Kara 5000 zł za brak maseczki? Jak odwołać się od decyzji

Chwila roztargnienia w czasie epidemii może drogo kosztować. Za brak maseczki zakrywającej usta i nos, przemieszczanie się w trakcie zakazu czy nie stosowanie do społecznego dystansu grożą surowe kary. W czasie epidemii niefrasobliwi obywatele musieli liczyć się z mandatami karnymi i sprawami wykończeniowymi. Oprócz tego w wielu skrzynkach znalazły się decyzje sanepidu o nałożeniu kar administracyjnych w wysokości nawet do 30 000 zł. Jaka jest możliwość odwołania od decyzji?


Nakazy i zakazy związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa wprowadzano w życie błyskawicznie, równie szybko organy państwowe przeszły do egzekucji przepisów. Media obiegły informacje o ukaranych mandatami karnymi osobach, które w trakcie społecznej kwarantanny biegały po parku, wyjechały umyć samochód czy wracały z zakupów. Obywatelom pozostało jedynie pokorne przyjęcie mandatu albo dochodzenie swoich praw przed sądem. Wiele spraw karnych do tej pory nie zostało rozstrzygniętych. Jednak zastosowano broń obosieczną. Oprócz postępowania wykończeniowego wszczęto również administracyjne.


Administracyjne kary nałożone przez sanepid mogą być bardziej dotkliwe finansowo od mandatów i grzywien nałożonych przez sąd karny. Policjanci, którzy zatrzymali osoby niestosujące się do koronawirusowych nakazów i zakazów, zaraz po wystawieniu mandatu czy skierowaniu sprawy do sądu, zawiadamiali właściwe organy administracyjne. Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne w całym kraju rozsyłają decyzje o nałożeniu kar administracyjnych, najczęściej w wysokości 5000 zł za naruszenie przepisów rozporządzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Od nałożonych decyzji warto odwołać się i złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną? 

Co musi zawierać odwołanie od decyzji administracyjnej?


W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, stronie przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji – najczęściej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Odwołanie jednak wysyłamy do tego organu, który wydał decyzję, a więc do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pismo nie musi być sformalizowane, wystarczy, że strona wskaże od jakiej decyzji składa odwołanie, krótko uzasadni pismo i złoży podpis. W przypadku, gdy strona samodzielnie formułuje odwołanie, nie jest konieczne powołanie się na konkretne przepisy postępowania administracyjnego, które zostały naruszone. Już sam przepis art. 128 kpa wskazuje, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Taktyka stosowana przez sanepid budzi wątpliwości adwokatów. Zgodnie z przepisami strony postępowania administracyjnego powinny być zawiadomione o wszczęciu postępowania, możliwości przejrzenia akt sprawy i złożenia wniosków dowodowych. W praktyce jednak organy ograniczają zupełnie udział stron w postępowaniu. Ukarany administracyjnie otrzymuje w jednej przesyłce zarówno zawiadomienie o wszczęciu postępowania, jak i decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej. Organy co prawda informują o przysługującym prawie zapoznania się z dokumentacją postępowania oraz prawie uczestniczenia w przeprowadzonych dowodach, jednak nie umożliwiają stronom realizacji tych praw. Strona nie ma jakiegokolwiek wpływu na przebieg postępowania, skoro w jednej chwili dowiaduje się o jego rozpoczęciu, ale i zakończeniu decyzją o nałożeniu kary.

Sanepid wykorzystuje nadzwyczajne przepisy, aby uniemożliwić stronie jakikolwiek udział i wpływ na postępowanie. W uzasadnieniu decyzji znajdują się wskazania na zastosowanie przepisu art. 10 § 2 i 3 kpa, z uwagi na fakt, że załatwienie sprawy nie cierpiało zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, w postępowaniu odstąpiono od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu. Najczęściej sanepid opiera swoje ustalenia wyłącznie na jednym dowodzie, a mianowicie przesłanej notatce urzędowej funkcjonariusza policji. W decyzji próżno szukać szczegółowego uzasadnienia konkretnych postanowień, sanepid ogranicza się wyłącznie do przywołania podstaw prawnych i ogólnego stwierdzenia, że przywołana notatka służbowa stanowi wiarygodny dowód potwierdzający, że strona naruszyła przepisy rozporządzeń wydanych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Co zarzucić w odwołaniu?

Zasadniczym zarzutem odwołania w przypadku decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej winno być naruszenie art. 10 § 2 kpa, przez odmówienie stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. W decyzjach sanepid nie wskazuje szczegółowo jakie okoliczności są podstawą stwierdzenia, że w tego rodzaju sprawach zachodzi stan wyższej konieczności. Organy nie mogą powoływać się na hipotetyczne i potencjalne niebezpieczeństwo, ale powinny w uzasadnieniu wskazać rzeczowo, z odniesieniem do okoliczności szczegółowych sprawy, dlaczego uznał, że ograniczenie praw strony było konieczne ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. W większości spraw przesłanki wskazane przez organ nie występują, a przywołane są jedynie automatycznie, bez uzasadnienia.

Organy administracji naruszają również przepisy przez niewyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy i oparcie rozstrzygnięcia wyłącznie na jednym środku dowodowym. Ograniczenie praw strony powoduje, że strona nie ma faktycznej możliwości odniesienia się do ustaleń organu, nie może też złożyć wniosków dowodowych i bronić swoich racji w sprawie. W odwołaniu warto wskazać, że organy administracji są obowiązane wyczerpująco zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz podjąć z urzędu lub na wniosek stron wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W przypadku decyzji sanepidu wydanych w czasie epidemii można wskazać, że organy naruszyły wskazane przepisy, ponieważ w zasadzie jedyną czynnością dowodową było dopuszczenie dowodu z notatki służbowej policjanta. Oznacza to więc, że organy w istocie nie zrobiły nic, żeby wyjaśnić sprawę i ustalić prawdziwy przebieg wydarzeń.

Kolejnym uchybieniem, na które często można natrafić przy decyzjach wydanych w związku z koronawirusem jest pobieżne i ogólnikowe zbadanie sprawy. Przepis art. 189d nakłada na organ obowiązek zbadanie wagi i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzeby ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony, czasu trwania naruszenia oraz warunków osobistych strony, na którą kara jest nakładana. Jeżeli w uzasadnieniu decyzji nie ma żadnych odniesień i oceny co do wagi naruszenia i konsekwencji dla życia i zdrowia ludzkiego, interesu społecznego lub strony, to zarzut ten będzie w pełni zasadny. Sanepid wydając w ostatnich tygodniach dziesiątki decyzji o nałożeniu kar administracyjnych pomija również analizę warunków osobistych strony i ocenę, czy wysokość nałożonej kary administracyjnej jest proporcjonalna do naruszenia i odpowiednia w danych okolicznościach.

Skarga do sądu administracyjnego

Po złożeniu odwołania należy rozpatrzyć trzy scenariusze. Po pierwsze organ odwoławczy, który rozpatruje naszą skargę może uznać, że nasze zarzuty nie są zasadne, a organ pierwszej instancji nie naruszył przepisów. Wówczas wydaje kolejną decyzję administracyjną, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. Kolejne dwa scenariusze są najbardziej korzystne dla strony. Organ może przyznać rację postawionym w odwołaniu zarzutom, co skutkuje uchyleniem decyzji w całości albo w części. W takim przypadku organ wyższego stopnia orzeka co do istoty sprawy na nowo albo umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Trzeci scenariusz zakłada, że organ umarza postępowanie odwoławcze, uznając, że jest bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku, gdy decyzja organu wyższego stopnia nie odpowiada oczekiwaniom, storna ma prawo w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

7 myśli na temat “Kara 5000 zł za brak maseczki? Jak odwołać się od decyzji

  1. An attention-grabbing dialogue is price comment. I feel that you should write more on this topic, it won’t be a taboo subject but typically people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

  2. Stop oszustwu korona wir niszczeniu ludziom zdrowia maskowaniem. I karaniem za brak tej szkodliwej dla zdrowia i życia maski. Ukarac to trzeba polityków media geitsa WHO ONZ za zmowę i ludobójstwo wmawianie ludziom choroby bezobjaowej.. To jest mordowanie ludzi pod płaszczykiem zmyślonego oszustwa korona by politycy z gejtzem na czele wzbogacili się na krzywdzie milionów ludzi. Biłg już zarobił przez te 4 m korony oszusta 19 mld USD zwiększając swój majątek do 110 mld USD. Hańba ludobojcom z piekła rodem. Boże że uczyń zbojom wg ich u zynkow Amen

  3. Panie Rafale jest Pan Wielki ! Dzięki za wyjaśnienia i wytłumaczenie. Koń by zrozumiał. Więc do mnie też dotarło. Pozdrawiam serdecznie !

  4. Czy przypadki o których napisał Pan na końcu (częściowe uchylenie lub uchylenie w całości decyzji sanepidu) faktycznie się zdarzają, czy to rzadkość? Czy tendencja telko niektórych wojewódzkich sanepidow?

    1. Nie znamy statystyk ale coraz więcej klientów otrzymuje korzystne rozstrzygnięcia. Gdy decyzja została wydana na podstawie nieobowiązujących już przepisów, po odwołaniu organom nie pozostaje nic innego, jak ją uchylić.

  5. nie dajcie sie zmanipulowac. od marca 2020 sąd nie uznał ani JEDNEJ sprawy dot mandatu za brak maseczki. Niema ustawy prawnej o którą mogliby się oprzeć aby kogoś ukarać wiec tylko ci co podpisali mandat muszą go zapłacić. Rozporządzenia ministra opierają się tylko na fakcie że ktoś się przyznaje do czegoś czego nie zrobił i prosi sam o wymierzenie kary którą on przyjmie. Podpis na mandacie oznacza uznanie winy. Myśl logicznie. Gdyby milicjant chciał wypisac ci mandat za zbyt szybkie oddychanie? czy przyjąłbyś go? Gdyby chciał dać ci za to że masz zielone buty? czy przyjąłbyś go? Tak samo nie przyjmuj za to że niemasz maseczki. Żaden sąd powtarzam od Marca nikogo za to nie ukarał. !! Dane statystyki są udostępniane w sieci. Zauważcie ze media specjalnie nie mówią o tym bezprawiu aby zagłuszyć tych co wiedzą co jest trąfem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s