Odwieszenie terminów w tarczy 3.0. Kolejne zmiany w sądach

Terminy procesowe i sądowe zaczną biec 24 maja. Sejm przyjął część poprawek Senatu, jeszcze 15 maja ustawę nazywaną tarczą antykryzysową 3.0 podpisał Prezydent i została opublikowana. Nowa ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza również videorozprawy. Dokonano również zmian w katalogu spraw uznawanych za pilne. Sądy w całym kraju ograniczyły działalność i zniosły rozprawy poza pilnymi.

e-SĄD czyli start videorozpraw

Ogłoszono plan „odmrażania” gospodarki, jednak wciąż nie wiadomo, kiedy na sądowe wokandy powrócą rozprawy. W polskich sądach na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wprowadza się VIDEOROZPRAWY. Przepisy mają umożliwić przeprowadzanie posiedzeń za pomocą środków porozumiewania na odległość, poza sprawami karnymi. W przypadku niejawnych posiedzeń cywilnych w formie VIDEO będzie możliwe jedynie, gdy żadna ze stron się temu nie sprzeciwiła. W sprawach cywilnych członkowie składu będą poza referentem i przewodniczącym będą mogli brać udział zdalnie, z wyjątkiem posiedzenia, na które zaplanowano zamknięcie rozprawy.

Sądy cywilne będą mogły wydawać orzeczenia na posiedzeniu niejawnym, pod warunkiem, że strony na piśmie złożą swoje stanowiska. Na posiedzeniu niejawnym będą również rozpoznawane apelacje wniesione przed dniem reformy KPC – 7 listopada 2019 roku. Zgodnie z przepisem art. 46. ust. (21) nowej ustawy nazywanej tarczą 3.0, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się rozwiązania videorozpraw na mocy dodanych przepisów Art. 15zzs(1) i następnych.

TERMINY PROCESOWE I SĄDOWE ZACZną BIEC

Nazwana szumnie „tarczą antykryzysową 3.0” ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która aktualnie procedowana w parlamencie, przewiduje odwieszenie terminów procesowych i sądowych. W w art. 46 ust. 20 ustawy zdecydowano o uchyleniu przepisów art. 15zzs ustawy zwanej „tarczą antykryzysową 1.0” oraz przepisu art. 15zzr. Tym razem jednak ustawodawca przewidział symboliczne vacatio legis. Terminy rozpoczynają bieg 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku tych terminów, których bieg uległ zawieszeniu, będą one również biegły po 7 dniach od wejścia w życie ustawy. Ustawa wchodzi w życie dzień po jej ogłoszeniu, a więc 16 maja, zatem terminy sądowe i procesowe ruszą 24 maja.

Z dniem wejścia w życie ustawy, a więc dzień po jej ogłoszeniu, to jest 16 maja, rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Art. 46. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:
(…) 20) uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs;

Art. 68. 1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Uprawnienie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 15zzr ust. 4 ustawy zmienianej w art. 46 zachowuje moc. Zawarcie porozumienia w terminie określonym w art. 15zzr ust. 4 ustawy zmienianej w art. 46 wywołuje takie skutki, jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o którym mowa w art. 632 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4. Czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.
6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 15zzs. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
1)       postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2)       postępowaniach egzekucyjnych,
3)       postępowaniach karnych,
4)       postępowaniach karnych skarbowych,
5)       postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6)       postępowaniach administracyjnych,
7)       postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8)       kontrolach celno-skarbowych,
9)       postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
10)     innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 (sprawy pilne – patrz poniżej), terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroj

Na wokandach sprawy pilne

W nowej ustawie zmieniającej uzupełniono katalog spraw, które uznawane są za pilne. Dopisane przepisy zostały podkreślone w niżej przedstawionym zestawieniu.

Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy:
1)       w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
2)       w których jest stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
3)       w których orzeczono środek zabezpieczający;
4)       przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30), gdy podejrzany jest zatrzymany;
4a)       przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413 i 568), jeżeli o przeprowadzenie przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych wniósł prokurator;
5)       w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6)       w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
6a)       dotyczące podjęcia warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia;”,
7)       o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
8)       w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
9)       o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
10)     o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
11)     dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
12)     dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
13)     z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8–12;
14)     wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
15)     o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
16)     przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
17)       sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
17a)     sprawy o ogłoszenie upadłości oraz sprawy prowadzone po ogłoszeniu upadłości;
19)   o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 20)       o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zmiany w kodeksach i innych ustawach

W projekcie ustawy przewidziano nowe rozwiązania w zakresie doręczania pism za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Ostatecznie jednak rozwiązania nie zostały wprowadzone, zatem pisma nadal będą rozsyłane i przyjmowane przez sady tradycyjną drogą

Przepisami ustawy wprowadzono szereg nowych przepisów do kodeksów i ustaw:

KODEKS CYWILNY

Art. 387(1). 1. Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:
1)     wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub
2)     wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub
3)     zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.”.

Kodeks postępowania cywilnego

Art. 952(1). § 1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.
§ 2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.
§ 3. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości, o której mowa w § 1, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. § 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.

Kodeks karny

W art. 304 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:
„§ 2. Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za zwłokę określonych w ustawie.”.

Aplikanci przed egzaminem zawodowym

W ustawie przewidziano, że aplikantom przystępującym w tym roku do egzaminu zawodowego przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym. Aplikantom przysługuje również prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w pełnej wysokości, w przypadku złożenia przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w danym egzaminie wraz z wnioskiem o zwrot opłaty – w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

Jedna odpowiedź na “Odwieszenie terminów w tarczy 3.0. Kolejne zmiany w sądach

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s