Zniesienie rozpraw do końca maja? Na wokandzie tylko sprawy pilne

Bydgoskie sądy częściowo wznawiają pracę. Od 25 maja czynne będą biura obsługi interesantów, biuro podawcze i czytelnie akt. Nie zostanie wprowadzony dwuzmianowy tryb pracy. W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do 31 maja 2020 roku zniesiono z wokandy wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne, poza pilnymi. Do 4 czerwca przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy rozpatrywane będą również wyłącznie sprawy pilne.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy – do 4 czerwca sprawy pilne

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy uaktualniono wykaz spraw pilnych, które jako jedyne będą odbywać się do dnia 4 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że do tego dnia na wokandy sądu nie powrócą planowe rozprawy.

Nadal obowiązuje zakaz wstępu do budynków sądowych osób innych niż wezwane lub też wykazujące inną niezbędną potrzebę. Od 25 maja w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy:

  • otwarte będzie Biuro Obsługi Interesantów i kasa sądu (jednorazowo może przebywać 2 interesantów);
  • otwarte będzie Biuro podawcze (jednorazowo może przebywać 1 interesant);
  • otwarte będzie czytelnie akt (jednorazowo może przebywać 3 interesantów);
  • otwarty będzie punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego.

Nie będzie sądu na dwie zmiany

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy planował uruchomienie pracy w systemie dwuzmianowym, (pierwsza zmiana – 7:00 – 13:30, druga zmiana – 14:00 – 20:30). 22 maja prezes Sądu Okręgowego ogłosił jednak, że dwuzmianowy tryb pracy sądu nie zostanie wprowadzony. Przyczyną jest brak porozumienia z przedstawicielami jednego ze związków zawodowych działających wśród pracowników sądu.

POBIERZ Komunikat dot. zmiany organizacji czasu pracy

Władze sądu rozpoczęły pracę, nad wprowadzeniem innego rozwiązania, rekomendowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podjęto przygotowania, aby rozprawy mogły odbywać się również w stanie epidemii. Rozprawy i posiedzenia będą odbywać się tylko na salach umożliwiających zapewnienie dystansu miedzy uczestnikami postępowania. Sale rozpraw zostały zaopatrzone w osłony stanowisk składu orzekającego oraz protokolanta.

Od 7 maja 2020 roku sąd przekazuje akta spraw wraz ze środkami odwoławczymi do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Z kolei 11 maja 2020 roku ruszyła wysyłka pism sądowych z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe).

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do 31 maja zniesiono wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne, z wyjątkiem tych uznanych za pilne oraz publikacji orzeczeń. Do sądu mogą wejść wyłącznie osoby zawiadomione lub wezwane, umówione na wizytę w biurach i czytelni sądu. Do budynków można wejść tylko na 15 minut przed oznaczoną godziną posiedzenia. Każda osoba wchodząca do sądu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki ochronnej, przyłbicy lub kasku. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy – 2 metry.

Od 25 maja wznawia pracę biuro podawcze przy ul. Wały Jagiellońskie 4, biura obsługi interesanta oraz czytelnie akt w budynkach sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 4 i przy ul. Toruńskiej 64A.

POBIERZ Zarządzenie Nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


ZOBACZ TEŻ

Zawieszenie terminów i inne zmiany w sądach na czas epidemii

Wstrzymanie czynności sądowych, zawieszenie biegu terminów czy przerwy w wykonaniu kary więźniów – to najważniejsze zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwości, które zostały wprowadzone na czas walki z epidemią koronawirusa. Prezydent podpisał specustawę antykryzysową, która ma być – zdaniem rządzących – wsparciem dla przedsiębiorców, rolników i pracowników w tym trudnym okresie. Wśród przepisów pomocowych znajdują się…

Sądy w Bydgoszczy znoszą rozprawy

W połowie marca prezesi poszczególnych sądów wydali zarządzenia o ograniczeniu pracy i zniesieniu terminów rozpraw. Ostatecznie czynności i terminy sądowe wstrzymano przepisami ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

W myśl art. 15zzs. 6 ustawy,w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5, a więc tych uznanych za pilne.


odbywają się sprawy pilne

Sąd Okręgowy w Bydgosczy

Przepisy tarczy antykryzysowej, a konkretnie art. 14a. 4. ustawy stanowią, że sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy:

Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy:
1)       w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
2)       w których jest stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
3)       w których orzeczono środek zabezpieczający;
4)       przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30), gdy podejrzany jest zatrzymany;
4a)       przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413 i 568), jeżeli o przeprowadzenie przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych wniósł prokurator;
5)       w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6)       w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
6a)       dotyczące podjęcia warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia;”,
7)       o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
8)       w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
9)       o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
10)     o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
11)     dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
12)     dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
13)     z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8–12;
14)     wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
15)     o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
16)     przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
17)       sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
17a)     sprawy o ogłoszenie upadłości oraz sprawy prowadzone po ogłoszeniu upadłości;
19)   o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 20)       o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

ZOBACZ TEŻ

Odwieszenie terminów w tarczy 3.0. Kolejne zmiany w sądach

Terminy procesowe i sądowe zaczną biec 24 maja. Sejm przyjął część poprawek Senatu, jeszcze 15 maja ustawę nazywaną tarczą antykryzysową 3.0 podpisał Prezydent i została opublikowana. Nowa ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza również videorozprawy. Dokonano również zmian w katalogu spraw uznawanych za pilne. Sądy w całym kraju ograniczyły…

Lista spraw pilnych przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy

Lista spraw, które odbędą się w poszczególnych dniach (aktualizowana po otrzymaniu informacji z poszczególnych wydziałów):

22.05.2020III Wydział KarnyIII Ko 148/20
IV Wydział Karny OdwoławczyIV Ka 271/20IV Kzw 67/20IV Kzw 159/20
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń KarnychV Kow 668/20/pr,V Kow 300/20/elV Kow 569/20/elV Kow 321/20/el,V Kow 185/20/el,V Kow 1334/20/wz,V Kow 833/20/el,V Kow 855/20/el,V Kow 971/20/el,V Kow 981/20/el,V Kow 654/20/el,V Kow 282/20/el,V Kow 315/20/el
VIII Wydział GospodarczyVIII Ga 292/19VIII Ga 318/19VIII Ga 315/19VIIII Ga 446/19VIII Ga 449/19VIII Ga 365/19VIII Ga 405/19VIII Ga 363/19VIII Ga 364/19
25.05.2020I Wydział CywilnyIC 31/14IC 792/19IC 929/19
III Wydział KarnyIII K 202/19III K 183/19III Ko 115/20III K 15/19
IV Wydział Karny OdwoławczyIV Kz 252/20IV Kz 262/20IV Kz 270/20IV Kz 271/20
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń KarnychV Kow 486/20/pr,    V Kow 568/20/el,V Kow 1487/20/wz, V Kow 1490/20/wz,V Kow 1491/20/wz, V Kow 956/20/wz,V Kow 1038/20/el,   V Kow 1227/20/wz,V Kow 1182/20/wz, V Kow 1141/20/wz,V Kow 1193/20/wz, V Kow 1125/20/wz,V Kow 1171/20/wz, V Kow 1223/20/wz,V Kow 951/20/wz,  V Kow 973/20/pr,V Kow 995/20/pr,   V Kow 1036/20/el,V Kow 923/20/el,   V Kow 1124/20/wz,V Kow 409/20/wz,  V Kow 390/20/wz,V Kow 349/20/pr,    V Kow 1035/20/wz,V Kow 891/20/pr,    V Kow 857/20/pr,V Kow 1271/20/wz, V Kow 1144/20/wz,V Kow 1218/20/pr, V Kow 1083/20/wz,V Kow 1275/20/wz, V Kow 988/20/wzV Kow 1068/20/wz, V Kow 1259/20/wz,V Kow 1134/20/wz, V Kow 1139/20/wz,V Kow 1154/20/wz, V Kow 1179/20/wz,V Kow 1194/20/pr, V Kow 1213/20/wz,V Kow 1269/20/wz, V Kow 1272/20/pr,V Kow 930/20/pr, V Kow 1248/20/pr,V Kow 1261/20/wz, V Kow 447/20/pr,V Kow1258/20/wz, V Kow 1113/20/pr,V Kow 1003/20/wz, V Kow 1188/20/pr,V Kow1104/20/wz
V Kow 950/20/wz, V Kow 1239/20/wz,V Kow 1298/20/el, V Kow 1008/20/el,V Kow1217/20/wz, V Kow1207/20/wz,V Kow1237/20/wz, V Kow 1292/20/wz,V Kow 1013/20/el
VIII Wydział GospodarczyVIII Ga 171/19VIII GC 109/19VIII GC 102/19
X Wydział Cywilny RodzinnyXC 2560/19XC 2502/19XC 1325/19XC 2413/19XC 2327/19XC 31/18XC 2452/19XC 2519/19XC 2229/19XC 2577/19XC 2557/19XC 2036/19XC 1543/19XC 1847/19XC 2289/19XC 1543/16XC 2039/19XC 2588/19XC 1779/19XC 1864/19XC 1681/19XC 2584/19XC 1363/19
26.05.2020III Wydział KarnyIII K 202/19III Kp 690/20III Kp 687/20III Kp 688/20III Kp 689/20III K 135/19
IV Wydział Karny OdwoławczyIV Ka 128/20IV Kz 44/20IV Ka 70/20IV Ka 1165/19IV Ka 256/20IV Ka 251/20IV Ka 118/20IV Ka 186/20IV Ka 143/20IV Ka 140/20IV Ka 260/20IV Ka 137/20IV Ka 171/20IV Ka 145/20
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychVI U 2791/19,VI U 4/20,VI U 37/19,VI P 1/19,
VIII Wydział GospodarczyVIIIGC 154/19VIIIGC 289/19VIIIGC 305/19VIIIGC 175/19
X Wydział Cywilny RodzinnyXC 1322/18XC 1987/18XC 491/18XC 291/18XC 2757/18XC 2417/19XC 2409/19
27.05.2020I Wydział CywilnyIC 947/19
III Wydział KarnyIII K 184/19III K 229/19III Kp 682/20III Kp 683/20
IV Wydział Karny OdwoławczyIV Ka 255/20IV Ka 252/20IV Ka 261/20IV Ka 267/20IV Kzw 150/20IV Kz 197/20
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń KarnychV Kow 742/20/wz, V Kow 1177/20/wz,V Kow 1030/20/wz, V Kow 1178/20/wz,V Kow 1164/20/wz, V Kow 1221/20/wz,V Kow 1210/20/wz, V Kow 1076/20/wz,V Kow 1163/20/wz, V Kow 1015/20/pr,V Kow 1116/20/wz, V Kow 1006/20/wz,V Kow 1381/20/wz, V Kow 1054/20/wz,V Kow 1345/20/wz, V Kow 1205/20/wz,V Kow 1357/20/wz, V Kow 1303/20/wz,V Kow 1346/20/wz, V Kow 1300/20/wz,V Kow 760/20/el, V Kow 834/20/pr,V Pen 415/20,  V Kow 1026/20/wz,V Kow 638/20/el,V Kow 425/20/pr, V Kow 1115/20/wz,V Kow 1012/20/wz, V Kow 1042/20/el,V Kow 1078/20, Kow 1086/20/wz,V Kow 3542/19/pr,V Kow 1157/20/el,V Kow 1262/20/el, Kow 1192/20/wz,V Kow 1327/20/wz, Kow 1198/20/wz,V Kow 1296/20/wz, V Kow 1214/20/wz,V Kow 3426/19/el, V Kow 1208/20/wz,V Kow 1160/20/wz, V Kow 1338/20/wz,V Kow 1224/20/wz
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychVI U 2679/19,VI U 466/20,VI U 980/20,VI U 984/20,VI U 985/20,VI U 10/19,VI U 486/19
VIII Wydział GosppodarczyVIIIGC 225/19VIIIGC 137/19VIIIGC 190/19VIIIGC 292/19VIIIGC 172/19VIIIGC 49/20
28.05.2020II Wydział Cywilny OdwoławczyII Ca 984/19 (II Cz 558/19)II Ca 751/19II Ca 983/19II Ca 1010/19II Ca 1014/19II Ca 1004/19II Ca 756/19II Ca 809/19II Ca 1018/19II Ca 1013/19II Ca 840/19
III Wydział KarnyIII Ko 431/19III Ko 375/19III Ko 157/20III Ko 113/20III K 238/18
IV Wydział Karny OdwoławczyIV Kz 51/20IV Kzw 41/20IV Kzw 57/20IV Kz 69/20IV Kz 78/20IV Kz 93/20IV Kzw 631/19IV Kzw 30/20IV Kzw 156/20IV Kzw 220/20
IV Kzw 148/20IV Kz 178/20IV Kz 177/20IV Kz 198/20IV Ka 257/20IV Ka 960/19
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychVI U 2365/19,VI U 957/19,VI U 2279/19,VI U 4337/19
VIII Wydział GosppodarczyVIIIGa 429/19VIIIGa 397/19VIIIGa 430/19VIIIGa 433/19VIIIGa 262/19VIIIGa 280/19VIIIGa 290/19VIIIGa 356/19VIIIGa 368/19VIIIGa 362/19VIIIGa 343/19VIIIGa 407/19VIIIGa 325/19VIIIGa 333/19
29.05.2020III Wydział KarnyIII K 138/19III K 200/19III K 34/20III Ko 52/20III Kop 45/20
IV Wydział Karny OdwoławczyIV Ka 1201/19IV Ka 238/20IV Ka 258/20IV Ka 242/20IV Kz 180/20IV Ka 262/20IV Kz 187/20
IV Ka 152/20IV Ka 165/20IV Ka 174/20IV Ka 160/20IV Ka 170/20
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń KarnychV Kow 1500/20,  Kow 3450/19/wz,V Kow 3484/19/el, Kow 319/20/el,V Kow 363/20/el, V Kow 400/20/el,V Kow 466/20/el, V Kow 478/20/el,V Kow 539/20/el
VIII Wydział GosppodarczyVIIIGC 292/17VIIIGC 335/16VIIIGC 202/19
03.06.2020V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń KarnychV Kow 913/20/wz, V Kow 890/20/owz,V Kow 55/20/el, V Kow 3026/19/el,V Kow 77/20/el, V Kow 584/20/el,V Kow 573/20/el, V Kow 736/20/el
04.06.2020V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń KarnychV Kow 1332/20/wz, V Kow 748/20/pr,V Kow 1183/20/wz, V Kow 1209/20/wz,V Kow 1238/20/wz, V Kow 1309/20/wz,V Kow 1310/20/pr

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s