WZÓR – Umowa sprzedaży samochodu

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu … w … pomiędzy … zam. w … ul. … legitymującym się … zwanym w umowie Sprzedawcą,

a … zam. w … ul. … legitymującym się … zwanym w umowie Kupującym.

§ 1.

Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki …, o numerze rejestracyjnym …, numerze podwozia …, numerze silnika …, rok produkcji …, o przebiegu … km, dodatkowe oznakowania … , który jest wolny od wszelkich długów i obciążeń.

§ 2.

 Sprzedawca oświadcza, że samochód jest ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń w … w zakresie:

1) OC … nr polisy … z dnia … suma

2) … Sprzedawca nabyte uprawnienia z polis wyszczególnione w pkt. 1 i 2 przekazuje na rzecz Kupującego (odpłatnie, nieodpłatnie – cena).

Sprzedawca powiadomi Zakład Ubezpieczeń w terminie … od daty zawarcia niniejszej umowy o przelaniu praw na Kupującego.

§ 3.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 samochód za cenę … zł (słownie: … ) z dniem … oraz wyraża zgodę na przerejestrowanie przedmiotu sprzedaży na nazwisko Kupującego.

§ 4.

Sprzedawca potwierdza odbiór kwoty  … zł (słownie: …) otrzymanej od Kupującego, podpisując niniejszą umowę.

 

§ 5.

Kupujący dokonał oględzin oraz przeglądu stanu technicznego, a także oznaczenia numerowego samochodu wymienionego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza, że dokonuje zakupu w tym stanie, w jakim się on obecnie znajduje.

§ 6.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi dnia …

§ 7.

 Kupujący zobowiązuje się przerejestrować samochód na swoje nazwisko w ciągu … od dnia dzisiejszego, na swój koszt.

§ 8.

 Koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

 Umowa została sporządzona w  … jednobrzmiących egzemplarzach, po … dla każdej ze stron.

Kupujący

Sprzedawca

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

POBIERZ WZÓR UMOWY SAMOCHODU

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s