję: earnings per share

zysk: profit, income; pobrać tytułem zysku to receive as profit, to receive in respect of profit; podział zysków distribution of profits, division of profits, allocation of profits;poziom zysku level of profit; pożądany poziom zysku desired level of profit; rachunek zysków i strat profit and loss account; uczestniczyć w zysku to participate in profits;uczestniczyć w zysku proporcjonalnie do wkładu to participate in profits proportionally to contribution / in proportion to one’s contribution; wypłata zysku distribution of profits, payment of profits; wypracować zysk to earn a profit

złożyć deklarację podatkową: to submit a tax declaration

złożyć oświadczenie woli: to make a declaration of intent

złożyć wymówienie: to quit, to give notice, to sign off

łamanie: breach, breaking

łamistrajk: strike-breaker, scab labour, scab, blackleg, fink

ławnik: juror, member of jury, lay judge, lay magistrate, assessor

łup wojenny: war booty

ława oskarżonych: dock, bar; na ławie oskarżonych in the dock

łup: loot, booty

łączenie się przez zawiązanie nowej spółki: merger by formation of a new company

ściganie: prosecution, pursuit, hunt-down; organy ścigania law enforcement agencies

ściągnąć wierzytelności: to collect / to execute the receivables, to collect claims

śmiertelność: mortality, death rate

środek płatniczy: tender, medium of payment; prawny środek płatniczy legal tender

śmierć na miejscu: instantaneous death

środek tymczasowy: interim remedy

środki dyscyplinarne: disciplinary measures

świadczenia emerytalne: pension benefits

środek wymiany: medium of exchange

świadczenia nienależne: benefits are not due

środki zapobiegawcze: preventive measures

świadczenia dodatkowe: (w pracy) fringe benefits

świadczenia emerytalne pracodawcy: occupational pension

świadczenie częściowe: part performance

świadczenia związane z pracą: work-related benefits

świadczenie powtarzające się: periodic performance

świadczenie: 1. performance 2. benefit, allowance 3. contribution 4. obligation; miejsce spełnienia świadczenia place where the performance is to be made; niemożność świadczenia unfeasibility, impossibility of payment; odzyskiwanie świadczeń recovery of benefits; przedmiot świadczenia object of performance; przyznać świadczenia / zasiłki to grant benefits; przyznanie świadczeń / zasiłków award of benefits; spełnić świadczenie to make a performance; termin spełnienia świadczenia time limit for the performance; weryfikować świadczenia to review benefits; zaliczyć otrzymane świadczenie na poczet długów to count the performance received towards debts

świadczenie usług za wynagrodzeniem: supply of services for consideration

świadectwo fitopatologiczne: sanitary phytopathological certificate

świadectwo kondycjonowania: conditioning certificate

świadectwo próbobrania: certificate of sampling

świadectwo standaryzacyjne: certificate of standardisation

świadectwo siły wyższej: certificate of force majeure

świadectwo wieku: certificate of age

świadomość wady rzeczy sprzedanej: knowledge of a material defect

świadectwo własności: certificate of ownership

źródła zanieczyszczenia: sources of pollution

żyrant: endorser, guarantor, surety

żegluga: (transport wodny) shipping, (żeglowanie) navigation, sailing, seafaring

żądać: to demand, to request, to claim, to ask for, to charge

żądania: demands, claims

żądania płacowe: wage demands, wage claims

żądać prowizji od umowy: to demand a commission for a contract

słownik prawniczy cz.2

agent importowy: import agent

adwokacina: pettifogger

agent morski / okrętowy: shipping agent

akcja milcząca: non-voting share

akcja płatna na wezwanie: share payable on calls

akcja własna: own share

aktualny: up-to-date, valid

akcja wyemitowana: issued share, allotted share

akcjonariusz: shareholder, stockholder; główny akcjonariusz major shareholder

aktywa i pasywa: assets and liabilities, credit and debit

aktywa rozporządzalne: available assets

aktywa uzupełniające: complementary assets, other assets

amortyzować: to depreciate, to amortise, to redeem

amortyzacja wartości niematerialnych: amortisation, amortisation of goodwill

amortyzacja zakumulowana (umorzenie): accumulated depreciation

analiza przekrojowa: cross-section analysis

areszt doraźny: summary arrest

arkusz kuponowy oprocentowania: interest coupon sheet

awans za kompetencje i / lub zasługi: promotion by / on merit; możliwości awansu opportunity for advancement

autentyczność znaków pieniężnych: authenticity of the currency

bank handlowy: commercial bank, trade bank, bank of commerce

bank dokonujący przelewu: remitting bank

bank dyskontowy: discount bank

bank przemysłowy: industrial bank

bankructwo: bankruptcy, insolvency, financial failure; orzeczenie bankructwa bankruptcy order

bessa: bear market, slump, fall / decline in prices, falling market; spekulować na bessę to operate for a fall

bankomat: ATM, automated teller machine

bezrobocie sezonowe: seasonal unemployment

bezrobocie wśród młodzieży: youth unemployment, unemployment of young people

bezwarunkowy: unconditional, absolute; przyjęcie bezwarunkowe absolute acceptance; zwolnienie bezwarunkowe absolute discharge

bezwzględny: absolute

bezzwłoczny: immediate

biuro: office, agency, bureau

brak kworum: absence of quorum, a quorum is not present

brak zdolności do czynności prawnych: lack of capacity to perform acts in law

braki kadrowe: shortage of staff

brutto: gross

brać / wziąć zakładników: to take / seize hostages

budownictwo: building industry, construction, building

budżet ciągły: evolving budget, rolling budget

budownictwo podziemne: civil engineering

być czyimś opiekunem: to be a guardian over somebody

być w niebezpieczeństwie: to be in jeopardy

błąd księgowy: bookkeeping error

być zdolnym do czynności prawnych: to be capable of transacting legal business

cedować: to cede, to assign

całokształt obowiązków: workload

cena wykupu: buyout price

charytatywny: charitable, eleemosynary, beneficient; instytucja charytatywna eleemosynary corporation (USA)

coroczny: annual, yearly

cofać / cofnąć koncesję na prowadzenie agencji celnej: to revoke a licence to operate a customs agency

cytat: quote, quotation, citation

cytować: to quote, to cite

czasowe składowanie: temporary storage

czek bankowy: bank cheque, banker’s cheque, cashier’s cheque

czek nie limitowany: unlimited cheque

czyn lubieżny: lascivious act

czyn deliktowy: tortious act, tort

czynność prawna powiernicza: fiduciary transaction

czynność prawna: act in law, legal transaction, legal act/activity; bezskuteczność czynności prawnej ineffectiveness of legal acts; unieważnienie czynności prawnejannulment of a legal transaction, invalidation of a legal act; ważność czynności prawnej validity of a legal transaction / legal act; wykonywać czynność to perform an activity, to conduct an activity, to carry out an activity, to engage in the activity; zaskarżalność czynności prawnej suability of a legal act

czynność prawna upadłego: legal act of the bankrupt

cło ad valorem / od wartości: ad valorem duty

darowizna ukryta: disguised donation

darowizna między żyjącymi: donation inter vivos

data doręczenia: service date

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: outline planning decision

dekret specjalny: ordinance

deklaracja celna wywozowa: declaration outwards

dobra: goods, property, possessions

dochód funduszu inwestycyjnego: income of an investment fund

dokonać oceny zdolności kredytowej: to assess creditworthiness

dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: bonus for overtime work, allowance for overtime work, call-back pay

dokonać dostawy: to complete / to effect / to make a delivery

donos: incriminating letter

dokładny kosztorys: exact estimate

dostawa: delivery, supply, provision; awizo dostawy notice of delivery; dokonać dostawy to complete / to effect / to make a delivery; dowód dostawy delivery note; gotowy / przygotowany do dostawy ready for delivery; koszty dostawy delivery charges; miejsce dostawy towarów place of supply of goods; pokwitowanie odbioru dostawyreceipt of delivery; przyjąć dostawę to accept delivery; termin dostawy delivery date; dotrzymywać terminów dostaw to meet the delivery dates; umowa dostawycontract of delivery; warunki dostawy delivery terms, terms of delivery; zwlekać z dostawą to delay a delivery; żądanie dostawy call for delivery

dotyczący prawa pracy: pertaining to labour laws

dowód pochodzenia towarów: proof of the origin of goods

dozór: supervision, surveillance, inspection, watch

drugie czytanie: second reading

dyrektor sekcji pozyskiwania środków: head of fundraising

dwupoziomowy: bi-level

dywidenda opcyjna: optional dividend

dział kadr: personnel department

działalność finansowa: financing

działanie w zmowie: collusive action

dzieciobójca: infanticide, child-murderer

działka budowlana niezubrojona: unimproved building land

dzierżawa: tenancy, leasehold; okres dzierżawy term of tenancy; przedmiot dzierżawy object of tenancy; przeznaczenie przedmiotu dzierżawy end-use / designation of the object of tenancy; zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy to change the designation of the object of tenancy, to change the end-use of the object of tenancy;rozwiązanie umowy dzierżawy termination of a tenancy agreement; rozwiązywać umowę dzierżawy to terminate tenancy; rozwiązywać umowę dzierżawy za wypowiedzeniem to terminate tenancy by notice; umowa dzierżawy nieruchomości agreement for tenancy of a real property; wygaśnięcie dzierżawy expiration of tenancy

dziedziczyć po kimś: to benefit someone, to succeed to someone

dzierżawca dożywotni: life tenant, tenant for life

dzieło fotograficzne: photographic work

dzieło muzyczne: musical work

dzień bilansowy: balance sheet date

długi spadkowe: debts / liabilities of the succession

dłużnik główny: principal debtor

egzekutor: 1. (wykonawca wyroku) executor 2. (komornik) enforcement officer, court executive, bailiff (UK) 3. (kat) executioner

eksmitować: to evict, to eject

emerytura wcześniejsza: early retirement

emisja netto: net issue

emitować dług / pożyczkę: to issue a loan, to float a loan

emitent: issuer

etyka zawodu prawniczego: legal ethic

Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla „au pair” (1969): European Agreement on “au pair” Placement (1969)

ewidencja czasu pracy: records of working time, working record

Firma: firm, company, business, corporation, enterprise

Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych: Federation of European Stock Exchanges (FESE)

formalności: formalities, procedures

fundusz: fund; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Employees’ Guaranteed Benefits Fund; aktywa funduszu inwestycyjnego investment fund assets; cel inwestycyjny funduszu investment purpose of the fund; czas trwania funduszu inwestycyjnego duration of the investment fund; dochód funduszu inwestycyjnego income of an investment fund; nazwa funduszu inwestycyjnego name of the investment fund; polityka inwestycyjna funduszu investment fund policy; rejestr funduszy inwestycyjnych investment fund register; rodzaj funduszu inwestycyjnego type of investment fund, nature of investment fund; rozwiązać fundusz inwestycyjny to dissolve an investment fund; statut funduszu inwestycyjnego statute of the investment fund; towarzystwo funduszy inwestycyjnych investment fund corporation;uczestnik funduszu inwestycyjnego investment fund participant; umowa z funduszem inwestycyjnym o prowadzenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwacontract with the investment fund to sell and purchase participation units; utworzyć fundusz inwestycyjny to create an investment fund; wpłaty do funduszu inwestycyjnego payments to an investment fund

grabież: pillage, looting, plunder

głosowanie imienne: voting by roll-call

głosowanie taktyczne: tactical voting

handlowy: commercial, mercantile, merchant, engaged in commerce

główny udziałowiec: major shareholder

główny księgowy: chief accountant

indosować: to endorse

import bezcłowy: duty free import

inspektor budowlany: building inspector

informacja pracownicza: worker information

inspektor / urzędnik nadzoru budowlanego: clerk of works

inspektor pracy: labour inspector

instytucja: institution, body, establishment, organisation, society, business, firm

Izba Reprezentantów: House of Representatives (USA)

izba rozrachunkowa: clearing house

izba wyższa: upper chamber, upper house

jawnie: publicly, in public, openly, evidently, overtly

izba zatrzymań: detention centre

jednostka mieszkaniowa: dwelling unit, housing unit

jednostka organizacyjna: organisational entity

jurysdykcyjny: jurisdictional, pertaining to jurisdiction

kalkulacyjny: assessment, calculation, calculating; element kalkulacyjny assessment factor

kancelaria adwokacka: chambers (UK), set of chambers, law firm

kapitał opłacony: paid up capital, fully-paid share capital

kapitałowy swap walutowy: currency swap

kapitał dłużny: debt capital

kara cielesna: corporal punishment

kara pieniężna: fine

karygodność: culpability, scandalousness, reprehensibility

kauzyperda: lame-duck lawyer

kierować pracami zarządu: to manage the work of the management board, to manage the operations of the management board, to direct the work of the management board

kierować przepływem środków pieniężnych: to direct cash flow

kierować grupą pracowników: to guide a group of workers

kierownik brytyjskiego urzędu rejestrowego spółek: Registrar of Companies

kierownik zakładu: manager of a plant, manager of a factory, head of establishment

kod taryfy celnej: assessment factor

kolejowy list przewozowy: railway consignment note, bill of freight, railroad bill of lading

komisarz: commissioner

komisja rewizyjna: auditors’ committee, audit committee, audit commission

Komisja do Spraw Układów Zbiorowych Pracy: Commission for Collective Labour Agreements

komorne: rent, rental, hire money

koncern: concern

koniec roku: year-end

konosament: bill of lading

konto depozytowe: deposit account

konosament przeładunkowy: transhipment bill of lading

konsystorz: consistory

konto osobowe: personal account (UK, USA)

konto przejściowe: suspense account

konto wynikowe / niebilansowe: nominal account, temporary account

konto zapasów: stock account

koroner: coroner

kontrolne badania lekarskie: control medical check-up

koszt częściowo stały: semi-fixed cost

koszt rozliczony: applied cost

koszt produkcji: production cost

koszt wytworzenia wyrobów: cost of goods manufactured

koszty bankowe: bank charges

kosztorys: cost estimate, estimate; dokładny kosztorys exact estimate; precyzyjny kosztorys precise estimate; prowizoryczny kosztorys provisional estimate; przedstawić kosztorys to provide an estimate, to put up an estimate; wiarygodny kosztorys reliable estimate; wstępny kosztorys rough estimate

koszty kontrolowane: controllable costs

koszty magazynowania: carrying costs, stockholding costs

koszty według ich rodzajów: costs by nature

koszty zmienne: variable costs

kredyt budżetowy: budgetary loan

kredyt inwestycyjny: investment credit

krewny: relative, relation, kinsman; najbliższy krewny next of kin

książka kasowa: cash book, CB

księga magazynowa: stock book

księgowanie: posting, entering in the books, accounting, bookkeeping; data księgowania posting date, date of record; polecenie księgowania account note, internal voucher

kultura kierowania: management culture

księgowość przebitkowa: duplicating bookkeeping

kurs dnia: daily exchange

kurs otwarcia: opening price

kwalifikowana większość: qualified majority

kwit sternika: mate’s receipt

legislatywa: legislature

lekkomyślnie: 1. (pochopnie) recklessly, rashly 2. (beztrosko) light-heartedly, frivolously

licencjodawca: licensor

likwidacja: liquidation, dissolution, winding up; być przeznaczonym do likwidacji to be held for disposal; postawić firmę w stan likwidacji to put a company / partnership into liquidation; przebieg likwidacji course of liquidation; przeprowadzać likwidację to conduct liquidation; zasady likwidacji rules for liquidation

linia boczna: collateral line

lokata na określony termin: deposit for a fixed period

lista płac: payroll, list of wages to be paid out

lustracja: inspection, vetting

macierzyństwo: maternity, motherhood; świadome macierzyństwo birth control

makler niezaprzysiężony: outside broker

majątek spadkowy pozostały po zaspokojeniu długów i innych obciążeń: residuary estate

majątek: assets and liabilities, property, estate, capital, property, possessions; nabyć majątek to acquire assets; podział majątku distribution of assets; rozporządzać majątkiem to dispose of assets and liabilities; zarządzać majątkiem to administer assets and liabilities

matactwo: criminal collusion, obstruction of justice, machinations, trickery, jiggery-pokery

materiał budowlany: building material, construction material

mediator: mediator, intermediary, go-between

medycyna sądowa: forensic medicine

metody wyceny zapasów: stock valuation methods, inventory pricing methods

metody amortyzacji: depreciation methods

mianować na stanowisko: to appoint someone to the post of

miejsce pracy: workplace, place of work, place of employment; pomoc w znalezieniu miejsca pracy job placement assistance; tworzyć nowe miejsca pracy to create employment / jobs

mieszkanie służbowe: company flat

mieć wadę: to be defective, to have a defect

mieć alibi: to have an alibi

międzynarodowy list przewozowy: international consignment note

moc wsteczna: retroactivity, retroaction

mężobójstwo: murder of one’s husband

na przechowaniu, w depozycie: in escrow

nabycie mienia: acquisition of property

nadzorować: to oversee, to supervise

nadużycia: irregularities

najem odnawialny: periodic lease (USA)

najemca kluczowy: anchor tenant

najmować od kogoś: to hire, to rent

nakaz aresztowania: arrest warrant, writ of apprehension

należności celne: customs duties; kwota należności celnych amount of customs duties

należności uboczne: incidental dues

nakłaniać do nierządu: to importune

naoczny świadek: eye witness

naruszać przepisy bhp: to breach provisions on safety and hygiene at work

Narodowy Bank Polski: National Bank of Poland

napadać: to assassinate, to assault

naruszać: to infringe, to contravene, to violate, to trespass

naruszenie: breach, contravention, infringement, violation, trespass, infraction, violation

nawiązka za ból: smart money

niedopełnienie obowiązku: failure to comply with the obligation

niedopuszczalność zawarcia układu: inadmissibility of the adoption of the arrangement, inadmissibility of the conclusion of the reorganisation arrangement

nieomylny: infallible

niepełne zatrudnienie: underemployment

nieruchomość ułamkowa: fractional tenement

nieruchomość: real property (UK), realty, real estate (USA), immovables; tytuł / prawo do nieruchomości title to real property; wartość nieruchomości value of real property; wyjawienie nieruchomości disclosure of real property; zająć nieruchomość to seize real property / estate; zajęcie nieruchomości seizure of real property

nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy: unjustified absence from work

niewspółmierność: incommensurability

niezgodność kont: discrepancy of accounts

nieznajomość: ignorance, unawareness, lack of knowledge, absence of knowledge, unfamiliarity

nomenklatura celna: nomenclature list

obciążać / obciążyć: 1. to burden, to charge, to encumber, to load down 2. to incriminate, to put blame on

obalenie: rebuttal, refutation

obdarowany: donee, donatory, grantee, recipient; niewdzięczność obdarowanego ingratitude of the recipient; rażąca niewdzięczność obdarowanego glaring ingratitude of the recipient

objawy choroby zawodowej: symptoms of occupational disease

obibok: loafer, lazybones

objaśniać: to explain, to interpret, to make clear

obliczać wartość księgową: to calculate book value

obligacja imienna: registered bond, non-negotiable bond

obligacja przychodowa: revenue bond

obniżenie sumy komandytowej: reduction of the commendam sum

obniżka podatku: abatement

obniżyć / obniżać: to reduce, to cut, to decrease

obowiązki małżeńskie: marital duties

obowiązkowy: 1. compulsory, mandatory, obligatory 2. (sumienny) conscientious, dutiful

obrót bezgotówkowy: non-cash transactions

obrót magazynowy: stock turnover

obława: raid, hunt, manhunt, round-up

ocena: opinion, (osąd) judgement, (wycena) appraisal, evaluation, assessment

odcisk: print, imprint, trace

oczerniać / oczernić: to decry, to defame, to vilify, to traduce

odbierać / odebrać: to collect, to accept, to pick up

oddanie dzieła: delivery of work

odebrać towary ze składu: to withdraw / to collect goods from a warehouse

odmawiać / odmówić: to refuse, to decline, to deny, to repudiate, to turn down, to reject

odpis: 1. copy, transcript 2. deduction, write-off

odpowiadać za personel: to be in charge of staff

odpowiedzialność karna: criminal responsibility

odpowiadać za podatki: to be liable for taxes

odprawa rentowa: disability bonus

odsetki: interest

odsetek: 1. (zysk) interest 2. (procent) percentage, proportion

odrębny: separate, distinct, autonomous, different

odszkodowanie ogólne: general damages

odszkodowanie tymczasowe: provisional damages

odwołać testament: to revoke a will

odwoływać zarząd: to remove / to dismiss the management board

oferta kupna: bid, offer to buy

oferta korzystna ze względu na cenę: low-priced offer

oferta kupna z zastrzeżeniem inspekcji technicznej statku: offer subject to inspection

oferta publiczna: public offering

oferta specjalna / wyjątkowa: exceptional offer

oferta specjalna / preferencyjna: preferential offer, special offer

ograniczenie swobody handlu: restraint of trade

ograniczenie: limitation, restriction, restraint

ograniczona poczytalność: diminished responsibility / capacity

okazja przewozu (możliwość wysyłki): shipping opportunity

okres aplikatury: articles

okresowe badania lekarskie: periodic medical check-up, periodical medical examination

określić strategię przedsiębiorstwa: to determine the strategy of the corporation

okrucieństwo: cruelty, atrocity, ruthlessness

określić wynagrodzenie: to specify remuneration

opinia biegłego rewidenta: audit opinion, auditor’s opinion

opłata bankowa: bank charge

opłata skarbowa: stamp duty

organizacja: organisation, arrangement, system

organizacje zawodowe: professional associations

osiągnąć pełnoletność: to attain the age of majority, to reach one’s majority

orzec upadłość: to declare bankruptcy, to declare bankrupt

oskarżać / oskarżyć: to accuse, to charge, to indict, to arraign, to incriminate, to prosecute, to litigate, to sue

osoba w separacji: separated person

oszust: crook (pot.), trickster, fraud

oznaka: 1. sign, indication, symptom 2. emblem, token

otworzyć konto bankowe: to open an account at the bank

oświata: education, school system

panaceum: panacea, cure-all

papier wartościowy emitowany w serii: security issued in series

Parlament: parliament, diet

partner: 1. partner, associate, stakeholder 2. (konkubent) cohabitant, cohabitee, cohabiter

paszport: passport

pełnomocnictwo do dokonania czynności: proxy granted in order to act

pensja: pay, remuneration, wages, salary

pełniący obowiązki (p.o.): acting

personel techniczny: technical personnel

pełnomocnictwo ustne: oral power of attorney

pełnomocnictwo rodzajowe: specific power of attorney

pieniężny: pecuniary, monetary, money, financial

pismo wypowiadające pracę: written notice

pobieranie podatków: collection of taxes

pobierać pożytki: to benefit, to enjoy profits

pobrać tytułem zysku: to receive as profit, to receive in respect of profit

pod czyjąś opieką: in the custody of someone

podatek gruntowy: land tax, tax on land, real estate tax

podatek od samochodów: tax on cars

podejrzenie nieuzasadnione: groundless suspicion, unfounded suspicion

podać się do dymisji: to resign

podjąć akcję protestacyjną: to take an industrial action

podnajemca: subtenant, subletter

podział akcji: split of shares, stock split (USA), splitup (USA)

pogróżka: threat, intimidating remark, menace; list z pogróżkami threatening letter

podział funduszów masy upadłości: distribution of the bankruptcy estate funds

pokryty / wpłacony kapitał zakładowy: paid-up share capital

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego: Polish Combined Nomenclature of Goods in Foreign Trade

pokryć należności: to cover an amount due

polecenie księgowania (nota księgowa): account note, internal voucher

ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej: to bear the ordinary maintenance costs of the thing lent

popełniać / popełnić pomyłkę: to make a mistake

poplecznictwo: 1. rendering criminal assistance, criminal support 2. henchmanship, partisanship

porzucone mienie: abandoned property, bona vacantia

port: port

portfel papierów wartościowych: investment portfolio

posiadacz samoistny: autonomous possessor, adverse possessor of real property

poręczenie: suretyship, guarantee; dać jako poręczenie to give / to furnish security; kwota / wysokość poręczenia amount of surety, amount of security; udzielać / udzielić poręczenia to grant suretyship; umowa poręczenia contract of suretyship, guarantee contract; wysokość poręczenia amount of surety

posiadanie jawne, oczywiste: apparent possession

posiadanie samoistne: independent possession, autonomous possession

posiadanie wadliwe: faulty possession, defective possession

posiadać zdolność prawną: to have a legal capacity / legal status

postępowanie pojednawcze: conciliatory proceedings

postępowanie układowe: arrangement proceedings; ukończenie postępowania układowego completion of the arrangement proceedings

potrącić podatek: to withhold a tax

potrącić z płacy: to deduct from wages / pay

powierzchnia mieszkalna: living space, surface of dwelling

powierzać: to entrust

powództwo o wydanie spadku: action for recovery of an inheritance

pozbawić (kogoś) zachowku: to disinherit, to deprive someone of one’s legitim

poziom bezrobocia: unemployment level

poświadczenie daty: authentication of the date

poświadczenie: authentication, certification, attestation

pośrednictwo pracy: placement service

pożyczka jest wymagalna: loan is payable, loan falls due

pożyczka gwarantowana: recourse loan

pożyczka prywatna: private loan, privately contracted loan

pożyczka obopólna: back to back loan

pożyczka średnioterminowa: medium-term loan

pożyczkodawca: lender, loaner, creditor, grantor of credit

pracować na akord: to be on piecework

pracować na zmiany: to work (in) shifts, do shift-work, to be on shifts

pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa: employee savings-and-loan association

pracownik pomocniczy: auxiliary worker

prawa pracownicze: employment rights

pracownik pracujący na powietrzu: outside worker

pracownik umysłowy: white-collar worker

prawo: 1. right 2. law, regulations 3. (dziedzina nauki) law faculty, lex; zbiór praw collection of laws

prawo reprezentowania: right to represent, power to represent; mieć prawo reprezentowania to have the right to represent; pozbawić kogoś prawa reprezentowania to deprive someone of the right to represent

prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru: right and obligation to file a partnership / company for registration

prewencja: prevention; oddziały prewencji riot police

protokół: minutes, record, report, statement; księga protokołów book of minutes, minutes book (UK); spisać protokół to take the minutes, to make a record; sporządzać protokół to draw up the minutes, to make minutes; wciągnąć do protokołu (zaprotokołować) to enter on the minutes

prowadzenie spraw spółki: management of the affairs of the partnership / company, running of the business; obowiązek prowadzenia spraw spółki obligation to manage the affairs of the partnership / company

przechowalnia bagażu: left-luggage office

prowadzić sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki: to conduct affairs within the ordinary scope of the partnership’s business, to manage the affairs within the ordinary business of the partnership / company

przedkładać / przedłożyć testament do zatwierdzenia: to propound a will

przedstawiciel: representative, agent

przedstawicielstwo sądowe: representation in law courts

przejrzeć księgi: to review books, to inspect books

przepisowo: 1. legally 2. by the book

przestój (w pracy): lay-off; okres przestoju period of lay-off

przesyłka polecona: recorded delivery

przerwanie okresu przedawnienia: interruption in the course of limitation

przeszacować: to revalue

przetarg: 1. tender 2. auction; czas, miejsce, przedmiot i warunki przetargu time, place, object and terms of the tender; ogłosić przetarg to invite tenders, to call for tenders; w drodze przetargu by means of a tender, by tender

przewodniczący rady nadzorczej: chair of a supervisory board

przygotować uzgodnienie: to prepare a reconciliation

przyrost: increase, growth, increment, gain, accrual

przypadkowa utrata lub uszkodzenie rzeczy użyczonej: incidental loss of or damage to the thing lent

przystosowanie do pracy: adaptation to work

przywłaszczenie: appropriation, misappropriation

pręgierz: pillory, whipping post

przyznać się do winy: to admit one’s guilt, to plead guilty

płaca średnia: average wage

płatny zabójca: hit man, contract killer

rachunek przedsiębiorstwa / spółki: corporate account

rachunkowość bankowa: bank accounting

rachunkowość firmy: accounts of the company, company’s accounts

Rada ds. Zasad Rachunkowości: Accounting Principles Board, APB

Rada Unii Europejskiej: Council of the European Union

rasizm: racism

rażący: flagrant, gross, glaring, shocking, striking

regulacja: schedule, adjustment

regulamin domu składowego: warehouse’s by-laws

regulamin zarządu: management board’s by-laws

renta: pension, retirement income, disability pension

renta sieroca: orphan’s pension

renta gruntowa: land rent

renta z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby: disease-related pension

rewident: examiner, inspector, supervisor

rewizja wewnętrzna: internal auditing

rezerwy dewizowe: foreign exchange reserves

roboty podwodne: underwater work

roboty stolarskie: joinery

rodzaj wkładu: type of the contribution

rok budżetowy: fiscal year

roszczenie obligatariusza: bondholder’s claim

rozporządzanie udziałem albo akcją: disposal or encumbrance of a share

rozporządzać majątkiem: to dispose of assets and liabilities

rozrachunki z pracownikami: settlements with employees

rozrachunek: settlement, reckoning, clearance; pozostałe rozrachunki other settlements

rozwiązać umowę o pracę: to terminate a contract of employment

rynek walorów: stock market, security market

rynek giełdowy: exchange market

rywalizować: to compete, to contest, to challenge; ostro rywalizować to compete head on

rzeczoznawca majątkowy: property expert, property appraisal expert, property valuer

równanie bilansowe: balance sheet equation, accounting equation

rząd mniejszościowy: minority government

Saldo: balance; niezgodność salda inaccuracy of the balance; uzgodnienie sald balances confirmation

satysfakcja: satisfaction

sezon budowlany: building season

sfery giełdowe: stock exchange circles

skala płac: pay scale

skazaniec: convict, condemned person

skruszony: contrite, apologetic

skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego: effects of the declaration of bankruptcy in respect of the bankrupt

skład masy upadłości: property of the bankruptcy estate

spadkobierca: heir, inheritor, next of kin, beneficiary, inheritor, devisee; być czyimś spadkobiercą to be someone’s heir; niegodność spadkobiercy ineligibility to inherit;powołanie spadkobiercy appointment of heir; uczynić kogoś swoim spadkobiercą to make someone one’s heir; ustanowić kogoś swoim spadkobiercą to constitute someone one’s heir

spadkobierca konieczny: heir-at-law

spadkobierca podstawiony: substitute heir

spadkobierca legalny: rightful heir, heir apparent

spadkobierca z linii ojca: heir in the paternal line

spełnić świadczenie: to make a performance

spis: inventory, count; dokonać spisu to make the inventory, to take the inventory; sporządzić spis to compile an inventory, to draw up an inventory

spis inwentarza: inventory

sposób pokrycia strat: manner of covering loss

sprawdzić rachunek: to examine / to verify an account

sprzedajny: corrupt

sprawy karne: criminal matters

sprostowanie zgłoszenia: amendment to the declaration

sprzedaż praw: sale of rights

sprzedaż premiowana: sale with bonuses

sprzedaż według próbki: sale by / on sample

sprzedaż za gotówkę: sale for cash / money

sprzeniewierzenie rzeczy pożyczonej: wrongful conversion of the thing loaned

spółdzielnia kredytowa: cooperative credit association, credit union

spółka dominująca: dominant company, dominant partnership

spółka komandytowo-akcyjna: limited joint-stock partnership

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: limited liability company (POL), private company (UK)

status celny: customs status

stawić się w sądzie: to appear in court

stosunek: relation, relationship, ratio, proportion

stowarzyszenie: association, society

struktura płac: wage structure

stręczyć: to procure, to pimp, to pander

swap: swap; kapitałowy swap walutowy currency swap; wartość nominalna swapu notional principal value of swap

stwierdzić zgon: to certify a death

syndyk-kurator: official receiver

system notowań ciągłych: continuous quotation system

szkolenie: training; podnieść jakość personelu poprzez szkolenie to improve the quality of staff through training; rozwinąć potencjał personelu poprzez szkolenie to develop staff through training

sąd grodzki: borough court, magistrates’ court

szykanować: to harass, to persecute, to oppress

sądowe zatwierdzenie układu: court approval of the arrangement

sąd pokoju: magistrates’ court (UK)

sądowy: court’s, court, forensic; akta sądowe court records, court rolls; medycyna sądowa forensic medicine; pomyłka sądowa miscarriage of justice; proces sądowylawsuit; protokolant sądowy court recorder (USA), court reporter (UK); sala sądowa court room; sprawa sądowa lawsuit

sąd wojskowy: military court

tajemnica bankowa: banking secrecy

tajemnica służbowa: official secret, professional confidentiality

termin wypowiedzenia: term of notice

teren budowlany: building estate, building land

testament szczególny: emergency will

testament własnoręczny: holograph will

testament zwykły, zwyczajny: normal / usual will, common form will

testament urzędowy, publiczny: will made in the presence of witnesses

towar: goods, merchandise, commodity, article; niewłaściwe użycie towaru misuse of goods; ustalić wartość celną towarów to determine the customs value of goods;wartość celna towarów customs value of goods; wartość handlowa towarów marketable quality of goods

traktat: treaty, covenant, (rozprawa) treatise; unieważniać traktat to abrogate a treaty

tytuł własności: title deeds, muniments

ubezpieczać: to insure, to cover against loss, to underwrite against loss

ubezpieczenie na wypadek choroby: sickness insurance

uchodźca: displaced person, refugee

uchylić układ z wierzycielami: to set aside the arrangement with creditors

uchylić postępowanie upadłościowe: to waive the bankruptcy procedure, to quash the bankruptcy proceedings

ucieczka z miejsca wypadku: leaving the scene of an accident, hit and run

uczestniczyć w zysku: to participate in profits

udział własny do zbycia: own shares for disposal, own shares to be transferred, company own shares for disposition

ugoda (projekt układu z wierzycielami): scheme of arrangement, composition

układ zbiorowy: collective agreement

układ z wierzycielem: settlement / arrangement with creditors

umarzanie zaległości podatkowych: cancellation of tax arrears

ulga podatkowa: tax relief, tax break, tax concession, tax exemption, tax allowance, tax reduction, tax abatement

ulepszać / ulepszyć: to improve

umieć pracować w zespole: to be a team player

umowa przedwstępna: preliminary contract

umowa o roboty budowlane: building contract, construction contract

umowa przedślubna: marriage settlement

umowa spółki: company’s deed, partnership’s deed, agreement for a commercial company, articles of association

umysłowo chory: mentally ill; niezrównoważony umysłowo of unsound mind

umyślny: deliberate, purposeful, intended

upomnienie płatnicze: letter of demand, reminder

unieważniać traktat: to abrogate a treaty

uprawniony do dziedziczenia: entitled to inherit

upłynnienie dywidend: liquidating dividends

urlop socjalny: leave on social grounds

urlop szczegółowy: special leave

urlop szkoleniowy: training leave

urządzenia magazynowe: storage facilities

ustalić tożsamość towaru: to establish the identity of goods

urzędnik państwowy: civil servant

ustalić budżet na nadchodzący rok: to budget for the coming year

ustalić termin wykonania: to establish / to fix / to make a deadline

Ustawa o funduszach inwestycyjnych: The Act on Investment Funds

ustanowić osobę prawną: to establish a legal entity, to form a legal entity

ustawowy okres wypowiedzenia: statutory notice

usunąć: to remove, to remedy, to eliminate, to strike off

uwierzytelnić podpis: to authenticate a signature

uwierzytelnić, stwierdzić zgodność (tekstu): to certify, to authenticate, to verify, to attest

uznać zobowiązania: to acknowledge obligations

użyczający: lender, bailor

użytkownik końcowy: end user

użytkowanie właściwe: proper use

w drodze przetargu: by means of a tender, by tender

w zamian za: in exchange for

w zawieszeniu: in abeyance

wada rzeczy pożyczonej: defect of the thing loaned

wartość zbywcza majątku spółki: sales value of the partnership’s assets, transfer value of partnership’s assets

weksel własny: promissory note

weksel płatny za okazaniem: bill payable at sight

wierzytelności wzajemne: reciprocal claims

windykować: to recover, to collect, to vindicate

wierzytelności: claims; konwersja wierzytelności na udziały / akcje conversion of claims to shares / stocks; lista wierzytelności list of claims; ogólna suma wierzytelnościaggregate value of claims; przeglądać listę wierzytelności to review / to view the list of claims; sporządzić listę wierzytelności to make a list of claims; sprawdzanie wierzytelności examination of claims; ściągnąć wierzytelności to execute receivables; ustalić listę wierzytelności to establish a list of claims; uzupełniać listę wierzytelności to supplement the list of claims; uzupełniająca lista wierzytelności supplementary / additional list of claims; wyciąg z listy wierzytelności extract / excerpt from the list of claims; zatwierdzić listę wierzytelności to approve / to confirm the list of claims

wnieść podanie o: to apply for

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: building permit application

wniosek o likwidację: winding-up petition

wprowadzić / wprowadzać towary na obszar celny: to introduce goods into the customs territory

wprowadzający: underwriter, introducing entity

wprowadzenie do sprawozdania finansowego: introduction to the financial statement

współspadkobierca: joint heir, co-heir, co-parcener

współdzierżawca: joint tenant, tenant in common

wstępne zgromadzenie wierzycieli: preliminary meeting of creditors

wtargnięcie siłą (do mieszkania): forcible entry

wycofać ofertę: to withdraw an offer, to revoke an offer

wyjawiać / wyjawić: to disclose, to reveal, to uncover

wykonać / wykonywać prawo zastawu: to exercise a lien

wygaśnięcie: expiry, expiration, extinguishment, cessation, termination, retirement, defeasance

wykonawca testamentu: executor of the testament

wykreślić spółkę dzieloną z rejestru: to strike the company being divided off the register

wykonywać posiadanie: to exercise rights of possession

wymienność stanowisk pracy: job switching

wynagrodzenie urlopowe: remuneration during leave

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: overtime pay

wynajmujący, oddający w najem: landlord, hirer-out

wynik głosowania: result of voting, voting result

wypowiedzieć komuś pracę: to give one’s notice, to notice sb

wypuścić akcje: to issue / to ballot shares / stocks

wyrok kuriozalny: perverse verdict

wyrok przykładowy: exemplary sentence

wytyczne: guidelines; ustalić wytyczne to lay down the guidelines

wysyłka bezpośrednia: direct shipping

wyłączenia z masy upadłości: exemptions from the bankruptcy estate

własność lasu: forestry property

włamywać się: to burgle, to burglarise

zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych: securing the satisfaction of tax liabilities

za porozumieniem stron: under mutual agreement

zachować należytą staranność: to exercise due diligence

zaburzenie czynności psychicznych: disturbance of mental functions

zaciągać długi: to incur debts

zacząć strajk: to come out on strike, to walk out

zagadnienie sporne: contentious issue / question

zakaz dyskryminacji pracowników: no discrimination in employment, no employment discrimination

zakończyć postępowanie: to complete proceedings

zakres obowiązków: scope of duties

zakaz pracy w nadgodzinach: overtime ban

zaksięgować: to enter up, to account for

zakład produkcyjny: manufacturing establishment

zakład publiczny: institution incorporated under public law

zakładnik: hostage, captive; brać / wziąć zakładników to take / seize hostages; przetrzymywać kogoś jako zakładnika to hold someone hostage; uwolnić zakładników to release / to set free hostages

zaliczka na podatek: advance-tax payment

zamiana: exchange, barter; w zamian za in exchange for

zamrożenie płac: pay freeze, wage freeze

zaostrzyć protest: to escalate a protest

zapis: 1. legacy, bequest, endowment 2. entry

zapis złożony: compound entry

zapisać się na akcję: to subscribe for a share

zapisy i polecenia: legacies and instructions

Zarząd NBP: Management Board of the National Bank of Poland

zarzut oskarżenia: count

zasiedzenie: usucaption (Roman law), acquisitive / positive prescription (Common law); nabyć przez zasiedzenie to acquire by usucaption

zaskarżalność czynności prawnej: suability of a legal act

zastaw na towarach: pledge of goods

zastaw szczególny: particular lien

zatrzymanie: detention, apprehension, custody, arrest, hold-up

zawiadomienie: notice, notification, advice

zawieszenie wykonania wyroku: stay of execution

zboczeniec: pervert

zbiorowe zwolnienia: mass dismissals

zbrojny: armed, military; konflikt zbrojny armed conflict; siły zbrojne armed forces

zdolność: capacity, ability, capability, power

zespół: 1. team, group 2. (grupa muzyczna) band 2. (zbiór) set, unit; być częścią zespołu to be part of a team; być odpowiedzialnym za zespół dwuosobowy to be responsible for a staff of 2; umieć pracować w zespole to be a team player; kierować zespołem to lead a team

zebranie personelu: personnel meeting

zgłosić wierzytelność: to file a claim

zgłoszenie ustne: oral declaration

zgłoszenie wady towaru: notice of defective goods

zlinczować: to lynch

zleceniodawca: principal, party ordering, commissioning party, mandator; działać w imieniu zleceniodawcy to act on behalf of one’s principal; odbierać oświadczenia dla zleceniodawcy to receive declarations for the principal; reprezentować zleceniodawcę to represent one’s principal; zawierać umowy w imieniu zleceniodawcy to conclude contracts in the name of the principal

zmiany w strukturze zatrudnienia: change in employment structure

zobowiązanie gatunkowe: obligation as to species, specific debt

zobowiązanie negatywne: negative obligation

zobowiązanie indywidualne: several liability

zobowiązanie niepodzielne: indivisible obligation

zobowiązanie o charakterze ciągłym: continuous obligation

zobowiązanie wzajemne: mutual obligation, reciprocal obligation, counterpart obligation

zrzec się spadku: to relinquish an inheritance

zrzec się pełnomocnictwa: to renounce a power of attorney

zrzeczenie się własności: renunciation of ownership

związek: 1. (powiązanie) connection, relationship, association 2. union; branżowy związek zawodowy industrial union, vertical union

zwlekać z dostawą: to delay a delivery

zwolnienie za kaucją: bail, pretrial release

zwrócić pożyczkę: to pay off / to repay a loan

złodziej: thief

zysk z pożyczki: loan proceeds

śledczy: investigating officer, interrogator

złożyć propozycję układową: to submit / to file an arrangement proposal

śledzić: to follow, to track, to trace

środki higieny osobistej: personal hygiene items, means necessary for personal hygiene

świadectwo antydumpingowe: non-dumping certificate

świadczenie usług nieodpłatne: supply of services carried out free of charge

żądać zwrotu: to claim back, to reclaim

świadectwo kwalifikacyjne: qualification certificate

żądanie: claim, demand

żądanie zwrotu kaucji: bond claim

słownik prawniczy cz. 3

adresować: 1. to address 2. to send, to post

afekt: emotion, passion; zbrodnia w afekcie crime of passion, crime committed in the heat of passion caused by sudden provocation

akcja imienna: registered share, inscribed share

akcja uprzywilejowana uczestnicząca w podziale: participating preferred stock

akcja uprzywilejowana kumulowana: cumulative preferred stock

akta osobowe: personal file

akt darowizny: deed of gift, deed of donation, donation deed

aktywa wątpliwe: doubtful assets

aktywa łatwe do upłynnienia / zbycia: fluid assets, quick assets

amortyzacja proporcjonalna do produkcji: units-of-production depreciation

antydatować: to antedate, to backdate, to affix an earlier date, to foredate, to predate, to set an earlier date

arbitraż: arbitration, mediation, (pojednanie) conciliation

azyl: 1. (prawo do nietykalności) asylum 2. (zacisze, schronienie) asylum, refuge, retreat, sanctuary; ubiegać się o azyl to seek asylum

badać wypadki przy pracy: to investigate on-the-job accidents

bank emisyjny: bank of issue

bank korespondent: correspondent bank

banknot: note, banknote; wartość nominalna banknotów denominational value of notes; wprowadzać banknoty do obiegu to bring notes into circulation

bankowe rozliczenia bezgotówkowe: bank transfers

biuro notarialne: notary’s office

budynek magazynowy: warehouse building

bunt: mutiny, (rewolta) revolt, (zamieszki) riot, (powstanie) insurrection

cedent: assignor, cedent

ciupa: pen, nick, coop, clink, can

ciężar dowodu: burden of evidence / proof, onus of proof

czynna napaść: assault and battery

czek na okaziciela: bearer cheque, cheque to bearer

cło prohibicyjne: prohibitive tariff

darowizna zaliczalna na zachówek: gift to be included in the compulsory portion of the inheritance

deklaracja: 1. declaration, statement, representation 2. (druk) form; sporządzić deklarację podatkową to prepare a tax declaration; złożyć deklarację podatkową to submit a tax declaration

depozyt papierów wartościowych: securities depository; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych National Depository for Securities; prowadzić depozyt papierów wartościowych to maintain a securities depository

dochodzenie sądowe: inquest

doliniarz: (pot.) dip, pickpocket

dopuszczenie do obrotu: release for free circulation

dozorca domu: administrator of an building

dostarczać dowody: to offer evidence

dyrektor, członek zarządu: director

dziedziczenie w linii prostej: succession in the direct line, linear inheritance

dzieło choreograficzne: choreographic work

eksmisja przymusowa: compulsory eviction

eksmisja: eviction

emisja papierów o płynnej stopie: floating rate issue

fałszować: to adulterate, to falsify, to counterfeit, to debase, to forge, to fabricate

fundusze masy upadłości: bankruptcy estate funds

gospodarka wolnorynkowa: free market economy

grunt rolny: agricultural land

gwarancja wypłacalności: guarantee of solvency

habilitacja: 1. granting a postdoctoral degree in Poland 2. postdoctoral dissertation in Poland 3. habilitation

hipoteka przymusowa: judicial mortgage, tacit mortgage

hotelarz: hotel profession

indeks: 1. index 2. (studenta) credit book; wartość bazowa indeksu base index value

interes: 1. interest, title 2. (sprawa, prośba) business, matter, affair 3. business, trade

inwestor instytucjonalny: institutional investor

Izba Przemysłowa: chamber of industry

jednoinstancyjność: single-instance court system

jednostronne zobowiązanie: unilateral engagement

jurat: jurat

jurysprudencja: jurisprudence, the science of law, legal philosophy

kapitał zagraniczny: foreign capital

kasa: 1. (instytucja) fund, association 2. (pieniądze zarobione) cash in hand 3. (kasa sklepowa) till (UK), cash register; pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa employee savings-and-loan association; szkolna kasa oszczędnościowa school savings association; obsługiwać kasę to operate a cash register

kasiarz: cracksman, safecracker, safebreaker, yegg (US)

Komisja Nadzoru Bankowego: 1. Commission for Banking Supervision 2. Bank Supervision Commission

konieczne kwalifikacje: necessary qualifications

konto bilansowe: balance sheet account, permanent account, real account

korzystać z ulgi: to use a relief

koszt sprzedanych produktów: cost of product sold

koszt nabycia: acquisition cost

koszty dalszego przerobu: additional processing costs

koszty gotowości: capacity costs

kredyt hipoteczny: mortgage-secured loan, real estate mortgage credit

kredytobiorca: borrower, debtor, credited party, obligor

książeczka oszczędnościowa: savings passbook

kurs walutowy / wymiany walut: exchange rate; efektywny kurs walutowy actual exchange rate

legalność: legality, lawfulness, legitimacy, sufficiency in law

lekkomyślność: 1. (pochopność) recklessness, rashness 2. (beztroska) frivolity, lightheartedness

lichwiarz: usurer

linia zstępna: descending line

makler przysięgły: accredited broker

malwersacja: embezzlement, peculation, conversion of funds

masa spadkowa: total estate, mass of the succession; spieniężenie masy spadkowej realisation of the estate

małżonek: husband, spouse

medycyna pracy: occupational medicine, industrial medicine

mecenas: 1. polite form of address for a lawyer 2. (opiekun) patron

młodociany: adolescent, young, juvenile, junior, youthful

nabywca: acquirer, purchaser, buyer, vendee

nadbudowa: additional storey, superstructure

nagana: reprimand, disciplinary punishment, reprehension, (potępienie) censure; kara nagany penalty of serious reprimand

naprawa: 1. repair, mending 2. (ulepszanie) improvement, reform; drobne naprawy slight repairs, minor repairs; dokonywać napraw to make repairs; przeprowadzać naprawyto make repairs

naprawić wadę: to remove defects, to correct defects

nałożyć plombę: to affix the seal

niedbale: negligently, carelessly

niewierność: unfaithfulness, infidelity

niezdolny do pracy: unemployable, past work, unfit for work

obcowanie płciowe: sexual intercourse

obalić: 1. to rebut, to refute 2. overturn, (znieść) to overthrow, to abolish

obniżać wymiar urlopu: to shorten leave

odbierać oświadczenia dla zleceniodawcy: to receive declarations for the principal

oddalać / oddalić: to dismiss, to reject, to overrule

oddział: division, department, branch

odpowiedzialność subsydiarna wspólnika: subsidiary liability of a partner, subrogative liability of a partner

odpokutować: to do penance, to atone, to suffer the consequences of

oferta przetargowa: tender, bid

okres próbny: probation, trial period

operacja uprzywilejowana: privileged operation

osobowość prawna: legal personality, juridical personality, status of artificial person of legal entity; jednostka bez osobowości prawnej unincorporated association (UK)

orzec / orzekać: to declare, to decide, to rule, to adjudicate, to adjudge, to decree

państwowy: state, state-owned, state-controlled, civil, national; urzędnik państwowy civil servant

paserstwo: handling / receiving stolen goods, fencing; zajmować się paserstwem to receive stolen goods, to fence

pełnomocnictwo nieodwołalne: irrevocable power of attorney

piastować urząd: to hold office

plan połączenia: merger plan, draft terms of merger

pobierać zasiłek dla bezrobotnych: to be on the dole

podstawa powództwa: ground of action, cause of action

podwyższenie kapitału: increase in the capital

podział przez zawiązanie nowych spółek: division by formation of new companies

pomocnictwo: aiding and abetting

popełniać plagiat: to plagiarise

porozumienie branżowe: inter-professional agreement

port celny: port of entry

porządek pracy: work order

poręczać / poręczyć za kogoś: to stand surety for someone, to stand security for someone, to stand guarantor, to act as surety

posiadanie wyłączne: sole possession

powrót do zatrudnienia: return to employment

powództwo: action, lawsuit, claim, complaint, litigation; istota powództwa gist of an action; podstawa powództwa cause of action; wnieść powództwo to submit a claim, to bring an action

poziom: level, standard

pożyczka uzupełniająca: subsidiary loan

pożytki naturalne rzeczy: natural fruits of a thing, natural proceeds

pracownik administracyjny: administrative assistant

prawo do godziwego wynagrodzenia: right to fair remuneration

prawo odmowy wykonywania pracy: right to withdraw one’s labour

prawo zatrzymania: right of retention, right of detention

profanujący: profanatory

prowadzenie: conduct, running, management

prowizja frachtowa: charter commission

przedmiot rokowań: subject matter of negotiations

przedstawicielstwo bierne: passive representation

przekroczyć kontyngent: to exceed / to overrun the quota

przeprowadzać badania lekarskie: to carry out / to make a medical check-up, to conduct a medical examination

przetwarzanie towarów: processing of goods

przyjąć pracownika: to take on an employee

przymus: coercion, compulsion, duress, force; pod przymusem under coercion

pułap: 1. limit 2. ceiling

rachunek bieżący: current account

Rada Gubernatorów: Board of Governors

rejestr wypadków przy pracy: register of accidents at work

renta pośmiertna: death pension

roboty kamieniarskie: stonework

rolnik: farmer, agronomist

rozbudowa: extension, redevelopment, outward extension

rozporządzenia testamentowe: testamentary arrangements

rozstrzygać / rozstrzygnąć: to solve, to determine, to settle, to judge, to arbitrate

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami: settlements with customers and suppliers

rozładować / rozładowywać: to unload

ruch strajkowy: strike movement

rynek gotówkowy: cash market

rzecz pożyczona: thing loaned, thing lent; dokonać zwrotu rzeczy pożyczonej to make a return of the thing loaned; sprzeniewierzenie rzeczy pożyczonej wrongful conversion of the thing loaned; zwrócić rzecz pożyczoną w odpowiednim stanie to restore the thing loaned in a proper condition

rzetelność: accuracy, fairness, reliability

skazać / skazywać: to convict, to condemn, to adjudicate, to sentence

skład celny prywatny: private customs warehouse

spadkobierca domniemany: presumptive heir

spadkobierca w linii męskiej: male heir

sprawa sporna: contentious matter; zapobieganie i rozwiązywanie spraw spornych prevention and resolution of contentious matters

sprawozdanie wewnętrzne: internal report

sprzedaż aukcyjna: sale by auction

sprzedaż rzeczy: sale of a thing

spółka administracyjna (w raju podatkowym): administration company

spółka przejęta: target company / partnership

spłacić pożyczkę: to pay off a loan, to repay a loan

stawka: 1. rate 2. (w grze) wager, bet, stake

stopa bezrobocia: rate of unemployment

stosunek pracy oparty na powołaniu: employment relationship based on appointment

struktura zatrudnienia: employment structure

suma bilansowa: balance sheet total

sąd cywilny: civil court

sąd polubowny: arbitration court

sąd powszechny: common court, court of common pleas, court of general jurisdiction

sędzia śledczy: examining judge

tabela podatkowa: tax schedule, tax table

tajemnica zawodowa: professional secret

Termin: deadline, term, date, time limit, closing date; odroczyć termin płatności podatku to defer a payment of a tax; określić termin płatności podatku to prescribe a tax payment deadline; przedłużyć termin płatności podatku to extend a tax payment deadline; wyznaczyć termin płatności podatku to fix a tax payment deadline; wyznaczyć termin to set a date

testament ustny: verbal testament, oral testament, noncupative will

towarzystwo pożyczkowe: loan association

ubezwłasnowolniony: person legally deprived of his / her civic rights, incapacitated person

uchwała nadzwyczajna: extraordinary resolution

ubiegać się o azyl: to seek asylum

uchwała o połączeniu spółek: resolution on merger of companies, merger resolution

udziałowiec: shareholder, stockholder, stakeholder

udzielać / udzielić pełnomocnictwa: to grant a power of attorney

ulga: 1. relief 2. discount, reduction 3. concession; być uprawnionym do ulgi to be entitled to a relief; korzystać z ulgi to use a relief; prawo do ulgi right to relief; nabyć prawo do ulgi to acquire the right to relief; utracić prawo do ulgi to lose the right to relief; przyznać ulgę w zapłacie podatku to award a relief in paying tax; skorzystać z x % ulgi podatkowej to benefit from a tax reclaim of x%; udzielać ulg to grant reliefs

umowa dostawy: contract of delivery

upominać / upomnieć: to admonish, to reprehend, to warn

uprawniać / uprawnić: to entitle, to authorise, to qualify, (udzielać prawa) to confer / to give a right, (legalizować) to legalise

urlop uzupełniający: supplementary leave

ustalanie składu masy upadłości: identification of the property of the bankruptcy estate

urząd starostwa: county office

ustalić wytyczne: to lay down the guidelines

usunąć braki: to remove defects, to remedy defects

uzupełniać / uzupełnić: to supplement, to replenish, to refill, to supplement

użytkowanie bezterminowe: unlimited use

użytkownik: usufructuary, usufruct holder, life tenant, person entitled under a life, user

wada nieistotna: incidental defect

walne zgromadzenie: general meeting / assembly

wartość nominalna swapu: notional principal value of swap

wartość bazowa indeksu: base index value

weksel do zapłaty, zobowiązanie wekslowe: bill payable, B/P

werbunek: enlistment

wierzyciel hipoteczny: creditor on mortgage, mortgage creditor

wierzytelność warunkowa: conditional claim, contingent claim

wolność rozporządzania: freedom of testamentary disposition

wprowadzić zapis do księgi: to make an entry in the ledger

wręczać / wręczyć rezygnację: to hand in one’s resignation

wspólny rachunek / konto: joint account

wstrzymanie / zaprzestanie płatności: cessation / suspension / stoppage of payments, indication of insolvency

wycena: valuation, appraisal, measurement; początkowa wycena initial measurement; podstawa wyceny basis of valuation; wiarygodność wyceny reliability of measurement

wykonywać zawód: to exercise a profession

wymienność: rotation, switching

wynagrodzenie ryczałtowe: lump sum remuneration

wypełniać obowiązki: to perform duties

wypłacać należności z tytułu podróży służbowej: to make the payments due in respect of a business trip

wysokość zobowiązania podatkowego: amount of tax liability

wystąpić ze spółki: to leave the partnership / company, to withdraw from the partnership / company

wyznaczyć termin: to set a date

własność indywidualna: individual ownership

zabójstwo: homicide, killing, murder, (na zlecenie) hit, (polityczne) assassination

zajmować lokal: to engage premises

zakazywać: to debar, to bar, to ban, to embargo, to prohibit, to proscribe

zakup dobry: good buy

zakładowy: establishment’s, works, in-company

zaległość podatkowa: tax arrears; egzekwować zaległość podatkową to execute tax arrears; umarzanie zaległości podatkowych cancellation of tax arrears; umorzyć zaległość podatkową to cancel tax arrears; zaspokoić zaległość podatkową to satisfy tax arrears

zanieczyszczenie wody: water pollution

zasięgać czyjeś opinii: to consult someone

zaskarżalny: 1. actionable, claimable, suable 2. subject to appeal, appealable

zastaw skarbowy: tax lien, treasury pledge; rejestr zastawów skarbowych tax lien register

zatarcie testamentu: obliteration of a will

założyć: to create, to found, to establish, to form, to set up

zebranie wierzycieli: meeting of creditors

zgłoszenie uchwał do rejestru: filing of resolutions in / with the register

zezwolenie na utworzenie banku: authorisation for the establishment of the bank

zmiana (w pracy): shift; nocna zmiana night shift; pracować na zmiany to work (in) shifts, do shift-work, to be on shifts; pracować na dziennej zmianie to work days, to be on the day-shift, to be on days; pracować na nocnej zmianie to work nights, to work a night shift, to be on the night-shift, to be on nights

zobowiązania wynikające z obligacji: liabilities resulting from the bonds

zwalniać towary: to release goods

zwolnienie bez wypowiedzenia: summary dismissal

zwłoki: corpse (UK), cadaver (USA)

ława: bench

złożyć rezygnację: to submit a resignation

środki chemiczne: chemical agents, chemicals

środowisko pracy: working environment

świadczenie macierzyńskie: maternity benefit

świadectwo założycielskie: promoter certificate, founder’s certificate

agent wyłączny: exclusive agent

agent handlu nieruchomościami: real estate agent

akcja obiegowa: transferable share

akcja protestacyjna: industrial action; odwołać akcję protestacyjną to call off an industrial action; podjąć akcję protestacyjną to take an industrial action; wezwać do akcji protestacyjnej to call for an industrial action

akcja uprzywilejowana z prawem do przedterminowego wykupu: callable preferred stock

aktywa obrotowe rzeczowe: real current assets

akt powołujący radę pracowniczą: works council constitution act

alimenty: alimony, child support, maintenance; wystąpić o alimenty to seek alimony

aresztowanie: arrest, apprehension, detention, prehension, seizure; nakaz aresztowania warrant of arrest

audytować, badać księgi: to audit, to conduct an inquiry, to examine / to inspect the accounts officially, to go through the books

bezrobocie cyklicznie: cyclical unemployment

bank hipoteczny: mortgage bank

bd (bez dywidendy): ex-dividend, ex div.

budynek państwowy: public building

bilans otwarcia: initial balance, opening balance

bluźnierstwo: blasphemy, profane oath, revilement of religion

cech (zrzeszenie zawodowe): craft union, occupational union

cudzołożnik: adulterer

czas trwania najmu: period of lease

czek za granicę: foreign cheque

czytanie: reading; drugie czytanie second reading; pierwsze czytanie first reading; trzecie czytanie third reading

darczyńca: donor, donator (USA), grantor

data księgowania: posting date, date of record

deweloper (inwestor budowlany): developer

dodatek motywacyjny: incentive bonus

doraźny: 1. immediate, short-term 2. summary, simplified 3. temporary, casual; sąd doraźny summary court

dopuszczalny: admissible, permissible, allowable, acceptable

dokonać spisu: to make the inventory, to take the inventory

droga konieczna (prawo drogi): right of way

dywidenda tymczasowa / zaliczkowa: interim dividend

dziennik ogólny: general journal

dług honorowy: debt of honour

ekspedient(ka): shop-assistant

granica: 1. border, frontier, boundary 2. limit

ewikcja: eviction

funkcyjny: functional; dodatek funkcyjny functional supplement

godzina policyjna: curfew

obrażenie: injury

oczywisty: clear, evident, obvious, explicit, transparent, manifest, apparent

odbić kartę zegarową po zakończeniu pracy: to clock off

odmawiać przyjęcia: to refuse acceptance

dnowienie: 1. renovation, refurbishment, improvement 2. renewal, revival 3. replenishment

odstępować od czegoś: to abandon / to renounce / to relinquish something, to forbear from doing something

odprawa czasowa: (towaru) temporary admission; pozwolenie na odprawę czasową authorisation for temporary admission; procedura odprawy czasowej temporary admission procedure

odrzucić spadek: to reject an inheritance

oferta okazyjna / po obniżonej cenie: occasional offer

oferta z zastrzeżeniem akceptowania natychmiast po przyjęciu: offer subject to immediate acceptance

pełnomocnictwo: power of attorney, proxy, representation; cofnąć pełnomocnictwo to revoke power of attorney; cofnięcie pełnomocnictwa revocation of power of attorney;odwołać pełnomocnictwo to revoke power of attorney; odwołanie pełnomocnictwa revocation of power of attorney; przekazać pełnomocnictwo to delegate authority;sporządzić pełnomocnictwo to make a power of attorney; udzielać / udzielić pełnomocnictwa to grant a power of attorney; wygaśnięcie pełnomocnictwa expiration of power of attorney; zrzec się pełnomocnictwa to renounce a power of attorney; zrzeczenie się pełnomocnictwa renunciation of a power of attorney

pieniądze za milczenie: hush money

podatki lokalne: local taxes

podlegający podatkowi: taxable, assessable

podsądny: accused, defendant, culprit

pogotowie strajkowe: strike alert

polecenie przelewu: transfer order

poręczyciel: surety, guarantor, person standing security, warrantor, voucher; oświadczenie poręczyciela surety’s declaration; występować jako (czyjś) poręczyciel to go guarantee (for someone)

porzucenie: abandonment, giving up, dereliction

poradnictwo zawodowe: vocational guidance

profilaktyczna opieka zdrowia: preventative health care

premedytacja: premeditation, deliberation, malice aforethought, premeditated malice, preconceived malice, malice prepense; morderstwo z premedytacją premeditated killing / murder, deliberate murder, cold-blooded murder

proces pracy szkodliwy dla zdrowia: work process which is harmful to health

prospekt emisyjny: introduction prospectus

prowizja manipulacyjna: handling commission

przekwalifikowanie: retraining

przedstawicielstwo ustawowe: statutory representation

przedłużyć termin płatności podatku: to extend a tax payment deadline

przenieść kogoś na emeryturę: to retire someone, to pension someone off

przepustka celna, świadectwo tranzytowe: certificate of identity

płaca akordowa: piece work pay

przeładunek: transhipment

płatnik podatku: tax remitter, taxpayer

rachunek oszczędnościowy: savings account

rachunkowość należności: accounting for accounts receivable

rata pożyczki: loan payment; rozłożyć na raty zapłatę podatku to arrange instalments to pay tax

rada miejska: city council

regulamin pracy: workplace regulations, work regulations, statement of terms and conditions of employment

renta rodzinna: survivor’s pension

rewindykować: to repossess, to regain, to recover, to reclaim

roboty ziemne: earth work, diggings

rozwiązanie: dissolution, winding-up, breaking up, ending; orzeczenie o rozwiązaniu spółki ruling on the winding-up of a company, judgement on the dissolution of the company, decision on the dissolution of a company

rozłąka: separation

rynek otwarty: open market

spadek nieobjęty: absence of next of kin

skorzystać z x % ulgi podatkowej: to benefit from a tax reclaim of x%

samozatrudnienie: self-employment

spedytor portowy: shipping and forwarding agent

sporządzić spis: to compile an inventory, to draw up an inventory

sprawozdanie finansowe: financial statement, financial report; cechy jakościowe sprawozdań finansowych qualitative characteristics of financial statements; części składowe sprawozdania finansowego components of financial statement; odpis sprawozdania finansowego copy of the financial report, copy of the financial statement;rzetelność sprawozdania finansowego accuracy of the financial report, fairness of the financial report, reliability of the financial statement; udostępnić sprawozdanie finansowe to provide the financial report, to make available the financial report; upiększanie sprawozdań finansowych window dressing; wprowadzenie do sprawozdania finansowego introduction to the financial statement; zatwierdzanie sprawozdań finansowych financial statements approval

spór pracowniczy: industrial dispute

stosunek pracy na podstawie mianowania: employment relationship based on nomination

stawka podatkowa: tax rate

strajk protestacyjny: protest strike

służebność gruntowa: easement appurtenant, real servitude / easement, predial easement / servitude

szkolenie zawodowe: professional training, vocational training

sąd rozjemczy: court of conciliation, magistrates’ court

służebność: easement (Common law), servitude (Roman law), advantage in land; nabyć służebność to acquire easement; ustanowić służebność to establish / to grant easement / servitude; wygaśnięcie służebności extinguishment of servitude; wykonywać służebność to exercise easement, to enjoy a servitude

tajemnica dziennikarska: journalistic secrecy

tranzyt zewnętrzny: external transit

tytuł egzekucyjny: enforcement title

udział spadkowy: share in the estate

ubezwłasnowolnienie: incapacitation, deprivation of legal capacity; postępowanie o ubezwłasnowolnienie proceedings for guardianship / receivership / incapacitation;wniosek o ubezwłasnowolnienie application for guardianship, petition in lunacy

uchylić uchwałę: to repeal a resolution, to annul a resolution

dzielać / udzielić poręczenia: to grant suretyship

ulec wypadkowi w pracy: to have an accident at work, to meet with an accident at work, to suffer an industrial injury

uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek o ogłoszenie upadłości: to substantiate circumstances giving ground for the bankruptcy petition

uprawniony do zachowku: the person entitled to a legitim, heir entitled to a reserve

usiłowanie: attempt, effort, endeavour

uprzednia pisemna zgoda: prior written consent

urbanista: town planner

ustanawiać / ustanowić prawo zastawu: to create a pledge

ustanowić zastaw na prawach: to pledge a right

usunięcie: removal

w razie zwłoki w płatności: in default of payment

ułaskawiać / ułaskawić: to pardon, to grant someone a pardon, to reprieve, to amnesty

użytkowanie ruchomości: usufruct of movable property

wada oczywista, widoczna: apparent, patent deficiency

wartość transakcyjna: transaction value

ważność testamentu: validity of a will

wkład komandytariusza: limited partner’s share

weryfikować: to review, to verify

wpis do rejestru zastawów: entry into the pledge registry

wniosek o ogłoszenie upadłości: bankruptcy petition

współdziedziczenie: co-parcenary

wstęp tylko dla personelu: no admittance except on business

wykonać układ: to perform an arrangement, to execute reorganisation, to reorganise

wydać / wydawać koncesję na prowadzenie agencji celnej: to grant a licence to operate a customs agency

wypowiedzenie umowy spółki: termination of a partnership deed, termination of a company deed

wykup certyfikatów inwestycyjnych: redemption of investment certificates

wypłacać: to pay, to make payments, to disburse, to remit

wziąć pożyczkę: to take out a loan, to raise a loan

wyrok zaoczny: default judgment, judgment by default

wystawić rachunek: to draw up a receipt

wywołać zamieszki: to spark (off) / to provoke riots

zaburzenia zdolności do pracy: working ability disorder

własność społeczna: public / social property

zakład pracy: establishment, working place, workplace, employing institution, employing establishment

zajęcie ruchomości: seizure of chattels

zakończyć działalność gospodarczą: to close the business

zaległe zobowiązanie podatkowe: overdue tax liability

zaniedbanie: negligence, neglect, oversight, omission; rażące zaniedbanie gross negligence

zamieszkanie: residence, domicile, abode, billet; miejsce zamieszkania place of residence, legal domicile; przeniesienie miejsca zamieszkania transfer of residence

zarządzanie: management, administration, conduct, running; wydać zarządzenie to issue a disposition / an order

zastaw ustawowy: statutory pledge

zawierać umowę: to conclude a contract, to enter into a contract

zgon natychmiastowy: instantaneous death

zaświadczenie: certified statement, certificate

zbrojenie: reinforcement

zdolność testamentowa / testowania: testamentary capacity

zleceniobiorca: party commissioned, contractor, mandatory, agent

znak skarbowy akcyzy: excise-duty stamp

zobowiązanie krótkoterminowe: short-term obligation

zreorganizować spółkę: to reorganise a company

zwalniać z pracy (robotników): to discharge, to dismiss, to lay off

złożyć oświadczenie: to make a declaration

zwrot: 1. return, refund, restitution, restoration 2. (skręt, nowy kierunek) turn

ława sędziowska: bench

środki promieniotwórcze: radioactive agents, radioactive substances

świadectwo pracy: clearance card, work record certificate

żegluga / flota handlowa: merchant shipping, mercantile shipping

adwokat obrony: counsel for the defence / defendant, defence counsel

afiliant: affiliate

akcja: 1. share, stock 2. action, campaign, operation

akcja zwykła: ordinary share (UK), common share

akcja ostrzegawcza: token action

aktywa jednorodne: fungible assets, fungibles

audytor wewnętrzny: internal auditor

bankructwo oszukańcze / złośliwe: fraudulent / wilful bankruptcy

bank pożyczkowy: bank for loans, loan bank

biegły księgowy: certified accountant

brać odwet: to retaliate

biuro pośrednictwa pracy: employment agency

budynek gospodarczy: building for trade, industry and farming

chronić: to protect, to safeguard, to shelter

błędny: erroneous, containing error

czek gotówkowy kasowy: circular cheque

częściowe zwolnienie od cła: partial relief from duty

czek zamiejscowy: out-town cheque, non-local cheque

cło mieszane: mixed duty, compound duty

darmowy: gratuitous, free, free of charge

deliktowy: tortious

dochodzenie wstępne: preliminary investigation

doskonalenie zawodowe w miejscu pracy: in-company training

dodatek za wysługę lat: seniority pay

dopuszczenie: admission, admittance, acceptance, release

dożywotni: life, lifelong

dymisja (rezygnacja): resignation

działalność gospodarcza: business activity

dzierżawca wolny (dzierżawiący z woli właściciela) : tenant at will

dziecko nieślubne: bastard, illegitimate child

egzekwować zaległość podatkową: to execute tax arrears

emitować obligacje: to issue bonds

Europejskie Stowarzyszenie Rachunkowości: European Accounting Association, EAA

fundusz ubezpieczeń społecznych: Social Insurance Fund

grupa zawodowa: occupational group

głosowanie tajne: secret ballot, secret vote

honorarium adwokackie: retainer

instrument: instrument, tool, device, appliance

inżynier budowlany: civil engineer, construction engineer

iść na służbę: to go into service

kadry informacyjne: information profession

jednostronna deklaracja niepodległości: Unilateral Declaration of Independence

kapitalizacja: capitalisation

karta związkowa: trade union card

kodeks pracy: labour code

konfederacja pracodawców: employers’ confederation

konto syntetyczne: total account, control account

koszt pełny: full cost

koszty bezpośrednie: direct costs

koszty pogrzebowe: funeral expenses

kwitować odbiór czegoś: to acknowledge receipt of something

księga hipoteczna: mortgage register

Legat: legacy

kurs jednolity: single price

likwidacja dobrowolna: voluntary liquidation

luka podatkowa: tax loophole

marka: brand, brand name, make

mianować: to appoint, to nominate

mistyfikacja: hoax, mystification

miejsce zamieszkania: place of residence, legal domicile

monety: coins, specie; bicie monet coinage

nadający się na stanowisko: fit for the position, qualified for the position

najemca (lokator): tenant, lodger, renter, lessee

nakaz zajęcia majątku dłużnika (w celu zabezpieczenia powództwa): charging order (UK)

niegodność spadkobiercy: ineligibility to inherit

niepodważalny: irrefutable, unquestionable, incontestable

nieruchomość spółki: real estate of the partnership, real properties of the partnership, immovable properties

numer ewidencyjny: file number

nominalna wartość weksla: face value of the bill

obliczanie: calculation, evaluation, assessment

obciążyć nieruchomość hipoteką: to mortgage a property, to encumber a property to be a mortgage

obligacja o zmiennym oprocentowaniu: floating-rate bond

oclić: to clear

odnośnie: in relation to, with regard to, with reference to

odbiór dzieła: acceptance

odpowiedzialność nieograniczona: unlimited liability

odsetki bankowe: banking interest

okres: period, term, season, semester, cycle, phase

ogłosić strajk: to call a strike, to declare a strike

okręg celny: customs collecting district

otruć: to poison

orzeczenie o ogłoszeniu upadłości: decision declaring bankruptcy; sądowe orzeczenie o upadłości adjudication in bankruptcy, adjudication order

oświadczać / oświadczyć: to declare, to state, to represent, to allege

parkiet: floor

personel administracji: administrative personnel

oferta korzystna: advantageous offer, favourable offer

pełnomocnik procesowy: legal representative for the purpose of litigation

plan podziału: division plan, draft terms of division

pierwsze zasiedlenie: first occupation, initial occupancy

pod przymusem: under coercion

podwładny: inferior, subordinate

podnajmować: to sublet

podstawa roszczenia: cause of action

polubowny: amicable, peaceful, conciliatory

poprawiać / poprawić błąd: to correct an error, to rectify an error

poufność: confidentiality, privacy, secrecy

posiadanie spokojne: quiet enjoyment

powstanie (utworzenie): formation, creation, incorporation, establishment

praca nielegalna: illicit work, clandestine work, black economy

pożądany poziom zysku: desired level of profit

pracować na dziennej zmianie: to work days, to be on the day-shift, to be on days

pracownik niewykwalifikowany: unskilled worker

premia uznaniowa: incentive bonus

prawo pracy: labour law; dotyczący prawa pracy pertaining to labour laws

prowizoryczny kosztorys: provisional estimate

przedawniony: time-barred, prescribed, barred by limitation

przedstawiciel umocowany pisemnie: attorney of record (USA)

przedsiębiorstwo przewozowe: carrier

przekroczenie (stanu) konta: overdraft

przodek: ancestor, ascendant

przesyłka: consignment, delivery

rabunek: robbery

przynależny: appurtenant, accessory, belonging to, ancillary, appertaining, connected

przyzwolenie: consent, acquiescence

rachunek walutowy: currency account

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej: Financial Accounting Standards Board, FASB

rażąca niewdzięczność obdarowanego: glaring ingratitude of the recipient

robotnik wykwalifikowany: trained workman, hand

reprezentować samodzielnie: to represent individually

rok bilansowy: business year, fiscal year

rozporządzanie udziałem / akcją: disposal or encumbrance of a share

rozjemca: arbitrator, arbiter, peacemaker, adjudicator

rynek pierwotny: primary market

sekwestr: sequestration

skala: 1. scale 2. range

spadkobierca z linii matki: heir in the maternal line

społeczny: social, public

spieniężenie: realisation, sale

sprawdzić kwalifikacje: to examine the qualifications

stan użytkowności: serviceable conditions

suma zaległa: amount outstanding

stosunek płciowy: sexual intercourse, carnal knowledge

towar krajowy: domestic goods

sędzia: judge, justice

teren: area, ground, terrain; uzbrajać teren to develop the ground

ubezpieczenie pojazdu: car insurance, motor insurance

terytorium państwa: state territory

transakcja różniczkowa: margin business, difference bargain

uczestniczyć: to take part, to participate, to attend

ugoda: settlement, arrangement, composition, compact

uniewinnienie: acquittal, discharge, absolution, pardon

umowny okres przechowywania środków pieniężnych: contractual deposit maturity

umowa najmu lokalu użytkowego: rental agreement for non-residential premises, commercial lease, contract of lease of business premises

umowa poręczenia: contract of suretyship, guarantee contract

urząd celny: customs office; dyrektor urzędu celnego head of a customs office; graniczny urząd celny frontier customs office

ustanowić użytkowanie: to create an interest, to create usufruct

ustanowienie zastawu: creation of pledge

utrzymywać rzecz w należytym stanie: to maintain a thing in good state and condition

uznaniowy: discretionary

w niewoli: in captivity

wakacje podatkowe: tax holiday

wezwanie do opłacenia akcji: call

weksel in blanco: blank bill

wartość nominalna banknotów: denominational value of notes

wierzytelność: claim, debt (dług); nabyć wierzytelność to acquire a claim; tytuł wierzytelności title of claim; zgłosić wierzytelność to file a claim

wielka ława przysięgłych: grand jury

wnieść skargę o dział spadku: bring action for rescission

wyburzanie: demolition, razing, tearing down, knocking down, pulling down, clearance

wspólnik cichy: silent partner, sleeping partner, dormant partner

wstrzymanie likwidacji masy upadłości: postponement of the liquidation of the bankruptcy estate

wydzierżawiający: landlord

wykonywanie własności: exercise of ownership

wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika: resignation with notice

wymóg: requirement

wypłacenie: payment; upoważnić do wypłacenia to authorise payment

wystawienie: issue, issuance; data wystawienia date of issue; miejsce wystawienia place of issue

własność publiczna / państwowa: public property, state ownership

własnoręczny podpis: one’s autograph signature

zabezpieczać zastawem rejestrowym: to secure with a registered pledge

zająć prawa: to attach rights, to seize rights

zachowek należny: legitim due

zakładać spółkę: to create / to establish / to form / to found / to set up a company

zakazany prawem: prohibited by law

zapisać coś komuś: to make a bequest to someone

zapis dodatkowy: additional legacy

zaprzysięgać / zaprzysiąc: 1. (złożyć przysięgę) to attest, to swear 2. (odebrać przysięgę) to administer an oath, to swear someone in

zasiłek opieki społecznej: welfare payment

zawieszać termin przedawnienia: to suspend a lapse period

zatrzymywać / zatrzymać znaki pieniężne: to impound currency

zbycie akcji, przelew akcji: transfer of shares

zbrodnia: crime, felony; popełnić zbrodnię to commit a crime, to commit a felony

zgoda: consent, agreement, approval, allowance, acquiescence

zobowiązywać kogoś: to put / to place someone under an obligation

zobowiązanie należne (jeszcze nieuregulowane): commitments still outstanding

zobowiązanie sporne: disputed debt, bad debt, contentious obligation

zwolnienie lekarskie: sick leave / note, excuse, doctor’s note

zsyłka: exile

ścigać: to prosecute, to pursue, to hunt down

Ósma Dyrektywa EWG z 1984: EEC Eighth Directive of 1984;

świadectwo akcji: share certificate

świadczenia socjalne: social security benefits

żyro: endorsement, guarantee, guaranty

absencja: absence; notoryczna absencja absenteeism; obliczyć absencję to calculate the absenteeism; wskaźnik absencji rate of absenteeism

adres zwrotny: return address

agencja pracy tymczasowej: agency for temporary work

akcja założycielska: founder’s share

aktywa fikcyjne: fictitious assets

aktywa płynne: liquid assets

amortyzacja hipoteki: amortisation of mortgage

bezkarny: unpunished, exempt from punishment

badać towary: to inspect goods

Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Bank Guarantee Fund

bieg przedawnienia: period of prescription, flow of time limitation

blankiet wekslowy: bill form

brakować na składzie: to be out of stock

budżetowanie przyrostowe: incremental budgeting

centralny: central, main

cegła: brick

czas pracy nienormowany: flexitime, irregular working hours

czasowe składowanie towarów: temporary storage of goods

czek poświadczony: marked cheque

cło autonomiczne: autonomous tariff

data: date, day, term

dochodzenie roszczenia: pursuit of claims

dialog społeczny we Wspólnocie: Community social dialogue

dodatki do poborów: fringe benefits

dom emisyjny: issuing house

dopływ wody: water inlet

dotacja: subsidy, endowment, grant, allocation, bounty

dyplomowany biegły księgowy: chartered accountant, CA

działalność inwestycyjna: investing

dzierżyciel: actual holder, possessor

dzień podziału: division date, day of division

emisja ciągła: tap issue, continuing issue

fundusz powierniczy: trust fund

fałszerstwo: fake, forgery, counterfeit, falsification

giełda papierów wartościowych: stock exchange

gospodarstwo: household, homestead, possessions, property

głosowanie przez podniesienie ręki: voting on a show of hands

hipoteka amortyzacyjna: instalment mortgage

hymn: 1. anthem 2. (kościelny) hymn

indosować czek: to endorse a cheque

jednoczesny: simultaneous, concurrent

jedyny założyciel: sole founder, single promoter

kapitał: capital; mieć kapitał w spółce to have a stake in a company; obniżenie kapitału reduction of / in the capital; podwyższenie kapitału increase in the capital; wysokość kapitału amount of the capital; wysokość objętego kapitału subscribed share capital

kazirodczy: incestuous

komornik sądowy: court execution officer, court enforcement officer

komisja: commission, committee, board

koniokradztwo: horse rustling, horse stealing / theft

kontrola wewnętrzna: internal control

korzystać z praw wyborczych: to exercise the right of suffrage

koszty w układzie porównawczym: costs by nature

księga udziałów: register of shares

kredyt: credit, loan; linia kredytowa credit line, line of credit; przekroczyć limit kredytu to exceed one’s credit limit; pułap kredytu lending limit; termin kredytu credit period;warunki kredytu credit terms

kryminologia: criminology

lokata zwrotna za wypowiedzeniem: deposit at notice

makler zaprzysiężony: sworn broker

mediator rządowy: official mediator

mieć konto: to have / to maintain an account

między żyjącymi: inter vivos

murarz: mason, bricklayer

moneta: coin

nadużycie zaufania: breach of confidence, abuse of trust

naprawa bieżąca: running repair

nakaz tymczasowy: interim injunction, provisional injunction, temporary injunction

niegodność do dziedziczenia: unworthiness to inherit

niepoczytalność: insanity, lunacy, madness, derangement

nieruchomość rolnicza: rural estate, agricultural real property

nieupoważniony: unauthorised

obligacja nieoprocentowana: zero-coupon bond

obligacja z prawem pierwszeństwa: bond with the right of priority

obszarnik: landowner

odbierać instrukcje: to take instructions

oddający w dzierżawę / w najem: lessor

odpoczynek tygodniowy: weekly rest period

oddać w najem ruchomości: to hire

ogrodzenie: enclosure, fence, wall, railing

ojciec domniemany: putative father

okupacja: 1. occupation 2. occupancy

opiniodawczy: advisory, consultative; ciało opiniodawcze consultative body

oskarżyciel: counsel for the prosecution, prosecutor

otrzymać upoważnienie: to get authorisation, to obtain authorisation

osoba rozwiedziona: divorced person

papiery wartościowe wymienialne: convertible securities

państwo opiekuńcze: welfare state

pełnomocnictwo stałe: permanent power of attorney

personel urzędniczy: salaried personnel

pieniądze: money, funds, currency

pobyt: stay, sojourn

Plagiat: plagiarism, crib

podatek akcyzowy: excise duty, excise tax

podnoszenie kwalifikacji: improvement of qualifications

pokrycie strat: covering loss, financing losses

podział przez wydzielenie: division by separation

polityka: policy, politics

ponosić odpowiedzialność za coś: o be liable for something, to bear responsibility for something

porażka finansowa: financial failure

posiadacz prekaryjny: immediate holder

potrącić kwotę: to deduct an amount

pozostawić spadek: to leave a legacy

powstanie spółki: formation / creation / incorporation / establishment of a partnership / company

pożyczka wewnętrzna: domestic loan, inland loan, internal loan

pożyczka: loan, credit; anulować pożyczkę to revoke a loan; forma pożyczki form of a loan; kwota pożyczki loan amount, sum of money lent, sum of money borrowed;obsługa pożyczki service of a loan, administration of a loan; okres pożyczki duration of a loan, loan period; otrzymać pożyczkę to receive a loan, to obtain a loan; prośba o pożyczkę application for a loan; przedmiot pożyczki object of loan; rata pożyczki loan payment; spłacić pożyczkę to pay off a loan, to repay a loan; spłata pożyczkirepayment of a loan, redemption of a loan; stopa pożyczki yield, rate of return; efektywna stopa pożyczki actual yield, actual rate of return; tytułem pożyczki as a loan;ubiegać się o pożyczkę to apply for a loan; udzielić komuś pożyczki to lend, to accommodate somebody with a loan, to advance a loan; ulokować pożyczkę to place a loan;umowa pożyczki contract for a loan; warunki pożyczki terms of a loan, loan conditions; wielkość pożyczki amount of a loan; całkowita wielkość pożyczki total amount of a loan; wydanie przedmiotu pożyczki delivery of the object of loan, release of the object of loan; wykorzystanie i zarządzanie pożyczką operation and management of a loan; wysokość (wartość) pożyczki loan value; wziąć pożyczkę to take out a loan, to raise a loan; zabezpieczenie dodatkowe pożyczki collateral security; zabezpieczenie pożyczki security for a loan, collateral for a loan; zabezpieczenie zwrotu pożyczki security of loan repayment; zaciągnąć pożyczkę to contract / to incur / to take out / to raise / to negotiate a loan; zwrot pożyczki refund of a loan; zwrócić pożyczkę to pay off / to repay a loan; zysk z pożyczki loan proceeds

praca atypowa: atypical work

przedmiot dzierżawy: object of tenancy

przedsięwzięcie handlowe: commercial undertaking

przedstawicielstwo banku: representative office

przemyt, kontrabanda: smuggling

przepadnięcie spadku: devolution of an estate of a deceased person

przepływ środków pieniężnych: cash flow

przyjęcia do pracy: recruitment

przetwarzanie pod kontrolą celną: processing under customs supervision

płaca stała: fixed wage

rachunek przepływów pieniężnych: cash flow statement

radca prawny: attorney-at-law, lawyer, legal counsel / adviser, counsellor at law

reprywatyzować: to denationalise

referendum: plebiscite, referendum

robotnik fabryczny: factory worker

roboty tynkarskie: plaster work

rozliczenie pieniężne: settlement of accounts

rozwiązanie dobrowolne: voluntary winding up

rynek pieniężny: money market

saldo kasowe: balance in hand, cash in hand

samowolny: lawless, wilful, arbitrary

skrzywdzić: to aggrieve, to wrong, to injure

składający ofertę: maker of the offer, offeror, offerer

spadkobierca jedyny: sole heir, universal heir

sporny: contentious, litigious, disputable, debatable, arguable, contestable; postępowanie sporne litigation; zagadnienie sporne contentious issue / question

sprawozdanie o zmianach w sytuacji finansowej: statement of changes in financial position

sprzedaż z wolnej ręki: unrestricted sale, free sale, amicable sale, off-hand sale

sprzedaż sądowa (z polecenia sądu): sale by the court

spółka komandytowa: limited partnership

spółka przejmująca: acquiring company, bidding company, recipient company; udział spółki przejmującej share of the bidding company

spłacić hipotekę: to pay off a mortgage

stawka amortyzacyjna: depreciation rate

stręczycielstwo: pimping, pandering, soliciting, procurement

szkodliwy: harmful, damaging, detrimental, noxious, injurious

syndyk wyznaczony przez sąd: court-appointed receiver

służebność osobista: personal easement / personal servitude

termin zawity: final / peremptory date

towar podobny: similar goods

transakcja giełdowa: exchange trading session; terminowa transakcja giełdowa future delivery business, future transaction

ubezpieczony: assured, insured, person named in the policy, policy holder

udziałowiec / akcjonariusz spółki: member of a company, shareholder

umowa najmu nieruchomości: agreement for lease of a real property

uiszczać / uiścić: to pay, to discharge

umowa przedmałżeńska: antenuptial agreement, prenuptial agreement

upoważniać / upoważnić: to authorise, to give authority, to give power, to entitle

uprawniony do dywidend: entitled to dividends

Ustawa o spółkach handlowych: Companies Act (UK)

ustanawiać taryfę celną: to establish the customs tariff

uzupełniająca lista wierzytelności: supplementary / additional list of claims

uwzględnić roszczenie: to allow claims

używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony: to use the thing leased in the manner specified in the contract

użytkowanie dożywotnie: life usufruct

wada ukryta: latent / hidden / concealed defect

wartościowanie: valuation

weksel w drodze: bill in transit

wierzyciel zabezpieczony: secured creditor

wkład kapitałowy: capital contribution

wniosek o uchylenie układu: petition to revoke the arrangement

wolumen obrotów: turnover volume

wpływy: 1. receipts, takings 2. (znaczenie) influence

wspólnik: partner, shareholder; prawa wspólników rights of partners

wykonanie zobowiązania: performance of an obligation

wydatki na podróże służbowe: travelling expenses

wymagać kwalifikacji: to require qualifications

wynagrodzenie: remuneration, pay, payment; forma wypłaty wynagrodzenia form of payment; górna granica wynagrodzenia maximum remuneration; określić wynagrodzenie to specify remuneration; potrącenie z wynagrodzenia deductions from remuneration, deduction at source; równość wynagrodzenia equal pay; ustalić wynagrodzenie to fix / to establish remuneration; wypłacić wynagrodzenie to pay remuneration; wypłacić uzgodnione wynagrodzenie to pay the agreed remuneration

wypowiedzieć się za przekształceniem: to support the transformation

wypłacić wynagrodzenie: to pay remuneration

własność intelektualna: intellectual property

wywłaszczenie: expropriation, dispossession, dislodgement

zabezpieczenie na majątku podatnika: securing a taxpayer’s property

zaciągnąć pożyczkę: to contract / to incur / to take out / to raise / to negotiate a loan

zakład opieki zdrowotnej: health service centre

zanieczyszczać: to pollute, to contaminate, (skazić) to defile, (zniszczyć, zepsuć) to vitiate

zaległości: 1. (w płatnościach) arrears, arrearages 2. (w nauce, pracy) backlog

zamierzony: deliberate, intended, calculated, intentional, wilful

zapisać sumę na dobro czyjegoś rachunku: to credit an account with an amount, to enter an account to somebody’s credit, to credit to an account

zastaw naprawczy: repairer’s lien

zawiązanie: formation, creation, establishment

założyciel: founder, promoter; jedyny założyciel sole founder, single promoter

zdobyć zamówienie: to win an order

zeznanie w sądzie: testimony, (pisemne) deposition

zlecenie załadunkowe (kwit załadowczy): shipping note / permit

zniszczyć testament: to destroy a will

zobowiązanie z tytułu gwarancji: guarantee obligation

zrzeczenie się: renunciation, waiver, relinquishment, quittance; akt zrzeczenia się quittance deed

zwrócić kaucję: to return a security deposit

złożyć towary w składzie celnym: to store goods in a customs warehouse, to place in a warehouse, to deposit in a warehouse

świadczyć pracę: to perform work

świadectwo wagi: weight certificate

agencja: agency, office, bureau

adresat oferty: offeree

Agencja Wywiadu: Intelligence Agency

akt własności: deed of ownership

akcja odroczona / opóźniona: deferred share (UK)

aplikacja: legal training / internship, period of post-graduate practical legal training, articles

aktywa nie do upłynnienia: unmarketable assets

alibi: alibi; mieć alibi to have an alibi

bezrobocie masowe: mass unemployment

bezwarunkowe oświadczenie: unconditional declaration, unconditional statement

budynek w stanie surowym: bare masonry and carpentry

biegły rewident: expert auditor, chartered accountant; niezależność biegłego rewidenta independence of the expert auditor; opinia biegłego rewidenta audit opinion, auditor’s opinion; wybór biegłego rewidenta election of the expert auditor

budowa: construction, building; dziennik budowy building site log; harmonogram budowy construction schedule; kierownik budowy site superintendent, construction supervisor, building site manager; koszt budowy building costs, building expenditure; plac budowy, budowa building ground; teren budowlany building estate, building land;teren budowy building site; w budowie under construction

cywil: 1. civilian 2. non-combatant; w cywilu in plain clothes

czynność prawna niezupełna: incomplete legal transaction

datek: ex gratia payment, donation, contribution, offering

dobrodziejstwo inwentarza: benefit of limited liability for the heir, benefit of inventory; przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza acceptance of the inheritance under limitation of liability, acceptance limited to the value of assets, acceptance with the benefit of inventory

dokonać włamania: to break in

dozwolony: 1. allowed, permitted, allowable 2. (prawnie) lawful, licit

działalność: 1. activity, operation, performance, work 2. action; prowadzić działalność to conduct / to carry on / to carry out / to engage in activity

dłużnik: debtor, obligor

emisja prywatna: private issue, private placement

dzieło sztuki: work of art

efektywny kurs walutowy: actual exchange rate

emerytura: pension, old age pension; przejść na emeryturę to retire; przenieść kogoś na emeryturę to retire someone, to pension someone off

firma spedycyjna: shipping firm

gwarancja absolutna: absolute guarantee

fuzja pionowa: vertical merger

hańba: dishonour, disgrace, shame, ignominy, opprobrium

hipotekariusz: mortgagee

imigrant: immigrant

inkasent: tax collector

instancja: instance, resort; pożyczkodawca ostatniej instancji lender of the last resort; sąd niższej instancji lower court; sąd ostatniej instancji court of last resort; sąd pierwszej instancji court of first instance

interwencja: intervention, interference

jeniec: captive, prisoner

kasa fiskalna: cash register

kleptomania: kleptomania, stealing mania

kolejność głosowania: voting order

Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości: International Accounting Standards Committee, IASC

konosament na okaziciela: to bearer bill of lading

konto magazynowe: stock-account

kontrola budżetowa: budget control, budgetary control

koszty konserwacji: maintenance costs

koszt budowy: building costs, building expenditure

księga: book, ledger

księga weksli: bill book

kupiec rejestrowy: registered trader

lada: counter; spod lady under the counter

likwidator tymczasowy: provisional liquidator

lombard: pawnshop; odebrać z lombardu to take out of pawn

logo / znak graficzny: logo

makler wekslowy: bill broker

metoda szacowania zapasów: inventory estimation method

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Ministry of Foreign Affairs (POL), State Department, Department of State, Foreign Office

miara wartości: measure of value

nabytek: acquest, acquisition, accession, purchase

mężatka: married woman, feme covert

nadawać osobowość prawną: to incorporate

najemca główny: tenant

naliczanie odsetek za zwłokę: calculation of default interest

negocjować: to bargain, to negotiate

niejednomyślna ława przysięgłych: hung jury

nieposłuszeństwo: disobedience, defiance

niewiedza: ignorance, lack / absence of knowledge

niezbity: irrefutable, undeniable, incontrovertible

Notariat: notary public’s office, notarial services

obciążenie pracą: workload

obligacja na okaziciela: bearer bond, bond to bearer

obrona: defence, advocacy, counsel

obwieszczać / obwieścić: to announce, to proclaim, to make known

oddawać towar w komis: to consign goods, to give goods on commission

odezwa: manifesto, proclamation, appeal, address

odpowiednik: counterpart, equivalent

odrzucić czyjeś podanie o pracę: to reject someone’s job application

odzyskiwanie świadczeń: recovery of benefits

okrutny: cruel, ruthless, atrocious

oferta z zastrzeżeniem prawa ewentualnej wcześniejszej sprzedaży towaru (przed otrzymaniem odpowiedzi drugiej strony): offer subject to prior sale (to being unsold)

okoliczności obciążające: aggravating circumstances, aggravations

opłata prolongacyjna: extension fee; ustalać opłatę prolongacyjną to fix an extension fee; wpłacać opłatę prolongacyjną to pay an extension fee; wysokość opłaty prolongacyjnej extension fee amount

oszacować stratę: to appraise the loss

osoba prawna prawa publicznego: public corporation

otrzymać przeznaczenie celne: to be assigned a customs-approved treatment or use

parafować: 1. (przyjąć, akceptować) to initial 2. (zabezpieczyć) to seal

Państwowa Straż Pożarna: State Fire Service, State Fire Brigade

pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych: power of attorney to perform legal acts

poborca: collector

pikieta masowa: mass picketing

plan przekształcenia: transformation plan, draft terms of transformation

podstawa: basis, base, cause, grounds, substance

podatek od zysków kapitałowych: capital gains tax (UK)

podżegacz: abettor, accessory, inciter

pomoc z urzędu: ex-officio help /aid

polecenie: order, direction; stosować się do poleceń to obey directions, to obey orders

poręczyciel wekslowy: indorser

porzucenie rzeczy ruchomej: abandonment of a movable

posiadanie utracone: lost possession

posłać czek do inkasa: to send a cheque for collection

pożyczka lichwiarska: usurious loan, loan at usurious rates

powołać zarząd: to appoint the management board

pożyczka amortyzacyjna: redemption loan

pożytki z nieruchomości: interest on real property

praca przy komputerze: video display unit work

prawo dostępu do nieruchomości: access right

pracownik nowy: new addition to the staff

prawo posiadania: right of possession

proces budowlany: construction process

profanacja: desecration, profanation, sacrilege

prowizja bankowa: bank commission

przedsiębiorstwo handlowe: merchandising operation, commercial enterprise

przedsięwzięcie: undertaking, venture, enterprise, task, pursuit, project, scheme, operation; rozpocząć przedsięwzięcie to embark on an undertaking; wziąć udział w przedsięwzięciu to take part in an operation

przemycać / przemycić: smuggle

przedstawicielstwo sprzedaży: sale agency

przekazanie, delegacja posiadania: transfer of possession

przetrzymywać kogoś jako zakładnika: to hold someone hostage

przewód sądowy: judicial proceedings / examination, trial, court proceedings, pleadings

płaca gwarantowana: guaranteed pay

płatny: 1. due, payable 2. paid, salaried

Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu: Supervisory Board of the National Depository

rata pożyczki: loan payment

renta z ubezpieczenia społecznego: pension resulting from social insurance

roboty podsypkowe: ballasting work

rozmyślne zniszczenie mienia: malicious damage

rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem: to terminate a contract of employment by notice

roszczenie z tytułu zachowku: claim resulting from a legitim

rygor: 1. pain, penalty 2. discipline, rigour; pod rygorem czegoś on / under pain of something

rzeczy osobiste: personal belongings

siła robocza: manpower, labour force, workforce

składowe: warehouse fee

spis z natury: physical count

sprawca: perpetrator, doer, performer

sprzedaż detaliczna: retail sale

sprzedaż na termin: forward sale

sprzedaż rzeczy przyszłej: sale of a future thing

spółdzielnia budowlana: building society (UK), building and loan association (USA)

stawać: 1. to stand up, to get up 2. to appear, to turn up, to come

spłacić zobowiązanie: to discharge a liability

stwierdzam kworum: the quorum is present, we have a quorum

suma zadłużenia: amount of indebtedness; całkowita suma zadłużenia total amount of indebtedness

system głosowania: voting method

Sąd Giełdowy: Exchange Court (POL)

termin przedawnienia: period of limitation / prescription, lapse period

test zgodności: compliance test

sędzia przysięgły: juror

tymczasowe zwolnienie: lay-off

uchwała o przekształceniu spółki: resolution on transformation of a company / partnership

uczestniczyć w stracie: to participate in the loss

udzielić komuś pożyczki: to lend, to accommodate somebody with a loan, to advance a loan

umowa najmu lokalu mieszkalnego: housing rental agreement, residential lease

umowa zastawu rzeczy ruchomej: agreement of pledge of chattels

uregulować zobowiązania: to settle liabilities

ustalać opłatę prolongacyjną: to fix an extension fee

ustalić wysokość czynszu: to fix the rent

ustawa o rachunkowości: Accounting Act

usługobiorca: end-user

uzupełniający proces uszlachetniania: additional refining operation

usterka: defect, flaw, fault, malfunction; pozbawiony usterek faultless

wada istotna: major / principal defect

wartość nieruchomości: value of real property

weksel należny, należność wekslowa: bill receivable, B/R

wekslowy: bill; blankiet wekslowy bill form; dług wekslowy bill debt; dłużnik wekslowy bill debtor; fałszerz wekslowy bill forger; koszty wekslowe bill charges; makler wekslowy bill broker; portfel wekslowy bill case; wierzyciel wekslowy bill creditor

wierzytelność niepieniężna: non-cash debt, in-kind claim

wolność: freedom, liberty

współwłasność: co-ownership, joint title, joint property, joint ownership, multiple ownership

wydajność: productivity, yield

wygłosić mowę: to make a speech, to deliver a speech

wynajmować lokal na czas określony: to let premises for a designated / specified period

wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę: dismissal with notice

wypłacalny: solvent, able to pay

wywóz: 1. exportation 2. (wywożenie) removal, disposal

wziąć odpowiedzialność: to accept responsibility

za obopólną zgodą: by mutual agreement / consent

zagrażać: to endanger, (grozić komuś) to threaten

zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia: no waiver of right to remuneration

zachowek: legitim, legitimate proportion, lawful share, compulsory proportion of an inheritance, reserved legal portion, statutory reserve

zakup: purchase, buy; dokonać zakupu to transact a purchase, to purchase, to buy

zakładowa organizacja związkowa: trade union organisation of an establishment, trade union active at work establishment

zamiar dokonania podziału spółki: intention to divide the company, intention to effect a division of the company

zaprzeczenie: denial, contradiction, disaffirmation, negation, contradiction, rejection

zasiłek chorobowy: benefit (paid by social security), sick pay (paid by employer)

zastaw na wierzytelności: security on claim

zatwierdzanie sprawozdań finansowych: financial statements approval

zawiesić postępowanie: to stay proceedings

zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp: to instruct employees on the provisions and principles of safety and hygiene at work, to acquaint employees with the provisions of law and rules for work safety and hygiene

zniesławienie: defamation, (pisemne) libel, (ustne) slander

zdolny do czynności prawnych: capable of transacting legal business; być zdolnym do czynności prawnych to be capable of transacting legal business

zmiana brzmienia firmy: change in the business name; dokonać zmiany brzmienia firmy to make a change in the business name

zobowiązanie ustawowe: legal obligation, statutory obligation, perfect obligation

łupić: to loot, to plunder, to pillage

zwłoka: 1. delay 2. grace 3. default; bez chwili zwłoki without delay; sekcja zwłok autopsy, post-mortem (examination); unikać zwłoki to avoid a delay; w razie zwłoki w płatności in default of payment; zwłoki corpse (UK), cadaver (USA)

świadectwo potwierdzające pochodzenie towarów: certificate of origin of goods

świadczenia: benefits

adres: 1. address 2. abode

amortyzacja roczna: annual depreciation

akcja pierwszorzędna: blue chip share

aktywa gotówkowe: cash assets

bank państwowy: state bank, government bank

bank centralny: central bank

bilans próbny po korektach: adjusted trial balance

bezskuteczny: ineffective, nugatory, null, void, invalid, futile, ineffectual

Brytyjskie Stowarzyszenie Rachunkowości: British Accounting Association, BAA

centrala: headquarters, seat, head office

cielesny: carnal, fleshly, corporal, corporeal; kara cielesna corporal punishment

c / wk (cena / wartość księgowa): price / book value ratio

cykl: cycle, series

cło dyferencyjne: differential tariff

części składowe sprawozdania finansowego: components of financial statement

data objęcia w posiadanie / zasiedlenia nieruchomości: move-in date, possession date, occupancy date

deklaracja podatkowa: tax declaration

dezaprobata: disapproval, condemnation, disapprobation

dokonać odbioru dzieła: to accept

doręczenie zastępcze: alternative service; adres do doręczeń address for service of notices; data doręczenia service date; miejsce doręczenia place of service; potwierdzenie doręczenia acknowledgement of service

dowód doręczenia wezwania: proof of service

działać w imieniu spółki: to act in the name of the partnership / company

droga: 1. (trasa) way, route, road, track 2. (tryb postępowania) channel, mode, course, procedure, way

emeryt: old-age pensioner, retired person, retiree (USA)

dziedziczenie w linii bocznej: collateral succession

fachowiec: professional, expert, specialist

fałszywy alarm / telefon: hoax phone call

fundacja: foundation, endowed institution, endowment; założyć fundację to establish a foundation, to set up a foundation

grupa: group

funkcjonariusz: 1. officer, public servant, functionary 2. police officer, policeman

gwałcenie: 1. (popełnienie gwałtu) rape 2. (przymus) coercion, duress, compulsion, force 3. (naruszenie) violation, infringement

instrukcja: 1. (zasady działania) instructions, handbook, manual 2. (polecenie) instruction, order, command; postępować zgodnie z instrukcją to follow the instructions

imigracja: immigration

izolatka: 1. (w więzieniu) solitary confinement, seclusion cell 2. (w szpitalu) isolation ward

interes spółki: interest of a partnership / company

inwentarz spadkowy: schedule of estate, schedule of assets and liabilities

kanał: channel

kasa organu podatkowego: tax authority’s cashier

karalność: punishability

komitent: commissioning party, principal, committer, consignor; rachunek komitenta account of the commissioning party; upoważnienie komitenta authorisation of the commissioning party

kierownik oddziału: manager of a branch, manager of a department, head of branch

konosament zbiorczy: collective bill of lading

kontrola zgłoszenia celnego: inspection of a customs declaration

korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości: adjustments resulting from a change in accounting policy

koszty wysyłki / załadunku: shipping charges, shipping expenses

koszty działu spadkowego: costs and expenses of dividing up the inheritance

książeczka mieszkaniowa: housing savings book

kupiec indywidualny: sole trader

likwidacja miejsc pracy: displacement of labour

legislatura: legislature

kworum: quorum; brak kworum absence of quorum, a quorum is not present; sprawdzić kworum to ascertain that there is a quorum; stanowić kworum to have a quorum, to form a quorum; stwierdzam kworum the quorum is present, we have a quorum

lokal wyborczy: polling station

martwy: dead, lifeless, inanimate

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej: Ministry of Labour and Social Policy

metoda kosztu standardowego: standard cost method

miejsce: 1. place, point, spot, premises 2. (przestrzeń) space, room; miejsce przeznaczenia place of destination; pierwsze miejsce przeznaczenia first place of destination

na koszt podatnika: at taxpayer’s expense

nabyć majątek: to acquire assets

nadać / nadawać przeznaczenie celne: to assign a customs-approved treatment or use

narażać życie: to risk one’s life

należności celne przywozowe: import customs duties

nauczyciel: teacher, (akademicki) tutor, instructor

nieważność: 1. (nieprawomocność) invalidity 2. (nieistotność) insignificance, triviality

niematerialny: incorporeal, intangible; dobra niematerialne intangible property

niepokoje pracownicze: industrial unrest

niezbywalny: inalienable, non-transferable, not negotiable; prawo niezbywalne non-transferable right, inalienable right; ruchomość niezbywalna non-transferable movable

notatka: memo, memorandum, note; robić notatki to take notes

obligacja przedsiębiorstwa: corporate bond

obstrukcja: obstruction

obniżyć wartość celną towarów: to reduce the customs value

obóz dla internowanych: internment camp

oczyszczać / oczyścić: to clear, to absolve

odkryć, wykryć wadę: to discover defects

odwołanie wypowiedzenia: withdrawal of notice; termin wypowiedzenia term of notice

odpowiednie kwalifikacje: appropriate qualifications

odpracować dług: to work one’s debt off

odsetki zaległe: interests in arrears

oferta niewiążąca: free offer, offer without engagement

ograniczenie odpowiedzialności: limitation of liability

określić termin płatności podatku: to prescribe a tax payment deadline

operacja: operation, transaction, business

organizacja pozarządowa: non-governmental organisation

orzecznictwo: judicial decisions, body of rulings, jurisdiction

ostrzeżenie: warning, caution, (upomnienie) caveat, (cynk, poufna informacja) tip-off

osąd: judgment / judgement, opinion, verdict

paser: receiver (of stolen goods), fence

państwo socjalne: welfare state

papiery wartościowe zapobiegające rozdrobnieniu: antidilutive securities

pełnomocnik do doręczeń: agent for delivery, attorney-in-fact for delivery

pierwsze czytanie: first reading

pobierać opłatę manipulacyjną: to charge an administration fee

podatek od towarów i usług: VAT, tax on goods and services

podjęcie pieniędzy z konta: drawings

podzielić konto: to divide an account

polityka płac: pay policy, payroll policy, wage policy

ponieść stratę: to bear a loss, to incur a loss

posiadanie niezakłócone: undisturbed possession

posiadacz prawa zastawu: lien holder

potępienie: condemnation, damnation, disproof

powołanie do objęcia spadku: instituting / naming a person as an heir

praca na cały etat: full-time employment

pożyczka w naturze: loan in kind

praca wymagająca: demanding job

pożytki naturalne: natural emblements / fruits / proceeds

pracownik z WE: Community worker

prawo niezbywalne: non-transferable right, inalienable right

prawo zakładania przedsiębiorstw: right of establishment

promieniowanie jonizujące: ionising radiation

prowizja ubezpieczeniowa: insurance commission

prowadzić politykę równych szans: to be an equal opportunities employer

przedmiot działalności spółki: objects of a company

przedstawicielstwo: representation, agency, representative office; otworzyć przedstawicielstwo to open / to establish a representative office; prawo przedstawicielstwaright of representation

przedstawić kosztorys: to provide an estimate, to put up an estimate

przekroczyć konto: to overdraft the account

przyznanie się (do winy): confession

pułap kredytu: lending limit

rata podatku: tax instalment

remont kapitalny: capital repairs

rachunek: 1. account 2. statement 3. receipt, bill; kopia rachunku copy of receipt; obciążyć rachunek to debit an account with an amount; otworzyć rachunek w banku … to open an account at … bank; posiadacz / właściciel rachunku account holder; prowadzić rachunek to keep / to carry / to operate an account; sprawdzić rachunek to examine / to verify an account; stan rachunku bankowego balance of bank account; wspólny rachunek / konto joint account; wystawić rachunek to draw up a receipt;zamknąć rachunek to balance / to close an account; zlecenie posiadacza rachunku bankowego order of the holder of bank account

rada nadzorcza: supervisory board; członek rady nadzorczej member of a supervisory board; przewodniczący rady nadzorczej chair of a supervisory board; regulamin rady nadzorczej supervisory board regulations

rozliczyć konto: to settle an account

rozwinąć potencjał personelu poprzez szkolenie: to develop staff through training

rynek kontraktów natychmiastowych: spot market

samowolnie naruszyć posiadanie: to infringe lawlessly somebody’s possession

skargi i zażalenia na właścicieli wynajmowanych lokali: complaints about landlords

Społeczna Inspekcja Pracy: social labour inspectorate, social labour inspection

spadkodawca: (testator) deceased, decedent, testator, bequeather, devisor / deviser

sprzedaż domokrążna: sale from door to door

sprzedaż towarów przecenionych: bargain sale

Stowarzyszenie specjalistów od rachunkowości menedżerskiej: Society of Management Accountants, SMA

streszczenie: summary, resume, synopsis

stan: position, situation, condition, state

subskrypcja zamknięta: closed subscription, “closed offering”

swobodny przepływ pracowników: free movement of workers

sąd: 1. court, tribunal 2. bench; przewodniczyć posiedzeniu sądu to be on the bench; stawić się w sądzie to appear in court

terminowa transakcja giełdowa: future delivery business, future transaction

towar wywożony czasowo: temporary export goods

trasat: drawee

tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi: executory title against the debtor

uchylenie układu: revoking the arrangement

ubiegać się o: to apply for, to seek

umorzyć dług: to remit / to cancel / to release a debt

ujednolicać: to standardise, to harmonise, to make uniform

umowa składu: contract of storage, deposit contract / agreement

upływ czasu: efflux of time

urojenie: delusion; mieć urojenia to suffer from delusions

urzędowo: 1. officially, formally 2. in accordance with the regulations

utrata mienia (konfiskata): forfeiture of property

ustanowić wolny obszar celny: to establish a free zone

użytkowanie tymczasowe: limited use

wartość handlowa towarów: marketable quality of goods

werbować: to recruit, to enlist

weksel domicylowany: domiciled bill

wpłata: payment; dokonywać wpłaty to make a payment

wolny obszar celny: free zone; ustanowić wolny obszar celny to establish a free zone; wstęp do wolnego obszaru celnego access to a free zone

większość: majority; bezwzględna większość absolute / overall majority of votes; kwalifikowana większość qualified majority; zwykła większość simple majority

wygaśnięcie dzierżawy: expiration of tenancy

wykonanie robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową: performance of building work in a manner which is defective or inconsistent with the contract

wybór: 1. choice, selection 2. election, vote 3. preference 4. option

wynajem trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń: letting of permanently installed equipment and machinery

wypowiedzenie umowy najmu: termination of a lease

wysyłka: despatch / dispatch, shipping

wyrok podlegający apelacji / zaskarżeniu: appealable judgment

wysokie zarobki: high earnings

zabezpieczenie pożyczki: security for a loan, collateral for a loan

własność niepodzielna: undivided property, indivisible property

zakres: scope, extent, field, range, domain

zaliczyć otrzymane świadczenie na poczet długów: to count the performance received towards debts

zakład świadczący usługi dla ludności: establishment providing services to the public

zamknąć postępowanie: to close proceedings

zaniedbywać: to neglect, to ignore, to overlook, to omit

zapobiegać chorobom zawodowym: to prevent occupational diseases

zarządzać majątkiem upadłego: to administer the bankruptcy estate

zatwierdzić listę wierzytelności: to approve / to confirm the list of claims

zawieszenie postępowania upadłościowego: stay of bankruptcy proceedings

zbiorowa odpowiedzialność: collective responsibility

zestawienie zobowiązań księgowych: schedule of accounts payable

znajomość domniemana: constructive knowledge, constructive notice

zlecenie wysyłkowe eksportera dla spedytora: shipping advice note

zobowiązanie do zaniechania działania: obligation to refrain from an act

zobowiązanie z tytułu napraw gwarancyjnych: liability under a product warranty

zwykła większość: simple majority

łamanie prawa: law breaking

środki pieniężne: cash, monies, financial resources, pecuniary means, pecuniary resources, pecuniary assets; przepływ środków pieniężnych cash flow; kierować przepływem środków pieniężnych to direct cash flow; umowny okres przechowywania środków pieniężnych contractual deposit maturity

łącznie: jointly, in total, together, all in, inclusively

świadczenie niepieniężne: non-pecuniary contribution, non-cash performance

świadectwo liczenia / mierzenia: tally sheet

żądanie dostawy: call for delivery

agent finansowy: financial agent

akcja zbywalna: transferable share

aktywa handlowe: business assets

amortyzacja liniowa: straight-line depreciation

anulowanie: cancellation, annulment, invalidation, defeasance

bandytyzm: 1. banditry, brigandage 2. robbery, housebreaking

banda: band, gang, pack

bank: bank; Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju International Bank for Reconstruction and Development; Narodowy Bank Polski National Bank of Poland; oddział banku branch of bank; płynność banku liquidity of bank; przedstawicielstwo banku representative office; utworzyć bank to establish / to form a bank

bezrobocie: unemployment, lack of work; poziom bezrobocia unemployment level; wzrost bezrobocia rise in unemployment

budynek użyteczności publicznej: public building

być pełnoletnim: to be of age, to be of full age

być wolnym od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu: to be exempt from liability up to the value of the contribution, to be free from liability to the extent of the value of the contribution

ciało opiniodawcze: consultative body

czas pracy elastyczny: flexible working time

czynność prawna fikcyjna: fictitious legal act, fictitious legal transaction

czynność prawna bezskuteczna: ineffective legal act, ineffective legal transaction

cło antydumpingowe: anti-dumping tariff

cło specyficzne: specific duty

darowizna testamentowa: testamentary gift

data rozpoczęcia pracy: date of the commencement of work

deklaracja podatku akcyzowego: excise duty declaration

do wynajęcia: for hire

dodatek za uciążliwą pracę: hardship allowance

dokonać zmiany brzmienia firmy: to make a change in the business name

doręczać pisma: to serve documents, to deliver documents

dostawa natychmiastowa: immediate delivery, prompt delivery

dostawa partiami: delivery by instalments, split delivery

dowód: 1. proof, evidence 2. receipt

dowód własności terenu: evidence of land ownership

dowód sprzedaży: bill of sale

dyrektor ds. produkcji: production manager

dyrekcja: 1. management 2. board

dyrektywa: directive, instruction, order

dyscyplina pracy: discipline at work, labour discipline

dywidenda w gotówce: cash dividend

dyżur: standby shift, duty

dziedziczenie krewnych linii wstępnej: succession of relatives in the ascending line

dziedzictwo: inheritance, heritage, (ojcowizna) patrimony, devolution

dzieło artystyczne: artistic work

długi: debts

efektywna stopa pożyczki: actual yield, actual rate of return

emisja po obniżonej cenie: issue at a discount

ewidencja ludności: census

fala strajków: strike wave

federacja: federation, association

finalizować: 1. to complete, to close, to conclude 2. to settle, to finalise

gangster: gangster, mobster, (bandzior) ruffian, (awanturnik) rowdy, (kanciarz) racketeer, bandit

fuszerka budowlana: jerry-building

fuzja: merger, amalgamation, fusion; dokonać fuzji to merge

godziny pracy: working hours, hours of work; niepotrzebne godziny pracy excessive hours of work

gospodarstwo domowe: household

gospodarka znakami pieniężnymi: management of the currency

groźba bezprawna: illegal / unlawful threat, illegal duress

grunty orne: arable land

głosowanie powszechne: popular vote

głosowanie: voting, vote, election; kolejność głosowania voting order; przystąpić do głosowania to proceed to voting; system głosowania voting method; wstrzymać się od głosowania to abstain from voting; wynik głosowania result of voting, voting result; zarządzić głosowanie to order voting

główny zobowiązany: principal obligor

Główny Urząd Ceł: Central Office of Customs; Prezes Głównego Urzędu Ceł President of the Central Office of Customs

honor: honour; słowo honoru word of honour, parole

interpretacja: interpretation, construction, explanation, exegesis

istotny: 1. (ważny) fundamental, crucial, vital 2. material, substantial 3. (rzeczywisty) real, actual 4. (znaczny) significant, considerable

izba niższa: lower chamber, lower house

jednostka samorządu terytorialnego: local governmental unit

kampania: campaign, stand, (kampania wyborcza) canvassing; organizować kampanię na rzecz to organise a campaign for

Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników: EC Charter of The Fundamental Rights of Workers

kierowniczy: managerial, executive

komisant skupu: commission buyer

konto: 1. account 2. record; mieć konto to have / to maintain an account; na konto for account of; nazwa konta name of the account; niezgodność kont discrepancy of accounts; obciążyć konto to charge an account, to debit an account; otworzyć konto bankowe to open an account at the bank; plan kont chart of accounts; podjąć pieniądze z konta to draw money out of the bank; podjęcie pieniędzy z konta drawings; podzielić konto to divide an account; podzielić konto poziomo to subdivide an account; połączyć konta to combine accounts; przekroczenie (stanu) konta overdraft; przekroczyć konto to overdraft the account; przelać / przekazać sumę na konto to transfer into an account; uzgodnić konto to settle an account; uznać konto to credit an account; zapisać w ciężar konta to debit an account

Kontrahent: 1. (wykonawca) contractor 2. party to a contract, contracting party

korupcja: corruption, corrupt practices

kontyngent: quota; przekroczyć kontyngent to exceed / to overrun the quota

koszt kapitału: cost of capital

koszty istotne: relevant costs

koszty eksploatacji: operating expenses, maintenance fee

koszty według typów działalności: costs by type of activity

koszty zarządu: administration costs

krzywa: curve

kredyt płatniczy: payment credit

księgi: books; data zamknięcia ksiąg closing of accounts date; manipulować w księgach to cook the books, to fiddle the books; przejrzeć księgi to review books, to inspect books

kultura pracy: labour culture

legat wskazujący / oznaczający rzecz: demonstrative legacy

likwidacja przymusowa: compulsory liquidation, compulsory winding up

lokalny: local, regional

lokal spółki: premises of a company

lżyć kogoś: to swear at someone, to revile someone, to insult someone, to abuse someone

magazyn celny: customs storage facility; przyjąć towary do magazynu celnego to accept goods into a customs storage facility

majątek spółki: assets and liabilities of a company / partnership

małżeństwo: marriage, matrimony, married state, wedlock

meliniarz: bootlegger

metoda FISH „pierwsze przyszło wciąż tutaj”: Fist In-Still Here method (FISH)

miejsce najmu: lease premises

mistrz: 1. master 2. supervisor

mocodawca / udzielający pełnomocnictwa: mandator, constituent, principal

motyw ukryty: ulterior motive

mowa tronowa: Queen’s speech, speech from the throne

nabycie kontrolnego pakietu udziałów / akcji: acquisition of controlling interest

nabyć / uzyskać posiadanie: to acquire possession

nadzór sądowy: court supervision

nakłaniać: to incite, to induce, to incline, to prevail upon / on, to persuade

naliczać odsetki za zwłokę: to charge / to calculate default interest

negocjować płace: to negotiate wages

niemożność działania: inability to act

niesława: disgrace, dishonour

niewdzięczność obdarowanego: ingratitude of the recipient

niezawisłość sędziowska: independence of the judiciary

obciążenie hipoteczne: mortgage charge

obliczyć absencję: to calculate the absenteeism

objęcie spadku, nabycie spadku: accession to an estate

obligacja wieczysta: perpetual bond, consol bond, irredeemable bond

obowiązek pracy: obligation to work

obrońca: defender, attorney, advocate, defence counsel, counsel for the defence, brief, pleader

obszar działania: area of activity

oddawać w bezpłatne używanie: to lend for gratuitous use

odkupywać / odkupić: to redeem, to buy back, to repurchase

odpierać zarzuty: to refute an allegation

odpowiedź odmowna: negative answer, refusal of request, rejection of request

odprawa pośmiertna: death benefit, death grant

odroczenie: 1. postponement, deferment, stay 2. adjournment 3. continuance

odpłatność: payment, charge, fee, price

odsetki od udziału: interest on share

odsetki roczne: annual interest

odstępować od umowy: to renounce the contract, to contract out of an agreement

odsetki za zwłokę: default interests, penal interests; stawka odsetek za zwłokę default interest rate; naliczać odsetki za zwłokę to charge / to calculate default interest;naliczanie odsetek za zwłokę calculation of default interest

odwołać akcję protestacyjną: to call off an industrial action

odzyskać prawo swobodnego zarządzania majątkiem: to recover the right to freely administer one’s assets

odzyskanie: recovery, regaining, getting back

odziedziczyć spadek: to inherit an estate, to come into a legacy

oferta wstępna: opening bid

opiekun faktyczny: de facto guardian

opieka: care, custody; pod czyjąś opieką in the custody of someone

opodatkowanie proporcjonalne: proportional taxation

oprawca: (kat) executioner, (dręczyciel) torturer, (morderca) murderer

opłata symboliczna: token charge

opłaty komunalne: utility charges

organizacja czasu pracy: arrangement of working time

orzeczenie o rozwiązaniu spółki: ruling on the winding-up of a company, judgement on the dissolution of the company, decision on the dissolution of a company

organy ścigania: law enforcement agencies

osoba owdowiała: widowed person

osoba pracująca na własny rachunek: self-employed person

ostateczny: final, ultimate, decisive, conclusive, closing

otrzymać pokwitowanie: to obtain / to receive a receipt

otwarcie spadku: opening of the succession

otworzyć przedstawicielstwo: to open / to establish a representative office

Pakt: covenant, pact, agreement, compact

Pakt Ligi Narodów: Covenant of the League of Nations

partnerzy społeczni: management and labour, social partners

pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości: power of attorney to transfer ownership of real estate

pełnomocnictwo do działania w sprawach celnych: power of attorney to act in customs affairs

pełnomocnik prawny: attorney

pikietować: to picket

pisma procesowe: pleadings

planować urlop: to schedule leave

pobory: emoluments, salary, wages

podatek od psów: dog licence tax, dog tax

podatek od wartości dodanej od nakładów: value added tax charge on inputs

podejrzenie: suspicion, suspecting, assumption; rzucać podejrzenia to cast suspicion; wzbudzać podejrzenia to arouse suspicion

podpis: signature; prawo podpisu power to sign; uwierzytelnić podpis to authenticate a signature

podstawy: basics

podział zysków: distribution of profits, division of profits, allocation of profits

podział majątku: distribution of assets

pokwitowanie: receipt; otrzymać pokwitowanie to obtain / to receive a receipt; przedstawić / okazać pokwitowanie to produce a receipt; wydać pokwitowanie to issue / to give a receipt; wypisać pokwitowanie to make out / to write out a receipt

polityka pieniężna: monetary policy; instrumenty polityki pieniężnej monetary policy instruments

pomoc: help, aid, assistance

ponadzakładowa organizacja związkowa: upper-level union organisation, multi-establishment trade union organisation

porażka: 1. failure 2. defeat (klęska w bitwie)

porada: advice, counsel, instruction, opinion, guidance; zasięgnąć porady u kogoś to take counsel with someone

poradnictwo: guidance, counselling

poręczenie za dług: surety for a debt

posiadanie pierwotne: original possession

posiadanie faktyczne: actual possession

posiadanie zakłócone: disturbed possession

postępowanie o ubezwłasnowolnienie: proceedings for guardianship / receivership / incapacitation

potrącenie u źródła: deduction at source

pozostałe rozrachunki: other settlements

połączenie kapitałów: uniting of interests; dokonać połączenia to effect a merger; dzień połączenia merger date, day of merger; plan połączenia merger plan, draft terms of merger

praca na morzu: maritime work

pracownik biurowy: clerical assistant, office worker

pracownik budowlany: builder

propozycja układowa: arrangement proposal, reorganisation proposal; złożyć propozycję układową to submit / to file an arrangement proposal

prowadzić dochodzenie: to investigate

prowadzić przedsiębiorstwo: to operate / to run an enterprise, to run a business

prowadzić negocjacje: to conduct negotiations

prowizja ryczałtowa: flat-rate commission

prywatyzacja: privatisation

przedsiębiorstwo większych rozmiarów: enterprise of considerable size, enterprise of a material size, large-sized enterprise

przedsiębiorstwo rodzinne: family-owned enterprise

przedstawiciel we wszystkich sprawach: attorney at large (USA)

przejść na emeryturę: to retire

przeniesienie prawa własności: alienation

przeniesienie własności: transfer of ownership

przerwa w pracy, porzucenie pracy: stoppage of work

przestrzegać regulaminu: to obey regulations

przewodniczyć posiedzeniu sądu: to be on the bench

przewodniczyć: to preside over, to chair, to moderate

przybudówka: annex, extension

przydział akcji: allotment of shares, share allotment

przyjąć darowiznę: to accept a gift

przyjęcie bezwarunkowe: absolute acceptance

przyjęcie spadku: acceptance of an inheritance

przyrost odsetek: accrual of interest

przyznawać nagrodę: to grant / to give an award

próg podatkowy: tax threshold

publiczny obrót papierami wartościowymi: public trading in securities

rachunkowość kasowa: cash basis of accounting

Rada Polityki Pieniężnej (RPP): Monetary Policy Council; posiedzenie RPP meeting of the Monetary Policy Council

raport oględzin: audit report

raport zarządu: directors’ report

rejestr: register, registry, ledger

regulamin rady nadzorczej: supervisory board regulations

rejestr zastawów: pledge registry

reprezentować: to represent, to be an agent for

rewers: 1. receipt 2. reverse, verso

robotnik: worker, workman, hand, labourer, job-holder, servant, toiler

roboty konserwacyjne: maintenance work

roboty izolacyjne: isolation work

roboty podziemne: underground work

roboty wykończeniowe: finishing work

rok obrachunkowy: business year, financial year, fiscal year, accounting reference period (ARP); naturalny rok obrachunkowy natural business year

rozpocząć roboty: to begin building work

rozwiązanie stosunku pracy: termination of employment

ruchoma skala płac: sliding wage scale

rynek podstawowy: official market, main market

rynek zleceń rozbieżnych: divergent market

rynek wolny: free market

rzetelność sprawozdania finansowego: accuracy of the financial report, fairness of the financial report, reliability of the financial statement

rzemiosło: craft

samookaleczenie: self-mutilation

samostanowienie: self-determination

samowola: unlawful interference, lawlessness, arbitrary act

seryjny zabójca: serial killer

serwisy giełdowe: exchange data feed services

separacja: separation

siatka płac: wage table

skale podatkowe: brackets

skarga: complaint, claim, grievance

skorzystać z oferty: to take advantage of an offer

składać w depozyt: to deposit, to place on deposit

składowanie: storage, storing

skład podręczny: stock-room

skład konsygnacyjny: consignment warehouse

składający: storing depositor, lessee, consignor into storage

spadkobierca prawowity: legitimate / legal heir

spadkobierca ustanowiony: heir in tail

spadkobierca ustawowy: heir at law, next of kin, legal heir, legitimate successor, intestate heir

spadkobrać: to inherit

spisać protokół: to take the minutes, to make a record

sporządzić deklarację podatkową: to prepare a tax declaration

sprawować pieczę nad czymś: to be in charge of something

sprzedawać / sprzedać: to sell, to vend, to dispose of, to realise

sprzedaż domów mieszkalnych i działek budowlanych: sale of apartment houses and building lots

sprzedaż domniemana: imputed sale

sprzedaż na licytacji: auction sale, sale at auction

sprzedaż towarów: sale of goods, sale of commodities

sprzedaż spadku: sale of inheritance

sprzedaż według specyfikacji: sale on specification

spółdzielnia mieszkaniowa: tenants’ housing co-operative society, housing co-operative

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego: co-operative right to business premises, housing co-operative member’s right to business premises

spółka niezarejestrowana: unregistered company, uncorporated business (UK)

stawiennictwo: appearance; nakaz stawiennictwa summons

stawka celna preferencyjna: preferential rate

stawka prowizyjna: commission rate

stosunek pracy na podstawie wyboru: employment relationship based on election

strajk dziki: wild-cat strike

strażnik więzienny: gaoler, jailor / jailer

subemisja: sub-issue, underwriting; umowa o subemisję inwestycyjną investment underwriting agreement, investment sub-issue contract; umowa o subemisję usługowąservice underwriting agreement, service sub-issue contract

swobodny przepływ usług: freedom to provide services

swobodny: free, unrestricted

sąd niższej instancji: lower court

służebność ustawowa: legal easement

tajny: secret, confidential

testament: last will, testament; brak testamentu intestacy; kwestionować testament to contest a testament, to dispute a testament; nieważność testamentu invalidity of a will; odwołać testament to revoke a will; odwołanie testamentu revocation of a will; przedkładać / przedłożyć testament do zatwierdzenia to propound a will;rozporządzać przez testament to dispose by will; spełnić testament to consummate a testament; sporządzenie, spisanie testamentu making of a will; sporządzić testament to make one’s will, to make one’s testament; ukryć / zataić testament to suppress a will; umrzeć bez pozostawienia testamentu to die intestate; ważność testamentu validity of a will; wykonawca testamentu executor of the testament; wykonywać testament to execute a will; wymazanie / zatarcie testamentu obliteration of a will; zgon bez testamentu intestacy; zatarcie testamentu obliteration of a will; zniszczyć testament to destroy a will

towar wywożony: export goods

tranzyt: transit; procedura tranzytu transit procedure

uchylić postępowanie: to waive procedure, to quash proceedings

udział kapitałowy: share, capital share

udział pracowników w zyskach: profit sharing

uiszczać cła: to pay a duty

ujmowanie aktywów w bilansie: recognition of assets in the balance sheet

umarzać / umorzyć: 1. to cancel, to liquidate 2. (dług) to remit 3. (postępowanie) to bar, to discontinue

umocowanie: empowerment, authority, power

umowa: contract, agreement, bargain, pact, treaty, convention; zawierać umowę to conclude a contract, to enter into a contract

umowa darowizny: contract of donation, donation contract, gift contract

umowa o dzieło: contract for services, contract to perform a specified task, works contract, contract for work, contract for specific work

umowa dotycząca czasu pracy: agreement on working time

umowa pożyczki: contract for a loan

unieważnienie: annulment, invalidation, cancellation, nullification, defeasance, rescission

upłynniać / upłynnić: to liquidate, to cash in, to change into money, to convert into money, to realise in cash, to sell

uprawniony z gwarancji: person entitled in the guarantee

urlop bezpłatny: unpaid leave

urząd gminy: district office

usamodzielnić niepełnoletniego: to emancipate a minor

ustanawiać prawo: to legislate

ustanowić radę wierzycieli: to establish the creditors’ committee

ustawa o sprzedaży towarów: Sale of Goods Act (UK)

Ustawa o spółkach cywilnych z 1890: Partnership Act 1890 (UK)

utracić prawo do ulgi: to lose the right to relief

utrata: loss, forfeiture

usługi przewozowe / dostawcze: delivery service

uznanie (swoboda decyzji): discretion; według czyjegoś uznania at someone’s discretion

uwięzić: 1. to imprison, to jail, to lock up, to confine, to incarcerate 2. to trap

uzyskiwać dostęp do czegoś: to gain access to something

użytkowanie nieprawidłowe: irregular usufruct

użytkowanie: usufruct, use, utilisation, beneficial ownership; oddać grunt w użytkowanie wieczyste to let the land for perpetual usufruct; umowa użytkowania wieczystego contract of perpetual usufruct; ustanowić użytkowanie to create an interest, to create usufruct; ustanowienie użytkowania creating a (life) interest, creating usufruct; ustawowe prawo użytkowania legal usufruct, right to use; wygaśnięcie użytkowania extinguishing, cessation of usufruct

w cywilu: in plain clothes

wada fizyczna: physical defect

wartość wkładu: value of the contribution

wejść na giełdę: to go public

weksel płatny po terminie: bill payable after date

wezwanie: citation, summons, call

wierzyciel krajowy: domestic creditor

wiarygodność wyceny: reliability of measurement

wierzyciel uprzywilejowany: preferential / privileged creditor

wierzyciel nieuprzywilejowany: non-preferential / unsecured / general creditor

wina: guilt, blame; przyznać się do winy to admit one’s guilt, to plead guilty

wizja: 1. view 2. vision

wkład pieniężny: deposit

wniosek: application, petition, motion, claim

wniosek o ubezwłasnowolnienie: application for guardianship, petition in lunacy

wpisowe: (do organizacji) initiation fee, registration fee

wprowadzać banknoty do obiegu: to bring notes into circulation

wskaźnik płac: wage index

wskaźnik wypadków przy pracy: accident frequency rate

wstrzymać się od głosowania: to abstain from voting

wydatki egzekucyjne: execution expenses

wydać mienie: to release assets and liabilities

wykonać / wykonywać pracę: to complete work, to carry out work / a job

wyprowadzić towar ze składu celnego: to remove the goods from the customs warehouse

wypłacalność: solvency, ability to pay

wyprzedaż: sale, clearance sale

wyrok zaoczny: judgment by default, default judgment

wystarczające zarobki: adequate earnings

wystąpić o alimenty: to seek alimony

wyłudzać / wyłudzić: 1. (defraudować) to embezzle 2. to extort, to swindle, to obtain under false pretences, to beguile

wyznaczać: to determine, to specify, to fix

własność: ownership, property, proprietorship; akt własności deed of ownership; dowód własności terenu evidence of land ownership; nabycie własności acquisition of property; nabyć własność to acquire property; obciążenie własności encumbrance on property; przeniesienie własności transfer of ownership / property, conveyance of property; przeniesienie własności praw majątkowych transfer of ownership of property rights; przeniesienie własności rzeczy transfer of ownership of property; akt przeniesienia własności conveyance; prawo przeniesienia na własność right to acquire ownership; świadectwo własności certificate of ownership; wykonywanie własności exercise of ownership; zmiana własności change of ownership; zrzec się własności to renounce ownership; zrzeczenie się własności renunciation of ownership

zabezpieczać / zabezpieczyć: to secure, (chronić) to protect, to guard

zabójstwo zwykłe: manslaughter

zadośćuczynienie: satisfaction, compensation, gratification, reimbursement

zadośćuczynić: to make amends, to compensate, to satisfy, to reimburse

zakaz sądowy: injunction, interdict (SCOT), prohibitory injunction

zakup zły: bad buy

zakładowy układ zbiorowy pracy: single establishment agreement, collective agreement for a single work establishment

zamrażać: to freeze

zamrażać kapitał: to lock up capital

zamrożenie: freeze

zapis korygujący: adjusting entry, adjustment

zapis bezwarunkowy: absolute legacy

zapis wspólny: joint legacy

zapis z podstawieniem powierniczym: estate in successive remainder, ultimate residuary bequest

zapisać w ciężar konta: to debit an account

zarejestrować spółkę: to register a company / partnership

zarządzenie: order, ordinance, disposition, ruling, prescription, decree

zatajenie: nondisclosure, concealment

zawód prawniczy: legal profession

zbiorowy: group, collective

zezwolenie: licence, authorisation

zlecenie wydania, kwit wydawczy: delivery order

zlecenie posiadacza rachunku bankowego: order of the holder of bank account

zniesławiający: defamatory, libellous, slanderous

znak skarbowy: duty stamp

zobowiązanie pieniężne: pecuniary obligation, liability

zobowiązanie przyszłe: prospective obligation

zobowiązanie z tytułu emisji obligacji: bonds payable

zobowiązanie zabezpieczone zastawem: liability secured by pledge

zrzeczenie się pełnomocnictwa: renunciation of a power of attorney

zwolnienie bezwarunkowe: absolute discharge

zwolnić posadę / stanowisko: to vacate a post / position

zwrot nadpłaty podatku: tax rebate

złożyć oświadczenie: to make a statement, to make a declaration, to make representations

złożenie wniosku o emeryturę: submission of the pension claim

śledztwo koronera: inquest; prowadzić śledztwo to investigate

świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe: supply of services by the public postal services

świadectwo dezynfekcji: certificate of disinfecting, certificate of disinfecting

świadectwo pracy: clearance card, employment certificate, certificate of employment, work record certificate, reference

święto państwowe: public holiday

banita: outlaw, outcast, exile

bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp): safety and hygiene at work (POL), health and safety (UK), industrial hygiene; komisja bhp commission for safety and hygiene at work, work safety and hygiene commission; komórka ds. bhp w przedsiębiorstwie safety department (in the undertaking); przepisy bhp health and safety regulations; naruszać przepisy bhp to breach provisions on safety and hygiene at work; przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to train an employee in the field of work safety and hygiene; służba bhp safety and hygiene at work service, work safety and hygiene service; standardy bhp health and safety standards; wymagania bhphealth and safety requirements; zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp to instruct employees on the provisions and principles of safety and hygiene at work, to acquaint employees with the provisions of law and rules for work safety and hygiene

c / z (cena / zysk): price / earnings ratio

czas pracy ruchomy: flexible working hours, flexitime

czynność prawna wielostronna: multilateral legal transaction, multilateral legal act

cło agrarne: agricultural duties

dać jako poręczenie: to give / to furnish security

deklaracja skrócona: summary declaration

dobra materialne: tangible property

dokonać zwrotu rzeczy pożyczonej: to make a return of the thing loaned

dokonać zgłoszenia: to make a customs declaration

dopuszczalne wahanie kursu (widełki): price variation limits, price brackets

dowód tożsamości: identity document, ID (card)

dziedziczyć (coś): to be the heir of, to come into possession as an heir, to have succession as an heir, to take by succession / inheritance, to inherit

egzamin: examination, exam

emisja brutto: gross issue

fabrykować dowody: to fabricate evidence

Faktura: 1. (dokument) invoice 2. (sztuka) texture, grain, fracture

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego: General Inspectorate of Banking Supervision

gilotyna: guillotine

granica nieruchomości: boundary, property line

gwarancja państwowa: government guarantee, state guarantee

głos: 1. voice, sound, call 2. vote 3. opinion, comment, say, voice 4. address 5. permission to speak, the floor; oddać swój głos to cast one’s vote; udzielić komuś głosu to give someone the floor, to give someone permission to speak

główny dostawca: main supplier, chief supplier

instytucja finansowa: financial institution

kadra kierownicza: key executives

koszty wynagrodzeń bezpośrednich: overhead, production overhead costs direct labour costs

kraj pochodzenia: country of origin

księgi rachunkowe: company’s books, books of account

lincz: lynch law

list zastawny: mortgage bond

marnotrawić: to waste, to squander, to dissipate

małżeństwo konsensualne: consensual marriage

mieszkaniec: (domu) occupant, occupier, resident, (miasta, wsi, osiedla) inhabitant

mieć hipotekę na: to have a mortgage on

nabyć przez zasiedzenie: to acquire by usucaption

nadzór: supervision; tymczasowy nadzór sądowy interim court supervision; prawo nadzoru (kontroli) right of supervision; sprawować nadzór to exercise supervision

nakaz aresztowania: warrant of arrest

niemożność wykonania: impossibility of performance

niewyemitowany kapitał akcyjny: unissued share capital

niewykonanie zobowiązania: non-fulfilment of an obligation, non-performance of an obligation

obróbka towarów: working of goods

oczyszczalnia ścieków: water treatment plant, sewer treatment plant

oddać / oddawać: to hand over, to give, to release

odmowa: refusal, denial, rejection, repudiation

odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi: liability for property entrusted to employees

osoba trzecia: third person

oszczędzać: to save, to economise

papiery wartościowe nie znajdujące się w obrocie giełdowym: unquoted securities, securities not officially listed

papier wartościowy na zlecenie: security upon mandate

pełnomocnictwo bierne: passive power of attorney (restricted to receiving declarations of will)

pobieranie pożytków: yield of fruits, enjoyment of profits

podatek dochodowy: income tax

podejrzliwy: suspicious, mistrustful, distrustful

podstawa wyceny: basis of valuation

podopieczny: ward, tutee, protege

polubowne załatwienie sporu: amicable resolution of a dispute, amicable settlement; dążyć do polubownego załatwienia sporu to strive to reach an amicable resolution of a dispute

posiadanie bez wymaganego zezwolenia: possession without due permit, unlicensed possession

posiadanie przywrócone: restored possession

pożytki gruntu sąsiadującego: profits of a neighbouring piece of land

prawo wstępu: ingress

precyzyjny kosztorys: precise estimate

prawo rzeczowe: property right, right in property

projektowanie pracy: work projection

prokurent: holder of a commercial power of attorney, procurator

przedmiot sporu: substance of the dispute, object at issue

przedmiot pożyczki: object of loan

przeglądać listę wierzytelności: to review / to view the list of claims

przelew czeku: transfer of a cheque

przestrzegać: to abide (by), to observe, to comply with

przeznaczenie celne: customs-approved treatment or use; nadać / nadawać przeznaczenie celne to assign a customs-approved treatment or use; otrzymać przeznaczenie celne to be assigned a customs-approved treatment or use

przywódca strajku: strike leader

rachunkowość inflacyjna: inflation accounting

radca: counsellor, advisor / adviser, counsel

roboty dekarskie: roof work

roszczenie rentowe: pension claim

rozpocząć rokowania: to enter into negotiations

równość: equality

spadkobierca powołany: appointed heir

sprzedaż energii: sale of energy

sprzedaż osobista: personal selling

spółka cywilna: civil law partnership (POL), civil (private) partnership, non-trading partnership, non-commercial partnership

spółka jednoosobowa: single-member company, one-shareholder company, sole-shareholder company, one-man-company

stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę: employment relationship based on a co-operative contract of employment

stać się pełnoletnim: to come of age, to become major, to attain one’s majority

swobody obywatelskie: civil liberties

substancje oraz procesy szkodliwe dla zdrowia: substances and work processes which are harmful to health

słowo honoru: word of honour, parole

toga: gown, robe

tytuł: title

tymczasowy: temporary, interim, provisional; środek tymczasowy interim remedy; zarządzenie tymczasowe interim order

udział: share, contribution, cut, interest; księga udziałów register of shares; nabycie kontrolnego pakietu udziałów / akcji acquisition of controlling interest; obejmować udziały to subscribe for shares; odsetki od udziału interest on share; rozporządzanie udziałem albo akcją disposal or encumbrance of a share; umorzenie udziałówredemption of shares; umorzenie udziałów dobrowolne voluntary redemption; umorzenie udziałów przymusowe compulsory redemption, forced redemption; umorzyć udziały to redeem shares; uzupełnić udział to supplement a share; zmniejszenie udziału reduction of share

umowa sprzedaży gruntu: agreement for sale of land

upadłość z możliwością zawarcia układu: bankruptcy with a possibility to make an arrangement, bankruptcy with the possibility of concluding a reorganisation

ustanowić kogoś swoim spadkobiercą: to constitute someone one’s heir

uzgodnić konto: to settle an account

uzupełniający: complementary, additional, supplementary

w złej wierze: in bad faith (mala fide)

walne zgromadzenie akcjonariuszy: general meeting of shareholders

warunki restrukturyzacji: terms and conditions of restructuring

weksel zlombardowany / zastawiony: bill in pawn

wielkość emisji: volume of issue

wpłacać opłatę prolongacyjną: to pay an extension fee

wniosek o zmianę układu: petition to amend the arrangement

wskaźnik wypadków przy pracy: occupational accident frequency rate

wyborca chwiejny / niezdecydowany: floating voter

wymagania bhp: health and safety requirements

wyrok prewencyjny: extended sentence

wypłacić uzgodnione wynagrodzenie: to pay the agreed remuneration

wzajemny: mutual, compensatory

władanie gruntem: occupation of land

własnoręczny: of one’s own hand, autograph, holographic, holograph

zabezpieczenie: security, securing; decyzja o zabezpieczeniu decision on security; dokonać zabezpieczenia to carry out security

zaspokoić zaległość podatkową: to satisfy tax arrears

zdolność do pracy: working capacity, employability, fitness for work

zgon: death, demise, decease; stwierdzić zgon to certify a death

zobowiązanie dodatkowe: accessory obligation

zwolnienie towarów: release of goods

zwrócić rzecz pożyczoną w odpowiednim stanie: to restore the thing loaned in a proper condition

złożyć zeznanie: to give evidence, to testify

łapówka: bribe, graft, kickback; wręczać łapówkę to bribe, to graft

łączenie się przez przejęcie: merger by acquisition, merger by taking over

świadectwo zdrowia / zdrowotności: sanitary certificate

agent ubezpieczeniowy: insurance agent

amortyzacja zasobów naturalnych: depletion

budowa dróg: road construction, road building

czynność prawna pod tytułem darmym: gratuitous act in law

dziki lokator: squatter

elastyczność czasu pracy: flexibility of working time

kodeks budowlany: building code

kieszonkowiec: pickpocket

lokator: lodger, occupant, occupier, tenant, resident, roomer, boarder; dziki lokator squatter

miejsce popełnienia przestępstwa: crime scene

milczący: silent, tacit; akcja milcząca non-voting share

naruszenie obowiązków pracowniczych: violation of work duties

Narodowy Fundusz Inwestycyjny: National Investment Fund; Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NIF) NIF index

naruszenie praw do ziemi: trespass to land

obliczać podatek: to calculate a tax

obowiązkowy system rekompensat: mandatory compensation system

odsetki bieżące: running interest

odszkodowanie retorsyjne: punitive damages

opodatkowanie bezpośrednie: direct taxation

organ: body, authority, organ, agency

oszukiwać: to deceive, to defraud, to delude, to trick

ośmiogodzinny dzień pracy: eight-hour working day

podaż pieniądza: money supply

podmiot gospodarczy: economic entity

pozwolenie na uszlachetnianie: refining authorisation

pożyczający pod zastaw: pawnbroker

pożyczka na warunkach specjalnych: loan on special terms, special loan

procedura tranzytu: transit procedure

przestrzeń: space

reprezentować zleceniodawcę: to represent one’s principal

robota: work, labour

saldo ujemne: debit balance, balance deficit

tajemnica skarbowa: fiscal secret, fiscal confidentiality

udzielać / udzielić upoważnienia: to grant authorisation

umowa o subemisję inwestycyjną: investment underwriting agreement, investment sub-issue contract

unia: union

unia celna: customs / tariff union

uprzedni: prior, previous

ustanowić prokurę: to grant a commercial power of attorney,

wydać / wydawać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku: to release the thing in a condition suitable for agreed use

zapisobiorca uniwersalny: sole, universal legatee

zaręczyny: engagement, betrothal, handfasting

zlecenie nieodpłatne: gratuitous commission

zobowiązanie niewymagalne: immature debt, unmatured obligation, debt which is not yet mature

adres firmowy: business address

akta sądowe: court records, court rolls

cena: price, cost

być w mocy: to be in force

decyzja o zabezpieczeniu: decision on security

działać: to act, to be active, to perform, to behave, to transact, to operate, to undertake

dzieło filmowe: cinematographic work

maksymalny wymiar czasu pracy: maximum working time

gwarancja: guarantee, warranty, guaranty; dawać gwarancję to offer a guarantee; domagać się gwarancji to require a guarantee; okres gwarancji period of guarantee;uprawniony z gwarancji person entitled in the guarantee

okaziciel: bearer, holder

opcja: option; premia opcyjna put premium

okres przestoju: period of lay-off

opiniodawca: adviser / advisor, consultee, referee

odpowiednio: appropriately, accordingly, correspondingly, respectively, in proportion, mutatis mutandis, suitably, adequately, pursuant to

organy spółki: company’s authorities, organs, bodies of association

oświadczenie poręczyciela: surety’s declaration

otworzyć postępowanie: to institute the proceedings, to open the proceedings

papier wartościowy imienny: registered security

papiery wartościowe rynku otwartego: open-market securities

pełnomocnictwo zlecone: mandatory powers

patrol: patrol, duty point

pobierać / pobrać: to levy, to collect, to draw

pobór podatku: collection of taxes, levy; zaniechać poboru podatku to waive the collection of taxes

podatek inflacyjny: inflation tax

pomyłka: mistake, error; popełniać / popełnić pomyłkę to make a mistake; poprawiać / poprawić pomyłkę to correct a mistake, to rectify a mistake

posiadać słusznie, legalnie: to possess lawfully, legally, legitimately

poszanowanie dóbr osobistych: respect for personal interests of employee

potwierdzenie poświadczone: authenticated confirmation

poświadczony: authenticated

pozbawiać / pozbawić: to deprive, to dispossess, to remove, to strip

pożytki prawne: legal emblements

pożyczka na budownictwo mieszkaniowe: housing loan

pożyczka podporządkowana: subordinated loan

praca na odległość: teleworking

pracownik przygraniczny: frontier worker

prawo przechodu i przejazdu: right of passage

prowadzić działalność gospodarczą: to run a business

przewodniczyć zebraniom zarządu: to preside at board meetings

przesyłka ekspresowa: special delivery

roszczenie nieuzasadnione / oszukańcze: false claim

rozporządzać przez testament: to dispose by will

sesja giełdowa: exchange session

składać zamówienie: to place an order

sprzedaż masowa: bulk sale

spółdzielnia produkcyjna: producers’ cooperative, cooperative productive society

spółka prowadząca działalność bankową: company conducting banking activity, company operating in the area of banking

system kursu jednolitego: single-price auction system

sąd wojenny: court-martial

termin płatności: maturity, falling due

umowa o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej: contract to limit or exclude statutory joint marital property

ujednolicenie: standardisation, harmonisation, making uniform

weksel płatny w szybkim czasie: bill to mature

wyciąg z konta: statement of account

zarobki zależne od jakości pracy: performance-related pay

zasiłek: dole

zatrudnić na okres próbny: to engage on probation

śledztwo: investigation, inquiry, examination

amortyzacja przyspieszona podwójna: double-declining-balance depreciation

budżet kroczący: evolving budget, rolling budget

dzień roboczy: business day

gospodarstwo rolne: farm, farmstead

giełda: 1. market 2. exchange, stock exchange, stock market; grać na giełdzie to play on the stock exchange; wejść na giełdę to go public

kontyngent taryfowy: tariff quota

konto bankowe: bank / banking account

majątkowy: material, property, proprietary, relating to property

należność (kwota należna): amount due, amount outstanding, amount owing, money due

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników: extraordinary general meeting

obywatelstwo: citizenship, nationality; podwójne obywatelstwo dual citizenship, dual nationality; pozbawić obywatelstwa to denaturalise

odszkodowanie symboliczne: nominal damages

odwołać upoważnienie: to revoke an authorisation

osoba prawna zbiorowa: corporation aggregate

oszacować straty spółki na x PLN: to compute the company’s losses at PLN x

poborowy (adjective): conscriptable

posiadacz nieprawny: unrightful / unlawful holder / possessor / occupant

porywać: to kidnap, to abduct, to hijack

pożyczka niezabezpieczona: unsecured loan, naked loan

pozycje kosztów: expense items

projekt: project, design, draft, scheme

proces sądowy: litigation; wytaczać / wytoczyć komuś proces to bring a lawsuit against someone

płaca na rękę, dochód na rękę: disposable income

rozwód bez orzekania o winie: no-fault divorce

rozproszenie akcji: share split

sprzedaż fikcyjna: bogus / sham sale, fictitious sale

sprostować świadectwo: to correct a certificate

sprzedaż w partiach, masowa: sale by / in bulk

spółka partnerska: professional partnership

stopa dywidendy: dividend yield

tajemnica przemysłowa: industrial secret

uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia: rights of an employee in the case where the employer serves notice

wykładnia prawa: interpretation / construction of the law

zasadność: justness, validity, plausibility, legitimacy, grounds, soundness

zlombardować: to put in pawn, to pawn

środek pieniężny: cash, monies, financial resources, pecuniary means, funds; wolne środki pieniężne free financial means

dziennik przychodów gotówkowych: cash receipt journal

emisja publiczna: public issue

instrukcja obsługi: user’s handbook, servicing instructions, service manual, operating instructions

klasa robotnicza: working class

lekarstwo: 1. drug, medicine, medication 2. cure, remedy

likwidacja praw majątkowych: liquidation of proprietary rights

listy uwierzytelniające: credentials

na ławie oskarżonych: in the dock

nieznajomość prawa: ignorance of the law

obciążenie długami: indebtedness

odpowiedzialność podatkowa spadkobiercy: heir’s tax liability

odsetki należne: interests due

opłaty składowe: storage charges

pracownik starostwa powiatowego: employee of regional office, employee of poviat starosty

praworządność: lawfulness, rule of law, legality, law and order

prawo dostępu do nieruchomości: access right, right of access

prawo zastawu: right of pledge

Prezes Głównego Urzędu Ceł: President of the Central Office of Customs

produkt roślinny: vegetable product

prowadzić śledztwo: to investigate

przestępstwo przeciwko mieniu: crime against property

rejestr urządzeń magazynowych: store equipment ledger

sądowe orzeczenie o upadłości: adjudication in bankruptcy, adjudication order

układ likwidacyjny: liquidation arrangement, liquidation reorganisation arrangement

wystąpienie wspólnika: withdrawal of a partner, leaving of a partner

zaprzysiężony biegły: sworn expert

zasadny: legitimate, just, valid, well-founded, justified, well-grounded, well-based

zwolniony: exempt

śmiertelność zawodowa: occupational mortality

akcjonariusz uprzywilejowany: preference shareholder

bezdziedziczny spadek: estate in abeyance

być w posiadaniu: to be in possession of, to be in receipt of

cieszyć się popytem: to be in demand

czek na zlecenie: order cheque, cheque to order, negotiable cheque

czynność: act, action, task, transaction, business, operation

doręczyć komuś wypowiedzenie: to serve notice on someone

dopuszczać: to admit, to accept, to allow, to permit

Fach: profession, job, trade, calling, vocation

jednogłośnie: unanimously

miejsce wystawienia: place of issue

odbiorca: recipient, consignee, receiver

odsprzedaż: resale

oskarżający: accuser, prosecutor

początkowa wycena: initial measurement

pracownik urzędów państwowych: employee of state offices

rachunek bankowy podatnika: taxpayer’s bank account

rachunkowość kapitału akcyjnego: accounting for capital stock

rozpoznanie: reconnaissance, diagnosis

spadkobierca testamentowy: heir entitled under a will; devisee

status: status

udziałowiec odpowiedzialny z racji częściowo opłaconych udziałów likwidowanej spółki: contributory

ulokować pożyczkę: to place a loan

wielkość pożyczki: amount of a loan

wkład w naturze / niepieniężny: assets in kind, in-kind contribution

wykroczenie: misdemeanour, offence, transgression, misdeed

wymierzać karę: to administer / to mete out punishment

zaspokoić: to satisfy, to fulfil, to meet

zrzec się własności: to renounce property / ownership

związek zawodowy pracowników fizycznych: blue-collar union, manual workers’ union

zwrot podatku: tax refund

akt zrzeczenia się: quittance deed

awans z tytułu długiego stażu pracy: promotion by seniority

budżet stały: fixed budget, static budget

czek: cheque (UK), check (USA); antydatować czek to antidate a cheque, to backdate a cheque; honorować czek to meet a cheque, to pay a cheque; indosować czek to endorse a cheque; posiadacz czeku cheque bearer, bearer of a cheque, holder of a cheque; posłać czek do inkasa to send a cheque for collection; przelew czeku transfer of a cheque; wstrzymać wypłatę czeku to stop a cheque; wystawca czeku drawer of a cheque; wystawić czek to issue a cheque, to make a cheque, to make out a cheque; wystawić czek na bank to draw a cheque on a bank; zablokować czek to block a cheque; zainkasować czek to cash a cheque, to collect a cheque; zakreślić czekto cross a cheque; zapłata czekiem payment by cheque

dodatek wyrównawczy: compensatory allowance, supplementary payment

dywidenda uprzywilejowana: preference dividend, privileged dividends

dzieło: 1. work (praca) 2. work (utwór), composition 3. task; odbiór dzieła acceptance; dokonać odbioru dzieła to accept; oddać dzieło to deliver work; oddanie dzieładelivery of work; odebrać dzieło to receive work; ukończyć dzieło to complete work; umowa o dzieło contract for services, contract to perform a specified task, works contract, contract for work, contract for specific work; roszczenia wynikające z umowy o dzieło claims resulting from the contract of work; wykonać dzieło to make work;zamawiający dzieło customer, principal, orderer, person ordering

dług solidarny: joint and several debt

indeksacja płac: wage indexing

kolejność: order, line

koszt jednostkowy: unit cost

magazynować: to store, to warehouse

moc: power, force, authority, effect; być w mocy to be in force; na mocy by virtue of

obejmować udziały: to subscribe for shares

ogłosić upadłość: to declare oneself bankrupt

papiery wartościowe notowane na giełdzie: listed securities, quoted securities

podatek u źródła: tax at source

podpis własnoręczny: one’s autograph signature

postępowanie egzekucyjne: execution proceedings, compulsory execution

pozbawienie / odebranie posiadania: dispossession

predykacja: predication

przeznaczenie: designation, purpose, assignment, task, end-use

przeprowadzać / przeprowadzić remanent: to take an inventory, to take stock

rewindykacja: repossession, regaining, recovery, revindication, reclamation / reclaiming

renta za wysługę lat: pension resulting from a full term of service

roboty ślusarskie: fitter’s work

roszczenie majątkowe: proprietary claim

spadkobierca podatnika: taxpayer’s heir

skład wolnocłowy: free warehouse

sprawować władzę rodzicielską: to exercise parental authority

spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy gwarancji: company limited by guarantee

stopa pożyczki: yield, rate of return

udzielać urlopu: to grant leave

ustawowy: statutory, legal

uzupełnić zachowek: to complete a legitim

warunkowe przekazanie mienia: conditional property transfer

wnieść wkład w coś: to make a contribution to something, to contribute to something

wykorzystać urlop: to use leave

zadowolenie z pracy: job satisfaction

załoga: staff, personnel, crew, team

zgromadzenie: meeting, assembly, gathering; nadzwyczajne zgromadzenie wspólników extraordinary general meeting; walne zgromadzenie general meeting, general assembly; walne zgromadzenie akcjonariuszy general meeting of shareholders; walne zgromadzenie wspólników Annual General Meeting (AGM) (UK), Annual Stockholders Meeting (USA); zwyczajne zgromadzenie wspólników annual general meeting, annual general assembly, annual meeting of shareholders; zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia notice convening the meeting; zwołać zgromadzenie to convene / to summon a meeting; odbywać zgromadzenie to hold a meeting

agencja celna: customs agency; prowadzić agencję celną to operate a customs agency

akcja podlegająca wykupowi: redeemable share, callable preferred share

akcjonariusz zwykły: common shareholder

aktywa bieżące netto: net current assets

aktywa zużywalne: wasting assets (USA)

analiza pracy: work study

arkusz: sheet

bandyta: bandit, gangster, robber, mugger, ruffian

bank spółdzielczy: cooperative bank

bezpieczeństwo: safety, security

bezrobocie kobiet: female unemployment

biegły: expert, specialist, assessor

biurowiec: office block (UK), office building (USA)

branżowy związek zawodowy: industrial union, vertical union

budownictwo naziemne: construction engineering

budżet: budget; ustalić budżet to budget; ustalić budżet na nadchodzący rok to budget for the coming year; weryfikować budżet to review a budget

być częścią zespołu: to be part of a team

całkowita niewypłacalność: absolute insolvency

cena emisyjna akcji: issue price of shares, share issue price

choroba: disease, illness, sickness, infirmity

cudzołóstwo: adultery, fornication

czas pracy zadaniowy: working time determined by tasks to be performed

czek in blanco: blank cheque

czek rozrachunkowy: account payee cheque, giro cheque

czynność prawna jednostronna: unilateral transaction

czynsz najmu: hire money, rental, rent

cło: duty, excise, tariff; obłożyć towar cłem to clap duty on goods; pobierać, ściągać cła to collect / to levy a duty; podwyższać cła to increase tariffs; uiszczać cła to pay a duty; ustanowić cła to establish duties

dar: donation, gift, bestowment

data pewna: authenticated date, certified date

Debet: 1. (w księgowości) debit, left side 2. overdraft

dialog społeczny: social dialogue

dobroczynny: benevolent, charitable, eleemosynary

dodatek za staż pracy: service increment

dokonać wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów: to enter the registered pledge into the pledge registry

dokument gwarancyjny: document of guarantee

domysł: conjecture, speculation, guesswork

doradca: adviser, consultant, counsellor

doskonałe kwalifikacje: excellent qualifications

dostęp do zawodu: access to a profession

dożywocie: 1. annuity, perpetuity, specified income payable for life, (majątek zapisany małżonkowi) jointure 2. life imprisonment, life sentence; prawo dożywocia right to a life-annuity; w dożywocie for life

dwużeństwo: bigamy

dyrektor techniczny: technical director

dział spadku: partition of the estate, division of the inheritance; umowa o dział spadku agreement for the partition of the estate; wnieść skargę o dział spadku bring action for rescission

działka budowlana: building land, construction plot

dzielenie czasu pracy: job sharing

dzierżawa, która może być rozwiązana przez obydwie strony bez wypowiedzenia: tenancy at will

dzień połączenia: merger date, day of merger

dłużnik niepewny: bad debtor

egzekwować: to execute, to enforce, to seize

emisja: 1. issue 2. emission 3. broadcasting; data emisji time of issue, date of issue; kalendarz emisji issue timetable; plasowanie emisji placing of issues; waluta emisjicurrency of issue; warunki emisji conditions of issue, terms of issue; wielkość emisji volume of issue

Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym Rolników (1974): European Convention on the Social Protection of Farmers (1974)

fala przestępczości: crime wave

fiskalny: fiscal; kasa fiskalna cash register

fundusz inwestycyjny otwarty: open-ended investment fund

giełda dewizowa: foreign exchange market

godziny urzędowania: business hours, office hours

granica wieku: age limit

gwarancja konsumencka: consumer guarantee

gwardia: guard

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego: chief inspector of construction supervision

hazardzista: gambler

honorować czek: to meet a cheque, to pay a cheque

imigrować: to immigrate

Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NIF): NIF index

inspektor nadzoru inwestorskiego: investor’s supervising inspector

internowanie: internment

inwigilacja: surveillance, (nadzór) oversight

jednobrzmiący: identical, of the same tenor, (o wyroku) unanimous

jeniec wojenny: prisoner of war, POW

kalkulacja: calculation

kapitał własny, kapitał zakładowy: equity capital; łączna kwota kapitału własnego aggregate amount of equity

karać: to punish, to penalise, to correct, to discipline, (karać grzywną) to amerce

karygodny: (zasługujący na karę) criminal, culpable, (naganny) reprehensible, scandalous, blameworthy, unpardonable

kaucja: security deposit, damage deposit, bond, bail; wpłacić kaucję to pay a security deposit; złożyć kaucję to lodge a security; zwrot kaucji bond recovery; zwrócić kaucjęto return a security deposit; zwolnić za kaucją (w sądzie) to bail; żądanie zwrotu kaucji bond claim

kolegium odwoławcze: administrative-review board; samorządowe kolegium odwoławcze local administrative-review board

komplementariusz: general partner (POL), full partner, unlimited partner

koniokrad: horse thief, horse rustler

konosament na zlecenie: to order bill of lading

konto nieosobowe / martwe: impersonal account (UK, USA)

kontrakt terminowy (futures): futures contract

korekty lat ubiegłych: prior period adjustments, prior year adjustments

koszt historyczny: historic cost

koszt własny: prime cost

koszty w układzie kalkulacyjnym: costs by function

koszty znaczące: relevant costs

Krajowy Rejestr Sądowy: National Court Register, Polish Court Register

księga sprzedaży: sales ledger, debtors’ ledger

księga zapisu pierwotnego: book of original entry

kurator: guardian, curator, trustee in bankruptcy; ustanowić kuratora w osobie to appoint someone as guardian

kwestionować testament: to contest a testament, to dispute a testament

laicki: lay, secular

lekkomyślny: reckless, rash, (wariacki, ryzykowny) foolhardy, (nieuważny) careless

linia prosta: direct line

lista wierzytelności: list of claims

lokować: to place, to put, to deposit, to invest

magazyn: 1. storehouse, warehouse, storage facility 2. storeroom, stockroom 3. (czasopismo) magazine

makler giełdy pieniężnej: money exchange broker

małżonka: wife, spouse

metoda LIFO „ostatnie przyszło pierwsze wyszło”: Last In-First Out method (LIFO)

miejsce dostawy towarów: place of supply of goods

mieszkania zastępcze: alternative housing

minister: minister, Secretary

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych: International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)

molestowanie: harassment

myto: toll

nabycie: acquisition, purchase, acquest

nabyć prawo do ulgi: to acquire the right to relief

nadużycie władzy: abuse of power

najem lokalu: lease of the living accommodation

nakazany: ordered, prescribed

należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zabezpieczone hipoteką, zastawem, wpisem do rejestru statków lub prawem zatrzymania: dues of the Social Insurance Institution on account of social insurance contributions secured by mortgage, pledge, entry in the register of ships or right of retention

narodowość: nationality, ethnicity

naturalizowany obywatel: naturalised citizen

nie dotrzymać terminu wykonania: to fail to meet a deadline

nienależyte wykonanie zobowiązania: improper performance of obligation

niepożądany wpływ: undue influence

nierób: idler, loafer, do-nothing

nieuczciwy: dishonest, unfair, (oszukańczy) deceitful

niezawisłość: independence

niezgodność salda: inaccuracy of the balance

nota debetowa: debit note

numizmat: numismatic item

obcowanie: relation, intercourse

objąć towary procedurą celną: to place goods under a customs procedure

obligacja opcyjna: optional bond

obligacja tymczasowa: interim bond

obowiązujący: ruling, in force, valid, effective, binding, operative; moc obowiązująca binding force

obróbka tekstu: text processing

obyczajówka: vice squad

ochroniarz: bodyguard, minder

odbierać należność: to collect a debt

oddalać pozew: to dismiss a suit

oddział spółki: branch of the company

odmowa składania zeznań: refusal to testify

odpis amortyzacyjny: depreciation charge

odpowiedzialność osobista spadkobiercy: personal liability of an heir

odroczenie sprawy sądowej: continuance

odsetki narosłe: interests accrued

odtajnić: to declassify, to disclose, to reveal

odwołać pracownika z urlopu: to recall an employee from leave

oferta podlegająca potwierdzeniu / z zastrzeżeniem potwierdzenia: offer subject to confirmation

oferta odpowiednia / do przyjęcia: suitable offer

ograniczenie czasowe: time limitation

ojcobójstwo: patricide

okres podatkowy: assessment period

operacje czekowe i wekslowe: operations involving cheques and bills of exchange

opłata manipulacyjna: administration fee, handling fee / charge; pobierać opłatę manipulacyjną to charge an administration fee; stawka opłat manipulacyjnych rate of administration fees

organizować: to organise, to arrange

oskarżenie publiczne: indictment

osobisty: personal, private; rzeczy osobiste personal belongings

osądzać / osądzić: to adjudge, to judge, to pass judgment

ośrodek poprawczy: attendance centre, youth custody centre

papiery wartościowe imienne: registered securities

papiery wartościowe w obiegu: securities in issue

paszkwil: libel, lampoon, pasquil

personel biurowy: office personnel

pełnomocnictwo dla agencji celnej: power of attorney for a customs agency

pełnomocnictwo trwałe: durable power of attorney (USA)

pierwsza pomoc: first aid; udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym to provide first aid to injured persons

planowanie zatrudnienia: manpower planning

pobierać, ściągać cła: to collect / to levy a duty

podatek: tax, duty, impost; główny podatek dochodowy od osób prawnych mainstream corporation tax (MCT); obliczać podatek to calculate a tax; obowiązek podatkowytax obligation; data powstania obowiązku podatkowego tax point; niedopełnienie obowiązku podatkowego failure to fulfil a tax obligation; podlegający podatkowitaxable, assessable; podnosić podatki to raise taxes; potrącić podatek to withhold a tax; wymiar podatku tax assessment

podatek od transportu: transportation tax, duty on transportation

podatki miejskie: municipal taxation

podnieść swoje kwalifikacje: to upgrade skills, to improve qualifications

podstawienie pospolite: substitution of an heir

podział właściwy: proper distribution

polityka kadrowa: personnel policies

ponadzakładowy układ zbiorowy pracy: multi-establishment collective labour agreement, collective agreement made for several work establishments

port załadunku: shipping port

posiadacz prawowity, prawny: rightful holder / possessor / occupant

postępowanie sporne: litigation

potrącenie wierzytelności wzajemnych: setoff of reciprocal claims

powierzyć prowadzenie spraw spółki: to entrust the management of the affairs of the partnership / company

powstanie spółki kapitałowej: formation of a capital company

pozwać / pozywać: to bring / to file a lawsuit, to institute an action, to sue

pożyczka bezprocentowa: gratuitous loan

pożyczka niskoprocentowa: low-interest loan

pożyczkodawca ostatniej instancji: lender of the last resort

praca czasochłonna: time-consuming work

praca więźniów: prison labour

pracownik sfery budżetowej: public sector employee

prawo budowlane: Construction Law

prawo naprawcze: reorganisation law, rehabilitation law

prawo wypowiedzenia: right to terminate

premia: bonus, prize, premium, bonus payment

procesować się: to litigate, to sue, to go to law

Projektant: designer, decorator

protokół z zebrania: minutes of the meeting

prowizja maklerska: brokerage

przedmiot opodatkowania: taxation object

przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: representative of the minister in charge of the State Treasury

przedstawienie aktu oskarżenia: arraignment

przekazać kwotę: to transfer the amount

przeniesienie własności: transfer of ownership / property, conveyance of property

przerwa na karmienie: nursing break

przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: to train an employee in the field of work safety and hygiene

przeznaczenie rzeczy: intended use of a thing, end-use of a thing, designation of a thing

przyjąć układ: to adopt the arrangement

przysięgły: 1. sworn 2. juror, juryman / jurywoman; tłumacz przysięgły sworn translator / interpreter

przyłącze: hook-up

płaca progresywna: incentive pay

rachunek bankowy: bank account

rachunkowość finansowa: financial accounting

rada powiatu: county council, poviat council

rażące zaniedbanie: gross negligence

rejestr handlowy: commercial register (POL), Register of Companies (UK); skreślenie z rejestru handlowego deletion, expunging from the commercial register; wyciąg z rejestru handlowego extract from the commercial register

renta wdowia: widow’s pension

rewizja: 1. audit, examination, search 2. appeal against; przejść rewizję to undergo examination; standardy rewizji finansowej auditing standards

roboty budowlane: construction work; odbiór robót budowlanych handing over of construction works

roboty rozbiórkowe: demolition work

roszczenia płacowe: wage demands

rozpocząć strajk: to go on strike

rozszerzyć uprawnienia: to extend powers

rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: to terminate a contract of employment without notice

rynek pracy: labour market

rzezimieszek: 1. (bandyta) cut-throat 2. (rabuś) cutpurse

samowola budowlana: lawless construction; legalizować samowolę budowlaną to “legalise” a structure built without a valid building permit

sezon: season, period

skutki układu: effects of the arrangement

spadek bezdziedziczny: estate in abeyance, vacant succession

Spekulant: speculator, profiteer

sporządzać protokół: to draw up the minutes, to make minutes

sprawować nadzór: to exercise supervision

sprzedaż: sale, disposal, trade, vendition; być wystawionym na sprzedaż to be on offer; dowód sprzedaży bill of sale; umowa sprzedaży contract of sale, contract for sale, agreement of sale, agreement for sale; umowa sprzedaży gruntu agreement for sale of land; umowa sprzedaży nieruchomości contract for the sale of real property, agreement of sale of real property; umowa sprzedaży samochodu agreement for the sale of a vehicle; umowa sprzedaży towaru agreement for the sale of goods

sprzedaż odroczona: delayed sale

sprzedaż według wzoru: sale by pattern

spór zbiorowy: collective dispute

spółka dzielona: company being divided, divided company

spółka prywatna: private limited company (UK)

spłata długów: payment of debts

statut funduszu inwestycyjnego: statute of the investment fund

stawka opłat manipulacyjnych: rate of administration fees

strajk głodowy: hunger-strike

streszczenie sprawy: case summary, brief

swap kuponowy: coupon swap

szacowanie: estimation, valuation, assessment

sąd doraźny: summary court

służby zatrudnienia: employment services

taryfa celna: customs tariff; kod taryfy celnej assessment factor; pozycja taryfy celnej tariff item; ustanawiać taryfę celną to establish the customs tariff

test: test

towary z przemytu: smuggled goods, undeclared goods, contraband goods

tworzenie miejsc pracy: job creation

ubezpieczenie składowanego towaru: insurance of the stored goods

uchylić układ z wierzycielami: to set aside the arrangement

udziałowiec większościowy: majority shareholder

uiszczać czynsz w terminie umówionym: to pay the rent on the date agreed

umorzenie udziałów: redemption of shares

umowa dzierżawy nieruchomości: agreement for tenancy of a real property

umowa o ubezpieczenie od sprzeniewierzenia: fidelity bond

umrzeć bez pozostawienia testamentu: to die intestate

upraszczać formalności celne: to simplify the customs procedure

urlop chorobowy: sick leave

usiłowanie zabójstwa: attempted murder, attempt on someone’s life

ustanawiać / ustanowić: to establish, to appoint, to constitute

ustawa: act, statute, enactment, law; zakres ustawy purview

usunięcie ze stanowiska: removal from a position

uwierzytelniony: authenticated, certified, accredited, attested, legalised

uzurpacja / uzurpowanie: usurpation

użytkowanie wieczyste: perpetual usufruct

w sprawie: in re

wadium przetargowe: security, surety, guarantee

wartość celna towarów: customs value of goods; obniżyć wartość celną towarów to reduce the customs value

warunki dostawy: delivery terms, terms of delivery

według czyjegoś uznania: at someone’s discretion

weryfikować budżet: to review a budget

wiarygodny: credible, (prawdopodobny) plausible

wierzytelność sporna: challenged claim, contested claim

wkład: contribution, part, share, portion, deposit; rodzaj wkładu type of the contribution; wartość wkładu value of the contribution; wnieść wkład to make a contribution, to contribute; wycofać wkład to withdraw a contribution; wycofanie wkładu withdrawal of funds

wolny: free, free of charge, unrestricted

wrogi: hostile, adverse, antagonistic

współposiadacz / współwłaściciel: co-possessor, co-owner, co-occupant, (mąż i żona) conjoints

wtórne postępowanie upadłościowe: concurrent bankruptcy proceedings

wycofać wkład: to withdraw a contribution

wydać przedmiot najmu: to release the subject of lease

wykluczenie: expulsion, disqualification, exclusion

wykonać zadanie: to complete a task, to perform a task

wymiar i rozkład czasu pracy: amount and schedule of working time, duration and schedule of working time

wynagrodzenie w wojsku: remuneration in armed forces

wypożyczalnia samochodów: car rental

wyrok pozbawienia wolności: custodial sentence

wysokość: amount, value

wystąpić o zmianę układu: to request that the arrangement be amended

wzbogacanie pracy: job enrichment

włamywacz: burglar

własność ziemi: landed property

zabezpieczenie wierzytelności: security interest, proof of debt

zachowanie się: demeanour, conduct, behaviour

zajmować się paserstwem: to receive stolen goods, to fence

zakończyć działalność spółki: to close the partnership’s / company’s business

zakład pracy chronionej: sheltered workshop

zaliczkowo: in advance

zaniechać: to give up, to relinquish, to abandon, to forsake, to forbear, to waive, to omit

zapis księgowy: record, entry

zapisać w testamencie: to bequeath by will

zarabiać: to earn, to make money, to gain

zarządzanie firmą: business management

zasada równości pracowników: principle of equality of employees

zaskarżyć wyrok: to appeal against a judgment / sentence

zastawić coś u kogoś: to pledge, (w lombardzie) to pawn

zatwierdzenie układu: approval of the arrangement

zawieszenie przedawnienia: suspension of the course of limitation

zawód samodzielny: self-employment

zaświadczenie o niezdolności do pracy: certificate of incapacity for work, certificate of disability to work

zdolność do czynności prawnych: capacity for acts in law, capacity to transact legal business, capacity to effect acts in law, ability to act; brak zdolności do czynności prawnych lack of capacity to perform acts in law; nabycie zdolności do czynności prawnych attainment of capacity to perform acts in law; ograniczona zdolność do czynności prawnych limited capacity to perform acts in law; pełna zdolność do czynności prawnych full capacity to perform / to effect acts in law

zgon bez testamentu: intestacy

zmiana umowy spółki: amendment to the company deed, amendment to the articles of association

znak urzędowy: official mark

zobowiązanie: obligation, liability, accounts payable (księgowe), commitment; bieżące zobowiązanie podatkowe current tax liability; ustalić / ustalać zobowiązania podatkowe to determine tax liabilities; wygaśnięcie zobowiązań podatkowych termination of tax liabilities; wysokość zobowiązania podatkowego amount of tax liability;zaległe zobowiązanie podatkowe overdue tax liability; dokument stwierdzający zobowiązanie document confirming the obligation; nie wykonać zobowiązania to fail to fulfil an obligation, to fail to perform an obligation; niewykonanie zobowiązania non-fulfilment of an obligation, non-performance of an obligation; przyjąć zobowiązanie to assume an obligation; spłacić zobowiązanie to discharge a liability; uregulować zobowiązania to settle liabilities; uznać zobowiązania to acknowledge obligations;wykonać zobowiązanie to fulfil an obligation, to perform an obligation; wykonanie zobowiązania performance of an obligation; odroczenie wykonania zobowiązańdeferment of performance of obligations, deferment for the fulfilment of obligations; wymagalność zobowiązań due date for obligations; wypełnić zobowiązanie to discharge an obligation; wypełnienie zobowiązania fulfilment of an obligation, performance of an obligation; wywiązywać się ze zobowiązania to meet one’s obligation; zaciągnąć zobowiązanie to contract an obligation; zestawienie zobowiązań księgowych schedule of accounts payable; zwolnić kogoś ze zobowiązania to absolve / to discharge / to exempt someone from an obligation

Związek Banków Polskich: Polish Banking Association

zwolnienie podatkowe: exemption from tax, tax exemption

zwrot nadpłaty podatku: excess payment refund, tax refund

zysk przypadający udziałowcowi: profit falling to a partner / shareholder, profit due to a partner / shareholder

łapownik: bribetaker, grafter (USA)

ślubny (o dziecku): legitimate

środki ochrony indywidualnej: individual protective equipment, personal protective equipment

świadczenie pracy: performance of work, provision of work

świadectwo rejestracji spółki: certificate of incorporation

żegluga przybrzeżna (kabotaż): coastwise shipping

agent: agent, envoy, representative, broker

akcje: shares; cena emisyjna akcji issue price of shares, share issue price; dokument akcji share certificate, stock certificate; kategoria akcji class of shares; księga akcji / akcyjna share register, share ledger, shareholders’ ledger, stock book (USA), share book; liczba akcji number of shares; obejmować akcje to subscribe for shares; pakiet akcji parcel of shares, block of shares; podział akcji split of shares, stock split (USA), splitup (USA); prawa do akcji subscription right; przydział akcji allotment of shares, share allotment; przydzielić akcje to allot shares; rodzaj akcji class of shares; rozproszenie akcji share split; spieniężyć akcje to deal in shares; świadectwo akcji share certificate; umorzyć akcje to redeem shares; wartość nominalna akcji face value of a share, nominal value of a share; wezwanie do opłacenia akcji call; wycena akcjivaluation of shares; wydać akcje to release shares; wykup akcji buyout of shares, payment up; wykupić akcję to pay up a share; wypuścić akcje to issue / to ballot shares / stocks; zapis na akcje subscription order, subscription for shares; dokonać zapisu na akcje to apply for shares; zapisać się na akcję to subscribe for a share;zbycie akcji, przelew akcji transfer of shares; zysk na akcję earnings per share

areszt: arrest, custody, detention, apprehension; w areszcie under arrest

bank zagraniczny: foreign bank

bezrobocie rosnące: rising unemployment

bilans zamknięcia: closing balance

budynek administracyjny: administration building

błąd drugiego rodzaju: type II error

ciągłość posiadania: continuity of possession

czek krosowany, zakreślony: crossed cheque

czynsz podstawowy: base rent

darowizna rękodajna: donation by manual delivery

dla celów mieszkalnych: for residential purposes

dodatek za odpowiedzialną pracę: responsibility allowance

doradca inwestycyjny: investment adviser

druk: 1. form, blank, printed matter, paper 2. printing, print

działalność gospodarcza: economic activity, business, business operations; prowadzić działalność gospodarczą to run a business; rozszerzyć działalność gospodarczą to expand the business; zakończyć działalność gospodarczą to close the business

dzierżawca: tenant, occupant, lessee

długi spółki: trading debts, partnership debts, company debts

emisja międzynarodowa: international issue

fabrykować: to fabricate, to falsify

fundusz inwestycyjny mieszany: mixed investment fund

grzywna: fine, mulct, pecuniary penalty / punishment, amercement; kara grzywny fine, amercement; nałożyć grzywnę to impose a fine, to amerce

głosować bez dyskusji: to vote without debate

immunitet sądowy: judicial immunity

inwentarz: 1. (mienie) stock 2. (spis) inventory 3. (hodowla) livestock

jednogłośny: unanimous, undivided

kandydatura: candidature, candidacy

kategoria interesów wierzycieli: class of creditors’ interests, category of creditors’ interests

klauzula wykonalności: enforceability clause; nadać czemuś klauzulę wykonalności to assign an enforceability clause to something

konflikt interesów: conflict of interest

konto kosztów produkcji: manufacturing account

koszt robocizny: labour costs

koszty finansowe: financial costs

kredyt obrotowy: turnover credit

kwota główna: principal sum

linczować: to lynch

majątek nieruchomy: real assets, real estate

materiał: material, (tkaninia) fabric

metoda wyceny wg cen detalicznych: retail inventory method

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: International Accounting Standards, IAS

nabyć służebność: to acquire easement

najmobiorca: tenant, lessee

napad rabunkowy: robbery, hold-up

nawiązka: discretionary damages

nieprawomocny: not legally binding, non-final, not valid, lacking force of law, invalid, pending appeal

niewłaściwe użycie towaru: misuse of goods

obciążenie: burden, encumbrance, charge, load, liabilities

obligacja hipoteczna: mortgage bond

obrady przy okrągłym stole: round table conference

oczyszczać z zarzutów: to exonerate, to clear of an imputation of guilt, to absolve of a charge

oddać w najem nieruchomości: to lease, to rent

odpowiedzialność solidarna: joint and several liability

odszkodowanie: compensation, damages, indemnity; wypłacać / wypłacić odszkodowania to pay compensation; zmniejszenie odszkodowania mitigation of damages

oferta na sprzedaż: offer for sale

ogłosić plan podziału: to announce the division plan

opiekun: guardian, warder, warden; być czyimś opiekunem to be a guardian over somebody

organy podatkowe: tax authorities; reprezentować podatnika przed organami podatkowymi to represent a taxpayer before tax authorities

oszustwo: (kłamstwo) deceit, fraud, (kant) swindle, (podstęp) trickery, (szwindel) take-in, (szlabierstwo) imposture, (mistyfikacja) hoax

papiery wartościowe o oprocentowaniu zmiennym: variable-yield securities

państwo członkowskie: Member State

pieczęć spółki / związku: common seal

poborca podatkowy: tax collector

podatek rolny: agricultural tax

podział przez przejęcie: division by acquisition, division by take-over

pokwitowanie: (udzielone zarządowi) release, discharge

porozumienie (umowa): agreement, arrangement

posiadanie na własność, w charakterze właściciela: independent possession

posiedzenie RPP: meeting of the Monetary Policy Council

powstanie: (bunt) revolt, insurrection, mutiny

pożyczać (komuś) na hipotekę: to lend on mortgage

praca w terenie: field work

pracownik-członek rodziny: family worker

prawo wyjścia: egress

produkt przetworzony: processed product

protokół posiedzenia: minutes of a session, minutes of the meeting

prowadzić handel wymienny: to barter

przeniesienie do innej pracy: transfer to another job

przesłuchiwać: to interrogate, to question

przyjąć na siebie obowiązki: to undertake duties

płaca realna: real wages

racja stanu: raison d’état

rejestr kasowy: voucher register

rewizja połączona: joint audit

rokowania: negotiations; przedmiot rokowań subject matter of negotiations

rozszerzyć działalność gospodarczą: to expand the business

rzecz: thing, item, article, object

samowolnie: lawlessly, illicitly

składować: to store, to stock, to warehouse

spekulować na hossę: to operate for a rise

sprawozdanie finansowe skonsolidowane: consolidated accounts, consolidated financial statement, group accounts

sprzedaż towarów i usług bez marży własnej: sale of goods and services without own margin

spółka prowadząca działalność: going concern

stopa zwrotu: rate of return

subemitent inwestycyjny: standby underwriter, investment sub-issuer, investment underwriter

szantaż: blackmail

służba wojskowa: military service

termin kredytu: credit period

towarzystwo: society, association, company

uchwalać / uchwalić: to pass, (akty prawne) to enact

ugoda sądowa: judicial settlement, plea bargaining; prawomocna ugoda sądowa final judicial settlement; zawrzeć ugodę to settle

ulepszyć rzecz najętą: to improve the thing leased

umowa spółki osobowej: partnership deed, articles of partnership, deed of partnership

uprawnienie niemajątkowe: non-property rights

urzędnik bankowy: bank clerk

ustawodawca: legislator, lawgiver, lawmaker

użytkowanie powszechne: general use

wada ukryta: hidden defect, latent defect, concealed defect

weksel bankowy: bank bill

wkład gotówkowy: capital share

wolne środki pieniężne: free financial means

wskaźnik przestępczości: crime rate

wydatki: expenses, charges, outlays

wykreślić z rejestru: to strike off the register, to remove from the register, to delete from the register

wypowiedzenie: termination, notice

wystarczające kwalifikacje: sufficient qualifications

własność kulturalna: cultural property

zabezpieczenie majątku dłużnika: securing the debtor’s assets

zakaz: ban, prohibition, moratorium, injunction

zakładać: to form, to create, to establish, to found, to set up

zapewniać: to ensure, to ascertain, to make certain / sure, to assert

zarząd: management board (POL), board of directors (UK, USA); kierować pracami zarządu to manage the work of the management board, to manage the operations of the management board, to direct the work of the management board; odwoływać zarząd to remove / to dismiss the management board; powołać zarząd to appoint the management board; prezes zarządu president of the management board; regulamin zarządu management board’s by-laws; sprawozdanie zarządu directors’ report, report of the management board; zebranie zarządu management board meeting; przewodniczyć zebraniom zarządu to preside at board meetings; uczestniczyć w zebraniu zarządu to attend the board meeting

zbrodnia i kara: crime and punishment

zgodny: (harmonijny) harmonious, concordant, consensual, (jednomyślny) unanimous

zniszczenie: destruction, devastation; rozmyślne zniszczenie mienia malicious damage

zobowiązanie wekslowe: obligation resulting from a bill of exchange

zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych: dismissal on economic grounds, lay-off

złośliwe okaleczenie: malicious wounding

środki taryfowe: tariff measures

akcja uprzywilejowana zamienna: convertible preferred stock

atest wagi: weight certificate

bicie monet: coinage

czas: time, period, hours, term

dodatek za rozłąkę: absence money, separation allowance

dziennik zakupów: purchases day book, purchases journal, bought day book

fundusz socjalny: welfare fund

instytucja pomocy społecznej: social assistance body

kapitalizacja rynkowa: market capitalisation

konosament żeglugi śródlądowej: inland waterway bill of lading

koszty zależne: controllable costs

lokal handlowy: business premises

metoda jednostkowej wartości rzeczywistej: specific identification method

należny: due, receivable, owed

nieudany zamach stanu: abortive coup

obsługiwać kasę: to operate a cash register

oferta na dostawę: offer for delivery

osoba zamężna: married person

pewność zatrudnienia: security of employment

podział równy: even distribution

potrącić koszty składowania: to deduct storage costs, to deduct costs of warehousing

praca zmianowa / na zmianach: shift work

przechowanie: safe-keeping, bailment, keeping; na przechowaniu, w depozycie in escrow; oddać na przechowanie to put into safe-keeping; powierzyć coś komuś na przechowanie to entrust something to somebody’s safe-keeping, to place in safe-keeping

przywódca: leader, captain, chief

rok podatkowy: fiscal year, tax year, year of assessment

rynek kontraktów terminowych: futures market

spod lady: under the counter

staranność: diligence, care; brak staranności negligence; brak należytej staranności lack of due diligence; należyta staranność due diligence, proper diligence, due care;zachować należytą staranność to exercise due diligence

sąd rejestrowy: registry court, registration court

tytułem pożyczki: as a loan;

ujawniać (informacje): to disclose, to divulge, to reveal

uprawomocnienie: legalisation, legitimatisation, validation, execution, coming into force, taking effect

użytkowanie niezbywalne: non-transferable usufruct

więzień: prisoner, inmate, (zatrzymany) detainee, captive

wykonanie robót według wskazówek inwestora: performance of work in accordance with the investor’s instructions

wzór: 1. (deseń) pattern, design 2. specimen 3. model 4. (formuła) formula

zapis uniwersalny, zapis całego spadku: bequest to a universal legatee, general legacy, universal legacy, residuary bequest

zbrodnia popełniona w afekcie: crime committed in the heat of passion

zostać przyjętym do adwokatury: to be called to the Bar

żyrować: to endorse, to guarantee, to stand surety

bezskuteczność: ineffectiveness, vanity

czek imienny: registered cheque, non-negotiable cheque

dokument: document, paper, record, act, deed, instrument

dłużnik upadły: bankrupt debtor

Słownik terminologii prawniczej: Słownik terminologii prawniczej

aktywa zamrożone: frozen assets, dead assets

być przeznaczonym do likwidacji: to be held for disposal

data powstania obowiązku podatkowego: tax point

dziennik rozchodów gotówkowych: cash disbursements journal

gwarantowany: guaranteed

kara: penalty, punishment, pain, retribution, (w sprawie karnej) sentence, (kara grzywny) amercement; nałożyć karę to impose a penalty; odbywać karę to serve a sentence;wymierzać karę to administer / to mete out punishment; zasługiwać na karę to deserve punishment

kradzież: theft, larceny, stealing

małoletni / niepełnoletni: infant, minor, under age, juvenile

naprawiać: 1. to repair, to mend, to remedy, to fix 2. to improve, to reform, to amend 3. to correct, to make amends

obowiązek prowadzenia spraw spółki: obligation to manage the affairs of the partnership / company

oferta poważna: serious offer, genuine offer

panowanie: 1. rule, reign 2. domination, prevalence

podatek od wynagrodzeń: tax on wages

potrącenie umowne: contractual set-off

prawo do wypoczynku: right to rest

przeniesienie miejsca zamieszkania: transfer of residence

regulamin wynagradzania: pay regulations

rzemieślnik: craftsman

spółdzielnia rolnicza: farmers’ cooperative, farm cooperative, agricultural cooperative

Sąd Apelacyjny: Court of Appeal(s), Appeal Court

umarzać / umorzyć obligacje: to redeem bonds

użyczać: to lend for use

wolny skład: free warehouse

wyrok łagodny: lenient sentence / judgment

zamieszanie: disorder

zdolny: able, capable of, fit

zwyczajne zgromadzenie wspólników: annual general meeting, annual general assembly, annual meeting of shareholders

adiudykacja: adjudication

bank komunalny: municipal bank

budynek wolnostojący: detached building, isolated building, separate building

czynsz za mieszkanie, opłata za lokal: residential rental (USA)

dostarczać / dostarczyć: to deliver, to supply, to provide, to convey, to offer

egzekucyjny: enforcement, executive, execution; pluton egzekucyjny firing squad

grać na giełdzie: to play on the stock exchange

istota powództwa: gist of an action

konsultacja: consultation

Kurs: 1. price, rate, quotation 2. (trasa samolotu) course 3. (droga) route, road; różnice kursowe exchange differences; dodatnie różnice kursowe exchange gain, positive exchange differences; system kursu jednolitego single-price auction system; Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO) indicative opening price

metoda przepływu kosztów: cost flow method

najem rzeczy ruchomej: lease of a movable

niezależność biegłego rewidenta: independence of the expert auditor

ochrona pracy: work protection

odziedziczyć: to succeed, to inherit

organizować pracę firmy: to organise the operations of a business

pełnomocnictwo do doręczeń: power of attorney for delivery / service

podstawienie: substitution

posiadać niesłusznie, nielegalnie: to possess unlawfully, illegally

praca przymusowa: compulsory / forced work

Prospekt: prospectus, brochure

przedział podatkowy: tax bracket

przyrzeczenie: promise, vow, pledge

renta starcza: old age pension

rzecz użyczona: thing lent for use; ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej to bear the ordinary maintenance costs of the thing lent; przypadkowa utrata lub uszkodzenie rzeczy użyczonej incidental loss of or damage to the thing lent

sprzedaż na raty: sale by instalments, instalment sale, sale on deferred terms

stopień: degree, grade, level, state

targ / targowisko: market, marketplace, fair

umorzenie postępowania: discontinuance of the proceedings

ustalać wysokość zasiłku: to fix the amount of benefits

warunki emisji: conditions of issue, terms of issue

wycena akcji: valuation of shares

wyroki konsekutywne: consecutive sentences

zakończyć: to end, to bring to an end, to complete, to conclude, to close, to discontinue, to finish, to shut down

zatrudnienie: occupation, position, employment, job, engagement; pierwsze zatrudnienie first job; podwójne zatrudnienie holding of two jobs

zmniejszenie udziału: reduction of share

łączna kwota kapitału własnego: aggregate amount of equity

akcja za aport: share for in-kind contribution

bp (bez prawa poboru): ex-subscription rights

cło wyrównawcze: compensation duty

dyrektor urzędu celnego: head of a customs office

fundusz emerytalny: retiring fund, superannuating fund, pension fund

izba: chamber, camera, department, society, centre, house

konflikt zbrojny: armed conflict

kwatera: lodgings, digs

model rachunkowości: accounting model

nieruchomość władnąca: dominant tenement

ochrona przed zagrożeniami: protection against hazards, protection against risks

ogłoszenie o podziale spółki: announcement of the division of the company

pas nadgraniczny: exclusion zone, frontier zone

podwyżka płac: pay rise, rise in wages, wage increase, rising wages

pozwolenie budowlane / na budowę: building permit, planning permission; wniosek o wydanie pozwolenia na budowę building permit application

protokolant sądowy: court recorder (USA), court reporter (UK)

przyjąć oferowane stanowisko: to accept an office / a post, to take the post

robotnik pracujący w pełnym wymiarze godzin pracy: full-time worker

skracanie czasu pracy: reduction of working time

udostępniać / udostępnić: to make / to render available, to provide, to make public

ustalić wartość celną towarów: to determine the customs value of goods

wiarygodny kosztorys: reliable estimate

wynagrodzenie miesięczne: monthly pay, salary

zajście: incident, occurrence

zastaw bankowy: pledge deposited in a bank

zobowiązanie podzielne: severable liability, divisible obligation

świadek: witness; naoczny świadek eyewitness; powołać / wezwać na świadka to summon / to subpoena as a witness

akcja płatna przy podziale: share payable on allotment

akt założycielski: memorandum of association (UK)

aktywa płynne netto: net quick assets

aneks: annex, appendix, schedule, addendum, supplement

aresztować: 1. (zatrzymać) to arrest, to apprehend, to detain 2. (uwięzić) to incarcerate, to take someone into custody, to imprison, to commit to prison, to confine, to place in confinement, to jail, to throw into prison 3. (kłaść areszt na rzeczach) to seize, to attach, to impound

bank prowadzący działalność maklerską: brokerage bank

bezprawny: unlawful, illegal, illicit, lawless, against the law

bezrobocie wywołane zmianami technologicznymi: technological unemployment

bilans: balance sheet, balance; dzień bilansowy balance sheet date; „fryzowanie” bilansu kiting; równanie bilansowe balance sheet equation, accounting equation; suma bilansowa balance sheet total; ujmowanie aktywów w bilansie recognition of assets in the balance sheet; układ kontowy bilansu account form balance sheet; układ porządkowy bilansu report form balance sheet

branża: line (of business), trade, branch (of industry)

budynek plombowy: link building

budżet sztywny: fixed budget, static budget

błąd: error, flaw, mistake; popełniać / popełnić błąd to make an error, to commit an error; poprawiać / poprawić błąd to correct an error, to rectify an error

cena emisyjna: issued price

ciężkie naruszenie obowiązków: grave violation of the basic employee’s duties

czas pracy: working time, working hours; dzielenie czasu pracy job sharing; elastyczność czasu pracy flexibility of working time; ewidencja czasu pracy records of working time, working record; karta czasu pracy time card; organizacja czasu pracy time management; regulacja czasu pracy work schedule; skracanie czasu pracy reduction of working time; umowa dotycząca czasu pracy agreement on working time; wymiar i rozkład czasu pracy amount and schedule of working time, duration and schedule of working time

czek nie uregulowany: outstanding cheque

czynność bankowa: banking operation

częściowe inwalidztwo: partial disability

cło odwetowe: retaliatory tariff

darowizna mieszana: mixed donation, non-uniform donation

defraudacja: defalcation, misappropriation, embezzlement, peculation

dialog: dialogue

dochód dodatkowy: supplementary income

dokonać samosądu: to lynch

dokument stwierdzający zobowiązanie: document confirming the obligation

domniemany: implicit, presumptive, putative; ojciec domniemany putative father

doręczyciel: deliverer, mailman, mail carrier

dostęp: access; prawo dostępu do nieruchomości access right, right of access; uzyskiwać dostęp do czegoś to gain access to something

dozór celny: customs supervision

dwustronny: bilateral, two-sided

dyskryminacja: discrimination, unfair treatment

działać w zmowie: to collude, to act in concert, to be in collusion with, to connive

dziekanat: 1. dean’s office 2. deanery

dzierżawca terenów łowieckich: shooting tenant

dług celny: customs debt

dłużnik solidarny: co-debtor

emisja akcji: issue of shares

etyka dziennikarska: journalistic ethic

fakturować: to invoice

fizjologia pracy: occupational physiology

fuzja pozioma: horizontal merger

ginąć: 1. (umierać) to die, to perish, to fall 2. (zanikać) to vanish, to disappear 3. (wymierać) to die out

groźba: 1. threat, menace, duress 2. (niebezpieczeństwo) danger, peril 3. intimidation 4. (groźba, nieuchronność) impedence

gwałciciel: 1. (sprawca gwałtu) rapist 2. (sprawca naruszenia) violator, transgressor, profaner

główny księgowy w dużym przedsiębiorstwie: controller

hipoteka morska: ship’s mortgage, vessel mortgage

hurtownik: 1. wholesaler, wholesale dealer, wholesale distributor 2. (pośrednik) jobber

indywidualne konto emerytalne: individual retirement account (IRA)

instytucja charytatywna: eleemosynary corporation (USA)

inwalidztwo: invalidity, disability; częściowe inwalidztwo partial disability; pogorszenie stopnia inwalidztwa aggravation of invalidity

jednomyślność: unanimity, consensus, concordance

kadra średniego szczebla: middle management

kanclerz: chanceller

kara boska: divine retribution

kasacja: 1. (uchylenie wyroku) final appeal, last resort appeal, cassation 2. annulment

kierować pracą: to direct the workflow

komis: commission; oddawać towar w komis to consign goods, to give goods on commission

konfiskata: seizure, sequestration, confiscation, impounding, forfeiture / forfeit

konsorcjum: syndicate, consortium

konto różnic kasowych: over-and-short account

konwersja wierzytelności na udziały / akcje: conversion of claims to shares / stocks

koszt docelowy: target cost

koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów: cost of goods sold, cost of sale

koszty utopione: sunk costs

kredyt pomostowy: bridging loan

książka: book, register

księgowy: accountant, bookkeeper; dyplomowany biegły księgowy chartered accountant, CA; dyplomowany księgowy certified public accountant, CPA; główny księgowychief accountant; główny księgowy w dużym przedsiębiorstwie controller

kurs nietransakcyjny: non-transactional price

kwotować: to quote

licencja: licence

linia wstępna: ascending line

lokata za okazaniem: sight deposit

lustrować kandydatów: to screen candidates

makler giełdowy: securities trader, stockbroker

meldować się na służbę: to report for duty

metoda średniej ważonej: weighted average cost method

miejsce spełnienia świadczenia: place where the performance is to be made

mieć na składzie: to have in stock

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju: International Bank for Reconstruction and Development

morderca: killer, murderer, assassin

na mocy: by virtue of

nabywać / nabyć obligacje: to purchase bonds

nadzorca: overseer, supervisor

najem: lease, rent; oddać w najem to rent, to lease, to hire, to let; oddać w najem nieruchomości to lease, to rent; oddać w najem ruchomości to hire; okres najmuduration of lease, term of lease; przedłużać okres najmu to extend lease; przedłużenie okresu najmu extension of lease; umowa najmu lokalu mieszkalnego housing rental agreement, residential lease; umowa najmu lokalu użytkowego rental agreement for non-residential premises, commercial lease, contract of lease of business premises; umowa najmu na czas nieokreślony periodic lease; umowa najmu na czas określony fixed term lease; umowa najmu nieruchomości agreement for lease of a real property; umowa najmu towarów contract for the hire of goods; anulowanie umowy najmu cancellation of a lease; przedłużenie umowy najmu extension of a lease;rozpoczęcie umowy najmu commencement of a lease; wypowiedzenie umowy najmu termination of a lease; wydać przedmiot najmu to release the subject of lease;wypowiedzenie umowy najmu termination of a lease agreement; wypowiedzieć najem terminate the contract of lease, to notice a lease; wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych terminate the contract of lease with the observance of the contractual time limits; zwrot przedmiotu najmu surrender of the subject of lease, redelivery of the subject of lease

napaść: attack, assault; czynna napaść assault and battery

następstwo prawne: legal succession, legal assignment

niebezpieczeństwo: danger, peril, jeopardy, menace, hazard, risk; być w niebezpieczeństwie to be in jeopardy

nieomylność: infallibility

niepreferencyjne pochodzenie: non-preferential origin

nieważność oświadczenia woli: invalidity of a declaration of intent

niezgoda: disagreement, discord; kość niezgodny bone of contention

nominał: denomination

obciążający: incriminating, aggravating, burdensome

obejście prawa: circumvention of the law

obligacja: bond, debenture; emitować obligacje to issue bonds; nabywać / nabyć obligacje to purchase bonds; prawa z obligacji rights attaching to bonds; umarzać / umorzyć obligacje to redeem bonds; zbywać / zbyć obligacje to sell bonds; zobowiązania wynikające z obligacji liabilities resulting from the bonds

obligatoryjny: obligatory, mandatory

obrady: deliberations, proceedings, session, conference

obsługa pożyczki: service of a loan, administration of a loan

ocena pracownika: employee appraisal

odbiorca przesyłki: consignee, addressee

oddać obiekt: to hand over the object

odliczenie: deduction

odpoczynek: rest, relaxation, vacation

odpowiedzialność zapisobiercy: devisee’s liability

odroczyć płatność: to defer payment; pozwolenie na odroczenie płatności permission to defer payment

odstępować od zwyczajowych zasad: to depart from normal practice

odwołać / odwoływać: 1. to revoke, to dismiss 2. to withdraw 3. to cancel, to countermand, to recall

oferta do przyjęcia: acceptable offer

oferta sprzedaży: offer to sell, offer of sale

ofiara: 1. (osoba poszkodowana) victim, casualty 2. (datek) donation, gift 3. (poświęcenie czegoś) sacrifice

ojciec chrzestny: godfather

okres pożyczki: duration of a loan, loan period

okólnik: circular letter, circular, memo

opodatkowanie podwójne: double taxation; umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania double taxation agreements, tax treaties

organizacja zawodu: organisation of professions

orędzie: address, message, proclamation, manifesto

osobiście: personally, in person

oszczędzanie: saving, economising

oświadczenie finansowe: statement of means

panorama firm: classified directory, commercial / trade directory

papiery wartościowe udziałowe: securities of a participating nature

pasierbica: stepdaughter, stepchild

penologia: penology

pełniący obowiązki dyrektora (kierownika): acting director

pełnomocnictwo prywatne: power of attorney by private instrument

pieniactwo: barratry, barretry

plan kont: chart of accounts

pobierać prowizję: to charge a commission

pod zarzutem: on suspicion

podatek majątkowy: property tax, tax on property

podatek od środków transportowych: transport vehicles tax

podjudzać: to abet, to instigate, to incite

podpis urzędowo poświadczony: an officially certified signature

podsłuch: wiretapping

pojednawczy: conciliatory; komisja pojednawcza arbitrational committee, conciliation commission

polityka rachunkowości: accounting policy

popełnić zbrodnię: to commit a crime, to commit a felony

porozumienie pracownicze: working agreement

posiadacz w złej wierze: holder in bad faith

postępowanie upadłościowe: bankruptcy proceedings; wtórne postępowanie upadłościowe concurrent bankruptcy proceedings

potwierdzać zeznania: to corroborate evidence

powołanie do wojska: conscription

poziom płac: wage level

pozywać: 1. to sue, to file a lawsuit, to institute an action 2. to summon, to call upon

pożyczka hipoteczna: mortgage loan

pożyczka wojenna: war loan

praca akordowa: piece work

praca sezonowa: seasonal work

pracowniczy: workers’; kolektyw pracowniczy workers’ collective; załoga pracownicza staff, body of workers

pracownik w urzędzie marszałkowskim: employees of marshal offices (urząd marszałkowski)

prawo koalicji: right to unite

prawo wstępu i wyjścia: ingress and egress

prawoznawstwo: jurisprudence

procedura uproszczona: simplified procedure

produkt wydobyty z wnętrza ziemi: product extracted from the subsoil

protokół odczytany i przyjęty: read and confirmed minutes

prowadzić sprawy spółki: to manage the affairs of the partnership / company, to keep the affairs of the partnership/company, to conduct the affairs of the partnership / company

prywatyzować: to privatise

przedsiębiorstwo produkcyjne: manufacturing operation

przedstawicielstwo czynne: active representation

przedstawić towary organowi celnemu: to present goods to the customs authority

przelew bankowy: remittance

przenieść: to transfer, to convey

przestępstwo celne: customs offence, infringement of customs regulations

przewoźne: freight payment(s)

przydział: allotment, allocation

przyjąć spadek: to accept an inheritance, to assume a succession

przystawić pieczęć: to affix a seal / stamp, to stamp

punkt porządku dziennego: item on the agenda

płaca tygodniowa: weekly wage

rachunek dewizowy: foreign currency account

rachunkowość kreatywna: creative accounting

radny: councillor

recydywa: recidivism, habitual / repeated relapse into crime

remont: repair; nadzwyczajne remonty extraordinary repairs

Repertorium: repertory, register of cases, index

rezygnacja: resignation; wręczać / wręczyć rezygnację to hand in one’s resignation; złożyć rezygnację to submit a resignation

roboty ciesielskie: carpentry

roboty remontowo-budowlane: repair and construction work

roszczenie o prowizję: claim for the commission

rozporządzać prawami: to dispose of (and encumber) rights

rozsądzać / rozsądzić: to settle, to adjudicate

rozładować towary: to unload the goods

rynek terminowy: forward market

rzucać podejrzenia: to cast suspicion

samowymiar: self-assessment

siła wyższa: force majeure

skuteczność zastrzeżenia prawa własności: effectiveness of reservation of ownership

spadek niepodzielny: undivided inheritance

spekulant grający na zwyżkę: bull

sporządzenie, spisanie testamentu: making of a will

sprawdzić kworum: to ascertain that there is a quorum

sprawozdanie syndyka: report of the trustee

sprzedaż giełdowa: exchange sale

sprzedaż przedmiotu spadku: sale of an item of estate, sale of an item of inheritance assets

sprzedaż z premią: sale at option

spółdzielczy: co-operative

spółka kapitałowa: capital company, association of capital, corporation

spółka rejestrowa: registered company

spłata: discharge, payoff, payment in full

statystyka: statistics

stopa amortyzacji: depreciation rate

stołówka: canteen

struktura: structure, layout, fabric

swap rozszerzający: extendable swap

system płac: pay system

sąd dyscyplinarny: court of discipline

służba bhp: safety and hygiene at work service, work safety and hygiene service

Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO): indicative opening price

test wiarygodności: substantive test

transakcja premiowa: option, premium bargain

tworzyć plany zagospodarowania terenu: to create zoning arrangements of the land

ubiegać się o pożyczkę: to apply for a loan

uczestniczyć w zysku proporcjonalnie do wkładu: to participate in profits proportionally to contribution / in proportion to one’s contribution

udzielać / udzielić komuś pożyczki: to lend, to accommodate somebody with a loan

ujednolicenie podatkowe: harmonisation of taxes

umorzyć postępowanie: to discontinue the proceedings

umowa o dział spadku: agreement for the partition of the estate

umowa przyrzeczona: definitive contract

unieważnienie zgłoszenia: invalidation of the declaration

uprowadzać / uprowadzić: to abduct, (dla okupu) to kidnap, (np. samolot, statek, samochód) hijack

urlop macierzyński: maternity leave

ustalać normy pracy: to set norms for work

ustanowienie użytkowania: creating a (life) interest, creating usufruct

ustawodawstwo prawa pracy: legislation governing labour questions, labour legislation, factory laws

usługa: service

uzgodnienie: reconciliation; przygotować uzgodnienie to prepare a reconciliation

uzupełnić udział: to supplement a share

użytkowanie z prawem pobierania pożytków: usufruct, life interest

wada artykułów żywnościowych: imperfection in foodstuffs

walne zgromadzenie: general meeting, general assembly

wartość księgowa: book value

warunki pożyczki: terms of a loan, loan conditions

wejść w posiadanie jakieś rzeczy: to have oneself put in the possession

weryfikować świadczenia: to review benefits

wierzyciel wekslowy: bill creditor

windykacja długów: debt collection

wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę: to appeal against notice to terminate an employment contract

wpis do rejestru: entry in the register, registration in the register; dokonać wpisu do rejestru to register, to record, to enter in the register; zmiana wpisu amendment of the entry

wskaźnik absencji: rate of absenteeism

współdłużnik: co-debtor, coobligor

wyborca: voter, elector, constituent

wydajność pracy: productivity of labour, work productivity

wydziedziczenie: disinheritance

wykonanie: performance, execution

wykonać zobowiązanie: to fulfil an obligation, to perform an obligation

wymiar sprawiedliwości: 1. judicature, the judiciary 2. administration of justice, jurisdiction

wynagrodzenie za pracę: remuneration for work, proceeds from work, salary, wages, fee

wypowiedzenie umowy najmu: termination of a lease agreement

wyrok: judgment, decision, verdict, adjudication, sentence; odsiadywać wyrok to serve a sentence, to serve / to do time; ogłosić wyrok to pronounce a sentence; wydawać wyrok to pass a sentence; wykonać wyrok to execute a sentence; zawieszenie wykonania wyroku stay of execution

wysokość kapitału: amount of the capital

występować jako (czyjś) poręczyciel: to go guarantee (for someone)

wzbudzać podejrzenia: to arouse suspicion

własność nieruchoma, nieruchomość: real property, realty, real estate, fixed property

właściciel nieruchomości bez ograniczeń: freeholder

zaburzenia: disorders, disturbances

zadatek (przy kupnie nieruchomości): earnest money deposit

zajęcie majątku: attachment, seizure

zakończyć bieżące interesy spółki: to close the current business of the company / partnership, to close the day-to-day operations of the company / partnership

zakład prowadzący działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku: establishment operating in the field of culture, education, tourism and leisure

zamachowiec: assassin, (podkładający bomby) bomber

zanieczyszczenie powietrza: air pollution

zapis przemienny: alternative legacy, bequest

zapobieganie i rozwiązywanie spraw spornych: prevention and resolution of contentious matters

zarejestrować się: to become registered

zarządzać: to manage, to administer

zasady rachunkowości: accounting principles

zaskarżać / zaskarżyć: to, prosecute, to sue, to implead, to appeal

zastawnik: pledgee, lienee, gagee, pawnee

zatwierdzić układ z wierzycielami: to approve the arrangement

zawieszenie egzekucji: stay of execution

założenie spółki: incorporation / establishment / formation / creation of a company; koszty założenia spółki preliminary expenses, formation expenses, organisation costs

zbiór praw: collection of laws

zdolność kredytowa: credit standing, creditworthiness; dokonać oceny zdolności kredytowej to assess creditworthiness

zgodność towaru: conformity of the goods

zlecenie załadunkowe (spedycyjne): shipping order

znajomość: 1. (wiedza) knowledge 2. (stosunki towarzyskie) acquaintance

zobowiązanie cywilne: civil obligation

zobowiązanie warunkowe: conditional obligation, contingent liability

zrzeczenie się spadku: disclaimer

zwolnienie kapitałowe: participation exemption

zwrot przedmiotu najmu: surrender of the subject of lease, redelivery of the subject of lease

zwłoka wierzyciela: default of the creditor

złożyć zabezpieczenie: to provide security, to provide a guarantee

łączenie: merger, conjugation, conjunction, joining, union

śmierć: death, decease, demise; kara śmierci death penalty

świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia: unemployment insurance benefits

świadectwo o rodowodzie zwierząt: certificate of pedigree

świadek sporządzenia testamentu: testamentary witness

„fryzowanie” bilansu: kiting

akcja uprzywilejowana: preference share, preferred stock

amortyzacja: depreciation, amortisation; metody amortyzacji depreciation methods; okres amortyzacji amortisation period; stawka amortyzacyjna depreciation rate;stopa amortyzacji depreciation rate; tabela amortyzacji amortisation table / chart, depreciation schedule; wartość amortyzowana depreciable amount

badanie towarów: inspection of goods

bezkarność: impunity, exemption from punishment, freedom from punishment

biegły sądowy: legal expert, skilled witness, court expert

budżet środków pieniężnych: cash budget

Centrala Narodowego Banku Polski: National Bank of Poland Head Office

czek awizowany: advised cheque

czynność prawna ukryta: disguised legal act, disguised legal transaction

data stempla pocztowego: date of the postal mark, postmark date, mailing date

dodatek / premia: extra pay, allowance, bonus

doręczanie / doręczenie: service, delivery

dyskrecjonalny: 1. discretional, arbitrary 2. private, confidential

dziecko nienarodzone: unborn child

dzień wolny od pracy: day off

emisja papierów wartościowych: securities issue, issue of securities

Fracht: freight

grunt: 1. (teren) land, ground 2. (gleba) soil, earth 3. (majątek) estate; władać gruntem to occupy the land; władanie gruntem occupation of land; wchodzić we władanie gruntem to enter into occupation of land

hańbić: to dishonour, to bring disgrace on / upon

interes wierzyciela: creditor’s interest

jednostka bez osobowości prawnej: unincorporated association (UK)

karta księgi głównej: ledger sheet

kodeks: code

koncesja na prowadzenie agencji celnej: licence to operate a customs agency

konto teowe: T-account, skeleton account (USA)

kosztorys szacunkowy: estimate of quantities and costs

kraj: country, state

księga należności: accounts receivable ledger

kwota rezerwy obowiązkowej: amount of the required reserves

lista: list, (wykaz) roll, register, panel

Manko: cash short, shortage of cash in hand, deficit

miejsce pobytu: place of stay

Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych: Interdepartmental Commission for Maximum Admissible Concentration and Intensity in the Working Environment of Agents Harmful to Health, Interministerial Commission for Maximum Permissible Concentration and Intensity of Factors Harmful to Health in the Working Environment

najem lokalu handlowego: commercial lease

należności Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych: dues of the State Treasury on account of tax liabilities

niebawem: at an early date, soon, shortly

niewinny: innocent, blameless, free from guilt, guiltless

notarialny: notarial, notary’s; akt notarialny notarial deed; biuro notarialne notary’s office

obligacja premiowa: premium bond, prize bond

obrót pierwotny: primary distribution, primary trading

oddać w najem: to rent, to lease, to hire, to let

odpowiedzialność płatnika: taxpayer’s liability

oferta atrakcyjna: attractive offer

oferta z zastrzeżeniem przyjęcia do dnia …: offer subject to acceptance by ….

opieszały: dilatory, slow, sluggish, tardy

oskarżenie: accusation, charge, indictment, allegation, prosecution, arraignment; przedstawienie aktu oskarżenia arraignment

pacjent: patient

pastwić się nad kimś: to be cruel to someone, to maltreat someone, to torment someone

pierwsze zatrudnienie: first job

podatek dochodowy od osób fizycznych: personal income tax

podpis czytelny: legible signature

pokwitowanie zapłaty dłużnej sumy: receipt of payment of the sum due

porzucić posiadanie: to relinquish possession

posiłki profilaktyczne i napoje: prophylactic meals and drinks

powód (osoba wnosząca pozew): plaintiff, claimant, demandant

pożyczka pod zastaw: loan on pawn

pracownik migrujący: migrant worker

prawo międzynarodowe: international law

procesualityka: science of legal procedure

przedmałżeński: antenuptial, prenuptial, premarital; umowa przedmałżeńska antenuptial agreement, prenuptial agreement

przedstawiciel prywatny: private attorney (USA)

przenieść własność: to transfer ownership

przewodniczący: chair, president

psychologia pracy: occupational psychology

rachunkowość ogólna: general accounting

rejestr urządzeń biurowych: office equipment ledger

robotnik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin: temporary / casual workman, part-time worker, casual labourer

rozdzielenie dywidendy: distribution of a dividend

rozładunek towarów: unloading of goods

równość wynagrodzenia: equal pay

skład celny: customs warehouse

spadkobierczyni: heiress, inheritress, inheritrix

sprawozdanie finansowe roczne: annual accounts

sprzedaż warunkowa: conditional sale

spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością: unlimited company

stołówka pracownicza: staff canteen

syndyk: general receiver, official receiver, trustee, syndic, legal adviser; powołać syndyka to appoint a trustee, to appoint an official receiver; sprawozdanie syndyka report of the trustee; w rękach syndyka in the hands of receiver

sąd ostatniej instancji: court of last resort

tajemnica lekarska: medical secret

towar tego samego rodzaju i gatunku: goods of the same quality and kind

uchwała jednomyślna: unanimous resolution

układ kontowy bilansu: account form balance sheet

umowa najmu towarów: contract for the hire of goods

umowa zastawu rejestrowego: registered pledge agreement

urlop z tytułu przysposobienia: leave on account of adoption

Ustawa o pełnomocnictwach z 1971: Powers of Attorney Act 1971(UK)

użytkowanie praw: usufruct of rights

warrant: warehouse warrant

wezwanie sądowe: court summons

wkład oszczędnościowy: saving bank deposit, savings deposit

wpłacać: to pay

wydanie w zamian za zapłatę: delivery against payment

wykonywać testament: to execute a will

wyniki badań: findings

wysokość opłaty prolongacyjnej: extension fee amount

własność państwowa: state ownership / property

zabór mienia: larceny

zakazywać handlu: to black

zamach: attack, assassination; dokonać zamachu (stanu) to launch coup, to assassinate, (nieudany na czyjeś życie) to make an attempt on someone’s life

zaprzysiężony: sworn, under / upon / on an oath

zasądzić koszty: to award costs

zdolność prawna: legal capacity (POL) / legal status (UK); brak zdolności prawnej non-ability, incompetence, lack of legal capacity, want of capacity; posiadać zdolność prawnąto have a legal capacity / legal status

zlecenie giełdowe: stock exchange order

zobowiązanie międzynarodowe: international obligation

zwolnienie bezprawne: wrongful dismissal

złodziejaszek: petty thief

środki pieniężne dostępne na bieżąco: cash available to meet current obligations

agencja okrętowa, biuro okrętowe: shipping agency

akredytowany: accredited, approved, sanctioned

arbiter: 1. adjudicator, arbitrator, mediator, umpire 2. (w sporcie) referee, umpire

bezrobocie ukryte: hidden unemployment

budynek zabytkowy, budynek wpisany na listę dziedzictwa: historic building, heritage building, listed building

czynsz zaległy: rent owing

dokonać zamachu: (stanu) to launch coup, to assassinate, (nieudany na czyjeś życie) to make an attempt on someone’s life

działać w imieniu zleceniodawcy: to act on behalf of one’s principal

ewidencyjny: recording, record; numer ewidencyjny file number

głosowanie przedterminowe: advance voting

inwalida wojenny: disabled war veteran

kandydat: candidate, applicant, (pretendent) aspirant, (osoba wstępująca do szkoły, towarzystwa) entrant, (kandydat na prezydenta) runner

komitet wierzycieli: creditors’ committee

Konwencja o Wprowadzeniu Systemu Rejestracji Testamentów (1972): Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills (1972)

kupiec: trader, merchant, buyer

manipulować: to manipulate, to handle, to pervert

mieszkanie: flat, apartment, dwelling, accommodation

nakaz sądowy: injunction, court order, prerogative order, prerogative writ

niedopełnienie obowiązku podatkowego: failure to fulfil a tax obligation

nomenklatura: nomenclature

ochrona: protection, preservation, conservation, guard, shield

oferować: to offer, to quote

okaleczenie: 1. injury, wound, mutilation 2. lameness, crippledom 3. mayhem; trwałe okaleczenie mayhem; złośliwe okaleczenie malicious wounding

papiery wartościowe wyrażone w PLN: securities denominated in PLN

podatek obrotowy: turnover tax

podżeganie: incitement, instigation, abetment

posiadacz spokojny, niezakłócony: quiet / peaceful / undisturbed possessor

pożyczać na procent: to lend at interest

prawa: rights, powers

przedmiot majątkowy: proprietary item

przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: end-use / designation of the object of tenancy

refundacja: reimbursement

rozbiórka: demolition, pulling down

rynek inwestycyjny: investment market

skutek: effect, result

spór: dispute, contention, quarrel, controversy; rozstrzygnąć spór to settle a dispute; przedmiot sporu substance of the dispute, object at issue; strony sporu parties to a dispute

strajk okupacyjny: sit-down strike, sit-in

służba: service, duty; iść na służbę to go into service; meldować się na służbę to report for duty; na służbie on duty; po służbie off duty

towar identyczny: identical goods

udzielać / udzielić: to grant, to give, to furnish, to offer

umowa sprzedaży towaru: agreement for the sale of goods

urlop wychowawczy: parental leave, leave to raise a child

uzgodnienie bankowe: bank reconciliation

wdarcie się: encroachment

wnieść wkład: to make a contribution, to contribute

wygaśnięcie służebności: extinguishment of servitude

wyrok uniewinniający: verdict of not guilty, judgment of acquittal

zabezpieczenie zastawu: collateral

zapewniać bezpieczeństwo: to ensure safety

zatwierdzić prospekt emisyjny: to approve a prospectus

znak towarowy: trade-mark

zwolnić kogoś ze zobowiązania: to absolve / to discharge / to exempt someone from an obligation

świadectwo pochodzenia: certificate of origin

bank akcyjny: joint stock bank

cofnąć pełnomocnictwo: to revoke power of attorney

dom składowy: warehouse; regulamin domu składowego warehouse’s by-laws

emisja gratisowa: bonus issue, scrip issue

hymn państwowy: national anthem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd: Polish Securities and Exchange Commission; Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Official Journal of the Polish Securities and Exchange Commission; Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Office of the Polish Securities and Exchange Commission

list gończy: warrant of arrest, ‘wanted notice’

możliwości awansu: opportunity for advancement

nieważność testamentu: invalidity of a will

oddać na przechowanie: to put into safe-keeping

opłata: fee, charge, payment, (za naukę) tuition, (za przejazd autostradą itp.) toll

pewność stanowiska: security of tenure

pojednanie: conciliation, reconciliation

pożyczać / pożyczyć pod zastaw: to lend on security, to lend money on the security of pledged chattels

prowadzić skład celny: to operate a customs warehouse

przyjąć zlecenie: to undertake a commission

roboty spawalnicze: welding work

solidarność: solidarity, joint and several liability

spółka przekształcona: transformed company / partnership

tymczasowy nadzór sądowy: interim court supervision

uraz: injury, trauma

wartość: value, worth; nabyta wartość firmy purchased goodwill

wycofywać swoje oszczędności: to draw out one’s savings

wziąć udział w przedsięwzięciu: to take part in an operation

zarząd giełdy: Exchange Management Board (POL)

znaleźć wadę / usterkę: to find a fault / flaw

świadectwo wpisu hipotecznego: certificate of the registration of mortgage

adwokatura: the Bar, legal profession, advocacy; zostać przyjętym do adwokatury to be called to the Bar

antydatować czek: to antidate a cheque, to backdate a cheque

być zagrożonym przejęciem: to be under threat of take-over

defraudować: to defalcate, to misappropriate, to embezzle, to peculate

dyskryminacja rasowa: racial discrimination

ewidencja: 1. records, files, papers 2. registration

interpelować: to question, to interpellate

konto rozliczeniowe: clearing account

kwota: sum, amount

marża: margin

należyty: due, proper, appropriate

obietnica: promise, vow

odmowa ponownego zatrudnienia: refusal to re-employ

okres przedawnienia: period / time of limitation

parlamentarny: parliamentary; debata parlamentarna parliamentary debate; opozycja parlamentarna parliamentary opposition; wybory parlamentarne parliamentary election

podatek rzeczowy / od ruchomości: tax on movables

postępować zgodnie z instrukcją: to follow the instructions

praktykant: intern, volunteer worker on probation, apprentice, worker on trial, trainee

protokół obrad: statement of proceeding

przydział akcji: share allotment

roboty montażowe: assembly, assembling

siatka: grid, net, table

spółdzielnia: cooperative, society, association, union, alliance; założyć spółdzielnię to form a cooperative

sąd karny: criminal court

uchylać / uchylić: to abrogate, to quash, to revoke, to set aside, to overrule, to annul, to cancel, to repeal, to waive, to rescind

urlop: leave, holiday; odwołać pracownika z urlopu to recall an employee from leave; planować urlop to schedule leave; udzielać urlopu to grant leave; wykorzystać urlopto use leave; wymiar urlopu length of leave; obniżać wymiar urlopu to shorten leave

wejść w posiadanie: to come into possession of

wygaśnięcie umowy o pracę: expiry of contract of employment

wznowić postępowanie: to reopen proceedings

zapis po stronie Ma: credit entry

zbrodnia przeciwko ludzkości: crime against humanity

zysk do podziału: distributable profit, distributable income

analiza pozioma: horizontal analysis, time-series analysis (USA)

całkowita wielkość pożyczki: total amount of a loan

data emisji: time of issue, date of issue

dziennik kolumnowy: columnar journal

gospodarcza procedura celna: customs procedure with economic impact

kapitał docelowy: target capital, authorised capital

kość niezgodny: bone of contention

marszałek polny: field marshal

nakaz zatrzymania: detention order, warrant of attachment

objaśnienie: explanation, interpretation, commentary

odwołanie pełnomocnictwa: revocation of power of attorney

oświadczenie: declaration, statement, representation, testimony presentation, proclamation, profession, pronouncement; bezwarunkowe oświadczenie unconditional declaration, unconditional statement; nieważność oświadczenia woli invalidity of a declaration of intent; odwołać oświadczenie woli to revoke a declaration of intent;złożyć oświadczenie to make a statement, to make a declaration, to make representations

podejrzany: suspect

pozew: 1. summons, petition, statement of claim 2. action, suit, plaint

prawodawczy: legislative

przepisy prawa podatkowego: provisions on tax law

regulacja płac: adjustment of wages

rękojmia za wady prawne: warranty for legal defects

sprzedaż z zyskiem: sale at a profit

szkoda: damage, disrepair, grievance, injury, (uszczerbek) detriment; naprawienie szkody redress of the damage; ponieść szkodę to suffer damage, to bear the damage;oszacować szkodę to estimate the damage; wyrównać szkodę to repair damage

ukryty: hidden, latent, suppressed, concealed, disguised, ulterior; aktywa ukryte concealed assets, hidden assets; bezrobocie ukryte hidden unemployment; motyw ukrytyulterior motive; wada ukryta latent / hidden / concealed defect

użytkowanie nieruchomości: usufruct of real estate

wpłacać podatek: to pay a tax

wyrok surowy: severe / harsh sentence

zamówienie komisowe: commission order

zbywać jednostki uczestnictwa: to sell participation units

złożyć ofertę: to make an offer, to submit an offer, to lodge a tender, to lodge a bid

aktywa trwałe: fixed assets, capital assets, permanent assets, non-current assets

bon skarbowy: treasury bill, treasury note

czynność prawna odpłatna: legal act for consideration

dokumentacja: records, papers, files, documentation

efektywny: actual, effective, efficient

grabieżca: looter, plunderer, pillager

juryslingwistyka: jurislinguistics, linguistics of the law

konto aktywne: credit-balance account

księga zwrotów zakupionych dóbr: purchases returns (day) book, PRB

małoletniość: minority, nonage, pupilage, period of being under legal / statutory age

nakaz: order, summons, command, decree, warrant, writ, mandate

niezwłoczny: immediate, prompt

oddać dzieło: to deliver work

oferta ustna: verbal offer, oral offer

ośrodek: 1. centre, office 2. area 3. medium

plan finansowy NBP: NBP budget

poplecznik: 1. henchman, partisan 2. accessory

pożyczka krótkoterminowa: short-term loan

produkt kompensacyjny: compensating product

przestępca: criminal, offender, culprit, delinquent, perpetrator

rachunkowość odpowiedzialności: responsibility accounting

rozporządzenie ostatniej woli: last will and testament

spieniężyć akcje: to deal in shares

statystyka zatrudnienia: employment statistics

służebność widoczna, oczywista: apparent easement / servitude

układ zbiorowy pracy: collective labour agreement; ponadzakładowy układ zbiorowy pracy multi-establishment collective labour agreement, collective agreement made for several work establishments; zakładowy układ zbiorowy pracy single establishment agreement, collective agreement for a single work establishment

uwięzienie: imprisonment, incarceration, confinement

wierzytelność umieszczana z urzędu: claim recorded ex officio

wymagalne należności celne przywozowe: due and payable import duties

własność wyłączna: exclusive ownership

zapis terminowy: deferred legacy

zdatny do użytku: fit to use

złożenie na skład: storing, storage, warehousing

akcja gratisowa: bonus share, scrip share

akordowa stawka płac: piecework labour rate, piece rate

aktywa nadające się do sprzedaży: realisable assets

amortyzacja środków trwałych: depreciation, depreciation of fixed assets

audytor zewnętrzny: external auditor

bank kredytowy: credit bank

bariera celna: tariff wall / barrier; zniesienie barier celnych removal of tariff walls / barriers; znieść bariery celne to remove tariff walls / barriers

bezskuteczność czynności prawnej: ineffectiveness of legal act

bilans próbny: trial balance

brak świadomości lub swobody: lack of awareness or freedom

budynek nie przeznaczony do celów mieszkalnych, budynek niemieszkalny: non-residential building

budżetowanie od zera: zero-based budgeting

błąd w zapasach: inventory error

centralne ogrzewanie: central heating

cofać: 1. to retract, to withdraw 2. to cancel, to revoke 3. to take back

czas, miejsce, przedmiot i warunki przetargu: time, place, object and terms of the tender

czek podróżny: traveller’s cheque

czynność prawna dwustronnie obowiązująca: bilaterally binding legal transaction

członek giełdy: exchange member

cło zwrotne, zwrot cła wywozowego: drawback

dawać gwarancję: to offer a guarantee

Delikt: tort, delict, offence, transgression, wrongful act, private wrong

dochodzić roszczenia: to pursue a claim

dokonać fuzji: to merge

dom jednorodzinny: single-family house

dopuszczać się zwłoki z zapłatą czynszu: to be in arrears with payment of the rent, delay in payment

dostawa na (każde) żądanie: delivery on call, on-call delivery

dowód księgowy: voucher

Duplikat: duplicate, counterpart, copy, facsimile, twin, reproduction

dyspensa: dispensation; udzielać dyspensy to dispense

działać w imieniu: to act in the name of

Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Official Journal of the Polish Securities and Exchange Commission

dzieło dramatyczne: dramatic work

dług spadkowy: inheritance debt, estate debt, inherited debt

emerytalny: pensionable; wiek emerytalny pensionable age

emisja znaków pieniężnych: issue of the currency

ewidencja towarów: records of goods; prowadzić ewidencję towarów to keep records of goods

firma spółki: business name of a company / partnership, company name, name of the firm

fuzja banków: bank merger

godziny nadliczbowe: overtime, extra hours

granica czasu: time limit

gwarancja pisemna: written guarantee

główny: central, main, principal, primary, major

higiena pracy: occupational hygiene, occupational health, work hygiene

hurt i detal: wholesale and retail

indywidualny: individual, single, separate

instytucja emitująca listy zastawne lub obligacje: institution issuing mortgage bonds or other bonds

inwestycja: investment

jednomyślnie: with one accord, unanimously, by common consent

kadra wyższego szczebla: senior management

kapitał pożyczkowy: loan capital

karany: person with a criminal record, person already punished

kategoria akcji: class of shares

kodyfikacja: codification

komórka ds. bhp w przedsiębiorstwie: safety department (in the undertaking)

konkurencja: competition; uczciwa konkurencja fair competition

konto sprzedaży zapasów: stock sale account (UK)

kopia rachunku: copy of receipt

koszt mieszany: mixed cost

koszt wymiany: replacement cost, entry value

koszty wspólne: common costs

kredyt lombardowy: collateral bank-loan

księga pomocnicza (urządzenie księgowe): subsidiary ledger

kultura: 1. culture 2. politeness, manners 3. cultivation, refinement

kwestionariusz kontroli wewnętrznej: internal control questionnaire

legislacyjny: legislative

linia: line

lokata długoterminowa: long-term investment

mafia: mob, Mafia

malwersować: to embezzle, to peculate

metoda FIFO „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”: First In-First Out method (FIFO)

metr kwadratowy do wynajęcia: rentable square metre

mienie: property, assets; nabycie mienia acquisition of property; porzucone mienie abandoned property, bona vacantia; przestępstwo przeciwko mieniu crime against property; sprzedać mienie to sell assets, to dispose of assets; wydać mienie to release assets and liabilities

między stronami: inter partes

Monitor Sądowy i Gospodarczy: Court and Economic Monitor

mur graniczny: party wall

nabycie zdolności do czynności prawnych: attainment of capacity to perform acts in law

nadgodziny: extra hours, overtime

najem ruchomości: hire, hiring

należności wątpliwe: doubtful accounts, doubtful debts

napaść kwalifikowana: aggravated assault

nauka rzemiosła: training in crafts

niegospodarność: wrongful trading, uneconomical management

niepożądany: undue, undesirable, unwelcome

niestawiennictwo (w sądzie): failure to appear, contempt of court, contumacy

niewspółmierny: incommensurate

niezwrotny: non-returnable

notowania giełdowe: exchange quotation

obejmować akcje: to subscribe for shares

obligacja indeksowana: index-linked bond

obligatariusz: bondholder; roszczenie obligatariusza bondholder’s claim

obrady za zamkniętymi drzwiami: closed session

obwiniać: to blame, to incriminate, to charge, to accuse

oclenie (uiszczenie cła): clearance, clearing

odbiór robót budowlanych: handing over of construction works

oddział banku: branch of bank

odmowny: negative

odpowiedzialność indywidualna: several liability

odroczenie wykonania zobowiązań: deferment of performance of obligations, deferment for the fulfilment of obligations

odstępne: premium, (zapłata) compensation, restitution

odwrotny: opposite, reverse

oferta usług: offer of services

ogólna suma wierzytelności: aggregate value of claims

okoliczności poprzedzające: antecedents

okręg wyborczy: constituency, electoral ward

opinia: 1. opinion, view, judgement 2. reputation 3. reference; zasięgać czyjeś opinii to consult someone

organizacja czasu pracy: time management

orzekać na posiedzeniu niejawnym: to adjudicate at a closed session

osobny: individual, separate, single, distinct

oszczędności: 1. savings, funds 2. reserves, resources; wycofywać swoje oszczędności to draw out one’s savings

oznaczony: 1. marked 2. appointed, set 3. identified 4. specified 5. definite

papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa: public security, security of the public sector

parcelacja: division into plots

patrolować: to patrol

personel transportu: transport staff

pełnomocnictwo do zawiązania spółki z o.o.: power of attorney to establish a limited liability company

pełnomocnik wierzycieli: attorney of creditors

plac budowy, budowa: building ground

pobierać podatek: to levy a tax, to collect a tax

podanie o pracę: job application; odrzucić czyjeś podanie o pracę to reject someone’s job application

podatek od transakcji: tax on transactions

podejmować uchwałę: to vote on a resolution

podnajem: subletting, sublease

podstawa powództwa / roszczenia: cause of action

podzielić konto poziomo: to subdivide an account

polityka inwestycyjna funduszu: investment fund policy

popyt: demand; cieszyć się popytem to be in demand

poręczenie majątkowe: financial guarantee

postępowanie: proceedings, action, procedure; otworzyć postępowanie to institute the proceedings, to open the proceedings; uchylenie postępowania quashing of the proceedings, waiver of procedure; uchylić postępowanie to waive procedure, to quash proceedings; ukończenie postępowania completion of the proceedings; ukończyć postępowanie to complete the proceedings; umorzenie postępowania discontinuance of the proceedings; umorzyć postępowanie to discontinue the proceedings; wszcząć postępowanie to commence / to institute proceedings; wznowić postępowanie to reopen proceedings; zamknąć postępowanie to close proceedings; zamknięcie postępowania closing of proceedings; zakończyć postępowanie to complete proceedings; zawiesić postępowanie to stay proceedings; zawieszenie postępowania stay of proceedings

potwierdzać: 1. to confirm, to acknowledge 2. to corroborate

powołać radę wierzycieli: to appoint the creditors’ committee

pozory: appearance, guise, outward look, pretence

połączenie jednostek gospodarczych: business combination

pożyczka konsorcjalna: syndicated loan

pożyczka zabezpieczona: secured advance, advance against collateral

praca: work, employment, job; przyjęcia do pracy recruitment; świadectwo pracy clearance card, work record certificate; zadowolenie z pracy job satisfaction

praca urzędnicza: clerical work

pracownik nielegalny: clandestine worker

prawa rzeczowe, które można dochodzić na drodze sądowej: choses in action

prawo majątkowe: property right

prawo własności: title, proprietary right; przeniesienie prawa własności alienation; zastrzec / zastrzegać prawo własności to reserve the right of ownership; skuteczność zastrzeżenia prawa własności effectiveness of reservation of ownership

premia emisyjna: premium on issue

procesualny: processual, procedural

prokurator: prosecutor, prosecuting attorney

prowadzić księgowość: to keep the accounts, to keep the books

prowizja od zakupu: buying commission

przedsiębiorca samodzielny: sole trader

przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: representative of the President of the Competition and Consumer Protection Office

przedłożyć prospekt emisyjny: to submit a prospectus

przemoc: violence

przeprowadzać likwidację: to conduct liquidation

przeszkadzać komuś w posiadaniu, zakłócić czyjeś posiadanie: to disturb somebody’s possession

przyczyny uchylenia układu: basis for revoking the arrangement

przyjąć zobowiązanie: to assume an obligation

przystąpić do spółki: to enter into a partnership / company, to join a company / partnership

pyły zwłókniające: fibre dust, dust causing fibrosis; ; ;

płatny na żądanie: payable on demand

rachunek lokat terminowych: time deposit account, term deposit account

rada giełdy: Exchange Supervisory Board (POL)

rata odsetkowa: interest payment

rejestr nieruchomości: proprietorship register

renta dożywotnia: life annuity

rewident księgowy, audytor: auditor

robotnik przyuczony: semi-skilled worker, skilled / specialised workman, hand

roboty przygotowawcze: preliminary work, preparatory work

rolniczy: agricultural, farm

rozpatrywać wniosek o emeryturę: to investigate a pension claim

rozszerzenie zakresu pracy: job enlargement

ruch związkowy: trade-union movement

rynek wtórny: secondary market

sala sądowa: court room

sejmik województwa: provincial council

siły zbrojne: armed forces

skład celny publiczny: public customs warehouse

spadkobierca niegodny: ineligible heir, unworthy heir

spełniać całkowicie wymagania danego stanowiska: to fulfil the full-time commitment required for the role

sprawa handlowa: business affair

sprawozdanie finansowe skrócone / uproszczone: abridged accounts

sprzedaż indywidualna: door to door selling

sprzedaż ratalna: sale on instalments, hire-purchase (system)

sprzedaż z dostawą w krótkim terminie: sale for prompt delivery

spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa: housing co-operative society, building society

spółka leasingowa: leasing company

spółka publiczna: public company

stan przedsiębiorstwa: state of the enterprise

stawiać się w sądzie: to appear in court

storno czerwone: red-ink entry

strajk: strike; ogłosić strajk to call a strike, to declare a strike; wezwać robotników do strajku to call the workers out on strike; zacząć strajk to come out on strike, to walk out; zapowiedź strajku strike notice; rozpocząć strajk to go on strike; zorganizować strajk to stage a strike

sukcesja uniwersalna: passing of the whole estate directly to the next of kin

system premiowy: bonus system

sąd kasacyjny: court of cassation

służba cywilna: civil service; korpus służby cywilnej civil service corps

teren budowy: building site

terytorium powiernicze: trust territory

transakcja: transaction, business; rozliczenie transakcji transaction settlement; zawierać transakcję to conclude a bargain, to transact a business

tytuł wykonawczy: enforceable title, writ of execution

ubezwłasnowolnić: to incapacitate, to place under the care of a trustee / guardian, to interdict, to certify (UK)

udowadniać: to prove, to substantiate, to aver

udzielić ostrzeżenia: to give a warning

ukończyć postępowanie: to complete the proceedings

umorzenie udziałów dobrowolne: voluntary redemption

umowa o pracę: contract of employment, employment contract

umowa z funduszem inwestycyjnym o prowadzenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa: contract with the investment fund to sell and purchase participation units

uprawnienie majątkowe: property rights

urząd: office, bureau, board; z urzędu ex officio; obrońca z urzędu court-appointed attorney, assigned counsel

ustalić / ustalać zobowiązania podatkowe: to determine tax liabilities

ustanowić nadzorcę sądowego: to appoint a court supervisor

ustawowe prawo użytkowania: legal usufruct, right to use

uwierzytelnienie: authentication, certification, attestation, legalisation

uzupełniać zapas: to refill the stock, to replenish the stock, to restock

użytkowanie wspólne: joint use

w zamian za wydanie (dokumentów): against delivery

wakat: vacancy

wartość celna towarów: customs value of goods

wciągnąć do protokołu (zaprotokołować): to enter on the minutes

weksel gwarancyjny: bill of security

wgląd do ksiąg: access to books

wierzytelności objęte układem: claims included in arrangement / reorganisation

więzienie: prison, gaol, jail

wnieść zażalenie: to lodge a complaint

wpłaty do funduszu inwestycyjnego: payments to an investment fund

wspólny: joint, common, aggregate

wtargnięcie: encroachment, invasion

wybory parlamentarne: parliamentary election

wydawać wyrok: to pass a sentence

wygaśnięcie użytkowania: extinguishing / cessation of usufruct

wykonać darowiznę: to effect a donation

wymazanie / zatarcie testamentu: obliteration of a will

wynagrodzenie w naturze: non-cash wages, wage in kind, allowance in kind, payment in kind

wypożyczalnia rowerów: bike rental

wyrok odstraszający: deterrent sentence

wysokość poręczenia: amount of surety

wytwórczy: manufacturing, of production

wzięcie w posiadanie: seizure, taking possession

własność niezbywalna: inalienable property

właściwość (sądu): cognisance, competence

zaburzenia psychiczne: mental disorder

zaciągnąć zobowiązanie: to contract an obligation

zagrożenie: danger, hazard, menace, risk, threat; stanowić zagrożenie to pose a threat

zakład hotelarski: hotel establishment

zaległy: back, outstanding, in arrears, overdue; uregulować zaległe płatności to settle outstanding payments

zamknąć rachunek: to balance / to close an account

zapas: stock, store, reserve; wyprzedać zapas to clear the stock

zapis wygasły: lapsed legacy

zaprzysiężenie: swearing-in, administration of an oath

zarządca finansowy: treasurer

zasiłek macierzyński: maternity benefit

zastaw antychretyczny: antichresis

zasądzać / zasądzić: to adjudge, to grant, to concede, to award, to adjudicate

zatwierdzić układ: to approve the arrangement

zawiniona utrata uprawnień: loss of the qualifications through the employee’s own faults

załączać / załączyć: to attach, to enclose, to annex, to join

zbrodniarz: criminal, felon

zdolny do sporządzenia testamentu: capable of making a will

zgłoszenie celne: customs declaration

zmiana własności: change of ownership

zniesienie: abolishment, abolition, removal

zobowiązanie umowne: contractual obligation

zorganizować strajk: to stage a strike

związek zawodowy pracowników umysłowych: white-collar union, non-manual workers’ union

zwolnić bez wypowiedzenia: to discharge without notice

zwykły: ordinary, common, usual, habitual, simple

złożyć wzór podpisu: to put a specimen signature, to append a specimen signature

Światowa Federacja Związków Zawodowych: World Federation of Trade Unions

środowisko: environment

świadczący usługi: service supplier

świadectwo weterynaryjne: veterinary certificate

żądanie okupu: ransom note

akcja strajkowa: strike campaign

aktywa ukryte: concealed assets, hidden assets

badanie lekarskie: medical check-up, medical examination

bez chwili zwłoki: without delay

bluźnierczy: blasphemous, profanatory

być odpowiedzialnym za zespół dwuosobowy: to be responsible for a staff of 2

ciągać kogoś po sądach: (potocznie) to drag someone through the courts

czynności sądowe i pozasądowe: court and out-of-court actions, court proceedings and out-of-court dealings

data wystawienia: date of issue

dochód: income, yield, earnings, revenue,

dostarczyć nieodpłatnie odzież i obuwie robocze: to provide free of charge working clothes and footwear

dyrektor wykonawczy: managing director

dziennik zwrotów ze sprzedaży: sales returns (day) book

dłużnik hipoteczny: mortgage debtor, debtor on mortgage, mortgager, mortgagor

Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących (1977): European Convention on the Legal Status of Migrant Workers (1977)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: Employees’ Guaranteed Benefits Fund

gubernator: governor; Rada Gubernatorów Board of Governors

honorować podpis: to honour a signature

inżynier: engineer

kadra: 1. (zespół pracowników) staff, personnel, body of persons employed 2. (w wojsku) cadre

karta umowy: contract note

kolejność dziedziczenia: order of succession, rules of descent

konstytucja: constitution; niezgodny z konstytucją unconstitutional

koszt niekontrolowany: noncontrolable cost

koszty wekslowe: bill charges

księga inwentarzowa środków trwałych: fixed assets register

kwota wynikająca z długu celnego: amount resulting from a customs debt

lubieżny: lascivious, lewd, obscene

małżeński: marital, connubial, nuptial, spousal, conjugal; obowiązki małżeńskie marital duties

mieszkalny: residential; dla celów mieszkalnych for residential purposes

nabywca przedsiębiorca: enterprise transferee, transferee of an enterprise, purchaser of an enterprise

nakaz stawiennictwa: citation

nazwa funduszu inwestycyjnego: name of the investment fund

nietykalność osobista: personal immunity

norma: norm, standard, quota

obniżenie wymiaru czasu pracy: reduction of working time

obywatel: citizen, denizen

oddać rzecz użyczoną osobie trzeciej do używania: to give the thing lent to a third party for use

odroczenie świadczeń emerytalnych: postponement of old-age benefits

oferta najkorzystniejsza: best offer

okres amortyzacji: amortisation period

organizacja pracy: organisation of work, system of work

otrzymać zamówienie: to receive an order

parcela: 1. lot, plot 2. parcel (USA) 3. (działka, ogródek, działkowy) allotment (UK)

pieczęć firmowa / spółki: company seal

podatek od darowizn: donation tax, gift tax, donation duty, duty on donations

podstawowy: basic, primary, prime

pomoc domowa: domestic servant, “domestic help”

posada: post, position

postępowanie podatkowe: tax procedure

pozwolenie na odroczenie płatności: permission to defer payment

praca chałupnicza: domestic work, home work, outwork

prawo dożywocia: right to a life-annuity

prospekt emisyjny ogólny: pathfinder prospectus; opublikować prospekt emisyjny to publish a prospectus; przedłożyć prospekt emisyjny to submit a prospectus; zatwierdzić prospekt emisyjny to approve a prospectus

przedsiębiorca budowlany: contractor, building contractor, building entrepreneur

przegląd: 1. review, critique 2. inspection, revision

przeprowadzić dochodzenie kredytowe: to conduct credit investigations

przyjęcie: acceptance, reception

rachunek bankowy płatnika: tax remitter’s bank account

rasowy: racial; dyskryminacja rasowa racial discrimination

replika: reply, retort, rejoinder, rebuttal, counterblast

rok obrotowy: financial year, fiscal year, accounting reference period, ARP

rozwiązywać umowę dzierżawy za wypowiedzeniem: to terminate tenancy by notice

segmentacja: segmentation

spadkobierca pierwszej rangi: heir in the first degree

sporządzić testament: to make one’s will, to make one’s testament

sprzedaż telefoniczna: telephone selling

spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wartości kapitału nominalnego: company limited by shares

stres: mental stress

system podatkowy: tax system

służby: services

testament uprzywilejowany: privileged will

tłumić zamieszki: to put down / to quell riots

udzielać / udzielić komuś upoważnienia: to grant someone authorisation, to give someone authorisation

umowa najmu na czas nieokreślony: periodic lease

uniewinniać / uniewinnić: to acquit, to absolve, to discharge, to pardon

usiłować popełnić samobójstwo: to attempt suicide

uszlachetnianie bierne: outward-processing

używanie: use, using; oddawać w bezpłatne używanie to lend for gratuitous use; oddać rzecz użyczoną osobie trzeciej do używania to give the thing lent to a third party for use; sposób używania rzeczy the manner in which the thing is to be used

weksel trasowany / ciągniony, trata: drawn bill

wniosek o orzeczenie upadłości: petition / bill in bankruptcy

współsprawca: accomplice

wykorzystanie i zarządzanie pożyczką: operation and management of a loan

wypowiedzieć najem: terminate the contract of lease, to notice a lease

wyłączenie wspólnika: exclusion of a partner, expulsion of a partner

zablokować czek: to block a cheque

zakres ustawy: purview

zamysł: design, purpose, intention, animus

zasiłek pielęgnacyjny: nursing benefit

zawód usługowy: service occupation

zgodny z umową (o towarze): compatible with the contract

znosić sankcje: to lift sanctions

zstępny: descendant

złoża minerałów: mineral deposits

świadczenie chorobowe: sickness benefit

aklamacja: acclamation; przyjęty przez aklamację carried by acclamation

analiza: analysis, study, survey

bezpieczeństwo zatrudnienia: job security

certyfikat: certificate; wydawać certyfikaty inwestycyjne to issue investment certificates; wykup certyfikatów inwestycyjnych redemption of investment certificates

darowizna doliczana do spadku: gift to be included in the inheritance

dostawa towaru: supply of goods

dłużnik niewypłacalny: insolvent debtor

giełda towarowa: commodity exchange, commodities exchange

inspekcja budowlana: building inspection

kadra „drugiego planu”: backroom personnel, middle distance personnel

kolonia karna: penal colony

konwencja: convention

księgowość pojedyncza: single entry bookkeeping

makler specjalista: expert broker

moralność: morals, morality; obraza moralności indecent act, indecency

napad z pobiciem: assault and battery

nieruchomość obciążona służebnością: servient tenement (UK) / servient real estate (USA)

obrona sądowa: pleading

odpowiedzialność za długi spadkowe: liability for estate debts / inheritance debts

ogrodzenie terenu budowy: site fence

papiery wartościowe dłużne: debt securities, debentures, bond certificates

pod rygorem czegoś: on / under pain of something

polityka celna: tariff policy

postępować zgodnie z wytycznymi firmy: to follow the company guidelines, to keep within the guidelines

pożyczka pod zastaw: loan against deposit

precedens: precedent; ustanawiać precedens to set a precedent

przedłużać okres najmu: to extend lease

płacić, wynagradzać za pracę: to pay for, to remunerate, to give payment, to make payment, to reward

roboty sanitarne: sanitary engineering work

rozwiązywać umowę dzierżawy: to terminate tenancy

siła: power, force

sprzedaż na próbę: sale on approval

stopień szkodliwości materiałów: degree of potential harm from materials

sędzia pokoju: justice of the peace, magistrate (UK)

tropić: 1. hunt, trail, track 2. (przestępców) follow, hunt down

układ porządkowy bilansu: report form balance sheet

upadły: bankrupt; zarząd własny upadłego bankrupt’s self-administration

ustawodawstwo podatkowe: taxation legislation

w rękach syndyka: in the hands of receiver

wierzytelność zabezpieczona hipoteką: claim secured by a mortgage

wydanie: delivery, release

wypracować zysk: to earn a profit

zaciągać: to incur, to raise, to cover

zarządca majątku: administrator of the estate

zawiązać spółkę: to form / to found / to establish a company / partnership

zobowiązanie szacunkowe: estimated liability

łączny: 1. total, aggregate 2. joint and several 3. connective, conjunctional; hipoteka łączna aggregate mortgage; pełnomocnictwo łączne joint power of attorney

adres do doręczeń: address for service of notices

analiza wskaźnikowa: ratio analysis

budżet przyrostowy: incremental budget

cło ochronne: protective tariff

dowód dostawy: delivery note

forma zgłoszenia: form of declaration

oddać swój głos: to cast one’s vote

ogłosić przetarg: to invite tenders, to call for tenders

oszukiwanie: deception

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: security and health protection plan

podział pracy: allocation of work, division of labour

powierzyć coś komuś na przechowanie: to entrust something to somebody’s safe-keeping, to place in safe-keeping

prawa publiczne: civil rights; korzystać z praw publicznych to enjoy civil rights

przedsiębiorca pogrzebowy: funeral director (USA)

przyznawać się (do winy): to confess

roboty melioracyjne: melioration work

sabotaż: sabotage

sprzedaż wyłączna: exclusive sale

stręczyciel: pimp, pander, panderer, procurer

testament późniejszy: later will

unieważnienie czynności prawnej: annulment of a legal transaction

uzgodnienie sald: balances confirmation

wierzytelność ze stosunku pracy: claim for employee’s earnings, claim arising under an employment relationship

wymuszenie: extortion, forcing, compelling

zaciągać pożyczkę w banku: to raise a loan with a bank

zaspokoić wierzycieli: to satisfy the creditors

zobowiązanie przedawnione: extinct obligation

świadczenie niepodzielne: indivisible obligation

agent frachtowy: freight agent

bezskuteczność wypowiedzenia: ineffectiveness of notice

czynność prawna nieodpłatna: gratuitous legal transaction

dotrzymać terminu wykonania: to meet a deadline

fałszowanie: adulteration, debasement, counterfeiting, fiddling

internowany: internee; obóz dla internowanych internment camp

konsekutywny: consecutive; wyroki konsekutywne consecutive sentences

księgowość podwójna: double entry bookkeeping, double-entry system of recording

nabycie własności: acquisition of property

niezawisły: independent, self-dependent

odliczenie od czegoś: deduction from something

opiekuńczy: custodial, caring, protective; państwo opiekuńcze welfare state

pełnomocnictwo na piśmie: letter of authority

pokwitować, udzielić pokwitowania: to release, to discharge

pożyczka za zabezpieczeniem: loan against security

protest: protest; zaostrzyć protest to escalate a protest; zawiesić protest to suspend a protest

przetwarzanie: processing

rewizja nadzwyczajna: extraordinary appeal against a final sentence, special review

skład: warehouse, depot; brakować na składzie to be out of stock; mieć na składzie to have in stock; odebrać towary ze składu to withdraw / to collect goods from a warehouse; osoba prowadząca skład celny warehouse keeper; procedura składu celnego customs warehousing procedure; prowadzić skład celny to operate a customs warehouse; rodzaj składu type of warehouse; towar na składzie stock in hand; wolny skład free warehouse; wprowadzić towar do składu celnego to introduce goods into the customs warehouse; wyprowadzić towar ze składu celnego to remove the goods from the customs warehouse; złożenie na skład storing, storage, warehousing;złożyć towary w składzie celnym to store goods in a customs warehouse, to place in a warehouse, to deposit in a warehouse

strata: loss, waste; oszacować stratę to appraise the loss; oszacować straty spółki na x PLN to compute the company’s losses at PLN x; pokrycie strat covering loss, financing losses; pokrywać / pokryć straty to cover losses, to finance losses; sposób pokrycia strat manner of covering loss; ponieść stratę to bear a loss, to incur a loss;ponieść straty to suffer losses, to sustain losses; uczestniczyć w stracie to participate in the loss; uczestniczyć w stracie do wartości umówionego wkładu to participate in the loss up to the value of the agreed contribution, to participate in the loss in proportion to the amount of the agreed contribution

udział spółki przejmującej: share of the bidding company

usunięcie z urzędu: removal from office

wizja lokalna: scene-of-crime inspection, visit to the scene of crime

wynajem: hiring out, letting

zakład: 1. (przedsiębiorstwo) company, enterprise, (fabryka) plant 2. (umowa) bet, wager 3. (placówka) institution, establishment

zawód wolny: liberal profession, independent profession, learned profession; wykonywać wolny zawód to practice a freelance profession, to pursue a liberal profession

zwolnić za kaucją: w sądzie) to bail

areszt śledczy: 1. remand centre 2. detention in custody pending inquiry

ciężar: burden, weight, charge, onus

dokonać zakupu: to transact a purchase, to purchase, to buy

dłużnik obligacyjny: bond debtor

handel krajowy: home trade

kasa biletowa: ticket office, booking office (UK)

kształcenie: 1. education, training 2. development, improvement

miejsce składowania: place of storage

negocjacje: negotiations, bargaining; prowadzić negocjacje to conduct negotiations

obrona własna: self-defence

oferta ważna … dni: offer open … days

papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego: listed securities, quoted securities

podejrzewać: to suspect, to have a suspicion, to be suspicious, (mieć podejrzenia, wątpliwości) to misdoubt, (żywić podejrzenia) to harbour suspicions

połączenie: merger, combination, amalgamation

proces budżetowania: budgetary process

przekazać / przekazywać: to hand over, to transfer

rachunkowość środków trwałych: accounting for capital assets

ruch graniczny: border traffic

sprzedaż całymi partiami: sale in lots

sukcesja (dziedziczenie): hereditary succession

uczestniczyć w zebraniu zarządu: to attend the board meeting

uszlachetnianie: refining, processing; pozwolenie na uszlachetnianie refining authorisation; proces uszlachetniania refining operation; uzupełniający proces uszlachetniania additional refining operation

winny: guilty, culpable

wynik: result, effect, outcome

zajęcie: (posada) billet, engagement

zawierać transakcję: to conclude a bargain, to transact a business

zwiększyć możliwość zatrudnienia: to boost employment

adwokat: 1. counsel, counsellor (USA) 2. advocate, attorney-at-law 3. barrister (UK) 4. solicitor (UK)

Bank Anglii: Bank of England

bumelant: absentee, shirker, slacker

członek: member

dostawa zgodnie z próbką: delivery according to the sample

Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego (1964): European Code of Social Security (1964)

głosować: to vote, to cast a vote, to ballot, to go to the polls, to poll

kapitał zakładowy: share capital, initial capital, original capital; nominalny kapitał zakładowy nominal share capital; pokryty / wpłacony kapitał zakładowy paid-up share capital; przydzielony kapitał zakładowy allotted share capital

korporacjonizm: corporatism

licencjobiorca: licensee

mieć urojenia: to suffer from delusions

naturalny rok obrachunkowy: natural business year

obligacja z terminem wykupu: callable bond, redeemable bond

odprawa celna: customs clearance

opiekun procesowy: special guardian

pełna zdolność do czynności prawnych: full capacity to perform / to effect acts in law

podmiot: subject, entity

postępowanie spadkowe: inheritance proceedings

pracobiorca: employee, workman, “hand”, jobholder, servant

przedmiot darowizny: object of donation

przynależność nieruchomości: accessory to real estate, appurtenance to realty

remanent likwidacyjny: winding-up inventory; przeprowadzać / przeprowadzić remanent to take an inventory, to take stock

rynek towarowy: commodity market

sprawozdanie o zmianach w kapitale własnym: statement of changes in owner’s equity

stosować się do poleceń: to obey directions, to obey orders

towar na składzie: stock in hand

umowa o zastaw: contract creating a security, security agreement

uwolnić zakładników: to release / to set free hostages

windykacja należności: receivables recovery

wykonać / wykonywać zobowiązanie: to perform an obligation

zabezpieczenie zwrotu pożyczki: security of loan repayment

zapis zamykający konto: closing entry

zażalenie: complaint, plaint, grievance; wnieść zażalenie to lodge a complaint

zwolnienie z długu: release from debt

żądać wyjaśnień od kogoś: to request somebody to provide explanations, to request explanations from somebody, to call on somebody to furnish explanations

bezkarnie: with impunity

czas pracy optymalny: work time optimum

domownik: member of a household

emisja nowa: fresh issue

harmonijny: harmonious, (zgodny) concordant, consensual

kaucja gwarancyjna: guaranty deposit

kredyt państwowy: credit granted by the State

makler papierów wartościowych: securities broker

należyta staranność: due diligence, proper diligence, due care

obliczać zachowek: to calculate the legitim

odroczyć płatność: to defer payment

osoba prawna: legal person, legal entity, artificial person, juridical person, juristic person, corporation, body corporate, corporate personality; państwowa osoba prawna State legal person; ustanowić osobę prawną to establish a legal entity, to form a legal entity

poczucie obowiązku: sense of duty

poszlakowy: circumstantial

prawo czerpania wody lub odprowadzania wody na teren drugiego: right to take water or to discharge water over the land of another

przeniesienie: transfer; dokonać przeniesienia to effect transfer

regulamin: regulations, rules, bylaws, bye-laws

rzecz główna: principal thing

sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwokupu: sale with right of pre-emption, pre-emptive right, first option

sędzia komisarz: judge-commissioner

umowa o pracę na czas określony: contract of employment for a limited period, employment contract for a fixed term

wada konstrukcyjna: constructional defect

wydanie przedmiotu pożyczki: delivery of the object of loan, release of the object of loan

zabójstwo nieumyślne: involuntary manslaughter

zasiłek: benefit, allowance; ustalać wysokość zasiłku to fix the amount of benefits

zwolnić z płacenia podatków: to exempt from paying taxes

agent komisowy: consigning agent, factor

akt notarialny: notary’s deed, notarial deed; sporządzić akt notarialny to draw up a notarial deed, to draft a deed, to make out a deed

aktywa netto: net assets

amortyzacja naturalna: units-of-output method, units-of-service method

awans: promotion, advancement, advance, elevation in rank

bank otwierający akredytywy: originating bank

bezpieczeństwo pracy: occupational safety

bezskuteczność czynności prawnej: ineffectiveness of legal acts

bilans upadłości: bankrupt’s balance-sheet

brak zdolności prawnej: non-ability, incompetence, lack of legal capacity, want of capacity

budynek przemysłowy: industrial building

budżetowanie: budgeting

błąd pierwszego rodzaju: type I error

cena rozliczeniowa: settlement price

cofnięcie pełnomocnictwa: revocation of power of attorney

czas trwania spółki: duration / lifetime / term of the company / partnership

czek pocztowy: postal cheque, post cheque

czynność prawna pozorna: apparent legal transaction, feigned legal transaction

członek personelu: staff person

cło ważone, stawka celna ważona: weighted tariff

decyzja: 1. decision, ruling 2. award

denat / denatka: deceased person

dochód podlegający opodatkowaniu: assessable income

dokonać przeniesienia: to effect transfer

dokumentacja rewizyjna: working papers

dopuszczenie do obrotu giełdowego: admitting for trading, listing

dostawa częściowa: part / partial delivery

dowodowy: evidential

dwuizbowy: bicameral, two-chambered

dywersja: sabotage, subversion, diversion

działać na rzecz …: to act on behalf of …

dziennik sprzedaży: sales day book, sales journal

dzieło literackie: literary work

dług pieniężny: money debt, pecuniary debt

ekstradować: to extradite

emisja zagraniczna: foreign issue

ewidencjonowanie: accounting, recording

fałszywy: false, devoid of truth, fictitious, groundless, adulterate

fundusz inwestycyjny zamknięty: closed-end investment fund

gangsterstwo: gangsterism, banditism, racket

grabić: to loot, to plunder, to pillage

gwarancja pojedyncza: single guarantee

głosowanie przy użyciu kart do głosowania: voting by (with the use of) voting cards

hazard: gambling, gamble

humanizacja pracy: humanisation of work

imputować: impute, to allege, to accuse

instrument kapitałowy: equity instrument

interweniować w sporze: to intervene in a dispute

jawny: overt, open, exposed, public, evident, apparent, manifest, transparent; działanie jawne overt act

kadra wojskowa: military personnel

kapitał początkowy: seed money (UK), initial capital

karność: discipline, obedience

kategoria: category, class, type

kodeks karny: criminal code, penal code

koncepcja rachunkowości: accounting concept

konkurs na stanowisko: competition for a post

konto jednostronne / drabinkowe: running balance form of account

kontroferta: counter offer, offer in return

koszt krańcowy: marginal cost

koszty do rozliczenia w czasie: deferred charges, deferred costs, deferred expenses

koszty według miejsc powstawania: costs analysed by type of operation

książeczka: booklet, book

księga zakupów: purchases ledger, creditors’ ledger

kurs zamknięcia: closing price

kwoty: monies

licytant: tenderer, bidder

list z pogróżkami: threatening letter

lokaut: lockout

majątek podatnika: taxpayer’s property

marża zysku: profit margin

metody: methods

miejsce przeznaczenia: place of destination

minister właściwy do spraw finansów publicznych: minister competent in matters of public finance

między: between, among, in the middle of

morderstwo z premedytacją: premeditated killing / murder, deliberate murder, cold-blooded murder

młodszy: junior, younger

nacjonalizacja: nationalisation

nadużycie: abuse, breach, misdeed, misuse, overuse

nakaz egzekucji: fieri facias, warrant of execution

naoczny świadek: eyewitness

narzucić dyscyplinę: to impose discipline

niedobór: missing amount, shortfall

niepotrzebne godziny pracy: excessive hours of work

nietykalność cielesna: bodily inviolability

niewypłacalny: insolvent, unable to pay

nieściągalny: uncollectible, bad

notowania: quotation

obciążony: encumbered, burdened

obligacja bez zabezpieczenia: debenture bond (USA)

obligacja śmieciowa: junk bond

obraza: 1. insult, offence 2. contempt, disrespect, defamation 3. transgression, infringement, outrage

obuwie robocze: working footwear

oczernianie: defamation, vilification, traducement

odbiór: receipt, collection, receiving, reception, acceptance; potwierdzić odbiór listu to acknowledge receipt of a letter

odebrać z lombardu: to take out of pawn

odnosić się: 1. (mieć związek) to relate 2. (traktować) to treat

odpowiedzialność materialna pracowników: material liability of employees, financial liability of employees

odroczenie wykonania wyroku: reprieve

odsiadka: time; mieć odsiadkę to do / to serve time

odwołać zamówienie: to countermand / to cancel an order

oferta towarów po obniżonej cenie: cut-price offer

ogłaszać / ogłosić: to announce, to declare, to proclaim, to pronounce

okoliczność: circumstance, occasion

okręg: district, area, region, county, ward

opodatkowanie progresywne: progressive taxation

organ odwoławczy: administrative-review authorities

oskarżanie: accusal, accusation, inculpation, allegation, imputation,

osoba znajdująca się pod opieką / kuratelą: ward, charge

oszczerstwo: defamation, slander, libel, injurious / malicious falsehood, vilification

ośrodek pomocy społecznej: social assistance office

papiery wartościowe: securities

partia: 1. party, team, group 2. part, portion, lot, batch

patrol policyjny: police patrol

personel służby zdrowia: health care profession

pełnomocnictwo generalne: plenary power, general power of attorney

pieczęć: stamp, seal; przystawić pieczęć to affix a seal / stamp, to stamp

pismo okólne: circular letter

pobicie: battery, beating, defeat; napad z pobiciem assault and battery

poczytalność: accountability, sanity, soundness of mind, responsibility; ograniczona poczytalność diminished responsibility / capacity

podatek od nabycia praw własności: purchase / conveyance tax

podatek spadkowy: succession duty, inheritance tax, legacy tax, legacy duty, death duty

podjąć pieniądze z konta: to draw money out of the bank

podrabiać monety: to counterfeit coins

podwójne zatrudnienie: holding of two jobs

pojedynczy: single, individual, separate

pomówienie: injurious falsehood, slander, libel

porozumienie (ugoda): arrangement, understanding, communication

posiadacz czeku: cheque bearer, bearer of a cheque, holder of a cheque

postępowanie cywilne: civil procedure / proceedings

potrącenie wzajemnych długów między wierzycielem a dłużnikiem: set-off between the creditor and the debtor

powiększać / powiększyć firmę: to expand a firm

pozbawić obywatelstwa: to denaturalise

pozycje wyjątkowe: exceptional items

pożyczka bezzwrotna: non-repayable loan

pożyczka oprocentowana: loan at interest, interest-bearing loan

pożytki przemysłowe: industrial yields

praca nakładcza: cottage industry

pracownik: employed person, employee, servant, staff person

pracownik urzędu gminy: employee of commune office (urząd gminy), employee of gmina office

prawo do zwrotu nadpłaty: right to excess payment refund

prawo spadkowe: law of succession

prawowity następca: heir apparent

procedura odprawy czasowej: temporary admission procedure

profilaktyczna ochrona zdrowia: preventative health care, preventative health protection

protokół walnego zgromadzenia wspólników: minutes of annual general meeting (UK)

prowizja: commission, margin; pobierać prowizję to charge a commission; potrącić prowizję to deduct a commission; roszczenie o prowizję claim for the commission; żądać prowizji od umowy to demand a commission for a contract

przedmiot: object, item

przedsiębiorstwo maklerskie: brokerage firm

przedstawicielstwo związkowe: union representative

przekazać pełnomocnictwo: to delegate authority

przeniesienie własności praw majątkowych: transfer of ownership of property rights

przerwa: break, recess, stoppage, interruption

przetarg pisemny: tender made in writing

przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: end-use / designation of the object of tenancy; zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy to change the designation of the object of tenancy, to change the end-use of the object of tenancy

przynależność: appurtenance

przyznanie świadczeń / zasiłków: award of benefits

płaca: pay, remuneration

płody: produce, crop

rachunek zysków i strat: profit and loss account

rada dyrektorów: board of directors (UK, USA)

rata: instalment, part payment

rejestr funduszy inwestycyjnych: investment fund register

renta inwalidzka: disability pension

rewizja celna: customs examination; dodatkowa rewizja celna additional customs examination

roboty budowlano-montażowe: construction and erection work, construction and assembling works

roboty szklarskie: glazing work

rozdzielanie / rozdzielenie: distribution, division, separation

rozporządzenie: disposition, regulation, order

rozwiązanie umowy dzierżawy: termination of a tenancy agreement

rynek dewizowy: foreign exchange market (FOREX)

rzemieślnicze przygotowanie zawodowe: craftsmanship training

samorząd: self-management

sekretarz spółki: company secretary

skreślenie z rejestru handlowego: deletion, expunging from the commercial register

składniki majątku spółki dzielonej: component assets of the company being divided

spadkobierca z dobrodziejstwem inwentarza: heir beneficiary

spieniężenie masy spadkowej: realisation of the estate

sprawdzanie: examination, inspection, verification

sprawozdanie zarządu: directors’ report, report of the management board

sprzedaż hurtowa: wholesale sale

sprzedaż rzeczy obciążonej prawem osoby trzeciej: sale of a thing encumbered with a right of a third person

sprzeniewierzenie: defalcation, misappropriation, embezzlement

spółka giełdowa: listed company

spółka przekształcana: company / partnership being transformed, company / partnership under transformation

spłata długu: discharge of a debt

statut praw i obowiązków: Statement of Rights and Duties

stopień powinowactwa: degree of affinity

strajk kolejarzy: rail strike

subskrypcja: subscription, offering

system motywacyjny: incentive scheme

szkolna kasa oszczędnościowa: school savings association

służby mundurowe: non-military uniformed services / forces

taryfa celna Wspólnot Europejskich: Customs Tariff of the European Communities

testament notarialny: notarial will

tożsamość: identity; dowód tożsamości identity document, ID (card)

tynk zewnętrzny: exterior rendering

uchwała: resolution, decision; podejmować uchwałę to vote on a resolution; powziąć uchwałę to adopt a resolution; uchylić uchwałę to repeal a resolution, to annul a resolution; zaskarżenie uchwały appeal against a resolution, challenge of the resolution, lodging of an appeal against a resolution; zgłoszenie uchwał do rejestru filing of resolutions in / with the register

uczynić kogoś swoim spadkobiercą: to make someone one’s heir

udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym: to provide first aid to injured persons

ukryć / ukrywać: to conceal, to suppress, to keep secret, to cover up

umorzyć zaległość podatkową: to cancel tax arrears

umowa o wykonanie remontu budowli: contract for repairs of a construction

unieważnienie czynności prawnej: annulment of a legal transaction, invalidation of a legal act

uregulować zaległe płatności: to settle outstanding payments

urząd pracy: Job Centre

ustalić listę wierzytelności: to establish a list of claims

ustanowić prawo zastawu: to create a pledge

ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych: statutory right of pledge on movables

uwierzytelniona kopia: certified copy, authenticated copy

uznawać / uznać: 1. to recognise, to acknowledge, to accept 2. (uważać) to regard, to deem

uzupełniać listę wierzytelności: to supplement the list of claims

użytkowanie z tytułu zasiedzenia: usufruct by usucaption

wada jawna: obvious defect, patent defect

wadliwość: defectiveness, faultiness, imperfection

wartość nominalna akcji: face value of a share, nominal value of a share

warunki mieszkaniowe: housing conditions

weksel przeterminowany: bill overdue

wezwać do składania ofert przetargowych: to call for tenders, to invite tenders

wierzytelność w obcej walucie: claim denominated in foreign currency

więzienny: prison; strażnik więzienny gaoler, jailor / jailer

wniosek o założenie księgi wieczys-tej: motion to create a land and mortgage register

wprowadzić towar do składu celnego: to introduce goods into the customs warehouse

współuczestnictwo jednolite: joint participation, uniform participation

wtargnąć: to encroach, to invade

wyciąg z rejestru handlowego: extract from the commercial register

wydać dowód składowy: to issue / to make out a warehouse receipt

wykonanie układu: performance of the arrangement, execution of the reorganisation

wykonywać wolny zawód: to practice a freelance profession, to pursue a liberal profession

wymagać remontu (o budynku): to be in need of repair

wynagrodzenie za pracę domową: wages for housework

wyprowadzić / wyprowadzać towary z obszaru celnego: to remove goods from the customs territory

wyrok śmierci: judgment of death

wystawić czek na bank: to draw a cheque on a bank

wyłudzenie spadku: legacy hunting

władza wykonawcza: executive power

własność rolna: agricultural real estate

zabezpieczać zastawem: to secure with a pledge

zabójstwo drugiego stopnia: second degree murder

zainkasować czek: to cash a cheque, to collect a cheque

zakaz wstępu: banning order

zakład prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową: establishment supplying services relating to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment activities

zamieniać: to exchange, to make an exchange, to convert

zaniechać poboru podatku: to waive the collection of taxes

zapis szczególny: special, specific legacy

zapowiedź strajku: strike notice

zarząd przymusowy nad majątkiem: mandatory administration of the assets

zasada: rule, principle

zasiłek szkoleniowy: training allowance, education allowance

zastaw rejestrowy do rejestru okrętowego: pledge recorded in a ship register

zatrudniać / zatrudnić: to engage, to employ

zawiadomienie o wysyłce: shipping advice

zawiązanie spółki: formation of company / partnership

założyciel spółki: founder member of a partnership, promoter of a partnership

zbywać / zbyć obligacje: to sell bonds

zeznanie roczne: annual tax return

zgłoszenie do rejestru: filing in register, filing for registration

zmienny: variable, floating, fluctuating; opłata zmienna floating charge

zniesienie cła: removal of tariff

zobowiązanie traktatowe: treaty obligations

zrzec się własności: to renounce ownership

związek zawodowy pracowników służb publicznych: union of civil servants

zwolnić stanowisko: to vacate a post / position

zwykłe czynności spółki: normal course of the partnership’s business, ordinary acts of partnership / company, ordinary course of business of the partnership / company

łapownictwo: bribery, graft, corruption, venality

ściągnąć wierzytelności: to execute receivables

środki pieniężne w drodze: cash in transit, cash in way

świadectwo: certificate; wydać świadectwo to issue a certificate; sprostować świadectwo to correct a certificate

żandarmeria wojskowa: military police

żądania pracowników: requisitioning of workers

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Agency for Internal Security

aktywa spadku: assets of inheritance

audytor: auditor, judicial assessor

Bank Rozrachunków Międzynarodowych: Bank for International Settlements

bilans poklasyfikowany: classified balance sheet

budżet główny: master budget

choroba psychiczna: mental disease

czek miejscowy / płatny w miejscu wystawienia: local cheque, town cheque

cło tranzytowe: transit duty

depozyt sądowy: court deposit

dokonywać wpłaty: to make a payment

drobne przestępstwo: petty crime

dzieciobójstwo: infanticide, child-murder

dług: debt, account payable; mieć długi to be in the red; obliczyć dług to calculate a debt; odpracować dług to work one’s debt off; udział w długach share of the debts;umorzyć dług to remit / to cancel / to release a debt; wygaśnięcie długu extinction of a debt; zapłata długu payment of a debt

Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym (1972): European Convention on Social Security (1972)

gang: mob, gang, ring, band

gwarancja pod przysięgą: sworn guarantee

harmonogram budowy: construction schedule

inwentaryzacja: inventory, stocktaking, taking inventory

jednostronnie: unilaterally, ex parte, one-sidedly

karta płatnicza: bank card; wydawanie kart płatniczych issue of bank cards

kodycyl do testamentu: codicil

konsorcjum emisyjne: issue syndicate, issue consortium

korpus służby cywilnej: civil service corps

koszty utraconych korzyści: opportunity costs

książeczka czekowa: cheque book

kwalifikacje do objęcia stanowiska kierowniczego: management level qualifications

lista osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego: list of claimants surviving the deceased

marszałek sejmu: Seym Marshal, Speaker of the Seym

miejsce doręczenia: place of service

mord: murder, killing, assassination

najem lokalu mieszkalnego: residential lease

napastnik: assailant, aggressor, (najeźdźca) invader

nieobecność w pracy: absence from work

niezdolny: unable, incapable, unfit, incapax, disqualified, ineligible

obliczać odsetki: to compute interest, to calculate interest

obradować: to sit, to deliberate, to debate, to be in session

odbywać zgromadzenie: to hold a meeting

odpowiadać (za): to be liable for, to be responsible for, to be accountable for, to bear responsibility

odtąd: hereinafter, hereafter, henceforth, from this point

oferta wiążąca: binding offer, firm offer

opublikować prospekt emisyjny: to publish a prospectus

osoba ubezwłasnowolniona: incapacitated person, incompetent person, person in need of supervision

pacyfista: pacifist

personel naukowo-techniczny: scientific profession

plan: 1. plan, schedule, scheme 2. intention, plan 3. (zarys) design, blueprint

podatek ryczałtowy: lump-sum tax

podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki: division by acquisition and formation of a new company

popełnienie przestępstwa: commission of a crime

posiadanie domniemane / dorozumiane: constructive possession

potrącenie z wynagrodzenia: deductions from remuneration, deduction at source

pozwolenie: licence, permit, permission

praca dorywcza: odd job

prawny środek płatniczy: legal tender

procedura: procedure, proceedings

prowadzić ewidencję towarów: to keep records of goods

prowizja gwarancyjna: guarantee commission

przedsiębiorstwo małe: small undertaking

przedstawiciel z urzędu: public attorney (USA)

przepadek: forfeiture, loss

przepustka: pass, leave, permit

przyjąć / przyjmować wykonane roboty: to take over / to accept work performed / done

rachunek prowadzony przez spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową: account kept by a savings and loan co-operative

recepis pocztowy: postal receipt

restrukturyzacja: restructure, restructuring; propozycja restrukturyzacji proposal to restructure; warunki restrukturyzacji terms and conditions of restructuring

rozliczenia bezgotówkowe: non-cash settlements; bankowe rozliczenia bezgotówkowe bank transfers

rynek notowań: quotation market

siatka kierownicza: managerial grid

spadkobierca pod tytułem szczególnym: singular successor

sporządzić plan przekształcenia: to draw up / to draft the transformation plan

sprzedaż zastawu: sale of pledge

stanowić kworum: to have a quorum, to form a quorum

strony sporu: parties to a dispute

szalbierz: fraud, impostor, quack

tabela: table, schedule

torturować: to torture, to put to torture

ubóstwo: necessity, indigence; zarzut ubóstwa plea of necessity

ukończenie postępowania: completion of the proceedings

umowa przechowania: safe-keeping agreement, bailment agreement, contract of safe-keeping

upoważnić do wypłacenia: to authorise payment

ustalić pochodzenie towarów: to determine the origin of goods

uwierzytelniony urzędowo: officially certified

używać rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu: to use the thing in a manner suitable for its properties and end-use

weksel awalizowany: backed bill

wkład pieniężny płatny na żądanie: deposit payable on demand

wspólnicy / udziałowcy: partners / shareholders

wyjawienie: disclosure, revelation, uncovering

wypisać pokwitowanie: to make out / to write out a receipt

wytwórczość: manufacturing activity, production, manufacture; drobna wytwórczość small-scale production

własność prywatna: private property

zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy: non-competition during employment

zamieszkały: resident, domiciled, residing

zasięgnąć porady u kogoś: to take counsel with someone

założenie: creation, establishment, incorporation, foundation

zgłaszający: declarant

zobowiązanie naturalne: natural / moral obligation

zwalniać: to release, to discharge

złożenie wzoru podpisu: putting a specimen signature

świadczenie pieniężne: pecuniary contribution, cash performance

akcja kumulowana: cumulative share

aktywa trudne do upłynnienia: slow assets, risk assets

autopsja: autopsy, post-mortem (examination)

brak testamentu: intestacy

czasowy: 1. temporary, interim 2. time -based

dieta (np. posłów, służbowa): emolument

dw (do wymiany): before split (giełda)

Etat: post, position, employment, job; praca na cały etat full-time employment

hipoteka na gospodarstwie rolnym: farm mortgage

jednostka uczestnictwa: participation unit; odkupywać jednostki uczestnictwa to repurchase participation units; zbywać jednostki uczestnictwa to sell participation units

kierować zespołem: to lead a team

konto kapitałowe: capital account

księga zapisu końcowego: book of final entry

macierzyński: maternity, maternal, motherly; instynkt macierzyński maternal instinct; obowiązki macierzyńskie maternal duties; urlop macierzyński maternity leave

mniejszość: minority

należności celne wywozowe: export customs duties

nieobecność: absence

obowiązywać: to be in force, to be effective / valid / operative, to bind, to oblige

odmowa wydania opinii: disclaimer of opinion

oferta w zapieczętowanej kopercie: offer under sealed cover

pakiet: holding, interest, lot

podatek od tłuszczów jadalnych: tax on oils and fats

polityka zatrudnienia UE: EU employment policy

poufny charakter: confidential nature

praca dzieci: child labour

propozycja: proposal, offer, suggestion

przemytnik: smuggler, interloper

raport z badania: condition report

rozdzielić dywidendę: to distribute a dividend

rynek pożyczkowo-kredytowy: loan market

spekulant grający na zniżkę: bear

spółka osobowa: partnership

szalbierstwo: fraud, imposture, quackery

taryfa: tariff, rates

uczestnik funduszu inwestycyjnego: investment fund participant

umorzenie: depletion, depreciation

urlop zdrowotny: sick leave

uszkodzenie: harm, injury, damage; ciężkie uszkodzenie ciała grievous bodily harm, great bodily injury

weksel płatny na żądanie: demand bill, draft at sight, sight bill, bill payable on demand

wprowadzenie towarów: introduction of goods; nielegalne wprowadzenie towarów illegal introduction of goods

wykup akcji: buyout of shares, payment up

właściciel: owner, proprietor, bearer, holder

zamierzać: to intend, to plan, to propose to, to aim

zawieszenie biegu przedawnienia: suspension of running of period of limitation

zobowiązanie finansowe: financial commitment

ściganie karne: criminal prosecution

Akt: 1. (dokument) deed, act, memorandum, statement 2. act

Bank Rezerw Federalnych: Federal Reserve Bank (USA)

chronić życie i zdrowie pracowników: to protect the health and life of employees

do wszystkich zainteresowanych: to whom it may concern

dyrektor izby skarbowej: tax-chamber director

etyka zawodowa: professional ethic

obszar celny: customs territory, customs area; wyprowadzić / wyprowadzać towary z obszaru celnego to remove goods from the customs territory

odwołać prokurę: to revoke a commercial power of attorney

ordynacja: 1. regulations, law, act on rules for 2. entailed state

partia towaru: consignment

podatek od spadków: inheritance tax, estate tax, estate duty

pomoc w znalezieniu miejsca pracy: job placement assistance

pozycja kosztów: cost item

prawomocność: force of law, legal validity

przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki: representative of the minister in charge of economy

przypuszczenie: supposition, assumption, presumption

rekompensata za wypadek przy pracy: compensation for an occupational accident

rynek kapitałowy: capital market

spieniężyć: to sell, to realise

stanowisko: post, position, job title, role; konkurs na stanowisko competition for a post; mianować na stanowisko to appoint someone to the post of; nadający się na stanowisko fit for the position, qualified for the position; nadawać się na dane stanowisko to qualify for a position; obsadzić stanowisko to fill a post; proponować komuś stanowisko to offer a job / post to someone; przyjąć oferowane stanowisko to accept an office / a post, to take the post; zwolnić stanowisko to vacate a post / position;spełniać całkowicie wymagania danego stanowiska to fulfil the full-time commitment required for the role

termin spełnienia świadczenia: time limit for the performance

umowa agencyjna: agency contract

uroczysta przysięga (z ręką na Piśmie Świętym): corporal oath

waluta emisji: currency of issue

wręczać łapówkę: to bribe, to graft

wynajem miejsc parkingowych: letting of premises and sites for parking vehicles

zabezpieczenie dodatkowe pożyczki: collateral security

zapobiegać: to prevent, (uniknąć, odwracać) to avert, to head off, (uniemożliwiać) to forfend, (udaremniać) to intercept, (zapobiec, zaradzić) to obviate, (zapobiec katastrofie) to stave off

zgłoszenie pisemne: declaration in writing

zwłoka dłużnika: default of the debtor

anulować: to cancel, to retract, to revoke, to annul, to invalidate, to abrogate, to countermand, to rescind

cel spółki, cel działalności spółki: objects of a company

dokonać zabezpieczenia: to carry out security

dłużnik osobisty: personal debtor

handlować: 1. to trade, to deal in 2. (nielegalnie) to traffic

kierować produkcją: to manage production

kredyt refinansowy: refinancing loan

metoda: method, way, manner

naturalizować: to naturalise

obrońca z urzędu: court-appointed defender, public defender, assigned counsel

ograniczać produkcję: to cut back production

papiery wartościowe o oprocentowaniu stałym: fixed-interest securities, fixed-yield securities

podatnik podatku dochodowego: personal-income-tax payer; majątek podatnika taxpayer’s property; na koszt podatnika at taxpayer’s expense; odpowiedzialność płatnika taxpayer’s liability

poziom zysku: level of profit

prawomyślność: law-abidingness

przeprowadzać naprawy: to make repairs

renta chorobowa: disability pension

saldo dodatnie: active / credit balance

sprzedaż ze stratą: sale at a loss / sacrifice, losing sale

szantażować: to blackmail

ukryte pobudki: ulterior motives

użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej: holder of perpetual usufruct rights to the land

wpłacić pieniądze na rachunek: pay money into an account

wywiązywać się ze zobowiązania: to meet one’s obligation

zanieczyszczenie: pollution, contamination, (skalanie) defilement, (zniszczenie, zepsucie) vitiation; ograniczać zanieczyszczenie to limit pollution; źródła zanieczyszczeniasources of pollution

zlecenie: mandate, commission, order

złoża ropy: oil reserves

akcja niekumulowana: non-cumulative share

bezrobocie spowodowane postępem technicznym: unemployment due to technical progress

czynność prawna bezwzględnie nieważna: null and void legal act / transaction

dożywotnie użytkowanie nieruchomości: life estate

forma pożyczki: form of a loan

kajdanki: handcuffs, manacles; skuć kogoś kajdankami to handcuff someone

koszt niemożliwy do uniknięcia: inescapable cost

magazynier: warehouseman, stock-keeper, stock clerk

nadawać pocztą poleconą: to register

notariusz: notary, notary public

odroczony podatek: postponed tax

oszacować szkodę: to estimate the damage

po służbie: off duty

porządek dzienny: agenda

pracować na nocnej zmianie: to work nights, to work a night shift, to be on the night-shift, to be on nights

prowizja za dostawę: commission for delivery

przyznać świadczenia / zasiłki: to grant benefits

roszczenia wynikające z umowy o dzieło: claims resulting from the contract of work

spedycja: forwarding, shipping; koszty spedycji forwarding costs

starość: old-age

testament sądowy: judicial testament

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: double taxation agreements, tax treaties

wada fabryczna: manufacturing defect

wstąpić w prawa spadkobiercy: to succeed to the rights and duties of a heir

własność ruchoma, ruchomość: movable property

zarządca: court supervisor, administrator

zgłosić roszczenie do masy upadłości: to claim a debt against a bankrupt

świadczenia dodatkowe (np. woda, gaz, prąd): utilities

awizo dostawy: notice of delivery

cennik: price list

depozyt: depository, deposit, escrow; Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Supervisory Board of the National Depository

dziecko: child, infant, kid, youngster

gratyfikacja: bonus, extra pay, remuneration

kalendarz emisji: issue timetable

koszt wspólny: joint cost

magister prawa: Mater of Laws

nadzwyczajne remonty: extraordinary repairs

niezrównoważony umysłowo: of unsound mind

odnosić: 1. (zwracać) take back, bring back, carry back 2. (osiągać) to achieve, to be a success, to succeed 3. (porównywać) to compare

organizować kampanię na rzecz: to organise a campaign for

pełnomocnik handlowy: commercial representative

popiwek (podatek od nadmiernych wynagrodzeń): excess profit tax

pożyczka w różnych walutach: multi-currency loan

prowadzić agencję celną: to operate a customs agency

przywrócenie do pracy: reinstatement

rodzaj funduszu inwestycyjnego: type of investment fund, nature of investment fund

spedytor: shipper, freight forwarder

strajk polityczny: political strike

ubezpieczenie od bezrobocia: unemployment insurance

urząd marszałkowski: governor’s office

warunkowe przekazanie gruntu: conditional conveyance of land

wydać pokwitowanie: to issue / to give a receipt

włamanie: burglary; dokonać włamania to break in

zarząd komisaryczny: receivership

zlecać: to commission, to charge, to entrust, to assign, to order

świadczenie rzeczowe: benefit in kind

anulować ofertę: to cancel an offer, to retract an offer

być skłonnym do rozważenia oferty: to be open to an offer

dobudowa: addition

dziennik wpływów: cash receipts journal

głosować nad wnioskiem: to vote on the motion

kapitał rezerwowy: reserve capital

koszt różnicowy: differential cost, incremental cost

lombardowy: pawn

najbliższy krewny: next of kin

obciążać masę upadłości: to encumber the bankruptcy estate

odnowić: 1. to renew, to extend 2. to refurbish, to renovate, to improve

opodatkowanie u źródła: taxation at the source

pełnomocnictwo dorozumiane (domniemane): implied power of attorney, agency of necessity

pokuta: atonement, penance

poświadczyć: to authenticate, to certify

protokół zdawczo-odbiorczy: hand-over protocol, delivery-acceptance act

przyjęty przez aklamację: carried by acclamation

roboty kesonowe: caisson work, pneumatic work

sesja naukowa: symposium

spółka prawa cywilnego: non-commercial partnership, private company

testament wspólny: joint / mutual will

uprawdopodobnić: to substantiate, to make probable / plausible

walne zgromadzenie akcjonariuszy: annual general meeting

wstrzymać wypłatę czeku: to stop a cheque

wyzwolenie niewolnika: manumission

zastrzec / zastrzegać prawo własności: to reserve the right of ownership

zwolnienie: 1. dismissal, discharge (from employment), disemployment, expulsion, firing, layoff, release (from employment) 2. acquittal 3. dispensation, exemption

akcja niepodzielna: indivisible share

akcjonariat pracowniczy: workers’ stock ownership, employee share ownership

aktywa: 1. assets, estate 2. credit column, credit side (w księgowości), assets

Amerykańskie Stowarzyszenie Rachunkowości: American Accounting Association, AAA

animator: animator

atest: certificate, attestation

banicja: 1. (wygnanie) proscription, exile, banishment, deportation 2. (wyjęcie spod prawa) outlawry

bank rentowy: annuity bank

bezprawne objęcie w posiadanie (nieruchomości): forcible entry

bezrobocie strukturalne: structural unemployment

bezzwłocznie: immediately, directly, at once, forthwith

bluźnierca: blasphemer

brak pracy: shortage of work, job shortage, lack of work

budownictwo mieszkaniowe: house-building, home building, residential construction

budżet finansowy: financial budget

być czyimś spadkobiercą: to be someone’s heir

błąd kancelaryjny: clerical error

cement: cement

chałupnik: home-worker, person working from their home, out-worker

cofać towar: to retract goods

czas pracy nietypowy: unsocial hours

czek gwarantowany: guaranteed cheque

czek przenoszalny: negotiable cheque

czynnik: factor

czynsz dzierżawny: land rent, lease rent

cło preferencyjne: preferential tariff

darowizna: gift, donation, endowment, demise; akt darowizny deed of gift, deed of donation, donation deed; odwołać darowiznę to recall a donation; odwołanie darowizny revocation of a donation; podatek od darowizn donation tax, gift tax, donation duty, duty on donations; przedmiot darowizny object of donation; wartość przedmiotu darowizny value of the object of donation; przyjąć darowiznę to accept a gift; przyjęcie darowizny acceptance of a gift; przyrzeczenie darowizny promise of a donation; umowa darowizny contract of donation, donation contract, gift contract; wykonać darowiznę to effect a donation; zwrot przedmiotu odwołanej darowizny return of the object of the revoked donation

dezintegracja pracownicza: worker’s disintegration

dochodzenie kredytowe: credit investigations

dojrzały: (osoba) mature, (owoc) ripe

dokument akcji: share certificate, stock certificate

domniemanie: presumption, supposition, assumption; obalić domniemanie to rebut a presumption

dopuszczenie do układu: admittance to the reorganisation procedure

dostawa na termin: delivery on term

dotrzymywać terminów dostaw: to meet the delivery dates

drobna wytwórczość: small-scale production

dyrektor ds. sprzedaży: sales manager

dyscyplina: 1. discipline 2. discipline, field of study; narzucić dyscyplinę to impose discipline

dział księgowości: accounts department

działka budowlana uzbrojona: improved building land

dziennik urzędowy: law journal

dzierżyć: to hold, to possess

dzień przekształcenia: transformation date, day of transformation

dłużnik opieszały: slow / sluggish / tardy debtor

eksces: excess, excessive action, disturbance

emisja praw poboru: rights issue, rights offering (USA)

Europejska Komisja Związków Zawodowych: European Industry Committee

faktura celna: customs invoice

filantrop: philanthropist

fundacja charytatywna / na cele dobroczynne: charitable corporation, charitable trust

giełda frachtowa: charter exchange, shipping exchange

giełda zbożowa: corn exchange, grain exchange

gotowy / przygotowany do dostawy: ready for delivery

gwarancja bankowa: banking guarantee, banker’s guarantee

gwarant: 1. guarantor 2. warrantor 3. (ubezpieczyciel) underwriter

główny akcjonariusz: major shareholder

handlowiec: 1. trader, dealer, merchandiser, tradesman, tradesperson 2. (sprzedawca) vendor

hipoteka łączna: aggregate mortgage, collective mortgage

hurt: 1. wholesale (trade) 2. bulk, mass

importer: importer

inspektor nadzoru budowlanego: inspector of construction supervision; główny inspektor nadzoru budowlanego chief inspector of construction supervision

instytucja ubezpieczenia na wypadek bezrobocia: unemployment insurance institution

inwestor: 1. investor 2. (zleceniodawca) principal, employer

jakość: quality, grade; gwarancja jakości quality guaranty / assurance

jurysdykcja: jurisdiction, judicature

kalendarz wyborczy: voting calendar

kapitał akcyjny / statutowy: authorised capital; niewyemitowany kapitał akcyjny unissued share capital

kara upomnienia: penalty of admonition

karnik: criminal lawyer, criminalist

kat: executioner, hangman, headsman, decapitator

klasyfikacja towarów: classification of goods

komisant: commission agent, consignee

koncesja: licence, concession; cofać / cofnąć koncesję na prowadzenie agencji celnej to revoke a licence to operate a customs agency; wydać / wydawać koncesję na prowadzenie agencji celnej to grant a licence to operate a customs agency

konosament bezpośredni: through bill of lading

konsolidacja: consolidation

konto zakupu zapasów: stock purchase account (UK)

kontrasygnować: to countersign

koszt: cost, expense, price

koszt odtworzenia: replacement cost, reproduction cost

koszty spedycji: forwarding costs

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów: National Chamber of Statutory Auditors

książka drobnych wpływów i wydatków: petty cash book, PCB

kształcenie ustawiczne: recurrent education

kwalifikacje: qualifications; doskonałe kwalifikacje excellent qualifications; konieczne kwalifikacje necessary qualifications; odpowiednie kwalifikacje appropriate qualifications; podnieść swoje kwalifikacje to upgrade skills, to improve qualifications; podnoszenie kwalifikacji improvement of qualifications; sprawdzić kwalifikacje to examine the qualifications; wymagać kwalifikacji to require qualifications; wystarczające kwalifikacje sufficient qualifications

legalny: legal, licit, lawful, legitimate

lichwiarski: usurious

list frachtowy: shipping bill, shipped bill

lokal mieszkalny: residential premises, living accommodation

lubić pracę zespołową: to be comfortable in a team environment

macocha: stepmother

malwersant: embezzler, peculator

materiały i towary: materials and merchandise

metoda po koszcie przeciętnym: average cost method, average price method

metryka urodzenia: birth certificate

miejsce załadunku: shipping point (USA), shipping place

mieć w cudzym posiadaniu: to possess in the name of somebody, to hold for somebody

Międzynarodowa Federacja Księgowych: International Federation of Accountants, IFAC

molestowanie seksualne: sexual harassment

mównica: despatch box, lectern, rostrum

na konto: for account of

nabyć wierzytelność: to acquire a claim

nadawca: sender, consignor, remitter

nadzorca sądowy: court supervisor, court executive supervisor; ustanowić nadzorcę sądowego appoint a court supervisor

nakaz deportacji: deportation order

należności zaległe: outstanding debts

napaść z zamiarem pobicia: assault, attack

naruszenie nietykalności cielesnej: battery

nałożyć karę: to impose a penalty

niedorozwój umysłowy: mental retardation

niepełnoletniość: minority, infancy

nieruchomość posiadana na własność bez ograniczeń: freehold property

nieulegający przedawnieniu: imprescriptible

niewolnik: slave, (chłop pańszczyźniany) bondsman, (poddany) helot

niezdolność do pracy: incapacity to work, unfitness for work; czasowa niezdolność do pracy temporary incapacity to work, unfitness for work

nominalny kapitał zakładowy: nominal share capital

obciążyć hipoteką: to mortgage, to burden with mortgage, to hypothecate

obliczyć dług: to calculate a debt

obligacja zamienna: convertible bond, convertible loan stock

obowiązki macierzyńskie: maternal duties

obsadzić stanowisko: to fill a post

ocena wydajności pracy: merit rating

odbiorca praw: transferee

odciski palców: fingerprints, dabs

oddziały prewencji: riot police

odnieść obrażenia: to suffer injuries

odpowiadać solidarnie: to be liable jointly and severally

odpowiedzialność porządkowa pracowników: employee’s liability for maintenance of order

odrzucić ofertę: to decline an offer, to refuse an offer, to reject an offer

odsetki od wierzytelności: interests accrued on claims, interests on claim

odwołanie: 1. revocation, (ze stanowska) dismissal 2. (cofnięcie) withdrawal 3. appeal 4. cancellation, revocation

odwołać wcześniejsze zeznania: to recant / to retract one’s earlier testimony

oferta pisemna: written offer, offer in writing

oferta niewywołana: unsolicited offer, voluntary offer

oferta zakupu: offer to buy, offer to purchase

oględziny: inspection, examination, survey, viewing the scene

ogłoszenie strajku: proclamation of a strike

okoliczności dodatkowe: contributory causes

okręg sądowy: circuit

opiekun prawny: legal guardian

opodatkować: to tax, to impose a tax

ordynacja wyborcza: electoral regulations, electoral law, act on rules for elections

orzekać / orzec: to declare, to decide, to rule, to adjudicate, to adjudge, to decree

oskarżycielski: accusatorial, accusatory

osoba stanu wolnego: unmarried person, single person

oszczerczy: defamatory, libellous, slanderous

obciążyć hipoteką: to mortgage, to burden with mortgage, to hypothecate

obliczyć dług: to calculate a debt

obligacja zamienna: convertible bond, convertible loan stock

obowiązki macierzyńskie: maternal duties

obsadzić stanowisko: to fill a post

ocena wydajności pracy: merit rating

odbiorca praw: transferee

odciski palców: fingerprints, dabs

oddziały prewencji: riot police

odnieść obrażenia: to suffer injuries

odpowiadać solidarnie: to be liable jointly and severally

odpowiedzialność porządkowa pracowników: employee’s liability for maintenance of order

odrzucić ofertę: to decline an offer, to refuse an offer, to reject an offer

odsetki od wierzytelności: interests accrued on claims, interests on claim

odwołanie: 1. revocation, (ze stanowska) dismissal 2. (cofnięcie) withdrawal 3. appeal 4. cancellation, revocation

odwołać wcześniejsze zeznania: to recant / to retract one’s earlier testimony

oferta pisemna: written offer, offer in writing

oferta niewywołana: unsolicited offer, voluntary offer

oferta zakupu: offer to buy, offer to purchase

oględziny: inspection, examination, survey, viewing the scene

ogłoszenie strajku: proclamation of a strike

okoliczności dodatkowe: contributory causes

okręg sądowy: circuit

opiekun prawny: legal guardian

opodatkować: to tax, to impose a tax

ordynacja wyborcza: electoral regulations, electoral law, act on rules for elections

orzekać / orzec: to declare, to decide, to rule, to adjudicate, to adjudge, to decree

oskarżycielski: accusatorial, accusatory

osoba stanu wolnego: unmarried person, single person

oszczerczy: defamatory, libellous, slanderous

otrzymać pożyczkę: to receive a loan, to obtain a loan

oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego: statement on opening reorganisation proceedings

papier wartościowy: security, stock; inkaso papierów wartościowych security collection; operacje na papierach wartościowych operations in securities, dealings in securities, transactions in securities; portfel papierów wartościowych investment portfolio; ulokowanie / plasowanie papierów wartościowych placing of securities;rejestracja papierów wartościowych registration of securities

papiery wartościowe przynoszące zysk: income-yielding securities

partia polityczna: political party

patent: patent

personel: staff, personnel, body of persons employed; członek personelu staff person; odpowiadać za personel to be in charge of staff; wstęp tylko dla personelu no admittance except on business; zarządzać personelem to administer personnel, to direct personnel, to manage personnel; zebranie personelu personnel meeting

pełnoletność: full age, full legal age, majority, age of majority, age of consent

pełnomocnictwo notarialne: notarial power of attorney

pełnomocnictwo łączne: joint power of attorney

pierwokup: pre-emption, pre-emptive purchase

planowanie: planning, programming, scheduling, intention

plomba: lead seal, customs seal; nałożyć plombę to affix the seal; zerwać plombę to break the seal

pobyt czasowy: temporary stay

podatek bezpośredni: direct tax

podatek od obrotu nieruchomościami: tax on sales of land

podatek pośredni: indirect tax

podatnik: taxpayer, taxable person, tax bearer

podmiot gospodarczy: business entity

podstawa opodatkowania: taxable base, taxable amount, basis of assessment, tax base

podwyższać cła: to increase tariffs

podżegać: to abet, to incite, to instigate, (do buntu) to foment

policja: police

ponieść straty: to suffer losses, to sustain losses

porozumienie stron: mutual agreement of the parties, mutual consent of the parties; za porozumieniem stron under mutual agreement

porządek dziedziczenia: order of succession

posiadacz zależny: dependent possessor

postępowanie karne: criminal procedure / proceedings

potrzeby socjalno-bytowe: welfare needs

potępiać: to condemn, to disapprove of

powołanie spadkobiercy: appointment of heir

pozbawić kogoś prawa reprezentowania: to deprive someone of the right to represent

pozycja taryfy celnej: tariff item

poświadczenie podpisu: authentication of signature

pożyczka indywidualna: individual loan

pożyczka pomostowa: bridging loan

pożyczkobiorca: borrower, loanee, debtor, credited party

praca biurowa: office work, clerical work

praca przy taśmie: assembly-line work

pracodawca: employer, employing entity, master, patron

pracownik starszy: older worker

prawa z obligacji: rights attaching to bonds

prawo dziedziczenia: right of inheritance, hereditary right, inheritable right

prawo poboru: pre-emptive rights, right to take up new shares, subscription right

praworządny: law-abiding, lawful, law-observing, legally governed

preferencyjne pochodzenie: preferential origin

proces: process, procedure

produkt mineralny: mineral product

prokura: commercial power of attorney, procuration, power of procuration, right of commercial representation; odwołać prokurę to revoke a commercial power of attorney;ustanowić prokurę to grant a commercial power of attorney,

prowadzić działalność: to conduct / to carry on / to carry out / to engage in activity

prowizja nielegalna: illicit commission

przedawnienie: limitation, lapse; bieg przedawnienia period of prescription, flow of time limitation; zawieszenie biegu przedawnienia suspension of running of period of limitation; nieulegający przedawnieniu imprescriptible; okres przedawnienia period / time of limitation; przerwanie okresu przedawnienia interruption in the course of limitation; podlegający przedawnieniu subject to prescription; podleganie przedawnieniu prescription under the statute of limitation; przerwa przedawnienia suspension of prescription; termin przedawnienia period of limitation / prescription, lapse period; zawieszać termin przedawnienia to suspend a lapse period; zawieszenie przedawnienia suspension of the course of limitation

przedsiębiorstwo składowe: storehouse business, warehouse company, warehouse business

przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego: representative of the President of the National Bank of Poland

przedstawić: to present, to introduce, to produce, to submit, to bring forward

przekazać lokal: to hand over the premises

przekwalifikowanie zawodowe: occupational retraining

przepadek towarów: forfeiture of goods

przestępstwo: crime, felony; drobne przestępstwo petty crime; popełnienie przestępstwa commission of a crime; miejsce popełnienia przestępstwa crime scene

przewód: 1. proceedings, procedure 2. pleadings

przyjąć dostawę: to accept delivery

przynależność rzeczy: appurtenance, accessory to a thing, thing appurtenant

przywłaszczać: to appropriate, to misappropriate, to embezzle, to defraud

płaca zasadnicza: basic wage, basic salary

rachunek pomocniczy: subsidiary account, auxiliary account

Rada Adwokacka (w Szkocji): Faculty of Advocates (SCOT)

raport: report, statement, account

regulamin zarządu: management board’s by-laws; przestrzegać regulaminu to obey regulations; wejście w życie regulaminu entry into force of regulations

renta pracownicza: occupational pension

reprywatyzacja: denationalisation

robotnik pracujący na dniówkę: hired labour hand

roboty posadzkarskie: parquet work

rolnicza spółdzielnia produkcyjna: farmers’ co-operative

rozliczenie transakcji: transaction settlement

rozpoznać u pracownika chorobę zawodową: to diagnose an occupational disease in an employee

rozwiązać: to dissolve, to wind up, to terminate, to cancel, to effect a dissolution

ruchomość niezbywalna: non-transferable movable

ryzyko: risk, danger, hazard, peril

rękojmia za wady fizyczne: warranty for physical defects

satysfakcja z pracy: job satisfaction

siedziba spółki: seat, place of business, registered office, domicile of the company

skorumpowany: corrupt

sodomia: sodomy, bestiality, buggery

spadkobierca w linii bocznej: collateral heir

spekulacja: 1. (przypuszczenia) conjecture, guesswork, speculation 2. (transakcja) speculation, profiteering

sporządzić listę wierzytelności: to make a list of claims

sprawozdanie o zatrzymanych zyskach: retained earnings statement

sprostować zgłoszenie: to amend the declaration

sprzedaż licytacyjna: auction sale

sprzedaż nielegalna: illicit sale

sprzedaż wysyłkowa: mail-order sale

sprzedaż z zastrzeżeniem odstąpienia od transakcji: sale by inspection

spółdzielnia spożywców: cooperative retail society, consumers’ cooperative

spółka osobowa z ograniczoną odpowiedzialnością: private limited company

spółka przejmująca: acquiring company, bidding company, recipient company

spłata długów ratami: payment of debts in instalments

status zawodowy: occupational status

stawka płac: labour rate; akordowa stawka płac piecework labour rate, piece rate; godzinowa stawka płac hourly labour rate

stosunek prawny: legal relationship; ułożyć stosunek prawny to arrange the legal relationship

strajkujący: striker

substancje i czynniki rakotwórcze: cancerous substances and agents, carcinogenic substances and agents

system kontroli wewnętrznej: internal control system

szkodliwość: harmfulness, noxiousness, injuriousness

sąd pracy: labour court, industrial tribunal

tajemnica handlowa: trade secret

termin płatności czynszu: date of the payment of rent

towar ekwiwalentny: equivalent goods

transakcja gotówkowa: cash transaction

tworzyć nowe miejsca pracy: to create employment / jobs

ubezpieczenie dożywotnie: whole-life insurance / policy

uczciwa konkurencja: fair competition

udział spadkowy przypadający spadkobiercy z tytułu podstawienia: share in the estate due to the heir under substitution

udzielać dyspensy: to dispense

ukończyć dzieło: to complete work

ulokowanie / plasowanie papierów wartościowych: placing of securities

umorzyć udziały: to redeem shares

umowa o pracę na okres próbny: employment on trial / for a trial period, employment contract for a probationary period

umowa użyczenia: loan for use agreement, lending for use, bailment agreement

upoważnienie: authorisation, entitlement, powers, credentials; odwołać upoważnienie to revoke an authorisation; otrzymać upoważnienie to get authorisation, to obtain authorisation; udzielać / udzielić komuś upoważnienia to grant someone authorisation, to give someone authorisation

urlop proporcjonalny: proportional leave

urzędnik: clerk, officer

ustalać / ustalić: to establish, to determine, to set forth, to specify, to fix, to identify

ustanowić kuratora w osobie: to appoint someone as guardian

ustawodawczy: legislative; władza ustawodawcza legislature

usługi podatkowe: tax services

uwłaszczać / uwłaszczyć: to enfranchise, to grant land to, to affranchise

uznać zgłoszenie za prawidłowe: to recognise the declaration to be correct

użytkowanie umowne: contractual usufruct

używać: to use, to make use of

w złym / dobrym stanie: in bad / good repair

walne zgromadzenie wspólników: Annual General Meeting (AGM) (UK), Annual Stockholders Meeting (USA)

wartość kalkulowana: computed value

warunki kredytu: credit terms

wejście w życie regulaminu pracy: entry into force of workplace regulations

weksel zdyskontowany: discounted bill

wieczysty: perpetual, eternal; użytkowanie wieczyste perpetual usufruct

wierzytelność nieściągalna: bad debt, irrecoverable claims

winowajca: culprit, the guilty one

wnieść dopłatę: to make an additional payment

wolny od wad: free from defects

wpłata gotówkowa: cash payment; wzór formularza wpłaty gotówkowej standard form for cash payments

współporęczyciel: principal on a contract of indemnity

wszcząć postępowanie: to commence / to institute proceedings

wyceniać / wycenić: to measure, to appraise

wydawać certyfikaty inwestycyjne: to issue investment certificates

wygaśnięcie długu: debt retirement

wykonawca: contractor, executor

wykonywać czynność: to perform an activity, to conduct an activity, to carry out an activity, to engage in the activity

wymiar urlopu: length of leave

wynagrodzenie pracowników fizycznych: wages

wypełnienie zobowiązania: fulfilment of an obligation, performance of an obligation

wypłacać / wypłacić odszkodowania: to pay compensation

wyrok prawomocny: final judgment, non-appealable judgment

wysokość (wartość) pożyczki: loan value

wytaczać / wytoczyć komuś proces: to bring a lawsuit against someone, to have the law of someone

wzajemne dopłaty: compensatory payments

własność dożywotnia: life tenancy, life interest

własność obciążona: encumbered property, affected property

właściciel ziemski: landowner

zabraniać / zabronić: to prohibit, to forbid, to ban

zabójstwo zawinione: culpable homicide

zagospodarowanie przestrzenne: real estate spatial development, outline planning

zakaz prowadzenia pojazdu: disqualification

zakład karny: penitentiary (USA)

zakładowy system emerytalno-rentowy: company pension scheme, occupational pension scheme

zamach stanu: coup d’état, coup; nieudany zamach stanu abortive coup; udaremnić zamach stanu to foil coup

zamówienie zaległe: back order, outstanding order

zapis powtarzany: repeated entry

zapis z podstawieniem pospolitym: substitutional legacy, bequest estate in first remainder

zapytanie ofertowe: enquiry

zarzut: allegation, charge, (krytyka) stricture; pod zarzutem on suspicion

zarządzić głosowanie: to order voting

zasiłek mieszkaniowy: housing allowance, accommodation allowance, rent allowance, rent subsidy

zaskarżenie uchwały: appeal against a resolution, challenge of the resolution, lodging of an appeal against a resolution

zastępca: deputy, secondary, assistant

zatwierdzać / zatwierdzić: to approve

zawiesić protest: to suspend a protest

zawiniona utrata uprawnień pracownika: loss of the qualifications through the employee’s own faults

założyć fundację: to establish a foundation, to set up a foundation

zbankrutować: to go bankrupt, to go into bankruptcy, to become bankrupt / insolvent, to go bust, to go to the wall, to come to smash

zdatny: fit, suitable, appropriate

zeznanie: testimony, evidence; odwołać wcześniejsze zeznania to recant / to retract one’s earlier testimony; złożyć zeznanie to give evidence, to testify

zlecenie odpłatne: remunerated commission

zmieniać umowę spółki: to amend the company / partnership deed

zniesienie barier celnych: removal of tariff walls / barriers

zobowiązanie przemienne: alternative obligation

zobowiązanie wymagalne: due obligation

zrzeczenie się dziedziczenia: renunciation of inheritance

związkowy mąż zaufania: shop steward

zwolnić lokal: to vacate the premises

zwrot przedmiotu odwołanej darowizny: return of the object of the revoked donation

złożyć kaucję: to lodge a security

łaska: mercy, compassion, favour, pardon, reprieve, clemency; akt łaski executive clemency, act of grace

śmiertelny: deadly, lethal, fatal

środki pieniężne na rachunku bankowym: cash at bank

świadczenie podzielne: divisible obligation

świadectwo o wyprodukowaniu: certificate of manufacture

świadome macierzyństwo: birth control

żołnierz: soldier, serviceman, (wojownik) warrior

akcja na okaziciela: bearer share

aktywa finansowe: financial assets

anulować pożyczkę: to revoke a loan

bank handlu zagranicznego: foreign trade bank

bezprawie: lawlessness, illegality, abuse of authority

biuro spedycyjne: shipping agency

budżet inwestycyjny: capital / expenditure budget

cel: purpose

czas pracy w ruchu ciągłym: working time in continuous working systems, continuous working day

czynności zabezpieczające sądu: court’s actions to secure assets

darowizna na wypadek śmierci: gift mortis causa

dobroczyńca: benefactor

dokonać wpisu do rejestru: to register, to record, to enter in the register

dostawa opóźniona: forward delivery, late delivery

dywidenda w naturze: dividend in kind, property dividend

dziennik: journal, book of prime entry, log book, day book; przenosić z dziennika kasowego do księgi głównej to post from a day book to a ledger

długość pobytu: duration of stay

emisja krajowa: domestic issue, internal issue

fikcyjny: fictitious, sham

granica celna: customs frontier

głosowanie obowiązkowe: compulsory voting

honorować: to honour

inwalida: disabled person, invalid, handicapped person, crippled person

jednostka: 1. unit, entity 2. (osoba) individual

kapitał z przeszacowania środków: asset appraisal increment

kierować: to manage, to direct, to guide, to administer, to control

Komisja Nadzoru Bankowego: Commission for Banking Supervision

konto dewizowe wyrównawcze: exchange equalisation account

kontrola: control, inspection, check, examination; kwestionariusz kontroli wewnętrznej internal control questionnaire; przeprowadzać kontrolę to inspect; system kontroli wewnętrznej internal control system

koszty działalności pomocniczej: costs of subsidiary activity

krótszy tydzień pracy: shorter working week

kurator procesowy: guardian ad litem

legislator: legislator, legal expert

lokata: 1. deposit 2. investment

makler uprawniony: authorised dealer

metoda wyceny w oparciu o wartość odtworzeniową: Next In-First Out (NIFO)

ministerialny: ministerial, departmental

nadawać się na dane stanowisko: to qualify for a position

nakaz przymusowej likwidacji: compulsory winding up order

naruszać prawo: to break the law

nielegalne wprowadzenie towarów: illegal introduction of goods

niewola: captivity, confinement, imprisonment, (literacko) thrall; w niewoli in captivity

obciążać kogoś sumą: to place the debit of an account

obligacja z przedłużonym terminem wykupu: extended bond

obrót wtórny: secondary distribution, secondary trading

odbywać karę więzienia: to serve

odmówić zatwierdzenia układu: to refuse to approve the arrangement

odrzucenie spadku: renunciation of an inheritance

oferta fikcyjna: fictitious offer

ogół wierzycieli: body of creditors

opiekun ustanowiony w testamencie: testamentary guardian

orzeczenie lekarskie: medical report, medical certificate; aktualne orzeczenie lekarskie up-to-date medical report, valid medical certificate

oświadczenie woli: declaration of one’s intention, declaration of intent, declaration of will; złożyć oświadczenie woli to make a declaration of intent

paragraf: 1. article, section 2. (akapit) paragraph

pełnoletność prawna: legal majority; osiągnąć pełnoletność to attain the age of majority, to reach one’s majority

planować: to plan, to project, to scheme, to schedule, to design

podatek od wartości wytworzonej: output tax

podział dywidend: dividend distribution

polityka rynku pracy: labour market policy, manpower policy, employment policy

poród: childbirth

posiadać (dzierżyć): to hold, to possess

powierzchnia piętra / kondygnacji: floor area

pożyczka fikcyjna: contractual loan

praca w niedzielę: Sunday working

prawdopodobieństwo utraty zdolności płatniczej: default probability

produkt uzyskany przez polowanie: product of hunting

przedawnienie prawa: limitation of a right

przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków rolnych: representative of the minister in charge of agriculture market

przepisy bhp: health and safety regulations

przewód doktorski: proceedings to qualify for a PhD’s degree

płaca miesięczna: monthly wages / pay

rada gminy: district council, gmina’s council

rejestr zastawów skarbowych: tax lien register

roboty kowalskie: blacksmith work

rozliczenie kosztów: costs allocation

ruchomości, własność ruchoma: movables, chattels, movable goods; naruszenie praw do własności ruchomej trespass to chattel; wycena ruchomości valuations of movable tangible property; zajęcie ruchomości seizure of chattels

samorządowe kolegium odwoławcze: local administrative-review board

składowanie towaru: storing of goods, storage of goods; czasowe składowanie temporary storage; koszty składowania storage costs, costs of warehousing; miejsce składowania place of storage; okres składowania duration of storage, period of storage; potrącić koszty składowania to deduct storage costs, to deduct costs of warehousing

spełnić testament: to consummate a testament

sprzedaż międzynarodowa towarów: international sale of goods

spór pracy: labour dispute

standardy rewizji finansowej: auditing standards

strona: 1. party 2. page 3. side

szacowanie, wartościowanie nieruchomości: appraisal, valuation

sędzia polubowny: arbitrator

terminowy: with a deadline, forward

tryb i zakres badań lekarskich: procedures and scope of medical check-ups

uchylenie postępowania: quashing of the proceedings, waiver of procedure

ulga inwestycyjna: investment relief, investment allowance

umowa rachunku bankowego: contract of bank account, deposit agreement

unikać zwłoki: to avoid a delay

Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Office of the Polish Securities and Exchange Commission

usterka widoczna: patent defect

użytkowanie rzeczy: usufruct

wartość firmy: goodwill

wieczny: eternal, everlasting, perpetual

wkład terminowy, lokata: deposit

wskaźnik: index, indicator, rate

wydać / wydawać towar: to release goods

wynagrodzenie po przywróceniu do pracy: remuneration following reinstatement

wypożyczalnia: rental, rental service

wywóz śmieci: refuse collection, garbage disposal; czasowy wywóz temporary exportation

własność pracownicza: worker’s ownership

zadanie: task, assignment; wykonać zadanie to complete a task, to perform a task

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Social Insurance Institution

zaniechanie: abandonment, relinquishment, forbearance, waiver, omission, nonfeasance

zasada swobody nawiązania stosunku pracy: principle that employment relation is to be entered into freely

zawód: 1. profession, occupation, job 2. (rozczarowanie) disappointment

zgodność: conformity, compatibility, (harmonia) harmony, (jednomyślność) unanimity

znieść bariery celne: to remove tariff walls / barriers

zoofilia: bestiality, zoophilia, zoophilism

zwrot w naturze: restitution in specie, restitution in kind

ława przysięgłych: jury, assize; niejednomyślna ława przysięgłych hung jury; wielka ława przysięgłych grand jury

świadczenie usług: performance of service, provision of service, rendering of services, supply of services, rendition of services

adwokat oskarżenia: counsel for the prosecution, prosecution counsel

akty rejestrowe: registration files

bank budownictwa: housing bank

być wystawionym na sprzedaż: to be on offer

data zamknięcia ksiąg: closing of accounts date

dywidenda końcowa: final dividend

forma: form

inspekcja: 1. (organ) inspection, inspectorate 2. (kontrola) inspection, visitation, audit, control, examination; Państwowa Inspekcja Pracy State Labour Inspectorate, State Labour Inspection; Państwowa Inspekcja Sanitarna State Sanitary Inspectorate, State Sanitary Inspection; społeczna inspekcja pracy social labour inspectorate, social labour inspection

karta: 1. sheet of paper 2. (w książce) page, leaf 3. (w polityce) card, charter

kontrasygnata: countersignature

kwitariusz: receipt book

melina: den, hole

najmodawca: lessor

niedbały: negligent, careless, lax, inattentive

obszar: area, territory, region, field, zone, range

odwołać pełnomocnictwo: to revoke power of attorney

osoba pracująca dorywczo: odd hand

pikieta pokojowa: peaceful picketing

pomoc dla słabo zarabiających: aid to low-income groups

pozbawiony usterek: faultless

pracownik niepełnosprawny: handicapped worker

przedsiębiorstwo spedycyjne: forwarding agent

rachunkowość ekologiczna: environmental accounting, green accounting

rozpoczęcie umowy najmu: commencement of a lease

sekcja zwłok: autopsy, post-mortem (examination)

sprzedaż wewnętrzna: “wash sales”

system emerytalno-rentowy: pension scheme; zakładowy system emerytalno-rentowy company pension scheme, occupational pension scheme

termin wykonania: deadline; dotrzymać terminu wykonania to meet a deadline; nie dotrzymać terminu wykonania to fail to meet a deadline; ustalić termin wykonania to establish / to fix / to make a deadline

udzielić zapomogi: to give / to provide relief

urazy fizyczne lub psychiczne: personal injuries

utworzyć bank: to establish / to form a bank

wierzyciel zagraniczny: foreign creditor

wykonywać służebność: to exercise easement, to enjoy a servitude

własność pełna: full title

zapłata przez potrącenie: payment through deduction

zdarzenie podatkowe: chargeable event

zwrócić lokal: to vacate the premises

akt notarialny zawierający oświadczenie zarządu: the notarial statement of the management board

brygadzista: foreman, overseer

czynność prawna dwustronna: bilateral transaction

dostawa odpłatna: supply for consideration

emisja papierów o zmiennej stopie: variable-rate issue

oceniać / ocenić czyjąś pracę: to assess the performance

oferent: offeror, bidder, tenderer

oskarżyciel Korony: (UK) Crown prosecutor

personel pomocniczy: back office personnel, support staff

podpalenie: arson

posiadanie fikcyjne: fictitious possession

praca zespołowa: team work; lubić pracę zespołową to be comfortable in a team environment

przebieg likwidacji: course of liquidation

przyjąć zgłoszenie celne: to accept a customs declaration

robota taśmowa / potokowa: assembly-line work

ryzyko zawodowe: occupational risk, occupational hazard; ponosić ryzyko to bear the risk

sprzedaż publiczna nieruchomości: public sale of real estate

swap procentowy: interest rate swap, IRS

towar przywożony: import goods

umowa sprzedaży nieruchomości: contract for the sale of real property, agreement of sale of real property

utrata pracy: loss of one’s job

wiek emerytalny: pensionable age

wygaśnięcie zobowiązań podatkowych: termination of tax liabilities

własność komunalna: community property

zapis niegruntowy: bequest

zawrzeć ugodę: to settle

zwolnienie od cła: relief from duty, exemption from duty, remission of duty; całkowite zwolnienie od cła total relief from duty; częściowe zwolnienie od cła partial relief from duty

akt przeniesienia własności: conveyance

bezprawność: illegality

czas trwania funduszu inwestycyjnego: duration of the investment fund

dieta: expense, allowance

dyskredytować: to discredit, to disparage, to compromise

forma wypłaty wynagrodzenia: form of payment

informacja: information, (piece of) news

Kataster: land register, cadastral register

kostnica: morgue (USA), mortuary (UK)

lokata krótkoterminowa: short-term investment, deposit at short notice

mieć odsiadkę: to do / to serve time

nie być pełnoletnim: to be under age

obniżenie: reduction, decrease, cut

odprawa emerytalna: old age bonus

organizacje pracodawców: employers’ organisations

pasierb: stepson, stepchild

podatek od kapitału: capital transactions tax

postępowanie egzekucyjne w administracji: administrative execution proceedings

prawa wspólników: rights of partners

przedstawić towary: to present goods

rachunkowość społeczna: national accounting

rynek: market

sprzedaż przez licytację publiczną: public sale, public auction

system: system, scheme

uchylać prawo: to abrogate a law

usiłować: to attempt, to seek, to endeavour, to strive

wchodzić we władanie gruntem: to enter into occupation of land

wyjawienie nieruchomości: disclosure of real property

zaburzenie: disorder, disturbance, perturbation

zastaw: 1. pledge 2. security, collateral 3. pawn 4. lien, gage; bezskuteczność zastawu ineffectiveness of a pledge; pożyczać / pożyczyć pod zastaw to lend on security, to lend money on the security of pledged chattels; pożyczający pod zastaw pawnbroker; pożyczka pod zastaw loan against deposit; prawo zastawu right of pledge;posiadacz prawa zastawu lien holder; ustanawiać / ustanowić prawo zastawu to create a pledge; ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych statutory right of pledge on movables; wykonać / wykonywać prawo zastawu to exercise a lien; przedmiot zastawu object of a pledge, collateral; rejestr zastawów pledge registry; wpis do rejestru zastawów entry into the pledge registry; dokonać wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów to enter the registered pledge into the pledge registry;wypis z rejestru zastawów transcript of tax-lien register; spieniężenie zastawu sale of a pledge; umowa o zastaw contract creating a security, security agreement; umowa zastawu rejestrowego registered pledge agreement; umowa zastawu rzeczy ruchomej agreement of pledge of chattels; ustanowić zastaw na prawach to pledge a right;ustanowienie zastawu creation of pledge; wykupić zastaw to redeem a pledge; zabezpieczać zastawem to secure with a pledge; zabezpieczać zastawem rejestrowym to secure with a registered pledge; zabezpieczenie zastawu collateral; zatrzymanie ( rzeczy ) z tytułu prawa zastawu seizure under a lien

akt darowizny: deed of gift, deed of donation

budownictwo wielorodzinne: multi-family construction

dane bieżące: current data

dziedzic: 1. heir, successor, inheritor, beneficiary, legatee 2. landlord, landowner

gwarancja stosowna: adequate guarantee

kara grzywny: fine, amercement

koszty dystrybucji: distribution costs

miara: 1. measure, gauge 2. (rozmiar) size 3. (ilość, liczba) number, quantity, amount 4. (umiar) moderation

naruszenie porządku publicznego: public nuisance

obowiązek ustawowy: statutory duty

oferta nabycia: bid

oświatowy: educational, instructional

podatek od papierów wartościowych: tax on transfer of stocks and bonds, securities tax

powierzchnia: space, surface, area

prawo nadzoru: kontroli) right of supervision

przedsiębiorca jednoosobowy: single-party business entity

płynność banku: liquidity of bank

rozporządzenie ostatniej woli: last will and testament; wolność rozporządzania freedom of testamentary disposition

sprawa sądowa: lawsuit

strajk generalny / powszechny: general strike, all-out strike

tytuł wierzytelności: title of claim

urząd rejestrowy przedsiębiorstw, Dom Spółek: Companies House (UK)

wierzyciel bez prawa głosu: creditor without the right to vote

wykonywać / robić na zamówienie: to make to order

zabójstwo: murder, homicide

zasiłek uzupełniający: supplementary allowance

zobowiązanie okresowe: seasonal obligation

żołnierz zawodowy: professional soldier

bank w formie spółki akcyjnej: joint-stock bank

czasowy wywóz: temporary exportation

dodatek za niebezpieczną pracę: danger money

dzierżawa prawa: lease of a right

gwałt: 1. (zgwałcenie) rape 2. (przemoc) violence 3. (przymus) coercion, force

kazus: case

kredyt ratalny: instalments credit

medycyna: medicine

narażać: to endanger, to jeopardise, to put something at a risk

obopólny: mutual; za obopólną zgodą by mutual agreement / consent

oferta próbna: tentative offer

papier wartościowy na zlecenie: order instrument, order document

podatek od dochodów i zysków kapitałowych: corporation tax

potwierdzenie: 1. confirmation, acknowledgement 2. corroboration

prejudykat: leading case, precedent, prejudication

przestrzeń niezabudowana: space unclosed

rewizja osobista: strip / body search

sankcja: 1. sanction 2. (usankcjonowanie) approval, sanction, ratification; nakładać sankcje to impose sanctions; znosić sankcje to lift sanctions

spółka prowadząca rynki pozagiełdowe: company managing / operating / running over-the-counter markets

transakcja pakietowa: bloke trade

uprawnienia rady wierzycieli: powers of the creditors’ committee

walny: plenary, general

wyborczy: electoral, election; czynne prawo wyborcze suffrage, ballot, franchise; korzystać z praw wyborczych to exercise the right of suffrage; okręg wyborczy election district, constituency

własność osobista: personal property / ownership

zarządzać systemem rekompensat: to manage a compensation system

zobowiązanie długoterminowe: long-term obligation

święto: 1. holiday 2. feast

akcje „wysokich lotów”: high fliers

budynek rolniczy: agricultural building

dane: data, particulars, details, notes, evidence

dyrektor naczelny: executive director, managing director

godzina: 1. hour 2. time, moment

jednomyślny: unanimous, undivided

konto oszczędnościowe: savings account

list: letter, bill, note

morderstwo: murder, assassination, killing

nieruchomość służebna: servient tenement

odbiorca towarów: recipient of goods

okres najmu: duration of lease, term of lease

pewność: 1. security, certainty 2. confidence

podwyżka: rise, increase

pozycja: 1. item, point, entry 2. position, location 3. status

procedura zawieszająca: suspensive procedure

przetarg ustny: tender made orally

robotnik budowlany: construction worker

rękojmia: warranty

spółdzielnia zbytu: marketing cooperative

służebność drogi koniecznej: easement of necessary access, easement by necessity, easement of access, necessary easement

unieważniać / unieważnić: to abrogate, to cancel, to annul, to invalidate, to make null and void, to rescind

w drodze dziedziczenia: by right of succession

wspólność spadkowa: community of heirs

władza rodzicielska: parental authority; sprawować władzę rodzicielską to exercise parental authority

zarobki ogółem: total earnings

zrzeszać się w związek zawodowy, zakładać związek zawodowy: to associate

dziedziczenie: succession, inheritance, inheriting; kolejność dziedziczenia order of succession, rules of descent; niegodność do dziedziczenia unworthiness to inherit;niezdolność do dziedziczenia incapacity to inherit; porządek dziedziczenia order of succession; prawo dziedziczenia right of inheritance, hereditary right, inheritable right;uprawniony do dziedziczenia entitled to inherit; w drodze dziedziczenia by right of succession; zasady dziedziczenia rules of succession; zrzec się dziedziczenia to renounce inheriting; zrzeczenie się dziedziczenia renunciation of inheritance

fuzja tworząca konglomerat: conglomerate merger

grupowa organizacja pracy: group organisation of work

gwarancja jakości: quality guarantee, guarantee of quality

koszty założenia spółki: preliminary expenses, formation expenses, organisation costs

odwołać oświadczenie woli: to revoke a declaration of intent

odzież robocza: protective working clothes, industrial clothing, work clothing

oferta cenowa: quotation

orzeczenie bankructwa: bankruptcy order

przyrzeczenie darowizny: promise of a donation

skarbowość: finances, financial matters

skarb państwa: State Treasury

spadkobierca w linii prostej: bodily heir

spadkobierca w linii zstępnej: heir of the body

umorzyć akcje: to redeem shares

uwłaszczenie: leasehold enfranchisement

uznać za winnego: to convict

zamówienie: order, commission, requisition; odwołać zamówienie to cancel an order; otrzymać zamówienie to receive an order; składać zamówienie to place an order;wykonywać / robić na zamówienie to make to order; zdobyć zamówienie to win an order

zobowiązanie podatkowe: tax liability

glina / gliniarz: cop, copper

godzinowa stawka płac: hourly labour rate

handel narkotykami: drug trafficking

papiery wartościowe w obrocie nieoficjalnym: over-the-counter securities

prawomocny: legally valid, binding

promulgacja: promulgation

procedura celna: customs procedure; gospodarcza procedura celna customs procedure with economic impact; objąć towary procedurą celną to place goods under a customs procedure; zgłosić towar do procedury celnej to declare goods for a customs procedure

przedmiot hipoteki: subject of a mortgage

przedsiębiorca zagraniczny: overseas enterprise

przemysł: industry

przekształcenie: transformation; dzień przekształcenia transformation date, day of transformation; plan przekształcenia transformation plan, draft terms of transformation;sporządzić plan przekształcenia to draw up / to draft the transformation plan; uchwała o przekształceniu spółki resolution on transformation of a company / partnership;podjąć uchwałę o przekształceniu spółki to adopt a resolution on transformation of the company / partnership; wypowiedzieć się za przekształceniem to support the transformation

stopień pokrewieństwa: degree of relationship

wierzytelności wyłączone z układu: claims excluded from arrangement / reorganisation

kolektyw pracowniczy: workers’ collective

nazwa handlowa: trade name

obligacja o stałym oprocentowaniu: fixed-interest bond

odroczenie terminu płatności podatku: deferment of tax

dziedziczenie ustawowe: lawful succession, intestate succession, statutory succession

fałszerz wekslowy: bill forger

osoba zobowiązana do zapłaty podatku: person liable to pay tax

prawo do wspólnego pastwiska: right to common pasture

rozliczyć / rozliczać: to settle, to adjust

spółka łącząca się: merging company

statystyka płac: labour statistics

odwetowy: retaliatory; cło odwetowe retaliatory tariff

dwuznaczny: ambiguous, equivocal, unclear, vague

dokumentacja podatkowa: tax records

przyjąć: to accept, to assume, to adopt, to undertake