Jak wnieść opłatę sądową? Aktualne kwoty

Opłaty w prawie rodzinnym

 • opłata od pozwu o rozwód – 600 zł
 • opłata od pozwu o separację – 600 zł
 • opłata od pozwu o separację na zgodne żądanie małżonków -100zł
 • opłata od wniosku o zniesienie separacji -100zł
 • W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 200 zł
 • opłata od pozwu o unieważnienie małżeństwa – 200 zł
 • opłata od wniosku o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100zł
 • opłata od wniosku o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – 100zł
 • opłata od wniosku o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego – 100zł
 • opłata od wniosku o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej – 100zl
 • opłata od pozwu o rozwiązanie stosunku przysposobienia – 200 zł
 • opłata od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – 200 zł
 • opłata od pozwu o unieważnienie uznania dziecka – 200 zł
 • opłata od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 200 zł
 • opłata od pozwu o separację na zgodne żądanie małżonków – 100 zł
 • opłata od wniosku o zniesienie separacji – 100 zł
 • zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł
 • zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego 100 zł
 • opłata od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – 1 000 zł
 • opłata od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej zawierającego zgodny projekt podziału tego majątku – 300 zł

OPŁATY W PRAWIe cywilnym

 • opłata od pozwu o ochronę dóbr osobistych – 600 zł
 • ochrona niemajątkowych praw autorskich (o zaniechanie naruszenia praw autorskich poprzez wycofanie książki z dystrybucji, o usunięcie skutków naruszania praw autorskich poprzez złożenie oświadczenie o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie w trojaki sposób, tj. w prasie ogólnopolskiej, w prasie branżowej, na stronie internetowej pozwanego) – 600 zł
 • ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego) – 600 zł
 • ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – 600 zł
 • ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym – 600 zł
 • opłata od pozwu w sprawach o naruszenie posiadania – 200 zł
 • opłata od pozwu o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 200 zł
 • opłata od pozwu uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – 200 zł
 • opłata od pozwu w sprawach o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej – 200 zł
 • opłata od pozwu o eksmisję, opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – 200 zł
 • opłata od pozwu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
 • opłata od pozwu o w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale 500 zł
 • opłata od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń – 100 zł
 • opłata od wniosku o ustanowienie drogi koniecznej – 200 zł
 • opłata od wniosku o rozgraniczenie nieruchomości – 200 zł
 • opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie – 200 zł
 • opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2 000 zł
 • opłata od wniosku o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej – 100 zl
 • opłata od wniosku o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania – 100 zł
 • opłata od wniosku o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej – 100 zł
 • opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 100 zł
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie spadku – 100 zł
 • opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza – 100 zł
 • opłata od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100 zł
 • opłata od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku – 100 zł
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100 zł
 • opłata od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu – 100 zł
 • opłata od wniosku o dział spadku – 500 zł
 • opłata od wniosku o dział spadku jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku – 300 zł
 • opłata od wniosku o dział spadku dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1 000 zł
 • opłata od wniosku o dział spadku dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności – 600 zł
 • opłata od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia – 100 zł
 • opłata od wniosku o wydanie, zmianę uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym – 100 zł
 • opłata od pozwu w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu:
  • do 500 zł 30 zł
  • ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł
  • ponad 1500 zł do 4000 zł – 200 zł
  • ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł
  • ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł
  • ponad 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł
  • ponad 15 000 zł do 20 000 zł – 1000 zł
  • Ponad 20 000 zł 5% wartości
 • w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych – 1 000 zł
 • w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych 1 000 zł
 • W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.
 • w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.
 • od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
  • opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza; skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby – 100 zł
  • opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od grzywny – 100 zł
  • opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia – 100 zł
  • opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora – 100 zł
 • opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie należności świadka – 100 zł
 • opłata od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 100 zł;
 • opłata od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu 100 zł
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie dowodu 100 zł
 • opłata od wniosku o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu 300 zł
 • opłata od wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ 300 zł
 • opłata od wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem 300 zł
 • opłatę stałą pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy o kosztach sądowych 200 zł skarga na czynność komornika – 50 zł
 • zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej – 100 zł
 • opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od daty ogłoszenia albo doręczenia tegoż orzeczenia lub zarządzenia – 100 zł
 • opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s