Wzór – Umowa darowizny

 

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu …. w … pomiędzy: … zam. … ul. …. legitymującym się … zwanym w umowie Darczyńcą,

a … zam. …. ul. … legitymującym się … zwanym w umowie Obdarowanym, następującej treści:

§ 1.

 Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – motorower OSA, rok produkcji ……………….., nr silnika ……………….., nr podwozia ……………….., o mocy ……………….., nr rejestracji ………………………………………………..

§ 2.

1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny określonego w § 1 niniejszej umowy.

2. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

§ 3.

 Wartość rynkowa przedmiotu darowizny strony ustalają na kwotę … zł (słownie: …………… ).

§ 4.

 Darczyńca oświadcza, że przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie przedmiot darowizny określony w § 1 niniejszej umowy, Obdarowany zaś wymienioną darowiznę przyjmuje.

§ 5.

1. Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot darowizny w terminie … od zawarcia niniejszej umowy na swoje nazwisko.

2. Wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny od daty zawarcia niniejszej umowy będą obciążać Obdarowanego.

§ 6.

 Wydanie przedmiotu umowy między stronami już nastąpiło przed datą zawarcia umowy.

§ 7.

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

 Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygnie właściwy sąd dla miejsca zamieszkania Darczyńcy.

§ 9

 Umowę sporządzono w ……………….. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………….. dla każdej ze stron.

Obdarowany

Darczyńca

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

POBIERZ WZÓR UMOWY DAROWIZNY

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s